Fiecare

Această prigoană pornește în fiecare om din sufletul lui, când sufletul îi este stricat de pofte fără de Dumnezeu, de tot felul de plăceri, de nădejdi deșarte, de visuri pline de stricăciune. … (vezi Prigoana)

 Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. În fiecare biserică îngerii înscriu pe cei care postesc. Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ți-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostași. Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza și fuge, decât atunci când un creștin aruncă postul, arma cea tare și puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Atunci amândoi, și eu și el, am visat într-o noapte câte un vis, dar fiecare am visat vis deosebit și cu însemnare deosebită. Acolo cu noi era și un tânăr evreu, un rob al căpeteniei gărzii, și spunându-i noi visele noastre, ni le-a tâlcuit, fiecăruia cu înțelesul lui. Și cum ne-a tâlcuit el, așa s-a și întâmplat: eu să fiu pus iar în dregătoria mea, iar acela să fie spânzurat„. (Facerea 41.11-13)

 Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate. (Sfântul Isaac Sirul)

 Căci Dumnezeu întoarce omului după faptele lui și se poartă cu fiecare după purtarea lui. (Iov 34.11)

 Cea mai mare virtute este dreapta-socoteală, echilibrul în viața noastră, în fiecare zi din viața noastră. (Sfântul Antonie cel Mare)

 Comportamentul este oglinda în care fiecare își reflectă imaginea. (Johann Wolfgang von Goethe)

 Cumplit lucru e beția. E în stare să adoarmă simțurile, să întunece mintea. Face mort și fără de putere pe omul înzestrat cu rațiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ legându-l cu lanțuri de nedezlegat. … Poate fi oare om mai ticălos decât bețivul, care e mereu cu capul amețit de băutură, care toarnă vin în el în fiecare zi de-și strică judecata gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beția/ )

 Dacă ai multe fapte bune, poți ușor să-ți acoperi cu ele păcatele; dar dacă ești gol de fapte bune, fiecare păcat îți face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-si ia crucea în fiecare zi și să-Mi urmeze Mie. (Luca 9.23)

 Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulțească spre facerea de bine, aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtășit de bunătatea lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 De aceea ne și străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuți Lui. Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)

 Diferența dintre o armă și un copac este diferența de tempo. Copacii explodează în fiecare primăvară. (Ezra Pround)

 Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung-răbdător și nu se mânie în fiecare zi. (Psalmi 7.11)

 Dumnezeu începe în fiecare dimineață. (O vorbă franțuzească)

 Ei înșiși fiind nedrepți își vor lua plata nedreptății, socotind o plăcere desfătarea de fiecare zi; ei sunt pete și ocară, făcându-și plăcere, în rătăcirile lor, să ospăteze cu voi la mesele voastre; având ochii plini de pofta desfrânării și fiind nesățioși de păcat, ei amăgesc sufletele cele nestatornice; inima lor e deprinsă la lăcomie și sunt fiii blestemului. (II Petru 2.13, 14)

 Există puțin adevăr în fiecare exagerare și puțină exagerare în fiecare adevăr. (Leonard Barnes)

 Faima se ruginește dacă nu o cureți prin muncă în fiecare zi. (Nicolae Iorga)

 Fățarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, și nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Și zicând El acestea, s-au rușinat toți care erau împotriva Lui, și toată mulțimea se bucura de faptele strălucite săvârșite de El. (Luca 13.15 – 17)

 Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras și momit de însăși pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naște păcat, iar păcatul, odată săvârșit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)

Fiecare ar trebui să se teamă de a muri până ce nu a făcut ceva care va trăi. (Proverb englezesc)

Fiecare corp este singur, sufletul – niciodată. (Hermann Hesse)

Fiecare din ei și-a aruncat toiagul și s-a făcut șarpe. Dar toiagul lui Aaron a înghițit toiegele lor. (Ieșirea 7.12)

Fiecare dintre noi e ca o carte neclintită pentru vecinii de viață. (Ionel Teodoreanu)

Fiecare faptă bună este o cruce. (Sfântul Marcu Ascetul)

Fiecare iertare este o înălțare către Dumnezeu. 5.13

Fiecare început este o consecință – fiecare început încheie ceva. (Paul Valery)

Fiecare își învinovățește memoria: nimeni, judecata. (François de La Rochefoucauld)

