Hrana

 Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)

 Apa este cel mai neglijat nutrient în dieta noastră, dar unul dintre cele mai vitale. (Kelly Barton)

 Apoi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce  are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților ce se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Și a fost așa. (Facerea 1.29, 30)

 Bogații procură săracilor mijloace pentru hrană, iar săracii mijloace pentru mântuirea lor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Care om, îndestulat cu hrană îmbelșugată și trăit într-o necontenită desfătare, a primit vreun har duhovnicesc? (Sfântul Vasile cel Mare)

 Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Stăpânul stăpânilor, Dumnezeu mare și puternic și minunat, Care nu caută la față, nici nu ia mită; care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe pribeag și-i dă pâine și hrană. (Deutoronomul 10.17, 18)

 Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiți învățători, aveți iarăși trebuință ca cineva să vă învețe cele dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Pentru că oricine se hrănește cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptății, de vreme ce este prunc. Iar hrana tare este pentru cei desăvârșiți, care au prin obișnuință simțurile învățate să deosebească binele și răul. (Evrei 5.12-14)

 Ceea ce este hrana trupească pentru întreținerea puterilor noastre, același lucru este citirea Sfintei Scripturi pentru suflet. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Cei mai buni medici din lume sunt: dr. Dietă, dr. Liniște și dr. Veselie. (Jonathan Swift)

 Cel care ia aproapelui hrana trebuitoare este ca și cel care omoară pe aproapele său, și cel care oprește simbria slugii, ca acel care varsă sânge. (Ecclesiasticul 34.24)

 Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. (Psalmi 135.25)

 Conversația este hrană pentru suflet. (Proverb mexican)

 Dar pe poporul Tău l-ai hrănit cu hrană îngerească și i-ai trimis din cer pâine gata, fără de osteneală, și care avea toată dulceața și plăcea tuturor. Și pâinea aceasta arăta către fii bunătatea Ta față de ei, iar pentru cel care o mânca avea gustul mâncării pe care o poftea. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 16.20, 21)

 De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe, și Tatăl vostru Cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? (Matei 6.25, 26)

 De la muntele Hor au apucat pe calea Mării Roșii, ca să ocolească pământul lui Edom, dar pe drum poporul a început să-și piardă răbdarea. Și grăia poporul împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, zicând: „La ce ne-ai scos din pământul Egiptului, ca să ne omori în pustiu, că aici nu este nici pâine, nici apă și sufletul nostru s-a scârbit de această hrană sărăcăcioasă„. Atunci a trimis Domnul asupra poporului șerpi veninoși, care mușcau poporul, și a murit mulțime de popor din fiii lui Israel. (Numerii 21.4-6)

 Du-te, leneșule, la furnică și vezi munca ei și prinde minte! Ea, care nu are nici mai-mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor, își pregătește de cu vară hrana ei și își strânge la seceriș mâncare. Sau mergi la albină și vezi cât e de harnică și ce lucrare iscusită săvârșește. Munca ei o folosesc spre sănătate și regii și oamenii de rând. Ea e iubită și lăudată de toți, deși e slabă în putere, dar e minunată cu iscusința. (Solomon 6.6-8)

 El este acela despre care a zis proorocul Isaia: „Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui”. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, și cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era lăcuste și miere sălbatică. Atunci a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului. (Matei 3.3-5)

 Experiența este hrană pentru creier. (Bill Watterson)

 Fiule, să nu lași pe cel sărac lipsit de hrană și ochii celor nevoiași nu-i face să aștepte. (Ecclesiasticul 4.1)

 Instruirea minții este la fel de necesară ca hrana pentru corp. (Cicero)

 Marea aceasta este mare și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)

 Nimeni să nu se rușineze de cruce, simbolul sfânt al mântuirii noastre, capul bunătăților pentru care trăim și pentru care suntem. Ca pe o cunună, așa să purtăm crucea lui Hristos. Prin cruce se săvârșesc toate cele ale noastre. Dacă trebuie să te naști din nou, crucea este alături. Dacă trebuie să te hrănești cu hrana cea tainică, dacă trebuie să te hirotonești, dacă trebuie să faci orice, pretutindeni este alături de noi crucea, semnul biruinței. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Orice plantăm în subconștientul nostru și hrănim prin repetiție și emoții va deveni într-o zi realitate. (Earl  Nightingale)

 Pâine cu sare e gata mâncare. (Anton Pan)

 Rar se întâlnește un om căruia îi place mâncarea de regim. Și mai rar se întâlnește omul care știe să spună sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)

 Postiți post sfânt, strângeți obște de prăznuire, adunați pe bătrâni, pe toți locuitorii țării în templul Dumnezeului vostru și strigați către Domnul rugându-L: „O, ce zi! Căci aproape este ziua Domnului și vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. Oare nu ni s-a luat hrana de sub ochii noștri, bucuria și veselia din templul Dumnezeului nostru? … (Ioil 1.14-20)

 Postul trupului este hrana sufletului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Rugăciunea – hrana sufletului, văzduhul și lumina lui. 7.13

 Rugăciunea este pentru suflet, ceea ce este hrana pentru trup. 4.3

 Să nu aveți nici aur, nici arginți, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. (Matei 10.9, 10)

 Să strângă aceia toată pâinea de prisos în acești ani buni ce vin și s-o adune în cetățile pâinii, sub mâna lui Faraon, și să o păstreze spre hrană; hrana aceasta va fi de rezervă în țară pentru cei șapte ani de foamete, care vor urma în țara Egiptului, ca să nu piară țara de foame„. Aceasta a plăcut lui Faraon și tuturor dregătorilor lui. Și a zis Faraon către toți dregătorii săi: „Am mai putea găsi, oare, un om, ca el, în care să fie duhul lui Dumnezeu?” Apoi a zis Faraon către Iosif: „De vreme ce Dumnezeu ți-a descoperit toate acestea, nu se află om mai înțelept și mai priceput decât tine. Să fii dar tu peste casa mea. De cuvântul tău se va povățui tot poporul meu și numai prin tronul meu voi fi mai mare decât tine!” (Facerea 41.35-40)

 Simplitatea este în sine o complexitate – și trebuie să te hrănești cu esența, ca să poți să îi înțelegi valoarea. (Constantin Brâncuși)

 Sminteală, urâciune și rușine este când femeia hrănește pe bărbatul său. (Ecclesiasticul 25.24)

 Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea și te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoșteai și pe care nu o cunoșteau nici părinții tăi, ca să-ți arate că nu numai cu pâine trăiește omul, ci că omul trăiește și cu tot Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)

 Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți; dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. (Psalmi 103.28-30)

 Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. (Luca 12.23)