Împărăția

 Acest har este împărăția lui Dumnezeu. 2.8

 Apoi s-a suit Moise în munte, la Dumnezeu; și l-a strigat Domnul din vârful muntelui și i-a zis: „Grăiește casei lui Iacov și vestește fiilor lui Israel așa: „Ați văzut ce am făcut Egiptenilor și cum v-am luat pe aripi de vultur și v-am adus la Mine. Deci, de veți asculta glasul Meu și de veți păzi legământul Meu, dintre toate neamurile Îmi veți fi popor ales că al Meu este tot pământul; Îmi veți fi împărăție preoțească și neam sfânt!” Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel„. (Ieșirea 19.3-6)

 Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă. (Matei 13.43)

 Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție. Și vor fi cutremure mari și, pe alocurea, foamete și ciumă și spaime și semne mari din cer vor fi. (Luca 21.10, 11)

 Că a Domnului este împărăția și El stăpânește peste neamuri. (Psalmi 21.33)

 Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. (Matei 5.20)

 Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. 1.4

 De la oricine aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel viclean și răpește ce s-a semănat în inima lui; aceasta este sămânța semănată lângă drum. (Matei 13.19)

 Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)

 Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. (Matei 11.12)

 Domnul a împărățit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere și S-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. (Psalmi 92.1-3)

 Fără milostenie nu poți intra în împărăția cerurilor. 6.7

 Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. (Matei 5.10)

 Flecarii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 9.12

 Frate ajutat de frate este ca o cetate tare și înaltă și are putere ca o împărăție întemeiată. (Solomon 18.19)

 Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat. (Matei 13.11)

 Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. (Matei 8.12)

 Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug și se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. (Luca 9.62)

 Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți de sus. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim și i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns și i-a zis: Tu ești învățătorul lui Israel șinu cunoști acestea? (Ioan 3.5-10)

Împărăția cerurilor 3.6, 4.7, 6.1, 6.6, 6.7, 7.2, 9.24, 10.2, 4.12

Împărăția cerurilor se silește, și silitorii o răpesc pe ea. 3.4

Împărăția lui Dumnezeu 1.1, 1.3, 1.4, 2.9, 3.1, 3.5, 4.15, 5.17, 6.11, 7.17, 8.6, 9.8, 10.19, 11.6, 12.14

Împărăția lui Dumnezeu a devenit astăzi o necesitate științifică. Altfel, fără împărăția lui Dumnezeu ne scufundăm în nihilism. (Gânditorul francez René Girard)

Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru. 2.3, 2.6, 5.5

Împărăția lui Dumnezeu nu se dobândește cu ușurință, însă puțin i se cere inimii omului pentru ea. 9.8

Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în fapte. (Sfinții Părinți)

Împărăția lui Dumnezeu ține mai mult de modul de a trăi decât de modul de a gândi. (Sfinții Părinți)

Împărăția lui Dumnezeu, mecanismul de funcționare 12.14

 Împărățit-a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al Său. (Psalmi 46.8)

 Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului. Căci caii lui Faraon cu carele și călăreții lui au intrat în mare. Întors-a Domnul asupra lor apele mării, Iar fiii lui Israel au trecut prin mare, ca pe uscat!” (Ieșirea 15.17, 18)

 Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului! Pieriți neamuri din pământul Lui. (Psalmi 9.36)

 În sufletul nostru este ascunsă scara care duce la împărăția lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)

 În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, spunând: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: „Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui”. (Matei 3.1-3)

 Legea și proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se silește spre ea. (Luca 16.16)

 Liturghia este Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Binecuvântând împărăția, preotul binecuvântează liturghia care urmează să se desfășoare. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)

 Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-și cunoască starea lăuntrică și să știe la ce treaptă a ajuns, și astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, și câte îi mai rămâne de făcut până la împărăția cerurilor. (Sfinții Părinți)

 Mulți sunt cei care vin la credință, dar puțini intră în împărăția cerească. (Sfântul Grigorie Dialogul)

 Nu cruța pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl lovești cu varga, nu moare. Tu îl bați cu toiagul, dar scapi sufletul lui din împărăția morții. (Solomon 23.13, 14)

  Nu ni se va deschide poarta împărăției cerurilor, dacă n-am bătut la poarta virtuților. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Nu știți, oare, că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți: Nici desfrânații, nici  închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. (I Corinteni 6.9, 10)

 Orbul miluit e o bună călăuză spre împărăția cerurilor. (Mitropolitul Filaret)

 „Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: Pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. (Matei 4.15-17)

 Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu! 11.6

 Primii creștini au înțeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalțe la Cer, acolo unde S-a înălțat și Hristos. Ei au mai înțeles că această înălțare este condiția însăși a misiunii lor în lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundați în viața cea nouă a Împărăției; și atunci când, după această «Liturghie a înălțării», ei se reîntorceau în lume, fețele lor reflectau lumina, «bucuria și pacea» acelei Împărății, și erau cu adevărat martori ai ei. (Teologul Alexander Schmemann)

 Prin multe necazuri vi se cuvine tuturor a intra în împărăția cerurilor. 10.2

 Să căutăm împărăția cerurilor mai mult în traista săracului. (Părintele Arsenie Papacioc)

 Să nu eziți să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ți oferi Împărăția,” a spus Iisus. (Wallace D. Wattles)

 Să nu vă gândiți niciodată că după moarte veți moșteni împărăția pe care n-ați trăit-o încă de pe pământ. (Părintele Arsenie Boca)

 Săracii sunt portarii împărăției cerurilor, judecători aspri pentru cei nemilostivi și avocați, sau apărători puternici, pentru cei milostivi. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Sufletul mort este scos din împărăția cerurilor și îngropat în întunericul iadului. 6.1

 Și aduceau la El copii, ca să-Și pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit și le-a zis: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. Și, luându-i în brațe, i-a binecuvântat, punându-Și mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)

 Și binevestind cetății aceleia și făcând ucenici mulți, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și (arătându-le) că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)

 Și chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile. Și i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. (Luca 9.1, 2)

 Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind întru putere. (Marcu 9.1)

 Și nemurirea ne face să fim aproape de Dumnezeu. Drept aceea, pofta înțelepciunii duce la împărăția cea veșnică. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 6.19, 20)

 Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin! (Matei 6.13)

 Și suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii. (Matei 4.5)

 Și zicând: S-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. (Marcu 1.15)

 Vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. (Matei 6.10)