Îndelung

 Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 4.13)

 Caracterul este o deprindere îndelungată. (Plutarh)

 Ci în toate înfățișându-ne pe noi înșine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniță, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi; în curăție, în cunoștință, în îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefățarnică. (II Corinteni 6.4-6)

 Dacă vrei să biruiești mânia, câștigându-ți blândețea și îndelunga răbdare, adu-ți aminte de Domnul Iisus. (Sfântul Efrem Sirul)

 Domnul este îndelung-răbdător și multmilostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă. În vifor și în furtună Își face loc, norii sunt pulberea de sub picioarele Lui. (Naum 1.3)

 Domnul nu întârzie cu făgăduința Sa, după cum socotesc unii că e întârziere, ci îndelung rabdă pentru voi, nevrând să piară cineva, ci toți să vină la pocăință. Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui. (II Petru 3.9, 10)

 Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desființa; darul limbilor va înceta; știința se va sfârși; pentru că în parte cunoaștem și în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. (I Corinteni 13.4-10)

 Dumnezeu este îndelung-răbdător și mult-milostiv. 9.21

 Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung-răbdător și nu se mânie în fiecare zi. (Psalmi 7.11)

 Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.(Jonathan Swift)

 Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege. (Galateni 5.22, 23)

 Iar Tu, Dumnezeul nostru, ești bun și adevărat, îndelung-răbdător și cu milă cârmuitor a toate. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 15.1)

 Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. (Coloseni 3.12, 13)

 Luați, fraților, pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe proorocii care au grăit în numele Domnului. (Iacob 5.10)

 Pentru ce se trufește cel ce este pământ și cenușă, când în viață el le leapădă mereu dinăuntrul său? Boala îndelungată o taie doctorul și împăratul astăzi este și mâine va muri. Că murind, omul va moșteni șerpi și fiare și viermi. (Ecclesiasticul 10.9, 10)

 Și Domnul nu va zăbovi, nici va îndelunga răbdarea peste ei, până nu va zdrobi mijlocul celor nemilostivi. (Ecclesiasticul 35.20)

 Și le zicea în învățătura Sa: Luați seama la cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi și să li se plece lumea în piețe, și să stea în băncile dintâi în sinagogi și să stea în capul mesei la ospețe, ei, care secătuiesc casele văduvelor și de ochii lumii se roagă îndelung, își vor lua mai multă osândă. (Marcu 12.38-40)

 Și socotești tu, oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci și tu, că tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogăția bunătății Lui și a îngăduinței și a îndelungii Lui răbdări, neștiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? (Romani 2.3, 4)

 Tot ce ți se va întâmpla, primește cu plăcere și în necazurile tale fii îndelung-răbdător.(Ecclesiasticul 2.4)

 Totuși, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă supere. Și a zis Domnul: Auziți ce spune judecătorul cel nedrept? Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleșilor Săi care strigă către El ziua și noaptea și pentru care El rabdă îndelung? Zic vouă că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credință pe pământ? (Luca 18.5-8)

 Vă rugăm însă, fraților, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung-răbdători față de toți. (I Tesaloniceni 5.14)

 Viața este o îndelungată lecție de umilință. (James Matthew Barrie)