Înainte

 A zis deci iarăși Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de Mine sunt furi și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla. (Ioan 10.7-9)

 Această poruncă îți încredințez, fiule Timotei, ca potrivit proorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupți lupta cea bună, după cuvântul lor. (I Timotei 1.18)

 Ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem spre Tine, înainte de a ne întoarce în mormânt. (Din rugăciunile de la Rusalii)

 Alexandru Macedon a avut trei dorințe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii eminenți ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioși suntem în fața morții. A doua dorință era să arunce bani și pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne pe pământ. Iar ultima dorință, probabil se știe mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale să atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.

 Am o concepție simplă despre viață: ține-ți ochii deschiși și mergi înainte. (Laurence Olivier)

 Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. (Matei 5.16)

 Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci, căci străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei. Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. (Psalmi 38.16-18)

 Bine este să înaintezi în bine, puțin câte puțin. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Că de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai înainte au căzut, deșert și de râs lucru ar fi a se ruga pentru cei morți. Și a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus. Drept aceea, sfânt și cucernic gând a fost, că a adus jertfă de curăție pentru cei morți, ca să se slobozească de păcat. (II Macabei 12.44-46)

 Că lesne este înaintea Domnului, în ziua sfârșitului, să dea omului după căile lui. (Ecclesiasticul 11.28)

 Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse, la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. (Psalmi 89.7-9)

 Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple deDuhul Sfânt. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. (Luca 1.15, 16)

 Când m-am dus și l-am vizitat pe părintele Galeriu, înainte de a pleca, el era într-o suferință fantastică și am spus: Ce vă doare, părinte? Pe mine nimic, dar mă doare răul din lume. (Arhiepiscopul Casian, despre părintele Constantin Galeriu)

 Când mândria și îngâmfarea merg înainte, rușinea și paguba le urmează de aproape. (Ludovic al XI-lea)

 Ceea ce are preț înainte lui Dumnezeu este frumusețea sfințeniei, un duh blând și liniștit. (Ellen G. White)

 Cel ce leapădă mustrarea își urgisește sufletul său, iar cel ce ia aminte la dojană dobândește înțelepciune.

 Frica de Dumnezeu este învățătură și înțelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi. (Solomon 15.32, 33)

 Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte. (Gabriel Liiceanu)

 Cele ce au fost mai înainte decât acelea, Tu le-ai făcut, dar și pe cele de acum și de mai târziu. Prezentul și viitorul, Tu le-ai știut, și cele ce s-au împlinit Tu le-ai gândit. (Iudita 9.5)

 Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. (Ioan 15.18, 19)

 Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dacă-i așa, cine este așa de îndrăzneț și de cutezător și neștiutor de altceva, decât să lupte cu obrăznicie împotriva celor vădite și clare, încât să cugete cu ușurință că trupurile vor trece cândva în neexistență, prin înaintarea în desăvârșirea ființelor raționale cum zic aceia, odată ce crede că Domnul și Dumnezeul tuturor este cu trupul acum și pururea, dăruind si altora puterea să înainteze și trăgând și chemând pe toți la slava proprie, pe cât e cu putință omenirii, ca și Conducător al mântuirii tuturor și ștergând petele din toți. (Sfântul Maxim Mărturisitorul, vezi Taina)

 Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau și tu, de ce disprețuiești pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea judecății lui Dumnezeu. (Romani 14.10)

 De 86 de ani Îl slujesc pe Hristos și nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aș putea blestema pe Binefăcătorul și Mântuitorul meu? (Sfântul Sfințit Mucenic Policarp al Smirnei, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, înainte de a fi ars de viu. A scris 5 epistole, dar patru dintre ele s-au pierdut)

 De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze și să ne adune, să ne cuprindă gândurile și inima și voința în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)

 De aceea ne și străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuți Lui. Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)

 De Dumnezeul meu nu mă voi lepăda, al lui Hristos am fost, sunt și voi fi, și idolilor nu voi jertfi, nici nu le voi pleca genunchiul meu. (Sfântul Mucenic Mina, înainte de a fi decapitat)

