Vălul

Dar minţile lor s-au învârtoşat, căci până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, rămâne acelaşi văl, neridicându-se, căci el se desfiinţează prin Hristos; ci până astăzi, când se citeşte Moise, stă un văl pe inima loriar când se vor întoarce către Domnul, vălul se va ridica. (II Corinteni 3.14-16)

Iar când se pogora Moise din Muntele Sinai, având în mâini cele două table ale legii, el nu ştia că faţa sa strălucea, pentru că grăise Dumnezeu cu el. Deci Aaron şi toţi fiii lui Israel, văzând pe Moise că are faţa strălucitoare, s-au temut să se apropie de el. Atunci i-a chemat Moise şi au venit la el Aaron şi toate căpeteniile obştei şi Moise a grăit cu ei. După aceasta s-au apropiat de el toţi fiii lui Israel şi el le-a poruncit tot ce-i grăise Domnul în Muntele Sinai. Iar după ce a încetat de a grăi cu ei, Moise şi-a acoperit faţa cu un văl. Când însă intra el înaintea Domnului, ca să vorbească cu El, atunci îşi ridica vălul până când ieşea; iar la ieşire spunea fiilor lui Israel cele ce i se porunciseră de către Domnul. Şi vedeau fiii lui Israel că faţa lui Moise strălucea şi Moise îşi punea iar vălul peste faţa sa, până când intra din nou să vorbească cu Domnul. (Ieşirea 34.29-35)

Iar Saul, suflând încă ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu, şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbaţi, cât şi femei, că merg pe calea aceasta, să-i aducă legaţi la Ierusalim. Dar pe când călătorea el şi se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? (Faptele Apostolilor 9.1-4)

Nu există secrete pe care timpul să nu le dezvăluie. (Jean Racine)

Ochii dezvăluie puterea sufletului. (Paulo Coelho)

Paradoxal, moartea este cea care dezvăluie adevăratul sens al vieţii. De aceea şi sfinţii sunt pomeniţi în ziua morţii lor, fiindcă atunci s-au născut întru viaţa veşnică. (Augustin Păunoiu, la emisiunea Comoara înţelepciunii)

Săracul, care nu poate oferi mult, alege un lemn care nu putrezeşte; îşi caută un meşter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Nu ştiţi voi, oare, n-aţi auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-aţi înţeles voi ce vă învaţă întemeierea lumii? El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.20-22)

Şi am văzut alt înger puternic, pogorându-se din cer, învăluit într-un nor şi pe capul lui era curcubeul, iar faţa lui strălucea ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc, şi în mână avea o carte mică, deschisă. Şi a pus piciorul lui cel drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ, şi a strigat cu glas puternic, precum răcneşte leul. Iar când a strigat, cele şapte tunete au slobozit glasurile lor. (Apocalipsa 10.1-3)

Şi n-am tăcut din pricina întunericului şi din pricina nopţii care a învăluit faţa mea. (Iov 23.17)f

Şi, văzând-o Iuda, a socotit că este o femeie nărăvită, căci n-a cunoscut-o, pentru că îşi avea faţa acoperită.

Şi abătându-se din cale pe la ea, i-a zis: „Lasă-mă să intru la tine!” Căci nu ştia că este nora sa. Iar ea a zis: „Ce ai să-mi dai,dacă vei intra la mine?” Iar el i-a răspuns: „Îţi voi trimite un ied din turma mea„. Şi ea a zis: „Bine, dar să-mi dai ceva zălog până mi-l vei trimite„. Răspuns-a Iuda: „Ce zălog să-ţi dau?” Şi ea a zis: „Inelul tău, cingătoarea ta şi toiagul ce-l ai în mână„. Şi el i le-a dat şi a intrat la ea şi ea a rămas grea. Apoi, sculându-se, ea s-a dus şi-a scos vălul său şi s-a îmbrăcat iar cu hainele sale de văduvie.….. Dar, cam după vreo trei luni, i s-a spus lui Iuda: „Tamara, nora ta, a căzut în desfrânare şi iată a rămas însărcinată din desfrânare„. Iar Iuda a zis: „Scoateţi-o şi să fie arsă„. Dar când o duceau, ea a trimis la socrul său, zicând: „Eu sunt îngreunată de acela ale căruia sunt lucrurile acestea„. Apoi a adăugat: „Află al cui e inelul acesta, cingătoarea aceasta şi toiagul acesta!” Şi le-a cunoscut Iuda şi a zis: „Tamara e mai dreaptă decât mine, pentru că nu am dat-o lui Şela, fiul meu„. Şi n-a mai cunoscut-o pe ea. Iar când era să nască, s-a aflat că are în pântece doi gemeni. (Facerea 38.15-27)