Împreună

Această prigoană, mai grea și mai cumplită, pornită din înăuntrul omului, este necontenit împreună cu el, iar cel prigonit nu poate scăpa de ea, poartă în el pretutindeni dușmani. (Cuviosul Clement Alexandrinul, vezi Prigoana)

Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa. Și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus, cu vicleșug, și să-L ucidă. (Matei 26.3, 4)

 Căci înțelepciunea este mai bună decât pietrele prețioase și nici lucrurile cele mai prețioase nu au valoarea ei. Eu, înțelepciunea, locuiesc împreună cu prevederea și stăpânesc știința și buna-chibzuială. (Solomon 8.11, 12)

 Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. (Psalmi 93.15, 16)

 El s-a rostogolit până în fundul iadului și împreună cu mine se va cufunda în țărână”. (Iov 17.16)

El, Care pe Însuși Fiul Său nu L-a cruțat, ci L-a dat morții, pentru noi toți, cum nu ne va da, oare, toate împreună cu El? (Romani 8.32)

Eu sunt episcop pentru voi, dar penitent împreună cu voi. (Fericitul Augustin)

Iar cu tine voi face legământul Meu; și vei intra în corabie tu și împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta și femeile fiilor tăi. (Facerea 6.18)

Muzica mă transpune fulgerător și nemijlocit în starea sufletească în care se găsea acela care a compus-o.

Mă contopesc sufletește cu el și împreună cu dânsul trec de la o stare de spirit la alta, dar de ce fac asta, nu știu. (Lev Tolstoi)

Nu se cădea, oare, ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? (Matei 18.33)

 Nu te socoti împreună cu mulțimea păcătoșilor; adu-ți aminte că mânia nu va zăbovi. (Ecclesiasticul 7.17)

Numai virtuțile fac pe om fericit, fie că sunt singure, fie împreună cu alte bunuri. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Postul, bun păzitor al sufletului, întemeiere împreună lucrătoare a trupului. 2.9

Postul, împreună locuitor al trezviei și ziditor al întregii înțelepciuni. 2.9

Rugăciunea face pe om Biserică a lui Dumnezeu, dar și preot al Lui, căci și Hristos însuși se află în sufletul care se roagă împreună cu Duhul Sfânt, care se roagă cu suspine negrăite în noi sau se întipărește în eul nostru în rugăciune, pentru că biserica nu este numai locul unde se roagă omul, ci și locul unde se află Hristos. (Părintele Dumitru Stăniloae)

Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală și inteligența creatoare de care dispunem împreună cu Inteligența Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)

Se pare că viața și speranța trebuie să înceteze împreună. (Anne Brontë)

Slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. (Psalmi 33.3, 4)

 Somnul este lanțul de aur care ne ține sănătatea și trupul împreună. (Thomas Dekker)

 Și a intrat Noe în corabie și împreună cu el au intrat fiii lui, femeia lui și femeile fiilor lui, ca să scape de apele potopului. (Facerea 7.7)

 Un om împreună cu Dumnezeu este întotdeauna în majoritate. (John Knox)

Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui. Și auzind, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. (Matei 2.2, 3)

Viața fără cuvânt folosește mai mult decât cuvântul fără viață. Prima tace și zidește, al doilea strică și tulbură, dar când și cuvântul și viața merg împreună, alcătuiesc imaginea întregii filosofii. (Sfântul Isidor Pelusiotul)

Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era și cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era numărat și într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad. Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toți cei ce au nădăjduit în sineși au căzut.