Lupta

A te lupta cu tine însuți este cel mai greu război – a te învinge este cea mai frumoasă victorie. (Friedrich von Logau)

 A te lupta cu tine însuți este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuți este biruința cea mai frumoasă.  (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

 Această poruncă îți încredințez, fiule Timotei, ca potrivit proorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupți lupta cea bună, după cuvântul lor. (I Timotei 1.18)

 Aurul se încearcă prin foc, iar credința prin ispite. Vitejia ostașului se cunoaște la luptă, iar tăria credinței noastre, în ispite. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Autocondamnarea, ca armă de luptă împotriva mândriei și a disperării. 6.15

 Blânzi sunt aceia care pun capăt luptei de nepotolit din sufletul lor împotriva mâniei, a poftei și a patimilor înrudite cu acestea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzduh. (Filipeni 6.12)

 Când ești în pace și nu ai altă luptă, atunci mai mult te smerește, ca nu cumva bucurie străină intrând, să ne lăudăm și să fim dați la război. Că de multe ori Dumnezeu pentru neputințele noastre, nu ne lasă să fim dați spre luptă, ca să nu pierim. (Avva Visarion)

 Cea mai înverșunată luptă este cu tine însuți; te afli în ambele tabere. (Voltaire)

 Cei mai puternici doi luptători sunt răbdarea și timpul. (Lev Tolstoi)

 Cel ce se roagă pentru oamenii ce-l nedreptățesc, îi înspăimântă pe draci; iar cel ce se luptă cu cei dintâi, e rănit de cel de al doilea. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cine nu luptă cu gândurile, nu luptă cu satana. 5.11

 Cine se socotește mai prejos decât aproapele său a câstigat lupta cu mândria. 11.8

 Credința este o luptă continuă cu necredința. [Un pastor anglican (nu-i stim numele)]

 Cu cât răutatea se luptă cu virtutea, cu atât ajunge mai slabă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram; când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. (Psalmi 119.7)

 Cu trupul, cu darul lui Dumnezeu mă simt curat, dar nu știți ce luptă lăuntrică am. (Mitropolitul Catechin, la spovedanie)

 Cum am luptat și am biruit pe vrăjmași pentru împăratul pământesc, tot așa voim și vom lupta și pentru

 Împăratul ceresc, împotriva vrăjmașilor Lui. (Sfântul Mucenic Tiron, comandantul celor 40 de ostași din Sevastia Armeniei. Toți au primit moarte mucenicească în anul 320)

 Dar când s-a apropiat Faraon și când s-au uitat fiii lui Israel înapoi și au văzut că Egiptenii vin după ei, s-au spăimântat foarte tare fiii lui Israel și au strigat către Domnul; și au zis către Moise: „Oare nu erau morminte în țara Egiptului, de ce ne-ai adus să murim în pustie? Ce ai făcut tu cu noi, scoțându-ne din Egipt? Nu ți-am spus noi, oare, de aceasta în Egipt, când ți-am zis: Lasă-ne să robim Egiptenilor, că e mai bine să fim robi Egiptenilor decât să murim în pustia aceasta?” Moise însă a zis către popor: „Nu vă temeți! Stați și veți vedea minunea cea de la Domnul, pe care vă va face-o El astăzi, căci pe Egiptenii pe care îi vedeți astăzi nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul are să Se lupte pentru voi, iar voi fiți liniștiți!” Atunci a zis Domnul către Moise: „Ce strigi către Mine? Spune fiilor lui Israel să pornească, iar tu ridică-n toiagul și-ți întinde mâna asupra mării și o desparte și vor trece fiii lui Israel prin mijlocul mării, ca pe uscat. Iată, Eu voi învârtoșa inima lui Faraon și a tuturor Egiptenilor, ca să meargă pe urmele lor. Și-Mi voi arăta slava Mea asupra lui Faraon și asupra a toată oștirea lui, asupra carelor lui și asupra călăreților lui. Și vor cunoaște toți Egiptenii că Eu sunt Domnul, când Îmi voi arăta slava Mea asupra lui Faraon, asupra carelor lui și asupra călăreților lui„. Atunci s-a ridicat îngerul Domnului, care mergea înaintea taberei fiilor lui Israel, și s-a mutat în urma lor; și sa ridicat stâlpul cel de nor dinaintea lor și a stat în urma lor. Astfel a trecut el și a stat între tabăra Egiptenilor și tabăra fiilor lui Israel; și era negură și întuneric pentru unii, iar pentru ceilalți lumină, noaptea, și toată noaptea nu s-au apropiat unii de alții. Iar Moise și-a întins mâna sa asupra mării și a alungat Domnul marea toată noaptea cu vânt puternic de la răsărit și s-a făcut marea uscat, că s-au despărțit apele. Și au intrat fiii lui Israel prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat, iar apele le erau perete, la dreapta și la stânga lor. Iar Egiptenii urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării toii caii lui Faraon, carele și călăreții lui. Dar în straja dimineții a căutat Domnul din stâlpul cel de foc și din nor spre tabăra Egiptenilor și a umplut tabăra Egiptenilor de spaimă. (Ieșirea 14.10-24)

