Legea

 Boala este încălcarea legilor naturii. (Charles Simmons)

 Ca un izvor tulbure și stricat, așa este dreptul care șovăie în fața celui nelegiuit. (Solomon 25.26)

 Căci dorința cărnii este moarte dar dorința Duhului este viață și pace; fiindcă dorința cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)

 Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, și, mulțumind, a frânt și a zis: Luați, mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea Mea. Asemenea și paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea, spre pomenirea Mea. (I Corinteni 11.23-25)

 Când El privea până la marginile pământului și îmbrățișa cu ochii tot ce se află sub ceruri, ca să dea vântului  cumpănă și să chibzuiască legea apelor, când El statornicea ploilor un făgaș și o cale bubuitului tunetului, atunci El a văzut înțelepciunea și a cântărit-o, atunci a pus-o în lumină și i-a măsurat adâncimea. (Iov 28.24-27)

 Ce este toleranța? Este consecința umanitătii. Cu toții suntem caracterizați de slăbiciuni și erori; să ne iertăm reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)

 Cel ce își oprește urechea de la ascultarea legii, chiar rugăciunea lui e urâciune. (Solomon 28.9)

 Cel ce păzește legea este un fiu înțelept, iar cel ce se întovărășește cu clevetitorii face rușine tatălui său. (Solomon 28.7)

 Ci toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor, că aceasta este Legea și proorocii. (Matei 7.12)

 Corupția este schimbarea zilnică a legilor. (Lothar Schmid)

 Dați deci tuturor cele ce sunteți datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia față de altul; că cel care iubește pe aproapele a împlinit legea. (Romani 13.7, 8)

 De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el. Căci, până la lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu se socotește când nu este lege. Ci a împărățit moartea de la Adam până la Moise și peste cei ce nu păcătuiseră, după asemănarea greșelii lui Adam, care este chip al Celui ce avea să vină. (Romani 5.12-14)

 Dintre legile după care ne conducem, cea dintâi este onoarea. (Voltaire)

 Este sădită în noi o lege naturală, care ne învață să ne apropiem de bine și să ne depărtăm de cele care ne fac rău. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Gândește-te să duci o viață binecredinciosă și așa crezând, te vei împărtăși cu binecuvântarea care alungă nu numai moartea, ci și bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbește legea care stăpânește în mod sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia față de Dumnezeu și omoară patimile, neținând seama de păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe niște bolnavi. Căci întărește pe cel zdrobit, ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Și pune sufletul pentru oile Sale. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se pentru noi blestem; pentru că scris este: „Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn”. (Galateni 3.13)

 Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt și, dând ucenicilor, a zis: Luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. (Matei 26.26-28)

 Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoiește sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul Meu și El va propovădui popoarelor legea Mea. (Isaia 42.1)

 În Hristos, și nu în lege, este desăvârșirea. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 În pământ de m-or băga, nu mă las de legea mea! (Sfântul Atanasie Todoran din Bichigiu, tras pe roată pentru că a refuzat să se lepede de credința ortodoxă)

 Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. (Psalmi 26.17)

Legea cunoștinței de Dumnezeu e sădită în noi. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înțelepțește pruncii; judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii. (Psalmi 18.8, 9)

Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecțiuni. Dacă apeși butoanele corecte și mai ai și noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism. (Raymond Chandler)

Legea postului a fost dată în Paradis .….. Cuvântul “nu mâncați” este o lege a postului și înfrânării. 6.9

Legea și proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se silește spre ea. (Luca 16.16)

 Legile îi strivesc pe cei slabi și îi cruță pe cei puternici. (Juvenal)

 Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu. (Euclid)

 Legiutorule! Să cunoști tainele aritmeticii și geometriei, căci nu trebuie să rostești decât axiome. (Pitagora)

 Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le unește. (Titu Maiorescu)

 Mai bun este cel care înțelege puțin cu frică, decât cel care prisosește cu mintea și calcă legea. (Ecclesiasticul 19.21)

 Ne putem sustrage, pentru o vreme, regulilor societății; nimic însă nu scapă legilor naturii. (Marie d’Agoult)

 Nu cunosc un mai puternic legământ între două suflete pe pământ – ca taina aceluiași păcat. (Octavian Goga)

 Nu-l judeca pe cel curvar, dacă ești tu curat, căci de asemenea calci legea. Căci Cel ce a zis: să nu curvești, a zis și să nu judeci! (Patericul)

 Orice lege naturală este legea lui Dumnezeu. (Isaac Newton)

 Postul îi ințelepțește pe făcătorii de lege. 2.9

 Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. (Matei 5.17)

 Și să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. (Luca 2.24)

 Tabla de șah este lumea, figurile sunt fenomenele din univers, regulile de joc sunt ceea ce noi numim legi ale naturii. (Aldous Huxlay)

 Toți proorocii și Legea au proorocit până la Ioan. Și dacă voiți să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit să audă. (Matei 11.3-5)

Unde nu ajunge spada legii, ajunge biciul satirei. (Alexandr Sergheevici Pușkin)