Înalt

A cunoaște Esența Divină – acesta este cel mai înalt țel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)

 Așa sunt uneltirile vrăjmașului: Ne urcă prin înșelăciune la mare înălțime, ca să ne coboare de acolo, în adâncul prăpastiei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Avram însă a răspuns regelui Sodomei: „Iată, îmi ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului, că nici o ață sau curea de încălțăminte nu voi lua din toate câte sunt ale tale, ca să nu zici: „Eu am îmbogățit pe Avram„, (Facerea 14.22, 23)

 Calea către Paradis are doar lărgimea unei persoane și înățimea unei cruci (Vladimir Ghika)

 Că împăratul nădăjduiește în Domnul și întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. (Psalmi 20.7)

 Cât te-ai mărit, Ilie, întru minunile tale! Și cine este asemenea ție, ca să se laude? Cel care ai înviat pe mort din morți și din locașul morților cu cuvântul Celui Preaînalt. (Ecclesiasticul 48.4, 5)

 Cea mai înaltă artă este întotdeauna cea mai religioasă, iar cel mai mare artist este întotdeauna o persoană devotată credinței. (Abraham Lincoln)

 Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington Macaulay)

 Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)

 Cea mai înaltă treaptă a inteligenței omenești este capacitatea de a observa fără să judeci. (Krishnamurti, filosof indian)

 Cel ce locuiește în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului: „Sprijinitorul meu ești și scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul”. (Psalmi 90.1, 2)

 Cel mai bun mod de a crea o idee de calitate înaltă este să creezi o mare cantitate de idei. (Joey Reiman)

 Cel mai înalt rezultat al educației este toleranța. (Helen Keller)

 Chivotul legii să-l faci din lemn de salcâm: lung de doi coți și jumătate, larg de un cot și jumătate și înalt de un cot și jumătate. (Ieșirea 25.10)

 Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. (Luca 6.35)

 Cinstește pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul și de la rege va lua dar. Știința doctorului va înălța capul lui și înaintea celor mari va fi minunat. (Ecclesiasticul 38.1-3)

 Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. (Psalmi 135.12)

 Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, și te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci de persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect față de tine și înalta ta valoare, călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitocești și prin atracțiile păcătoase? (Epictet)

 Dar Domnul a zis către Samuel: „Nu te uita la înfățișarea lui și la înălțimea staturii lui; Eu nu Mă uit ca omul; căci omul se uită la față, iar Domnul se uită la inimă„. (I Regi 16.7)

 De faci bine, să știi cui faci, și vei avea mulțumire pentru fapta ta bună. Fă bine celui binecredincios și vei afla răsplătire, dacă nu de la el, de la Cel Preaînalt. Nu este bine pentru cel care pururea petrece în răutăți și nu dă milostenie. Dă celui binecredincios, și să nu ajutorezi pe cel păcătos. (Ecclesiasticul 12.1-4)

 Descoperi-vei tu care este firea lui Dumnezeu? Urca-vei tu până la desăvârșirea Celui Atotputernic? Ea este mai înaltă decât cerurile. Și ce vei face tu? Ea este mai adâncă decât împărăția morții. Cum vei pătrunde-o tu? (Iov 11.7, 8)

 Domnul este mare, El locuiește în înălțime; Sionul este plin de judecată și de dreptate. (Isaia 33.5)

 Dumnezeu este prea puternic, dar nu leapădă pe nimeni; El este prea puternic prin înălțimea înțelepciunii Sale. (Iov 36.5)

 Domnul este Preaînalt, înfricoșător, Împărat mare peste tot pământul. (Psalmi 46.2)

 Dreptatea judecății dumnezeiești dă simțirii omenești față de cei în suferință, o întărire înaltă, încât îl face pe om în oarecare fel judecător al său propriu sau astfel simțirea lui dă prin judecata făcută supușilor o hotărâre asupra lui însuși. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dumnezeu este Cel ce mă încinge cu putere și calea cea dreaptă-mi arată; Care dă picioarelor mele sprinteneala cerbului, și la locurile cele înalte mă așază; Care-mi deprinde mâinile mele la război și brațele mele să întindă arcul de aramă. (II Regi 22.33-35)

 După ce regatul s-a întărit în mâinile lui Solomon, Solomon s-a înrudit cu Faraon, regele Egiptului, căci a luat pentru el pe fiica lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David, până o terminat de zidit casa sa, templul dimprejurul Ierusalimului. Poporul tot mai aducea jertfe pe înălțimi, căci nu era încă zidit templul numelui Domnului până în acel timp. (III Regi 3.1, 2)

 Există trei metode de a dobândi înțelepciunea. Cea dintâi este reflecția, care este cea mai înaltă. A doua este imitația, care este cea mai ușoară. A treia este experiența, care este cea mai amară. (Confucius)

 Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește cu poezia. (Poetul Ion Barbu)

 Frate ajutat de frate este ca o cetate tare și înaltă și are putere ca o împărăție întemeiată. (Solomon 18.19)

 Frumusețea cerului este mulțimea stelelor, podoabe luminând întru cele înalte ale Domnului. (Ecclesiasticul 43.11)

 Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul și ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă, nepătata și preaînalta Lui Față, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa și întunecata noastră minte înflorește la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoștința cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)

 Inteligența este cel mai greu și cel mai înalt produs al naturii, creațiunea cea mai rară și cea mai prețioasă din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)

 Inteligența sporește facultatea de a suferi, atingând la om cel mai înalt grad. (Arthur Schopenhauer)

 Invidia, viciu neputincios, nu se poate ridica până la însușirile înalte, ci se târăște jos, pe pământ, ca vipera ce se ascunde. (Ovidius)

