Teama

Teama a ucis milioane de oameni. Faceţi astfel încât credinţa să devină mai puternică decât teama. (Joseph Murphy)

Teama de critică este de obicei fatală dezvoltării personale. (Herbert Harris)

Teama este tatăl curajului şi mama siguranţei. (Henry H. Tweedy)

Teama este umbra alungită a ignoranţei. (Arnold Glasow)

Adevărul este o torţă, dar una uriaşă, de aceea ne strecurăm cu toţii clipind, temându-ne să nu ne pârjolească. (Johann Wolfgang von Goethe)

Bogăţia cuiva slujeşte la răscumpărarea lui; cel sărac nu se teme nici chiar de ameninţare. (Solomon 13.8)

Calomnia este flagelul cel mai de temut, pentru că ea reprezintă doi vinovaţi şi o victimă. (Herodot)

Când te afli în mijlocul proştilor, cruţă-ţi vremea; iar cu cei înţelepţi zăboveşte fără teamă. (Ecclesiasticul 27.12)

Cel ce umblă întru dreptate se teme de Domnul, iar cel ce umblă pe căi strâmbe Îl dispreţuieşte. (Solomon 14.2)

Cunoaşterea de sine este pe cât de temută, pe atât de necesară. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, şi te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci de persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect faţă de tine şi înalta ta valoare, călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitoceşti şi prin atracţiile păcătoase? (Epictet)

Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot aşa să se abată şi gândurile voastre de la curăţia şi nevinovăţia cea în Hristos. (II Corinteni 11.3)

Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu. Bine! Din cauza necredinţei au fost tăiate, iar tu stai prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci temete; căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nici pe tine nu te va cruţa. (Romani 11.19-21)

De dragul plăcerii, iubim patimile şi de teama durerii, fugim de virtute. (Sfântul Maxim Mărurisitorul)

Deci nu vă temeţi de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. (Matei 10.26)

Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. (Psalmi 117.6)

Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor. (Psalmi 24.15)

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? (Psalmi 26.1, 2)

Era odată în ţinutul Uz un om pe care îl chema Iov şi acest om era fără prihană şi drept; se temea de Dumnezeu şi se ferea de ce este rău. (Iov 1.1)

Eşecul rareori te opreşte. Ceea ce te opreşte este teama de eşec. (Jack Lemmon)

Eu nu mă tem de Dumnezeu, ci de mine păcătosul, ca să nu-L supăr pe El. (Sfinţii Părinţi)

Fă lucrul de care te temi şi frica va dispare. (David Joseph Schwartz)

Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: „Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi”. Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: „Domnul este într-ajutorul meu; nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?”. (Iacob 13.5, 6)

Fiecare ar trebui să se teamă de a muri până ce nu a făcut ceva care va trăi. (Proverb englezesc)

Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se ştie vinovată şi mustrată ea de sine însăşi; ea îşi vede mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ţi vine de la dreapta judecată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 17.10, 11)

Iar de va veni Timotei, vedeţi să fie fără teamă la voi, căci lucrează ca şi mine lucrul Domnului. Nimeni deci să nu-l dispreţuiască; ci să-l petreceţi cu pace, ca să vină la mine; că îl aştept cu fraţii. (II Timotei 16.10, 11)

Ironia te face temut, dar nu popular! (Tudor Vianu)

Ironia te face temut, dar nu puternic. (Tudor Vianu)

Îl tutuieşti pe diavol şi te temi de-o flacără? (Goethe)

În aşa fel că lanţurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei mai mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)

În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire. (I Ioan 4.18)

În sine, teama nu este ceva rău – este normală şi reprezintă baza mecanismului nostru de supravieţuire. (Colin Turner)

La oameni adevărul să-l spui fără sfială. (Grigore Alexandrescu)

La omul cinstit, ca şi la câinele tăcut, nu vocea e de temut, ci tăcerea. (Aristotel)

Lepădarea ta de credinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va mustra. Înţelege şi vezi cât e de rău şi de amar de a părăsi pe Domnul Dumnezeul tău şi de a nu mai avea nici o teamă de Mine, zice Domnul Dumnezeul puterilor. (Ieremia 2.19)

Mi-e teamă de greci chiar şi atunci când fac cadouri. (Virgiliu)

Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relaţiile interumane. În lume va exista o generaţie de idioţi. (Albert Einstein)

Năpăstuitul se teme neîncetat de rele şi mai mari. (Ovidiu)

Nu ai de ce să te temi de niciun lucru din viaţă. Acesta trebuie numai să fie înţeles. (Marie Curie)

Nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului, care este necunoştinţa de Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)

Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău; aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale. (Solomon 3.7, 8)

Nu te teme de perfecţiune, nu o vei atinge niciodată. (Salvador Dali)

Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină prin apropiere. (Garz Sinise)

Nu trebuie să vă temeţi de moarte; ea nu este decât un scurt popas. (Pitagora)

Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc şi nu se cunosc pentru că nu comunică. (Martin Luther King)

Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi şi de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele clipe ale vieţii)

Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ţi s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieţii)

Pentru a reuşi, dorinţa ta de a avea succes trebuie să fie mai puternică decât teama de a nu reuşi. (Bill Cosby)

Pentru ce dracii se tem de tine? De când m-am făcut călugăr, mă nevoiesc ca să nu las mânia să se suie până la gâtlejul meu. (Avva Isidor)

Prietenul credincios este leacul vieţii şi cei ce se tem de Domnul îl vor afla pe el. (Ecclesiasticul 6.16)

Prin credinţă, a părăsit Egiptul, fără să se teamă de urgia regelui, căci a rămas neclintit, ca cel care vede pe Cel nevăzut. (Evrei 11.27)

Prin cutezanţă creşte curajul, prin şovăială – teama. (Publilius Syrus)

Religia şi ştiinţa naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc şi se armonizează împreună. (Max Planck)

Rodul umilinţei şi a temerii de Dumnezeu sunt: bogăţia, mărirea şi viaţa. (Solomon 22.4)

Să nu te temi prea mult de contradicţii. Te cam încurcă, e adevărat, dar sunt sănătoase. (Roger Martin du Gard)

Se tem de moarte numai cei care nu cred în înviere. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Sfântul Vasile cel Mare îmbrăţişa pe cei leproşi, care erau găzduiţi în aşezămâtul creat de el, într-un spital special pentru leproşi, fără să aibă teamă că lepra se va muta la el, adică se va îmbolnăvi şi el de lepră. (Patriarhul Daniel)

Singurul lucru de care trebuie să ne temem este însăşi teama. (Franklin D. Roosevelt)

Singurul secret al existenţei tale este să nu-ţi fie teamă. Niciodată să nu-ţi fie teamă de ce vei deveni. (Buddha)

Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecăţile Tale m-am temut. (Psalmi 118.120)

Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniţă, întrebat dacă se supune orânduirii comuniste, părintele Justin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni! Acest cuvânt l-a costat alţi 5 ani de temniţă grea.)

Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. (Psalmi 33.9)

Un frate a venit în chilie la Avva Pimen, zicându-i: Multe gânduri am şi mi-e teamă de ele. Bătrânul a scos pe frate afară şi i-a spus: Întinde-ţi mâinile şi opreşte vânturile, poţi?  – Nu.  – Dar te laşi dus de ele?  – Nu. – La fel nici gândurile nu le poţi opri. Altceva este însă să le stai împotrivă.

Viaţa este minunată dacă nu te temi de ea. (Charlie Chaplin)

Zis-a Avva Antonie: Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc pe El, căci dragostea scoate afară frica.