Temelia

Agonisindu-şi lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică. (II Timotei 6.19)

Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră, şi venind apele mari şi puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră. (Luca 6.48)

Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului. (I Timotei 3.15)

Că binecuvântarea tatălui întăreşte casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâmă până în temelie. (Ecclesiasticul 3.9)

Cumpătarea e baza virtuţilor. (Proverb latinesc)

Dar în necazul meu am chemat pe Domnul, Strigăt am înălţat către Dumnezeul meu Şi El mi-a auzit glasul din locaşul Său Şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui. Atunci s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul, Şi temeliile cerurilor s-au zguduit, pentru că Se mâniase Domnul! (II Regi 22.7, 8)

De certarea Ta, Doamne, de suflarea nărilor Tale, s-au arătat fundurile mării şi temeliile lumii s-au descoperit. (II Regi 22.16)

El zguduie pământul din temelia lui, aşa încât stâlpii lui se clatină. (Iov 9.6)

Iar zidul cetăţii avea douăsprezece pietre de temelie şi în ele douăsprezece nume, ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. (Apocalipsa 21.14)

Iluzia şi visul sunt temelia sufletului nostru. (Mihail Sadoveanu)

Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi cu cei credincioşi ea se formează o dată în sânul mamei. Între oameni ea şi-a pus temelie veşnică şi seminţiei lor se încredinţează. (Ecclesiasticul 1.14)

Întâia temelie pentru ca omul să desluşească şi să deosebească adevărul este smerenia. (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul)

Modestia este fundaţia solidă a tuturor virtuţilor. (Confucius)

Omul e un mister, iar la temelia umanităţii stă mereu admirarea acestui mister. (Thomas Mann)

Optimismul este fundaţia curajului. (Nicholas Butler)

Precum trece furtuna, aşa piere şi cel fără de lege, iar dreptul este ca o temelie neclintită. (Solomon 10.25)

Să facă ce e bine, să se înavuţească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-şi lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică. (II Timotei 6.18, 19)

Să punem smerenia ca temelie a faptelor noastre bune. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Să se întărească mâna Ta, să se înalţe dreapta Ta. Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău. (Psalmi 88.14)

Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: „Mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestui templu şi tot mâinile lui îl vor termina, şi tu vei şti că Domnul Savaot m-a trimis la voi. Căci cine a dispreţuit vremea acestor începuturi mici? Ei se vor bucura văzând cumpăna zidarului în mâna lui Zorobabel. Iar aceste şapte (candele) sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul„. (Zaharia 4.8-10)

Şi am zis despre Cirus: „El este păstorul Meu, el va împlini toate voile Mele”. Şi despre Ierusalim am zis: „Să fie rezidit şi templul să fie ridicat din temelii!” (Isaia 44.28)

Şi deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniţei şi îndată s-au deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au dezlegat. Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici. (Faptele Apostolilor 16.26-28)

Şi nu s-a făcut întru nimic nici o abatere de la poruncile regelui, cele pentru preoţi şi pentru leviţi, şi nici de la cele pentru vistierie. Aşa s-a săvârşit toată lucrarea lui Solomon din ziua punerii temeliei la templul Domnului până la terminarea lui. (Paralipomena 8.15)

Ştim că cel mai bun lucru este cercetarea unită cu credinţa care, pe temelia credinţei, zideşte cunoaşterea cea măreaţă a adevărului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Ura este o temelie şubredă, iar faima clădită pe ea nu poate dăinui mult. (Hacob Paronian)

Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos. Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, în Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh. (Efeseni 2.20-22)