Jos

 Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului, Și I-a zis: Dacă Tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: „Îngerilor Săi va porunci pentru Tine și Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbești de piatră piciorul Tău”. Iisus i-a răspuns: Iarăși este scris: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău„. (Matei 4.5-7)

 Atunci Domnul a zis către Satan: „De unde vii?” Iar Satan a răspuns Domnului și a zis: „Am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos„. Și Domnul a zis către Satan: „Te-ai uitat la robul Meu Iov, că nu este nici unul ca el pe pământ fără prihană și drept și temător de Dumnezeu și care să se ferească de ce este rău?” (Iov 1.7 8)

 Au zis Lui: Învățătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter; iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici? Și aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de ce să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul pe pământ. Și stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat și le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei. Iarăși plecându-Se, scria pe pământ. (Ioan 8.4-7)

 Cine știe dacă duhul omului se urcă în sus și duhul dobitocului se coboară în jos către pământ? (Ecclesiastul 3.21)

 Dar un tânăr cu numele Eutihie, șezând pe fereastră, pe când Pavel ținea lungul său cuvânt, a adormit adânc și, doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea, și l-au ridicat mort. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat peste el și, luându-l în brațe, a zis: Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. (Faptele Apostolilor 20.9, 10)

 Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, și lăsați în jos mrejele voastre, ca să pescuiți. (Luca 5.4)

 Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și, trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. (Matei 2.16)

 Iar El a zis către ei: Dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu avem mai mult de cinci pâini și doi pești, afară numai dacă, ducându-ne noi, vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta. Căci erau ca la cinci mii de bărbați. Dar El a zis către ucenicii Săi: Așezați-i jos, în cete de câte cincizeci de inși. (Luca 9.13, 14)

 Iar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, Și-a dat duhul. Și iată, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos, și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat; mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat. (Matei 27.50-52)

 Invidia, viciu neputicios, nu se poate ridica până la însușirile înalte, ci se târăște jos, pe pământ, ca vipera ce se ascunde. (Ovidius)

 Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare și să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare de fierbințeală și de extaz, de la care este numai un pas până la înșelare de sine și amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în liniște, smerenie și umilință; trebuie să dăm trupului poziția celui atârnat pe cruce, iar nu poziția celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)

 Înțeleptul merge pe cărarea vieții ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos. (Solomon 15.24)

 Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiți în jos. (Charlie Chaplin)

 Omul este deopotrivă măreție și umilință, cer și pământ, vremelnicie și nemurire, moștenitor al pământului dacă  privește pe cele de sus, dar și moștenitor al întunericului dacă privește doar spre cele de jos. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Oricât este viitorul de înalt, se naște de jos. (Publilius Syrus)

 Pocăința e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăința nu este un accent de remușcări și autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieți pe Sfânta Treime. Căința nu înseamnă privirea în jos la imperfecțiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să privești nu ceea ce n-ai reușit să fii, ci ceea ce poți încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)

 Problema pe care o au oamenii nu este că țintesc prea sus și eșuează, ci că țintesc prea jos și reușesc. (Michelangelo)

 Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. (Psalmi 87.6)

 Să faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiș, iar ușa corăbiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea să faci într-însa trei rânduri de cămări: jos, la mijloc și sus. Și iată Eu voi aduce asupra pământului potop de apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de viață, și tot ce este pe pământ va pieri. Iar cu tine voi face legământul Meu; și vei intra în corabie tu și împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta și femeile fiilor tăi. (Facerea 6.16-18)

 Succesul este înălțimea la care ajungi după ce te-ai ridicat de jos. (General George Patton)

 Și au venit în Ierihon. Și ieșind din Ierihon El, ucenicii Lui și mulțime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, ședea  jos, pe marginea drumului. Și, auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige și să zică: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! (Marcu 10.46, 47)

 Și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor. Și ei păzeau porțile și ziua și noaptea, ca să-l ucidă. Și luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș. (Faptele Apostolilor 9.23-25)

 Umblă pe pământ, iar viețuirea să ți-o ai în ceruri. Îndreaptă-ți privirea în jos, iar sufletul în sus. (Fericitul Augustin)

 Zis-a Domnul către el: „Ce ai în mână?” Și el a răspuns: „Un toiag!” „Aruncă-l jos!” îi zise Domnul. Și a aruncat Moise toiagul jos și s-a făcut toiagul șarpe și a fugit Moise de el. Și a zis Domnul către Moise: „Întinde mâna și-l apucă de coadă!” Și și-a întins Moise mâna și l-a apucat de coadă și s-a făcut toiag în mâna lui. Apoi a zis Domnul: „Așa să faci înaintea lor, ca să te creadă că ți S-a arătat Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov!” (Ieșirea 4.2-5)