Începutul

 A uita este marele secret al firilor tari și creatoare, a uita asemenea naturii care nu-și cunoaște trecutul, care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)

 A-L cunoaște pe Dumnezeu este începutul înțelepciunii. A nu-L cunoaște pe Dumnezeu este începutul nebuniei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Acolo unde se termină ambiția, începe fericirea. (Proverb)

 Atunci când ești iertat începi o viață nouă, dar, la fel, atunci când ierți începi o viață nouă. Depinde de noi să transformăm, prin iertare, viața veche într-o viață nouă. (Părintele Alexandru Barna)

 Ca să ai o bătrânețe lungă, trebuie să începi să fii bătrân foarte devreme. (Cato cel Bătrân)

 Ca să fii respectat, începe prin a te respecta. (Tudor Arghezi)

 Căci închinarea la idolii cei deșerți, care nici n-ar trebui pomeniți, este începutul, pricina și sfârșitul a tot răul. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 14.27)

 Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. (Matei 24.7, 8)

 Când ajungi în vârf, atunci începe urcușul. (Michael Caine)

 Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu și măgarul una sunteți. Precum măgarul se bate și nu grăiește, se ocărăște și nimic nu spune, așa și tu. După cum zice psalmistul: dobitoc m-am făcut la Tine și eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)

 Când moare un despot, ia sfârșit și puterea lui. Când se stinge un martir, stăpânirea lui abia începe. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Cel ce pune capăt rugăciunii, începe să păcătuiască. (Sfântul Efrem Sirul)

 Cu cât crești și devii mai mare și mai important prin creațiile tale, cu atât îi privești cu mai mult respect și cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenților cărora le vorbea),

 ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic: Eu și Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)

 Credința e începutul care duce la înțelegere și deschide mintea spre primirea luminii dumnezeiești. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Credința, începutul tuturor virtuților. 7.12

 Cunoașterea greșelilor este începutul salvării. (Epicur)

 Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dă sfat celui înțelept, și el se va face și mai înțelept; învață pe cel drept, și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința Celui Sfânt. (Solomon 9.9, 10)

 Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale, sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. (Pslami 101.26, 27)

 Disciplina și controlul ce singur ți-l faci sunt începuturile înțelepciunii practice. (Samuel Smiles)

 Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine. (Sfântul Marcul Ascetul)

 Dușmanul începe să devină periculos atunci când începe să aibă dreptate. (Jacinto Benavente)

 Egoismul este o armă foarte puternică, încă de la începutul lumii, și cu ea diavolul îi poate pierde pe mulți dintre noi. (Sfinții Părinți)

 Eșecul este pur și simplu ocazia de a începe din nou, de data aceasta cu mai multă inteligență. (Henry Ford)

 Fiecare început este o consecință – fiecare început încheie ceva. (Paul Valery)

 Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii; cei fără minte disprețuiesc înțelepciunea și stăpânirea de sine. (Solomon 1.7)

 Gândul cel rău la început este ca o furnică și, dacă-l lași, crește și se întărește și devine leu. 2.11

 Graiurile gurii celui înțelept sunt har, iar buzele celui nebun îl doboară. Începutul cuvintelor gurii lui este prostia, iar sfârșitul graiului lui nebunie curată. (Ecclesiastul 10.12, 13)

 Începe și sfârșește ziua cu Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Început rău – sfârșit rău. (Terențiu)

 Începutul fericirii este înstrăinarea de rău. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Începutul înțelepciunii duhovnicești este frica de Domnul. 4.4

 Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. 11.9

 Începutul mântuirii este cunoașterea de sine. Această cunoaștere se dobândește prin examinarea metodică a conștiinței. (Sfântul Efrem Sirul)

 Începutul păcatului este trufia, și cel care stăruiește în ea este ca și când i-ar ploua urâciune. (Ecclesiasticul 10.12)

 Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu și a-și întoarce inima sa de la Cel care l-a făcut. (Ecclesiasticul 10.11)

 Începutul vindecării depinde de voința noastră. 10.17

 Încheierea tristeții este începutul înțelepciunii. (Krishnamurti, filosof indian)

 Îndoiala este începutul științei. (Descartes)

 Întâi știm că Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine; iar binele este cu neputință să fie crezut și săvârșit altfel decât în Hristos Iisus și Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Învingerea fricii este începutul înțelepciunii. (Bertrand Russell)

 La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Și a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Și a fost lumină. Și a văzut Dumnezeu că este bună lumina, și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua întâi. Și a zis Dumnezeu: „Să fie o tărie prin mijlocul apelor și să despartă ape de ape!” Și a fost așa. (Facerea 1.1-6)

