Singur

Singur înţeleptul este liber. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greşeşti. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)

A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi, să nu faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia fiecărui lucru în relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Aceasta este viaţa cea veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat.  12.8

Adesea, omul îşi este singur cel mai mare duşman. (Cicero)

Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce îşi iubeşte sufletul îl va pierde; iar cel ce îşi urăşte sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viaţa veşnică. (Ioan 12.24, 25)

Adevărul este unul singur, minciuna are mii de abateri. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înţelege prin răutate grija, munca şi necazurile, care se  repetă zilnic fără  încetare, destul deci pentru o singură zi, aşa ca să nu mai adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii şi cu lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este numit  răutate, ci şi cele amintite mai sus (Teologul Teoclitos)

Am trăit în acea singurătate care la tinereţe e dureroasă, însă la maturitate e minunată. (Albert Einstein)

Animalele cu sânge rece sunt singurele care au venin. (Schopenhauer)

Apa este singura băutură pentru un om înţelept. (Henry David Thoreau)

Apoi s-a dus repede în cortul unde era sălaşul Iuditei, dar n-a găsit-o. Şi alergând apoi în mulţime, a strigat: „O, roabe viclene! O singură femeie evreică a făcut de ocară casa regelui Nabucodonosor. Olofern zace la pământ, cu capul retezat!” (Iudita 14.17, 18)

Atunci când ne este viaţa la extrem, ne agăţăm de un singur lucru: credinţa.   5.9

Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul Care face minuni. (Psalmi 71.19)

Biserica este singurul loc unde cineva îmi vorbeşte fără să fiu nevoit să-i răspund. (Charles de Gaulle)

Biserica este una singură, care se extinde prin dezvoltarea sa îmbrăţişând mulţimea credinciosilor. (Sfântul Ciprian al Cartaginei)

Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)

Că mare eşti Tu, Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Dumnezeu. (Psalmi 85.9)

Căci Dumnezeu nu este un om ca mine, ca să stau cu El de vorbă şi ca să mergem împreună la judecată. Între noi nu se află un al treilea care să-şi pună mâna peste noi amândoi şi care să depărteze varga Sa de deasupra capului meu, aşa încât groaza Lui să nu mă mai tulbure; atunci aş vorbi şi nu m-aş mai teme de El. Dar nu este aşa şi eu sunt singur cu mine însumi. (Ioan 9.32-35)

Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ţine sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta.” Numai când iubeşte pe Dumnezeu şi pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăşte pe semeni şi când uită pe Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)

Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiţi. Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur. (Alexandru Vlahuţă)

Cel ce ascultă muzică simte dintr-o dată cum singurătatea îi este umplută de alţi oameni. (Robert Browning)

Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut şi pe robul meu? Nu este, oare, El singur Care ne-a alcătuit în pântece? (Iov 31.15)

Cetatea cea întărită a rămas singură, un loc părăsit şi neumblat ca un pustiu. Acolo paşte viţelul, în ea îşi are sălaşul şi îi mănâncă mlădiţele. (Isaia 27.10)

Cine sapă groapa (altuia) cade singur în ea şi cel ce rostogoleşte o piatră se prăvăleşte (tot) peste el. (Solomon 26.27)

Cine se aşează singur sus, acela îşi va găsi singur căderea. (Mitropolitul Filaret)

Cine se plânge de singurătate nu crede în Dumnezeu. (Valeria Mahok)

Coborârea Fiului lui Dumnezeu este singurul leac al bolii noastre. Prin iconomie, singurul doctor înţelept al sufletelor noastre, primind în Sine pătimirile noastre, a vindecat boala tuturor. (Leonţiu de Bizanţ, unul dintre marii scriitori bisericeşti)

Concentrează-te asupra unui singur lucru şi fă-l foarte, foarte bine; astfel, vei ajunge foarte, foarte departe. (Kevin Systrom)

Credinţa în Dumnezeu, care face atât cât e cu putinţă pe om asemenea cu Dumnezeu, ia pe Dumnezeu ca dascăl potrivit, singurul care poate face ca omul să semene cu Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepţi către un singur domeniu de activitate. (Mark Twain)

Dacă muncim numai pentru bunurile materiale, ne clădim singuri temniţa. (Antoine de Saint-Exupery)

Dacă tu eşti înţelept, eşti înţelept pentru tine, şi dacă eşti batjocoritor, singur vei purta ponosul. (Solomon 9.12)

Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata şi fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbile lor. (Psalmi 63.8)

De un singur lucru îi e ruşine adevărului, să se ascundă. (Lope de Vega)

De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău. (Matei 18.15)

Din multe documente ale monahismului din primele veacuri se vede că monahii stăteau la rugăciune, în singurătatea chiliei, cu mâinile ridicate. … (vezi Smerenia)

Dintre toate relele omeneşti, singur păcatul este adevăratul rău. Cu adevărat, infecţia sufletului este păcatul, o stricăciune de nesuferit care duce la moarte veşnică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dintre toate suferinţele, cele mai dureroase sunt cele pe care ţi le-ai provocat singur. (Sofocle)

Disciplina şi controlul ce singur ţi-l faci sunt începuturile înţelepciunii practice. (Samuel Smiles)

Dispoziţia inimii dă valoare darului. Ea singură dă preţul celor oferite. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

„Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei caută sămi ia sufletul!”. Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? „Mi-am pus deoparte şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal„. (Romani 11.3, 4)

Doar smerenia te introduce în amintirea eternă a timpului, singura care de fapt contează. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Dumnezeu este singurul care nu uită să iubească nici în mânia Sa. (Vladimir Ghika)

Dumnezeu îi ajută întotdeauna pe cei ce se ajută singuri. (Benjamin Franklin)

Egoismul ne separă de ceilalţi, iar singuri suntem vulnerabili. (Sfinţii Părinţi)

Esenţa Creaţiei este una singură, iar această esenţă se numeşte Dragoste. (Paulo Coelho)

Este mai uşor să cunoşti zece ţări decât un singur om. (Proverb idiş)

Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui Dumnezeu sunt adunati drepţii pentru că există un singur Dumnezeu şi un singur Domn. De aceea, se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una este moştenitoarea  Celui care prin fire este Unic şi pe această  Biserică se silesc ereziile s-o împartă în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte fiinţa ei, si în ceea ce priveşte începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Există un singur caz de deznădejde pură. Al condamnatului la moarte. (Albert Camus)

Fiecare corp este singur, sufletul – niciodată. (Hermann Hesse)

Filosofia este lucrul cel mai mare şi mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalţe până la Dumnezeu şi să ne apropie de El, iar sfinţi cu adevărat sunt numai aceia care-şi deprind mintea cu fiolosofia. (Sfântul Justin Martirul şi Filosoful)

Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. (Luca 7.12-16)

Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti; dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea. (Luca10.40-42)

Iertarea este singurul mod de a nu lăsa pe duşmanul tău să te atace şi înăuntru. (Gavriil Stiharul)

Invidia este singura patimă care se hrăneşte din virtuţile altora. (Sfântul Vasile cel Mare)

Iubirea este singura forţă capabilă să transforme un inamic într-un prieten. (Martin Luther King)

Iubirea este singurul lucru care activează inteligenţa şi creativitatea, care ne purifică şi ne eliberează. (Paulo Coelho)

În ceea ce priveşte iubirea de Dumnezeu, e singura iubire care nu riscă să fie oarbă. (Vladimir Ghika)

În lume există un singur bine şi un singur rău. Unicul bine este mântuirea, iar unicul rău este pierderea ei. (Patericul)

În război, poţi fi ucis o singură dată, dar în politică poţi fi ucis de mai multe ori. (Winston Churchill)

În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toţi. (Facerea 11.1)

Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferenţa. (Confucius)

Între coperţile unei singure cărţi, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi – numai să le citim şi să le credem. (Ronald Reagan)

Înţelepciunea este mai de preţ decât armele de luptă; dar o singură greşeală nimiceşte mult bine. (Ecclesiastul 9.18)

Învaţă repede din greşelile altora, că nu ai timp să le faci tu singur pe toate. (Sigmund Freud)

Mai fericit este cel singur când se gândeşte la moarte, decât cel care se veseleşte cu prietenii săi. (Părintele Savatie Baştovoi)

Minciuna se naşte din vorbă multă şi din glumă prostescă. Dar acesta este doar un singur aspect al minciunii. (Sfântul Ioan Scărarul)

Modestia este singura strălucire pe care ne este îngăduit să o adăugăm gloriei. (Charles Pinot Duclos)

