Spiritual

Acela care preferă bunurile pământeşti în locul bunurilor spirituale, le va pierde şi pe unele şi pe altele. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Arta este contemplare. Este plăcerea minţii care caută în natură şi descrie spiritul de care Natura însăşi este animată. (Auguste Rodin)

Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înţelege prin răutate grija, munca şi necazurile, care se  repetă zilnic fără  încetare, destul deci pentru o singură zi, aşa ca să nu mai adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii şi cu lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este numit  răutate, ci şi cele amintite mai sus (Teologul Teoclitos)

Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese fiziologice şi spirituale, fără de care Universul lui Newton şi Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)

Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)

Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală şi morală a omului este mai ridicată, cu atât omul este mai liber şi viaţa îi dă mai multă satisfacţie. (Anton Pavlovici Cehov)

Cel mai bun caracter are momente de răutate şi cele mai mari genii, îngustimi de spirit. (Arthur Schopenhauer)

Chopin este şi rămâne cel mai îndrăzneţ şi mândru spirit poetic al vremii…. (Robert Schumann)

Corpul este veşmânt viu şi, în acelaşi timp, şi instrumentul spiritului. (Prentice Mulford)

Credinţa creştină poartă în sine o concepţie de viaţă spirituală, morală, un egos creştin.  9.23

Cultura înseamnă lărgirea minţii şi a spiritului. (Jawaharlal Nehru)

Dacă centrăm viaţa noastră pe lucruri trecătoare şi  limitate, ne limităm libertatea spirituală. Dacă ne unim însă cu iubirea veşnică şi nelimitată a lui Dumnezeu, ajungem la libertatea de a iubi veşnic, pentru că suntem iubiţi veşnic. Deci, lepădarea de sine înseamnă o trăire în iubirea lui Dumnezeu, care apoi trebuie arătată în iubire milostivă, în iubire smerită,  generoasă faţă de familie, faţă de semenii noştri, faţă de oamenii, mai ales, care au nevoie de iubirea şi ajutorul nostru. (Patriarhul Daniel)

Dezordinile spirituale se traduc inevitabil în suflet şi trup prin tulburări patologice.  4.12

Din confruntările cu crucea apar atâtea comportamente ce indică o spiritualitate tulbure, de-a dreptul nesănătosă. Se poate crede că omul este obligat, pentru a atinge sfinţenia, să aleagă în viaţă calea cea mai marcată de cruce. Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. …  (Teologul catolic Marko Rupnik)

Dragostea trebuie să se desfăşoare în tăcere, ca să se audă zâmbetul spiritului. (Petre Pandrea)

Duhovnicul îi pregăteşte pe fiii săi spirituali pentru întâlnirea cu Domnul Hristos Euharistic, şi-i pregăteşte, determinându-i la o sinceră şi eficientă pocăinţă. (Părintele Andrei Scrima)

Etapele vieţii spirituale (Virtutea, Contemplarea, Rugăciunea curată).  6.16

Eu nu mă aflu în mine însumi. Eu îmi sunt străin şi trăiesc la periferia mea spirituală.  1.1

Fără credinţă nu există virtute, nu există viaţă spirituală.   7.15

Fericirea reprezintă trecerea spiritului la o stare mai perfectă. Durerea, dimpotrivă, este trecerea la o stare inferioară. (Baruch Spinoza)

Fiind mereu activă, intuiţia are acces la banca de date a spiritului universal. (Colin Turner)

Frumuseţea fizică este incompletă dacă nu este animată de frumuseţe spirituală. (Victor Hugo)

Geometria va atrage sufletul spre adevăr şi va crea spiritul filosofiei. (Platon)

Iadul spiritual 6.15

Infinitul! Nicio altă întrebare nu a mişcat vreodată atât de profund spiritul uman. (David Hilbert)

Inima spirituală, centrul fiinţial al omului.  2.1

Inima spirituală, centrul în care converg toate puterile sufleteşti.  3.1

Intuiţia este o aptitudine spirituală şi nu explică, ci doar indică calea. (Florence Scovel Shinn)

În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respiraţie a sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se ştie!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deţii. (Blaise Pascal)

