Împotriva

 A zis către ei: Ați adus la mine pe Omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată eu, cercetându-L în fața voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceți împotriva Lui. (Luca 23.14)

 Atunci Iov s-a sculat și-a sfâșiat veșmântul, s-a ras pe cap și, căzând la pământ, s-a închinat, și a rostit: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvântat!” Și întru toate acestea, Iov nu a păcătuit și nu a rostit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. (Iov 1.20-22)

 Autocondamnarea, ca armă de luptă împotriva mândriei și a disperării. 6.15

 Ați auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte„. Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviți celui rău; iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. (Matei 5.38-41)

 Blânzi sunt aceia care pun capăt luptei de nepotolit din sufletul lor împotriva mâniei, a poftei și a patimilor înrudite cu acestea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Că păcatele noastre s-au înmulțit înaintea Ta și nelegiuirile sunt mărturie împotriva noastră; fărădelegile noastre sunt de față și faptele noastre nelegiuite le știm: Necredința și tăgada Domnului, căderea de la credința în Dumnezeu, grăirea minciunii și răzvrătirea, născocirea și cugetarea la lucruri viclene. (Isaia 59.12, 13)

 Căci așa zice Domnul Savaot: „Tăiați copaci și faceți val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, așa aruncă și ea din sine răutate; în ea se aude împilare și jaf și pururea se văd înaintea feței Mele dureri și răni. (Ieremia 6.6, 7)

 Căci dorința cărnii este moarte dar dorința Duhului este viață și pace; fiindcă dorința cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)

 Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, și sufletului lor își întind ei lațuri. (Solomon 1.18)

 Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătorilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzduh. (Filipeni 6.12)

 Ce puneți la cale împotriva Domnului? El îi va stârpi cu totul, fiindcă urgia nu vine de două ori. (Naum 1.9)

 Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. (Psalmi 67.31)

 Cei care se aprindeau împotriva Ta vor fi rușinați și umiliți, făcătorii de idoli se vor face de râs. (Isaia 45.16)

 Cel ce cunoaște adevărul nu se împotrivește necazurilor, care vin asupra lui. Căci știe că-l conduc pe om spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cel ce minte astăzi pentru tine, mâine va minți contra ta. (Richard Wurmbrand)

 Cel ce se înalță împotriva oamenilor, se va înălța și împotriva lui Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. (Psalmi 14.2, 3)

 Cine a dat pe Iacov jafului și pe Israel jefuitorilor? Oare nu Domnul, împotriva Căruia noi am păcătuit, ale Cărui căi n-am voit să le urmăm și a Cărui lege n-am ascultat-o? (Isaia 42.24)

 Cine l-a vândut pe Iosif? – Frații lui. – Nu, ci smerenia lui l-a vândut. Că putea să spună că frate al lor este și să răspundă împotrivă; ci tăcând, pentru smerenie, s-a vâdut pe sine și smerenia l-a făcut ocârmuitor peste Egipt. (Avva Ioan Colov)

 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește. (Matei 12.30)

 Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. (Psalmi 93.15, 16)

 Crima organizată constituie nimic mai puțin decât un război de guerilă dus împotriva societății. (Lyndon Baines Johnson)

 Cum am luptat și am biruit pe vrăjmași pentru împăratul pământesc, tot așa voim și vom lupta și pentru Împăratul ceresc, împotriva vrăjmașilor Lui. (Sfântul Mucenic Tiron, comandantul celor 40 de ostași din Sevastia Armeniei. Toți au primit moarte mucenicească în anul 320)

 Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea, zicând: „Nu zace, oare? Nu se va mai scula!” Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. (Psalmi 40.8, 9)

 Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari neajunsuri. (Ecclesiastul 10.4)

 De aceea vă zic: Orice păcat și orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. (Matei 12.31)

 Deci mulți din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? Iar Iisus, știind în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă smintește aceasta? (Ioan 6.60, 61)

 Deci, dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adu darul tău. (Matei 5.23, 24)

 Deci, dar, Dumnezeu pe cine voiește îl miluiește, iar pe cine voiește îl împietrește. Îmi vei zice deci: De ce mai dojenește? Căci voinței Lui cine i-a stat împotrivă? (Romani 9.18, 19)

 Dintre dracii care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredințați cu poftele lăcomiei pântecelui. Toti ceilalți vin după aceștia să ia în primire pe cei răniți de ei. Căci este cu neputință să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui. (Evagrie Ponticul)