 În anul morții regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt și măreț și poalele hainelor Lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte șase aripi: cu două își acopereau fețele, cu două picioarele, iar cu două zburau și strigau unul către altul, zicând: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!” Din pricina acestor strigăte, porțile se zguduiau din țâțânele lor, iar templul s-a umplut de fum. (Isaia 6.1-4)

 Înălțimea cerului și lățimea pământului, și adâncul și înțelepciunea, cine le va cerceta? (Ecclesiasticul 1.3)

 Înălțimea la care ne ridică dragostea e de nepovestit. (Sfântul Clement Romanul)

 Îndemnul Sfântului Antonie cel Mare: Nu te căina pentru lucrurile din trecut, ar trebui citit în această cheie: Dacă vrei să cunoști iubirea dumnezeiască, înaltele stări contemplative, nu te mai căina, nu te mai văicări, nu doar pentru lucrurile din trecut, ci nici pentru cele din prezent și nici pentru cele ce vor urma în celelalte zile ale vieții tale. (Părintele Dan Popovici, Mânăstirea Sfântul Vasile cel Mare, Someșul Cald)

 Însă Daniel era mai presus decât toți dregătorii și satrapii, fiindcă în el era un duh înalt și regele își pusese în gând să-l pună mai mare peste tot regatul. (Daniel 6.4)

 Între oamenii buni și Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i unește. Am spus prietenie? E totuși un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii dintre soț și soție. La o așa unire sunt chemați toți oamenii, fiindcă așa cum zice Scriptura, suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu și al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfințenia vieții noastre. (Seneca)

 Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește Celui Preaînalt făgăduințele tale. (Psalmi 49.15)

 Literatura înaltă și fină este ca vinul, iar a mea este ca apa; oricui însă îi place apa. (Mark Twain)

 Nebunul este ridicat la dregătorii înalte, iar cei vrednici stau în locuri de jos. (Ecclesiastul 10.6)

 Niciun grad înalt de inteligență sau imaginație, sau ambele laolaltă, nu alcătuiesc un geniu. Iubire, iubire, iubire – acesta este sufletul unui geniu. (Wolfgang Amadeus Mozart)

 Nu există înălțimi prea mari, ci numai aripi prea scurte. (Giovanni Papini)

 Oricât ar fi muntele de înalt, tot există o cărăruie până în vârf. (Proverb afgan)

 Oricât este viitorul de înalt, se naște de jos. (Publilius Syrus)

 Puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea Ție? (Psalmi 70.22)

 Religia este, ca să spunem așa, adâncul liniștit al mării, care rămâne liniștit oricât de înalte ar fi valurile. (Ludwig Wittgenstein)

 Rugăciunea atinge slava ei cea mai înaltă atunci când adoră și nu cere nimic. (Samuel Chadwick)

 Rugăciunea constituie o înălțare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversație a intelectului cu Domnul. (Evagrie Ponticul)

 Rugăciunea este lucrare nesfârșită, mai presus de orice artă sau știință. Prin rugăciune intrăm în legătură cu

 Ființa Cea fără de început, sau altfel spus, însăși viața lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înțelepciune, care întrece orice frumusețe și vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

 Scara care urcă la o funcție prea înaltă e întotdeauna murdară. (Francis Bacon)

 Succesul este înălțimea de la care ricoșezi după ce te izbești de podea. (George S. Patton)

 Succesul este înălțimea la care ajungi după ce te-ai ridicat de jos. (General George Patton)

 Supuneți-vă, pentru Domnul, oricărei orânduiri omenești, fie împăratului, ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor, ca unora ce sunt trimiși de el, spre pedepsirea făcătorilor de rele și spre lauda făcătorilor de bine; căci așa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre cele bune, să închideți gura oamenilor fără minte și fără cunoștință. (I Petru 2.13-15)

 Și a mai zis Domnul către Moise: „Eu Mă uit la poporul acesta și văd că este popor tare de cerbice; lasă-Mă dar acum să se aprindă mânia Mea asupra lor, să-i pierd și să fac din tine un popor mare!” Moise însă a rugat pe Domnul Dumnezeul său și a zis: „Să nu se aprindă, Doamne, mânia Ta asupra poporului Tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu putere mare și cu brațul Tău cel înalt, ca nu cumva să zică Egiptenii: I-a dus la pieire, ca să-i ucidă în munți și să-i șteargă de pe fața pământului. Întoarce-Ți iuțimea mâniei Tale, milostivește-Te și nu căuta la răutatea poporului Tău. (Ieșirea 32.9-12)

 Și a zis Domnul către mine: „Ce vezi tu Amos?” Și am zis: O cumpănă de plumb. Și mi-a răspuns Domnul: „Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel și de aici încolo nu-l voi mai cruța. Înălțimile lui Isaac vor fi distruse, și capiștile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie„. (Amos 7.8, 9)

 Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. (Luca 1.34, 35)

 Și El le-a zis: Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. (Luca 16.15)

 Și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult; Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine; este înaltă și n-o pot ajunge. (Psalmi 138.5, 6)

 Și strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci îi zicea: Ieși duh necurat din omul acesta. Și l-a întrebat: Care îți este numele? Și I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulți. (Marcu 5.7-9)

 Și suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii. (Matei 4.5)

 Talentul este un subțirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră și să-l captezi cu înaltă osteneală. (Gala Galaction)

 Templul, pe care l-a zidit regele Solomon Domnului era lung de șaizeci de coți, lat de douăzeci și înalt de treizeci. (II Regi 6.2)

 Trimis-a din înălțime și m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe. (Psalmi 17.19)

 Viziunile sunt percepții ale unor stări de conștiință înalte. (Herbert Harris)