 La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. (Ioan 1.1, 2)

 La început era vrăjmaș ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe față ca fiind dușman primejdios, să nu mai poată face rău omului prin prietenii înșelătoare. (Sfântul Ioan Casian, vezi Diavolul)

 La orice lucru, cântărește bine și începutul și urmările lui. (Epictet)

 Liniștea este începutul purificării sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Liniștea ține de o împăcare cu sine și cu Dumnezeu, iar acest pas, această liniște, este începutul curățirii. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui; mai de preț este un duh răbdător decât un duh semeț. (Ecclesiastul 7.8)

 Marea artă începe unde se termină natura. (Marc Chagall)

 Matematica este ceea ce începe, ca și Nilul, în modestie și se termină în magnific. (Calvin Colton)

 Mirarea este începutul înțelepciunii. (Socrate)

 Moartea prietenilor este începutul morții tale. (Mihail Sadoveanu)

 Necunoașterea vicleniilor vrăjmașului înseamnă pentru noi pierderea luptei chiar de la începutul ei. (Sfinții Părinți)

 Nefericită condiție a oamenilor! Spiritul de-abia a ajuns la maturitate, și trupul începe să slăbească. (Denis Diderot)

 Nu începe o dușmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găsește-ți liniștea doar atunci când ai învins pe cel care e dușmanul din tine. (Kabus)

 Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem. (Nicolae Iorga)

 Numai atunci când nu ne mai este frică începem cu adevărat să trăim. (Dorothy Thompson)

 Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruți o dată, trebuie să începi din nou. (Solomon 19.19)

 Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu ceea ce ai de gând să faci. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Orice transformare pe care o dorim trebuie să înceapă cu noi înșine. (Thorbecke)

 Pentru oamenii credincioși, Dumnezeu se află la început, pentru oamenii de știință – la capătul considerațiilor lor. (Max Planck)

 Prietenia sfârșește acolo unde începe neîncrederea. (Seneca)

 Rugăciunea este lucrare nesfârșită, mai presus de orice artă sau știință. Prin rugăciune intrăm în legătură cu Ființa Cea fără de început, sau altfel spus, însăși viața lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înțelepciune, care întrece orice frumusețe și vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

 Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversație. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)

 Siliți-vă să intrați prin poarta cea strâmtă, că mulți, zic vouă, vor căuta să intre și nu vor putea. După ce se va scula stăpânul casei și va încuia ușa și veți începe să stați afară și să bateți la ușă, zicând: Doamne, deschide-ne! – și el, răspunzând, vă va zice: Nu vă știu de unde sunteți. (Luca 13.24, 25)

 Smerenia, începutul îndumnezeirii. 5.14

 Spunem deci că numai Biserica Veche și Universală este una și în ce privește ființa ei, si în ceea ce privește începutul ei, și în ceea ce privește superioritatea ei. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Și Domnul l-a pus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni, și i-a întors îndoit tot ce avusese mai înainte. (Iov 42.10)

 Și Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ți milă de Tine să nu Ți se întâmple Ție aceasta. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi ești; că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. (Matei 16.22, 23)

 Și Dumnezeu a binecuvântat sfârșitul vieții lui Iov mai bogat decât începutul ei, și el a strâns paisprezece mii de oi, șase mii de cămile, o mie de perechi de boi și o mie de asine. (Iov 42.12)

 Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă.(Luca 15.14)

 Și El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morți, ca să fie El cel dintâi întru toate. (Coloseni 1.18)

 Și iar mi-a zis: Făcutu-s-a! Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce însetează îi voi da să bea, în dar, din izvorul apei vieții. (Apocalipsa 21.6)

 Și, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și pe toate câte le are, ca să se plătească. (Matei 18.24, 25)

 Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. (o vorbă din bătrâni)

 Trebuie să ai grijă cu inginerii; ei încep cu mașina de cusut și termină cu bomba atomică. (Marcel Pagnol)

 Trebuie să strângi pietrele care ți se aruncă. Sunt începutul unui piedestal. (Hector Berlioz)

 Trufia este lepădarea de Dumnezeu, este o născocire drăcească. Începutul trufiei este rădăcina slavei deșarte. Mijlocul e defăimarea aproapelui, trâmbițarea nerușinată a propriilor osteneli, lauda de sine în inimă și urârea mustrării. Sfârșitul este lepădarea ajutorului dumnezeiesc și nădăjduirea în propria strădanie. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Viitorul începe acum, nu mâine. (Papa Ioan-Paul II)