A lucra

Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o sfințești. Lucrează șase zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, (Ieșirea 20.8, 9)

Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arătătoare de Dumnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este Dumnezeu. (Calist Catafygiotul)

Bunul simț este geniul îmbrăcat în haine de lucru. (Falph Waldo Emerson)

Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. (Evrei 4.12)

Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și ca să voiți și ca să săvârșiți, după a Lui bunăvoință. (Filipeni 2.13)

Cearta îl dă pe om mâniei, mânia îl dă orbirii, și orbirea îl face de lucrează tot răul. (Patericul)

Cel ce e smerit în cugetul său și împlinește o lucrare duhovnicească, când citește dumnezeieștile Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine și nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)

Comunismul a lucrat cu înverșunarea drăcească și violentă să izgonească pe Hristos din viața noastră și să crească atei liberi-cugetători și indiferenți. Și au rămas încă urme, răni încă nevindecate de credința noastră. (Părintele Constantin Voicescu)

Dacă muncim numai pentru bunurile materiale, ne clădim singuri temnița. (Antoine de Saint-Exupery)

Dar pentru că firea omenescă este trândavă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă și de plăceri și să ne și ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Deci I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca să vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi? (Ioan 6.30)

Dușmanul meu să aibă partea nelegiuitului și cel ce este împotriva mea să aibă partea celui ce lucrează nedreptatea! (Iov27.7)

Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulțimii: Șase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbetei! (Luca 13.14)

Împrăștierea minții, lucrarea diavolului. (Sfinții Părinți)

În sufletul uman este o transformare minunată pe care Dumnezeu Însuși o lucrează. (Harent)

Îndepărtarea de Dumnezeu, o lucrare drăcească. 9.11

Înțelepciunea este o știință desăvârșită a lucrurilor dumnezeiești și omenești. Ea cuprinde totul și întrucât supraveghează pe toți oamenii, înțelepciunea este o artă despre viață și ca atare este alături de noi tot timpul cât trăim, îndeplinindu-și lucrarea ei, adică să ne facă viața fericită. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Lucrarea gândurilor 2.1

Lucrați, nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne întru viața veșnică. 2.2

Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde și nimicește ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)

Mântuirea este, în același timp, și lucrarea lui Dumnezeu, dar și lucrarea noastră. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian)

Multe sunt felurile rugăciunii, care de care mai deosebit. Totuși niciuna nu este vătămătoare, decât aceea care nu mai este rugăcuine, ci lucrare diavolească. (Sfântul Marcu Ascetul)

Nici vrăjmașul nu lucrează fără voia și îngăduința lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3

Nu trebuie să lucrezi pentru a face bani, ci pentru a justifica viața. (Marc Chagall)

Omul sfătuiește pe aproapele precum știe; iar Dumnezeu lucrează în cel ce aude, precum acela a crezut. (Sfântul Marcu Ascetul)

Orice om înțelept lucrează cu chibzuință, numai cel nebun își desfășoară nebunia. (Solomon 13.16)

Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)

Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi și de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele clipe ale vieții)

Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ți s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieții)

Plăcerea cu care lucrează artistul este însăși inima artei sale. (Constantin Brâncuși)

Râvna, lucrarea harului. 10.5

Rugăciunea este lucrare nesfârșită, mai presus de orice artă sau știință. Prin rugăciune intrăm în legătură cu Ființa Cea fără de început, sau altfel spus, însăși viața lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înțelepciune, care întrece orice frumusețe și vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

Rugăciunea este lucrarea lui Dumnezeu în om. (Sfântul Grigorie Palama)

Să dormim liniștiți somnul credinței și să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. (Richard Wurmbrand)

Să lucrezi cu pasiune, acesta este secretul fericirii. (Auguste Renoir)

Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)

Tăria minții vine prin exercițiu și nu prin repaos. (Alexander Pope)

Toamna leneșul nu lucrează, iar când vine să culeagă rodul la seceriș, nimic nu află. (Solomon 20.4)

Toate științele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licență pentru că lucrează cu adevăruri absolute. (Petre Țuțea)