 Deci și alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. (Ioan 20.30)

 „Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat și eu am rămas singur și ei caută să-mi ia sufletul!”. Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? „Mi-am pus deoparte șapte mii de bărbați, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal„. (Romani 11.3, 4)

 Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minții și asupra sentimentelor umane este devastator. Așa este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârșit, ne întunecă judecata și ne înșală mintea, dar după ce a fost săvârșit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui. Plăcerea aceea scurtă și rușinoasă ne chinuie mereu și ne umple de rușine. (Din emisiunea “Cuvântul care zidește”)

 Este foarte important să ne reculegem înainte de a ne ruga, să petrecem câteva clipe în liniște, gândindu-ne numai la Dumnezeu și dând la o parte toate grijile și problemele de peste zi. (Evagrie Ponticul)

 Există oameni care vorbesc cu o clipă înainte de a fi gândit. (Jean de la Bruyère)

 Experiența arată că cine nu priveghează deloc înainte de Sfânta Liturghie, nu poate să trăiască deplin bucuria ei. …. (Patriarhul Daniel)

 Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toți se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Petru i-a zis: Și de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine. Și toți ucenicii au zis la fel. (Matei 26.33-35)

 Iar țapul asupra căruia a căzut sorțul pentru Azazel să-l pună viu înaintea Domnului, ca să săvârșească asupra lui curățirea și să-i dea drumul în pustie pentru ispășire, ca să ducă acela cu sine nelegiuirile lor în pământ neumblat. (Leviticul 16.10)

 Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate sunt deșertăciuni; tot omul ce viază. Deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. (Psalmi 38.7-10)

 Iisus a văzut pe Natanael venind către El și a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleșug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești regele lui Israel. Răspuns-a Iisus și i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acesta vei vedea. Și i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)

 În fiecare zi și în fiecare ceas, să avem înaintea ochilor scaunul de judecată al lui Hristos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 În toate, și înainte de toate, să ne amintim de moarte și de ieșirea înfricoșată a sufletului din trup. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Luptă-te lupta cea bună a credinței, cucerește viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai dat bună mărturie înaintea multor martori. (II Timotei 6.12)

 Mai bine să pui răul înainte și să lași ce e mai bun ca o surpriză. (Jules Verne)

 Mai înainte de boală smerește-te, și în vremea păcatelor arată întoarcere. (Ecclesiasticul 18.21)

 Mai înainte de sfârșit pe nimeni să nu-l socotești fericit, că în fiii săi se va cunoaște omul. (Ecclesiasticul 11.30)

 Mă tem ca nu cumva, venind iarăși, să mă umilească Dumnezeul meu la voi și să plâng pe mulți care au păcătuit înainte și nu s-au pocăit de necurăția și de desfrânarea și de necumpătarea pe care le-au făcut. (II Corinteni 12.21)

 Mănâncă cuviincios cele ce sunt puse înaintea ta și nu plescăi, ca să nu te faci nesuferit. Isprăvește cuviincios cel dintâi și nu fi nesățios, ca să nu smintești. (Ecclesiasticul 31.18, 19)

 Mila și adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei afla har și bunăvoință înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)

 Nebunul scoate ochii cu dojenile lui și darul celui pizmaș face ochii să lăcrimeze. Mai înainte ca să vorbești, învață, și mai înainte de boală te îngrijește. (Ecclesiasticul 18.18)

 Niciodată nu se minte atât de mult ca înaintea unor alegeri, în timpul unui război sau după o vânătoare. (Georges Clemenceau)

 Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare și înainte de alegeri. (Otto von Bismarck)

 Nimeni nu poate predica creștinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veți fi astfel, nu veți mai propovădui creștinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)

 Nu dați cele sfinte câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și, întorcându-se, să vă sfâșie pe voi. (Matei 7.6)

 Nu disper, consider fiecare încercare eșuată încă un pas înainte. (Thomas Alva Edison)

 Nu este nici înțelepciune, nici pricepere și nici sfat care să aibă putere înaintea Domnului. (Solomon 21.30)

 Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Și nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. (Luca 12.6)

 Nu te fățărnici înaintea oamenilor, și buzelor tale ia aminte. Nu te înălța, ca să nu cazi și să aduci necinste sufletului tău. (Ecclesiasticul 1.28)

 O dată m-am jurat pe sfințenia Mea: Oare, voi minți pe David? Seminția lui în veac va rămâne Și scaunul lui ca soarele înaintea Mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. (Psalmi 88.35, 36)

 Omul priceput are înaintea ochilor lui înțelepciunea, iar ochii celui nebun se uită la capătul pământului. (Solomon 17.24)

 Până și o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată și definitivă, înseamnă un pas înainte. (Max Plank)

 Păcătuind, să nu învinovățești fapta, ci gândul. Căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Pe plan tehnologic, am progresat, am înaintat foarte repede, dar pe plan psihologic comportamentul nostru, atitudinile, acțiunile noastre, au rămas mai mult sau mai puțin neevoluate. Suntem în continuare agresivi, brutali, cruzi, smintiți. (Krishnamurti, filosof indian)

 Pizma și mânia împuținează zilele și grija aduce bătrânețile mai înainte de vreme. (Ecclesiasticul 30.25)

 Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)

 Postul este o purificare înainte de întâlnirea cu Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

 Procesul creativ are nevoie de haos înainte ca să apară forma. (Marlyn Ferguson)

 Rugăciunea care nu pornește din inimă se împrăștie înainte de-a ajunge la cer. Ea nu slăvește, ci insultă pe Acela Căruia se adresează. (Henri Lacordaire)

 Să nu fericești pe nimeni înainte de sfârșit, dar nici să nu te deznădăjduiești de mântuirea nimănui. (Sfântul Efrem Sirul)

 Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. (Psalmi 142.2)

 Să nu adormi înainte de a cugeta la păcatele pe care le-ai săvârșit în cursul zilei. 6.6

 Scopul educației este înaintarea în cunoaștere și distingerea adevărului. (John F. Kennedy)

 Silește-te să te arăți încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu fața curată, drept învățând cuvântul adevărului. (II Timotei 2.15)

 Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ți faci nici un rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila; și scoțându-i afară (după ce pe ceilalți i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)

 Și din îndemnul Duhului a venit la templu; și când părinții au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, el L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel. (Luca 2.27-32)

 Și Domnul l-a pus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni, și i-a întors îndoit tot ce avusese mai înainte. (Iov 42.10)

 Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate la Betania, și noaptea a rămas acolo. Dimineața, a doua zi, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit; și văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze, și a zis lui: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! Și smochinul s-a uscat îndată. (Matei 21.17-19)

 Și Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)

 Și s-au adunat și au venit la Mițpa, în preajma Ierusalimului, că locul rugăciunii lui Israel mai înainte era la Mițpa. Și au postit în ziua aceea și s-au îmbrăcat cu saci și cenușă au pus pe capetele lor și și-au rupt hainele. Și au deschis cărțile legii, în care neamurile căutau să găsească potriviri cu idolii lor. (I Macabei 3.47-49)

 Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. (Matei 17.2)

 Tăcerea lui Dumnezeu e, înainte de toate, o tăcere a iubirii… (Vladimir Ghika)

 Uită-te de două ori înainte de a sări. (Charlotte Brontë)

 Un singur lucru e de invidiat și de laudă, și anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omenești sunt nestatornice și mai înșelătoare decât visurile. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. (Matei 23.13)

 Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor și nu înaintea oamenilor de rând. (Solomon 22.29)

 Viețile sfinților ne sunt puse înainte, ca să râvnim virtutea lor și să imităm faptele lor mari. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Virtutea stă, înainte de toate, în puterea noastră. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Vreau să mor creștin! (Sfântul Martir Matei Brâncoveanu, înainte de a fi decapitat. Era fiul cel mai mic al Sfântului Martir Constantin Vodă Brâncoveanu)

 Zis-a Avva Teodor: Mulți din vremea aceasta au ales odihna, înainte de a le-o da lor Dumnezeu.