 De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruiește harul, mila și iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentului de vinovăție și izbăvirea de greutatea copleșitoare a conștiinței vinovate, tuturor celor care cu pocăință se apropie de Dumnezeu și de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeții mai putem lupta prin pocăință, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli spirituale. (vezi Tristețea/ )

 De luptă se feresc doar lașii. Să lăsăm trecutul să fie trecut. (Homer)

 Diavolul, după ce secole de-a rândul s-a luptat să scoată Biserica din lume, fără să reușească, acum se luptă să bage duhul lumii în Biserică. (Părintele Porfirie)

 Dintre dracii care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredințați cu poftele lăcomiei pântecelui. Toti ceilalți vin după aceștia să ia în primire pe cei răniți de ei. Căci este cu neputință să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui. (Evagrie Ponticul)

 Dușmanii noștri se bucură, bat din palme și se veselesc atunci când, din pricina mulțimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca și renunțăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Evangheliile sunt calea tămăduirii de orice boală, luptă împotriva amintirilor prin cultivarea virtuților. (Cuviosul Talasie)

 Ezitând, nu poți câștiga nicio bătălie. (Vaclav Havel)

 Fără ispite nu există luptă, fără luptă nu există biruință, fără biruință nu există răsplată. (Fericitul Teofilact)

 Fericirea adevărată și efectivă nu o găsim deplin pe pământ, ci în ceea ce noi numim veacul ce va să fie.

 Viața din acest veac este copleșită mai mult de nenorociri, iar pentru suflet este prima și cea mai grea luptă. (Origen)

 Fericirea tace și se ascunde; numai nefericirea este militantă și zgomotoasă. (Duiliu Zamfirescu)

 Fiecare să dea lupta cu sine dacă vrea să se mântuiască. 4.7

 Gluma este un fel de duel în care nu se varsă sânge. (Nicolas Chamfort)

 Iar după ce i-a luat și i-a trecut râul, a trecut și toate ale sale. Rămânând Iacov singur, s-a luptat Cineva cu dânsul până la revărsatul zorilor. Văzând însă că nu-l poate răpune Acela, S-a atins de încheietura coapsei lui și i-a vătămat lui Iacov încheietura coapsei, pe când se lupta cu el. Și i-a zis: „Lasă-Mă să plec, că s-au ivit zorile!” Iacov I-a răspuns: „Nu Te las până nu mă vei binecuvânta„. Și l-a întrebat Acela: „Care îți este numele?” Și el a zis: „Iacov!” Zisu-i-a Acela: „De acum nu-ți va mai fi numele Iacov, ci Israel te vei numi, te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor!” Și a întrebat și Iacov, zicând: „Spune-mi și Tu numele Tău!” Iar Acela a zis: „Pentru ce întrebi de numele Meu? El e minunat!” Și l-a binecuvântat acolo. Și a pus Iacov locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, căci și-a zis: „Am văzut peDumnezeu în față și mântuit a fost sufletul meu! ” Iar când răsărea soarele, trecuse de Peniel, dar el șchiopăta din pricina șoldului. De aceea fiii lui Israel până astăzi nu mănâncă mușchiul de pe șold, pentru că Cel ce S-a luptat a atins încheietura șoldului lui Iacov, în dreptul acestui mușchi. (Facerea 32.23-32)

 Iisus a răspuns: Împărăția Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăția Mea nu este de aici. (Ioan 18.36)

 Inima celui ce luptă este o arenă, în care se războiesc gândurile rele cu cele bune. 4.7

 Inima oamenilor nu este decât un câmp de bătălie în  care se luptă Dumnezeu cu diavolul. (Dostoievski)