Nebunul stă cu mâinile în sân şi îşi mănâncă singur timpul zicând: „Mai de preţ este un pumn plin de odihnă decât doi pumni plini de trudă şi de vânare de vânt”. (Ecclesiastul 4.5, 6)

Niciuna din virtuţi nu deschide singură, prin sine, uşa firii noastre, dacă nu sunt împletite toate întreolaltă. (Sfântul Marcu Ascetul)

Nu a sfârşit vorba bine şi altul a sosit şi a spus: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a ars oile tale şi pe robii tăi şi i-a mistuit. Şi am scăpat numai eu singur şi am venit să-ţi dau de veste!” (Iov 1.16)

Nu cunosc pe nimeni care să se fi mântuit singur. (Sfântul Vasile cel Mare)

Nu este smerit cel care se ocărăşte singur pe sine, ci acela care rabdă ocările de la alţii. (Sfântul Ioan Scărarul)

Nu eşti chiar atât de singur precum crezi. Cel puţin două persoane se intereseză de tine: Dumnezeu şi diavolul. (Gavriil Stiharul)

Nu există decât un singur bine, acela de a făptui după cum îţi dictează conştiinţa. (Simone de Beauvoir)

Nu lua aminte la toate vorbele pe care cineva le spune, ca nu cumva să auzi că sluga ta te grăieşte de rău; căci inima ta singură ştie de câte ori şi tu ai defăimat pe alţii. (Ecclesiastul 7.21, 22)

Nu raţiunea revoltată faţă de Dumnezeu, ci raţiunea rugătoare, raţiunea smerită, singura care poate construi comuniunea sinceră şi smerită, din iubire între oameni. (Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamţ)

Nu trebuie să vă străduiţi singuri, ci cereţi şi ajutorul de Sus. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei (lui Dumnezeu), căci scris este: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul„. (Romani 12.19)

Numai timpul îl arată pe cel drept, dar pe cel rău poţi să-l cunoşti şi într-o singură zi. (Sofocle)

Numai virtuţile fac pe om fericit, fie că sunt singure, fie împreună cu alte bunuri. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

O femeie poate să ţină un singur secret: vârsta ei. (Voltaire)

O singură ambiţie este legitimă: aceea de a fi mai buni. (Vladimir Ghika)

Omul smerit e acela care nu găseşte în sine nimic sigur de care să se sprijine, deoarece singura lui certitudine e iubirea pe care celălalt i-a dat-o şi cuvântul pe care  celălalt i l-a scris în suflet şi care îl înalţă în mod tainic. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Pasărea vicleană dă singură în laţ. (Ion Neculce)

Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările, decât să răspundem în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi şi numai o singură limbă. (Plutarh)

Pentru că nelegiuirea nu iese din pământ şi necazul nu răsare din pulbere, ci omul îşi naşte singur suferinţa, precum vulturii se ridică în aer, prin puterile lor; dar eu alerg la Dumnezeu şi Lui Îi arăt necazul meu. (Iov 5.6-8)

Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor şi Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaşte bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior. Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioşi. (Sfântul Ioan Casian)

Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăşi pe sine. (Miguel de Unamuno)

Pocăinţa, singura cale de întoarcere la Dumnezeu.  11.6

Politica este poate singura meserie pentru care se crede că nu este necesară nicio pregătire. (Robert Louis Stevenson)

Prima şi probabil singura carte care merită să fie studiată de toţi este Biblia. Vorbesc în cunoştinţă de cauză: Studiaţi Scripturile! (John Quincy Adams)

Profeţii sunt solitari, căci destinul lor este să  nu fie ascultaţi. (Eliphas Levi)

Psihozele, bolile sufletului, se produc din lipsa sau pierderea sensului existenţei. Bolile sufleteşti aici îşi au obârşia, în lipsa sau pierderea sensului existenţei. Noi nu ne putem da singuri sensul existenţei noastre, dar suntem obligaţi, pentru sănătatea şi restul existenţei noastre, să-l căutăm. (Psihiatrul austriac Viktor Frankl, citat de părintele Constantin Galeriu)  E o cerinţă adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o înţelegere coerentă şi unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înţelegeri, se nasc: angoasa şi schizofrenia. (François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, citat de părintele Constantin Galeriu)

Puritatea inimii înseamnă să-ţi doreşti un singur lucru. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Rugăciunea este singura ce ne poate înălţa la cunoaşterea lui Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Rugăciunea este singura în măsură să ne poarte în adâncul nostru.  1.1

