Izbăvirea

Căci milostenia izbăvește de la moarte și curăță orice păcat. Cei ce fac milostenie și dreptate vor trăi mult. (Tobit 12.9)

 Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. (Psalmi 106.41)

 De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruiește harul, mila și iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentului de vinovăție și izbăvirea de greutatea copleșitoare a conștiinței vinovate, tuturor celor care cu pocăință se apropie de Dumnezeu și de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeții mai putem lupta prin pocăință, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli spirituale. (vezi Tristețea)

 Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. (Psalmi 7.1, 2)

 Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale adânc mare; oameni și dobitoace vei izbăvi Doamne. (Psalmi 35.6)

 Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; și, cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. (Luca 24.21)

 Iisus Hristos a plătit cu moartea pentru Adam, ca să-l izbăvească. 11.14

 Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. (Psalmi 50.15)

 Izbânzile monahilor sunt căderile mirenilor și izbânzile mirenilor sunt căderile monahilor. 1.8

 Milostenia, unită cu postul, izbăvește de moarte. 10.11

 Orice nedreptate pe care o suferim de la cineva este socotită de Dumnezeu, fie pentru izbăvire de păcate, fie pentru răsplătire. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru înțelegerea bolii noastre, pentru suportarea cu răbdare și pentru izbăvirea de ea dacă așa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea, să cerem și altora să se roage pentru noi și în special preoților, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, așa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

 Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El și-i va izbăvi pe ei. (Psalmi 33.7)

 Și cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Și L-a rugat pe El toată mulțimea din ținutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. (Luca 8.36, 37)

 Și cetățile Sodomei și Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenușă, dându-le ca o pildă nelegiuiților din viitor; iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiți, l-a izbăvit, pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce vedea și auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept, din pricina faptelor lor nelegiuite. (II Petru 2.6-8)

 Și încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învățătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai și se va izbăvi. (Luca 8.49, 50)

 Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin! (Matei 6.13)

 Tu pe poporul smerit îl izbăvești, Iar ochii cei mândri îi smerești. (II Regi 22.28)