 În luptă poți pierde totul, în afară de onoare. (Niccolò Machiavelli)

 În pântecele maicii sale, Iacov a ținut de călcâi pe fratele său, și ca un viteaz s-a luptat el cu Dumnezeu. (Osea 12.4)

 Înțelepciunea este mai de preț decât armele de luptă; dar o singură greșeală nimicește mult bine. (Ecclesiastul 9.18)

 Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma și  pavăza și scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc; spune sufletului meu: „Mântuirea ta sunt Eu!” (Psalmi 34.1-3)

 Lepădarea de sine este lupta cu mândria. 2.5

 Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptății, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea Lui. (II Timotei 4.7, 8)

 Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 Lupta cu gândurile ispititoare. 5.11

 Lupta cu patimile. 8.20, 11.5, 12.4, 12.5

 Lupta cu tine însuți. 8.12

 Lupta este vitalitatea care susține viața. (Morihei Ueshiba)

 Luptă-te lupta cea bună a credinței, cucerește viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai dat bună mărturie înaintea multor martori. (II Timotei 6.12)

 Luptătorul de succes este omul obișnuit care deține concentrare excepțională. (Bruce Lee)

 Mai bine să te lupți din greu cu dușman cinstit decât să învingi ușor niște ticăloși. (Baltasar Gracian)

 Ne place doar lupta, nu și victoria. (Blaise Pascal)

 Necunoașterea vicleniilor vrăjmașului înseamnă pentru noi pierderea luptei chiar de la începutul ei. (Sfinții Părinți)

 Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Oprește războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ți distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei învinge, ori te va învinge. Dacă însă te lupți cu Biserica, îți va fi cu neputință să învingi, întrucât Dumnezeu este mai puternic decât toți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nu știți voi că acei care aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergați așa ca să-l luați. Și oricine se luptă se înfrânează de la toate. Și aceia, ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi, nestricăcioasă. (I Corinteni 9.24, 25)

 Nu te tulbura în mijlocul ispitelor. Cine trimite prilejul pentru luptă, Acela va da și puterea pentru biruință. (Sfântul Tihon din Zadonsk)

 O luptă-i viața, deci te luptă. (George Coșbuc)

 Patima mândriei îl luptă pe om până la mormânt. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

 Până acum, pesimistul nu a câștigat nicio bătălie. (Dwight Eisenhower)

 Până la moarte luptă-te pentru adevăr, și Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine. (Ecclesiasticul 4.30)

 Postul poate să ne ajute în lupta cu păcatul. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Prietenul adevărat se luptă cu dușmanul și pune mâna pe scut în fața potrivnicului. Să nu uiți pe prietenul tău, când este în război și să nu-l uiți întru averile tale. (Ecclesiasticul 37.5, 6)

 Să îndurăm suferințele, căci nimeni nu se încununează dacă n-a fost rănit în luptă și n-a fost acoperit de praf. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Scurtă e viața, lung e veacul viitor și mic e răscumpul vieții de aici. Iar omul, viețuitoarea aceasta mare și de scurtă vreme, căreia i s-a dat vremea îngustă de acum, e neputincios. Vremea e îngustă iar omul e slab, dar cununa care-l așteaptă ca răsplată a luptelor este mare, deoarece are nenumărate țepușe care-i primejduiesc viața, cea tot scurtă. (Sfântul Nichita Sichatul)

 Singurul lucru care-mi place la libertate este lupta pentru ea. (Henrik Ibsen)

 Toată lupta omului în minte se dă, acolo e războiul nevăzut. 2.13

 Un înțelept face din veninul său interior remediu pentru sine; sau precept de tămăduire pentru semeniÎnsă cine nu se luptă contra Răului, s-a și predat inamicului. (Constantin Brâncuși)

 Unde nu e luptă, nu e nici geniu. (Baudelaire)

 Viața e o luptă de care trebuie să ne bucurăm, nu ceva pe care e nevoie să-l îndurăm. (Sfinții Părinți)

 Viața omului este o luptă continuă cu propriile patimi și slăbiciuni. 8.20

 Viața omului este jumătate dragoste, jumătate luptă. (Părintele Justin Pârvu)

 Victoria vine după multe lupte și nenumărate înfrângeri. (Og Mandino)

 Virtutea constă în luptă, nu în trofeul final. (Richard Mifaies)