Să fii de folos în lume este singura cale spre fericire. (Hans Christian Andersen)

Să nu amânăm niciodată săvârşirea faptelor bune, ca să nu fim întâmpinaţi cu întrebarea Sfântului Ambrozie al Milanului: “De ce amâi pentru ziua de mâine?”, şi apoi cu mustrarea lui: “Poţi să lucrezi şi azi, fiindcă s-ar putea s-o pierzi pe cea de azi, şi pe cea de mâine să n-o mai apuci. Nici pierderea unei singure ore nu înseamnă o pagubă mică. Chiar şi o singură oră este o parte din viaţă”. (Părintele Narcis Stupcanu, la emisiunea “Cuvântul care zideşte”)

Să nu părăseşti rugăciunea din grija neputinţei, nici măcar o singură zi, până mai răsufli, ci auzi pe cel ce zice: Când sunt slab, atunci sunt tare.  1.1

Să păzeşti porunca fără pată, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care, la timpul cuvenit, o va arăta fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, Cel ce singur are nemurire şi locuieşte întru lumină neapropiată; pe Care nu L-a văzut nimeni dintre oameni, nici nu poate să-L vadă; a Căruia este cinstea şi puterea veşnică! Amin. (II Timotei 6.14-16)

Săvârşirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieţii omeneşti. Este cu adevărat singurul bine, bucurie neîntreruptă pe care ţi-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întru nădejde pe făcătorul faptelor bune.  (Sfântul Grigorie de Nisa)

Seriozitatea este singurul refugiu al celui cu o inteligenţă redusă. (Oscar Wilde)

Seriozitatea este singurul refugiu al celui superficial. (Oscar Wilde)

Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)

Singura cale să te menţii fericit, e să înveţi să te bucuri de necazuri. (Proverb englezesc)

Singura mea dorinţă este liniştea dorinţelor mele. (Rückert)

Singura soluţie ca să eviţi ispitele este să te lupţi cu diavolul. (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Singurătatea este soarta spiritelor superioare. (Arthur Schopenhauer)

Singurul lucru care poate înfrânge lipsa de noroc este muncă asiduă. (Harry Golden)

Singurul lucru care-mi place la libertate este lupta pentru ea. (Henrik Ibsen)

Singurul lucru de care trebuie să ne temem este însăşi teama. (Franklin D. Roosevelt)

Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubeşti ceea ce faci. (Steve Jobs)

Singurul secret al existenţei tale este să nu-ţi fie teamă. Niciodată să nu-ţi fie teamă de ce vei deveni. (Buddha)

Smerenia este singura faptă bună care nu poate fi imitată de diavol. (Sfinţii Părinţi)

Speranţa este singurul bun comun tuturor oamenilor; cei care nu posedă nimic au totuşi speranţa. (Thales)

Succesul unui singur minut ne răsplăteşte pentru eşecuri de ani de zile. (Robert Browning)

Suportă-ţi cu inimă bună necazul; atunci vei vedea singur pentru ce ţi-a fost trimis. (Mitropolitul Filaret)

Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui. (Ioan 8.29)

Şi glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! Şi când a trecut glasul, S-a aflat Iisus singur. Şi ei au tăcut şi nimănui n-au spus nimic, în zilele acelea, din cele ce văzuseră. (Luca 9.35, 36)

Şi s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultaţi. Dar, deodată, privind ei împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus, singur cu ei. (Marcu 9.7, 8)

Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi  în cinste înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât visurile. (Sfântul Vasile cel Mare)

Un singur lucru face visele imposibile: frica de eşec. (Paulo Coelho)

Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte şi imagini. Este conceput, se naşte, creşte şi moare de bătrâneţe într-o singură zi. (Jim Bishop)

Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică şi garantată prin istoria mai departe a lumi, dacă va răspunde tuturor dorinţelor impuse prin noua concepţie a vieţii, prin duhul vremilor noi. (Vasile Goldiş)

Verdictul dat de un singur înţelept cântăreşte mai mult decât toate părerile proştilor. (Robert Browning)

Viaţa nu are limite, cu excepţia celor pe care ţi le impui singur. (Les Brow)

Virtutea nu este făcută să stea singură. Cel ce o practică va avea vecini. (Confucius)