Măsura

Măsura credinţei  4.7

Măsura iubirii lui Dumnezeu este să-L iubim fără măsură. (Sfântul Bernard Clairvaux)

Acolo unde ia sfârşit creatura, începe Fiinţa luiDumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu pretinde în mod expres, este să ieşi din tine însuţi, în măsura în care eşti creatură, şi să-L laşi pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în tine. (Meister Eckhart)

Acţiunea este adevărata măsură a inteligenţei. (Napoleon Hill)

Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot a făcut. (Alexandru Vlahuţă)

Ambiţia oricărui om se umflă pe măsură ce-i creşte puterea. (Oxenstierna)

Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că sunteţi fii ai celor ce au ucis pe prooroci. Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri! Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei? (Matei 23.31-33)

Atunci Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, din sânul vijeliei, şi i-a zis: „Cine este cel ce pune pronia sub obroc, prin cuvinte fără înţelepciune? Încinge-ţi deci coapsele ca un viteaz şi Eu te voi întreba şi tu Îmi vei da lămuriri! Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-Mi, dacă ştii să spui. Ştii tu cine a hotărât măsurile pământului sau cine a întins deasupra lui lanţul de măsurat? (Iov 38.1-5)

Bucuria şi durerea noastră măsoară rău orele: prima le face secunde, cealaltă secole. (Victor Hugo)

Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât şi îndrăzneţ cât sufletul său este slăbit. Omul, când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaşte pe sine şi cade astfel în extreme. (Sfântul Ioan Scărarul)

Cei ce vorbesc cel mai mult despre progres îl măsoară în cantitate şi nu în calitate. (George Santayana)

Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul e ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)

Divinitatea nu glumeşte! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care este fără măsură de tainică, sfântă şi primitoare. (Anni Dillard)

Dumnezeu când dă, dă ca un boier. El dă cu măsură plină, clătinată şi cu vârf. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Dumnezeu plăteşte fiecăruia după măsura credinţei lui.  4.7

E mai bine să bei vin cu măsură, decât numai apă, dar cu mândrie. (Sfinţii Părinţi)

Hazardul este măsura ignoranţei noastre. (Jules Henri Poincaré)

Iată, cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate sunt deşertăciuni; tot omul ce viază. Deşi ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge comori şi nu ştie cui le adună pe ele. (Psalmi 38.7-10)

Iertarea este veşmântul care acoperă orgoliile şi mândriile nemăsurate. Iertarea ne smereşte, iertarea rea ne înalţă. Cine iartă, învinge întotdeauna. (Părintele Dumitru Păduraru)

Iisus Hristos, măsura tuturor gândurilor.  4.14

În toate lucrurile, măsura e mai bună. (Homer)

Întâmplarea dureroasă face pe înţelept să-şi aducă aminte de Dumnezeu, şi întristează pe măsura ei pe cel ce a uitat de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)

La mâncare să ai cumpătare şi la băutură să fii cu măsură. (Proverb)

Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În această lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)

Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greş, dacă nu sunt puse îndată în aplicare. (Oxenstierna)

Moartea este a vieţii în aceeaşi măsură ca şi naşterea. (Rabindranath Tagore)

Nimic nu înalţă mai mult în lume decât măsura şi modestia. (Epictet)

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. (Matei 7.1, 2)

Pericolul primordial în viaţă este să-ţi iei prea multe măsuri de precauţie. (Alfred Adler)

Practică speranţa. Pe măsură ce a spera devine un obicei, poţi obţine o permanentă stare de fericire. (Norman Vincent Peale)

Regulă importantă a vieţii: nimic peste măsură. (Terenţiu)

Să păstrăm măsură, atât la vorbe, cât şi la ascultare. (Sfântul Vasile cel Mare)

Sfânta Cruce este măsura paşilor pe care-i facem noi spre veşnicia lui Dumnezeu. (Părintele Dumitru Păduraru)

Şi le zicea: Luaţi seama la ce auziţi: Cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura; iar vouă celor ce ascultaţi, vi se va da şi vă va prisosi. Căci celui ce are i se va da; dar de la cel ce nu are, şi ce are i se va lua. (Marcu 4.24, 25)

Talentul este, în mare măsură, o chestiune de perseverenţă. (Francisco Umbral)

Tendinţa scolastică de abordare şi analiză a slujbelor bisericeşti experiată de teologii zilelor noastre şi lipsa de trăire din timpul Sfintei Liturghii a credincioşlor constituie probleme grave cu care ne confruntăm în momentul de faţă şi care necesită un răspuns adecvat. Ne îndreptăm atenţia asupra unui mare teolog contemporan care, cu toate că a predat teologie liturgică întrega sa viaţă, a reuşit, în egală măsură, să îşi păstreze şi trăirea duhovnicească: părintele Alexander Schmemann. (Părintele Adrian Agachi, autorul articolului “După această <<Liturghie a înălţării>>, se întorceau în lume”, publicat în ziarul Lumina din 30.10.2014)

Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindeşte sufletul. (Constantin Brâncuşi)

Un bărbat care ştie să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deştept decât unul care se îndoieşte de realitate. (Alphonse Allais)

Viaţa nu se măsoară în timp, ci în generozitate. (Peter Marshall)

Virtutea constă în a nu depăşi măsura cu nimic. (Socrate)