Numărul

Ai grijă de nume, că acesta-ţi va rămâne mai mult decât o mie de comori mari de aur. Viaţa cea bună are zilele numărate; iar numele cel bun în veci rămâne. (Ecclesiasticul 41.16)

Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.18)

Apoi l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte la cer şi numără stelele, de le poţi număra!” Şi a adăugat: „Atât de mulţi vor fi urmaşii tăi!” Şi a crezut Avram pe Domnul şi i s-a socotit aceasta ca dreptate. (Facerea 15.1-6)

Atunci bărbaţii aceia au venit în număr mare şi au aflat pe Daniel rugându-se şi cerând mila lui Dumnezeu. (Daniel 6.12)

Atunci s-a sculat Satana împotriva lui Israel şi a îndemnat pe David să facă numărătoarea Israeliţilor. (I Paralipomena 21.1)

„Când vei face numărătoarea fiilor lui Israel, la cercetarea lor, să dea fiecare Domnului răscumpărare ca să nu vină nici o nenorocire asupra lor în timpul număratului. (Ieşirea 30.12)

Ceea ce este strâmb nu se poate îndrepta şi ceea ce lipseşte nu se poate număra. (Ecclesiastul 1.15)

Cel care se sileşte să fie asemenea lui Dumnezeu, datorită marii lui lipsă de răutate, iartă de şaptezeci de ori câte şapte, adică tot timpul vieţii şi în tot circuitul cosmic, pentru că aceasta înseamnă numărul şapte. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Cel mai fericit om este acela care face fericiţi un număr cât mai mare de oameni. (Lev Tolstoi)

Creierul este o lume care constă dintr-un număr de constante neexplorate şi mari întinderi de teritorii necunoscute. (Santiago Ramon y Cajal)

Dacă vrei să faci chiar minuni, scapă-te de păcate şi ai reuşit totul. Păcatul este demon; dacă scoţi din tine păcatul ai săvârşit o minune mai mare decât cei care au pus pe fugă nenumăraţi demoni. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dar un mic număr din ei voi cruţa de sabie, de ciumă şi de foamete ca să povestească popoarelor, la care vor merge, despre toate ticăloşiile lor, şi să ştie şi ele că Eu sunt Domnul„. (Iezechiel 12.16)

După numărul celor patruzeci de zile, în care aţi iscodit pământul Canaan, veţi purta pedeapsa pentru păcatele voastre patruzeci de ani, câte un an pentru fiecare zi, ca să cunoaşteţi ce înseamnă să fiţi părăsiţi de Mine. (Numerii 14.34)

El face lucruri mari şi nepătrunse, lucruri minunate şi fără număr. El dă ploaie pe pământ şi trimite apă pe câmpii. El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi. (Iov 5.9-11)

Fericiţi sunt cei care nu citesc ziare, analfabeţii, neimplicaţii, căci au bun-simţ. Pentru a ne simţi deplin mulţumiţi, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proştilor. (Lev Tolstoi)

Fluturii numără clipe, nu ani, şi totuşi au timp destul. (Rabindranath Tagore)

Grăit-am cu limba mea: „Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârşitul meu, şi numărul zilelor mele care este, ca să ştiu ce-mi lipseşte„. (Psalmi 38.5, 6)

Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)

Iar Isaia strigă pentru Israel : „Dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, rămăşiţa se va mântui. Pentru că împlinind şi scurtând, Domnul va îndeplini, pe pământ, cuvântul Său”. (Romani 9.27, 28)

Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le uneşte.(Titu Maiorescu)

Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)

Muzica este plăcerea pe care mintea umană o simte din numărare fără să fie conştientă că numără. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

Numerele perfecte, ca şi oamenii perfecţi – sunt foarte rare. (Descartes)

Pe calea cea împărătească să umblaţi şi milele să număraţi şi să nu defăimaţi. (Avva Veniamin)

Plăcerea ce o obţinem din muzică are drept sursă numărarea, o numărare inconştientă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

Să nu spui că nu ai timp destul. Ai exact acelaşi număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson şi Albert Einstein. (H. Jackson Brown Jr.)

Sănătatea şi buna tărie este mai bună decât tot aurul, şi trupul sănătos şi eu putere, decât avuţia nenumărată. Nu este mai bună avuţia decât sănătatea trupului şi nu este bucurie mai mare decât bucuria inimii. (Ecclesiasticul 30.15, 16)

Săracul este dispreţuit chiar şi de prietenul lui, pe când prietenii celui bogat sunt fără de număr. (Solomon 14.20)

Scurtă e viaţa, lung e veacul viitor şi mic e răscumpul vieţii de aici. Iar omul, vieţuitoarea aceasta mare şi de scurtă vreme,  căreia i s-a dat vremea îngustă de acum, e neputincios. Vremea e îngustă iar omul e slab, dar cununa care-l aşteaptă ca răsplată a luptelor este mare, deoarece are nenumărate ţepuşe care-i primejduiesc viaţa, cea tot scurtă. (Sfântul Nichita Sichatul)

Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la mine. Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Psalmi 21.18-20)

Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare; căci se temeau de popor. Şi a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. Şi, ducându-se, el a vorbit cu arhiereii şi cu căpeteniile oastei, cum să-L dea în mâinile lor. Şi ei s-au bucurat şi s-au învoit să-i dea bani. Şi el a primit şi căuta prilej să-L dea lor, fără ştirea mulţimii. (Luca 22.2-6) 

Un frate i-a cerut sfat lui Avva Visarion. Ce să fac? Şi i-a răspuns lui bătrânul: Taci, şi nu te număra pe tine cu ceilalţi! Venirea noastră la biserică într-un număr mare este o dovadă a sănătăţii sufletului nostru. După cum foamea este un semn de sănătate trupească, tot aşa şi dorul de cuvintele dumnezeieşti este cel mai mare semn de sănătate sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Victoria vine după multe lupte şi nenumărate înfrângeri. (Og Mandino)

Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era şi cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era numărat şi într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad. Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toţi cei ce au nădăjduit în sineşi au căzut.

Zis-a o bătrână: În orice loc vei merge, nu te număra pe tine şi vei fi odihnindu-te.