 Domnul cel Atotputernic prin mâna unei femei i-a nimicit, căci Olofern al lor n-a fost doborât de tineri voinici, și nici feciorii uriașilor nu l-au lovit pe el, și nici nu i-au stat împotrivă oameni înalți ca munții, ci Iudita, fiica lui Merari, l-a dezarmat cu frumusețea feței ei. Căci ea s-a dezbrăcat de veșmintele ei de văduvie pentru întărirea celor întristați ai lui Israel; ea și-a uns fața cu miresme, și-a prins părul sub turban și s-a îmbrăcat cu veșmânt de in, ca să-l ademenească. Cu sandalele ei i-a luat ochii, frumusețea ei i-a robit inima, și cu sabia i-a retezat capul. Perșii s-au îngrozit de îndrăzneala ei și Mezii de cutezanța ei. (Iudita 16.5-10)

 După faptă și răsplată: urgie împotriva vrăjmașilor și răsplată după faptă împotrivitorilor Lui; ținuturilor celor de departe, răsplata cuvenită. (Isaia 59.18)

 Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviți celui rău; iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. (Matei 5.39)

 Evangheliile sunt calea tămăduirii de orice boală, luptă împotriva amintirilor prin cultivarea virtuților. (Cuviosul Talasie)

 Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea. (Matei 5.11)

 Fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, căruia stați împotrivă, tari în credință, știind că aceleași suferințe îndură și frații voștri în lume. (II Petru 5.8, 9)

 Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. (Psalmi 22.6)

 Iar când Sila și Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilo Iisus este Hristosul. Și stând ei împotrivă și hulind, el, scuturându-și hainele, a zis către ei: Sângele vostru asupra capului vostru! Eu sunt curat. De acum înainte mă voi duce la neamuri. (Faptele Apostolilor 18.5, 6)

 Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege. (Galateni 5.22, 23)

 Iar Iosif și mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Și i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. (Luca 2.33-35)

 Iată hotărârea pe care a rostit-o împotriva lui: „Te disprețuiește și își bate joc de tine fecioara, fiica Sionului; în spatele tău clatină din cap fiica Ierusalimului! (Isaia 37.22)

 Indiferența este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea și ura nu au nicio șansă împotriva ei. (Juan Vinge)

 În pustia aceasta toată obștea fiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și Aaron. Și au zis către ei fiii lui Israel: „Mai bine muream bătuți de Domnul în pământul Egiptului, când ședeam împrejurul căldărilor cu carne și mâncam pâine de ne săturam! Dar voi ne-ați adus în pustia aceasta, ca toată obștea aceasta să moară de foame”. (Ieșrea 16.2, 3)

 Întărâtarea ta împotriva Mea, trufia ta au ajuns până la urechile Mele. De aceea voi pune belciug în nările tale și frâul Meu buzelor tale și te voi întoarce pe calea pe care ai venit! (Isaia 37.29)

 Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma și pavăza și scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc; spune sufletului meu: „Mântuirea ta sunt Eu!” (Psalmi 34.1-3)

 Fățarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, și nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Și zicând El acestea, s-au rușinat toți care erau împotriva Lui, și toată mulțimea se bucura de faptele strălucite săvârșite de El. (Luca 13.15 – 17)

 Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 Mariam și Aaron vorbeau însă împotriva lui Moise pentru femeia etiopiancă, pe care o luase Moise, căci Moise era căsătorit cu o etiopiancă. (Numerii 12.1)

 „Mergi, adună pe toți Iudeii din Suza și postiți pentru mine; să nu mâncați și să nu beți trei zile, nici ziua, nici noaptea și voi posti și eu cu slujnicile mele și apoi mă voi duce la rege, deși aceasta este împotriva legii și de va fi să pier, voi pieri„. (Estera 4.16)

 Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie și cu defăimare. (Psalmi 30.18)

 Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Oprește războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ți distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei învinge, ori te va învinge. Dacă însă te lupți cu Biserica, îți va fi cu neputință să învingi, întrucât Dumnezeu este mai puternic decât toți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nu cumva ogoarele mele cer răzbunare împotriva mea și brazdele lor sunt prididite de lacrimi? (Iov 31.38)

 Nu există vaccin împotriva optimismului. (Mario Benedetti)

 Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. (Psalmi 26.18)

 Nu tot așa am grăit și cu robul Meu Moise, – el este credincios în toată casa Mea: cu el grăiesc gură către gură, la arătare și aievea, iar nu în ghicituri, și el vede fața Domnului. Cum de nu v-ați temut să cârtiți împotriva robului Meu Moise?” Și s-a aprins mânia Domnului asupra lor și, depărtându-Se Domnul, s-a depărtat și norul de la cort și iată s-a făcut albă de lepră, ca zăpada. Și când s-a uitat Aaron la Mariam, iată era leproasă. (Numerii 12.7-10)