Mândria, boală spirituală.  11.8

Mintea, o parte a inimii spirituale (ochiul inimii spirituale).  2.1

Muzica este o putere spirituală în stare să lege toţi oamenii între ei. (George Enescu)

Nefericită condiţie a oamenilor! Spiritul de-abia a ajuns la maturitate, şi trupul începe să slăbească. (Denis Diderot)

Nimic nu te fereşte mai bine de plictiseală, care este flagelul vieţii omeneşti, decât bogăţia spirituală. (Arthur Schopenhauer)

O falsă ordine a valorilor înseamnă o demonizare subtilă, cu consecinţe grave în plan spiritual.  1.5

Oamenii au înălţat răutatea, spiritul de răzbunare la rang de sentiment legitim, de justiţie, iar propria lor mârşăvie o atribuie lui Dumnezeu. (Lev Tolstoi)

Omul este patru în unu: spiritul şi sufletul, lumina şi corpul. (Eliphas Levi)

Omul este punctul de întâlnire al spiritului cu materia.   7.4

Omul este spirit. Ce este însă spiritulSpiritul este sinele. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Omul, coroana Creaţiei, punctul de întâlnire al spiritului cu materia.  7.4

Omul, persoană văzută şi nevăzută în acelaşi timp (trup şi spirit).  6.3

Oprirea atenţiei asupra lucrurilor terestre ar limita spiritul uman. (Stephen Hawking)

Păcatul este boala sufletului, patima este cancerul vieţii spirituale. (Părintele Ioan Teşu)

Poezia este cea mai antică artă a spiritului omenesc. (Grigore Alexandrescu)

Precum soarele nostru dă lumină ochilor noştri trupeşti, lumina cea prin duhul se sălăşluieşte ca o rază spirituală în cele din înăuntru şi ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

Raiul este bucuria comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu şi cu semenii lor, iar iadul este suferinţa neîmplinirii sau durerea vidului spiritual din sufletul omului, pentru că nu a răspuns iubirii milostive a lui Dumnezeu cât timp a trăit pe pământ. (Patriarhul Daniel)

Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală şi inteligenţa creatoare de care dispunem împreună cu Inteligenţa Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)

Rugăciunea, o stare de spirit.  10.15

Scopul postului – uşurarea inimii, ca să se poată deschide către realităţile spirituale.  10.12

Simplitatea spiritului este lucrul cel mai mare şi mai greu de dobândit; pentru a fi simplu trebuie să fi trecut prin mari experienţe. (Krishnamurti, filosof indian)

Singurătatea este soarta spiritelor superioare. (Arthur Schopenhauer)

Somnul lung, lenevirea spiritului.  9.18

Spiritualitatea este poezia fiinţei, ritmul vieţii care se desfăşoară în fiecare persoană, în fiecare relaţie, în fiecare comunitate. (Paul Ferrini)

Spiritul este adevărata fiinţă. (Cicero)

Spiritul omenesc îşi trece timpul cu dorinţa şi cu speranţa. (Oxenstierna)

Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături. (Constantin Noica)

Structura spirituală a omului.  2.1

Suferinţa e o criză din care trebuie să ieşi cât mai rapid, adâcimile ei ne rătăcesc spiritul. (Marin Preda)

Ştiinţa nu este doar compatibilă cu spiritualitatea; ea este sursa profundă a spiritualtăţii. (Carl Sagan)

Tinereţea nu e o perioadă oarecare din viaţa omului, ci este o stare de spirit. (Mateo Aleman)

Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupţia – sunt simptome ale unei maladii spirituale: lipsa de comunicare. (Tenzin Gyatso)

Un alt criteriu al  spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea spirituală a crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o artă spirituală. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Un om de spirit ar fi adeseori foarte încurcat lipsit de tovărăşia proştilor. (La Rochefoucauld)

Viaţa spirituală este viaţa în Duhul Sfânt. (Sfinţii Părinţi)

Vom putea goni din noi patima ucigătoare numai dacă, susţinuţi de speranţa celor viitoare şi de contemplarea fericirii făgăduite, vom păstra mintea noastră stăpânită de o necontenită meditaţie spirituală. (Sfântul Ioan Casian)