 Nu-ți fie rușine a mărturisi păcatele tale și nu sta împotriva curgerii râului. (Ecclesiasticul 4.28)

 Omul rău ațâță răzvrătirea; pentru aceasta un sol aprig va fi trimis împotriva lui. (Solomon 17.11)

 Ordine, contra-ordine; dezordine. (S. Scheleti)

 Plânsul amarnic este un medicament puternic împotriva vederilor de noapte zămislite de lene. (Evagrie Ponticul)

 S-au ridicat împărații pământului și căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului Său, zicând: «Să rupem legăturile lor și să lepădăm de la noi jugul lor».Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânșii și Domnul îi va batjocori pe ei! (Psalmi 2.2-4)

 Sau vi se pare că Scriptura grăiește în deșert? Duhul, care sălășluiește în noi, ne poftește spre zavistie? Nu, ci dă mai mare har. Pentru aceea, zice: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har„. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu. Stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. (Iacob 4.5-7)

 Și a zis Domnul către mine: „Ce vezi tu Amos?” Și am zis: O cumpănă de plumb. Și mi-a răspuns Domnul: „Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel și de aici încolo nu-l voi mai cruța. Înălțimile lui Isaac vor fi distruse, și capiștile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie„. (Amos 7.8, 9)

 Și au grăit împotriva lui Dumnezeu și au zis: „Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustiu?” – Pentru că a lovit piatra și au curs ape și pâraiele s-au umplut de apă. „Oare, va putea da și pâine, sau va putea întinde masă poporului Său?” Pentru aceasta a auzit Domnul și S-a mâniat și foc s-a aprins peste Iacob și mânie s-a suit peste Israel. (Psalmi 77.22-25)

 Și doctorului dă-i loc că și pe el l-a făcut Domnul și să nu se depărteze de la tine, că și de el ai trebuință. Că este vreme când și în mâinile lui este miros de bună mireasmă. Că și el se va ruga Domnului, ca să dea odihnă și sănătate spre viață. Cel care păcătuiește împotriva Ziditorului său, să cadă în mâinile doctorului. (Ecclesiasticul 38.12-15)

 Și după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând: Aceștia de pe urmă au făcut un ceas și i-ai pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei și arșița. (Luca 20.11, 12)

 Și ieșind, fariseii s-au sfătuit împotriva Lui cum să-L piardă. (Matei 12.14)

 Și oști trimise de el vor sta și vor pângări locașul sfânt și cetatea, iar jertfa de fiecare zi o var da de o parte și vor pune în loc urâciunea pustiirii. Și pe cei ce au săvârșit fărădelegi împotriva legământului îi va înșela prin lingușiri, iar poporul care cunoaște pe Dumnezeul său va rămâne statornic și îl va urma. (Daniel 11.31, 32)

 Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor. Și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Și, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. (Faptele Apostolilor 16.22, 23)

 Și strigând ei și aruncând hainele și azvârlind pulbere în aer, comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreață, spunând să-l ia la cercetare, cu biciul, ca să cunoască pentru care pricină strigau așa împotriva lui. Și când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutașul care era de față: Oare vă este îngăduit să biciuiți un cetățean roman și nejudecat? (Faptele Apostolilor 22.23-25)

 Și va da frate pe frate la moarte și tată pe copil și copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și îi vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui. (Marcu 13.12-13)

 Toate sunt după fire, numai păcatul este împotriva firii. (Sfântul Ioan Damaschinul)

 Ție să-ți slujească întreaga făptură, pentru că Tu ai zis și toate s-au făcut. Trimis-ai Duhul Tău și totul a fost zidit și nimeni nu poate să stea împotriva poruncii Tale! (Baruh 16.14)

 Un ciocan, o sabie și o săgeată ascuțită este omul care dă mărturie mincinoasă împotriva aproapelui său. (Solomon 25.18)

 Un frate a venit în chilie la Avva Pimen, zicându-i: Multe gânduri am și mi-e teamă de ele. Bătrânul a scos pe frate afară și i-a spus: Întinde-ți mâinile și oprește vânturile, poți? – Nu. – Dar te lași dus de ele? – Nu. – La fel nici gândurile nu le poți opri. Altceva este însă să le stai împotrivă. Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față cu toți, destoinic să dea învățătură, îngăduitor, certând cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului, și ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinși, pentru a-i face voia. (II Timotei 2.24-26)