Fiecare om este autorul propriei sale sănătăți sau boli. (Buddha)

Fiecare om este unic. Nu te compara cu altcineva ca să nu intervii în planul lui Dumnezeu. (Baal Shem Tov)

Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.(Jonathan Swift)

Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăț câte ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)

Fiecare om poate să fie un mic creion, prin care Dumnezeu să poată scrie lumii o scrisoare de dragoste. (Maica Tereza de Calcuta)

Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează și devine infinit de mic, el se transformă în punct și atunci zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii glumesc)

Fiecare om trebuie să-și inventeze propriul drum. (Jean-Paul Sartre)

Fiecare prostie găsește pe cineva care s-o facă. (Tennesse Williams)

Fiecare să dea lupta cu sine dacă vrea să se mântuiască. 4.7

Fiecare treaptă urcată reprezintă un nou altar de jertfă. (Nicolae Iorga)

Hristos este prezent în potirul din Sfântul Altar, dar și în fiecare om sărac, umilit, în fiecare om care suferă și așteaptă de la noi un semn al iubirii frățești milostive. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Hristos suferă cu fiecare om care suferă. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Iată, se afla pe fața pustiei ceva mărunt, ca niște grăunțe, și albicios, ca grindina pe pământ. Și văzând fiii lui Israel, au zis unii către alții: „Ce e asta?” Că nu știau ce e. Iar Moise le-a zis: „Aceasta e pâinea pe care v-o dă Dumnezeu să o mâncați. Iată ce a poruncit Domnul: Adunați fiecare cât să vă ajungă de mâncat; câte un omer de om, după numărul sufletelor voastre; fiecare câți are în cort, atâtea omere să adune!” (Ieșirea 16.14-16)

 Iubirea aproapelui izvorăște din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învățăturile de la “Samarineanul Milostiv”)

 În anul morții regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt și măreț și poalele hainelor Lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte șase aripi: cu două își acopereau fețele, cu două picioarele, iar cu două zburau și strigau unul către altul, zicând: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!” Din pricina acestor strigăte, porțile se zguduiau din țâțânele lor, iar templul s-a umplut de fum. (Isaia 6.1-4)

 În ceasul acela, a zis Iisus mulțimilor: Ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toți ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)

 În fiecare om Dumnezeu a ascuns o comoară. Să săpăm adânc pentru a o putea descoperi. (Părintele Dumitru Păduraru)

 În fiecare patimă este câte un demon. (Sfinții Părinți)

 În fiecare plăcere e ascunsă câte o durere. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 În fiecare zi și în fiecare ceas, să avem înaintea ochilor scaunul de judecată al lui Hristos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Îți zic un secret, dragul meu: nu aștepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)

 Legea și proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se silește spre ea. (Luca 16.16)

 Nedreptatea zguduie conștiința în fiecare zi, chiar când tace cel nedreptățit. Cei care fac nedreptate, așteptându-se la pedeapsă, trăiesc în fiecare zi cu frică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Oamenii optimiști își mențin o mentalitate bazată pe soluții, văzând o rezolvare în fiecare problemă și o posibilitate în fiecare imposibilitate. (John C. Maxwell)

 Obstacolele nu mă pot strivi; fiecare obstacol produce o rezolvare riguroasă. (Leonardo da Vinci)

 Orice experiență are alte urmări pentru fiecare, după structura lui sufletească. (Mihail Lermontov)

 Orice progres e precar, fiecare soluție la o problemă ne condce la o nouă problemă. (Martin Luther King)

 Pentru a trăi o viață care ți-a fost dată ești dator să o meriți atât ca om cât și ca neam în fiecare clipă. (Mihai Viteazul)

 Pentru ce niciodată nu te-ai trândăvit? – Pentru că în fiecare zi aștept să mor. (Patericul)

 Pentru fiecare dintre noi există un drum al Damascului. (Părintele Constantin Galeriu)

 Poate fi oare om mai ticălos decât bețivul, care e mereu cu capul amețit de băutură, care toarnă vin în el în fiecare zi de-și strică judecata gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuși și-l învață să-și amintească de toate lipsurile vieții sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

 Privighetoarea înțeleaptă cântă fiecare cântec de două ori. Ca să nu crezi că nu poate retrăi primul extaz spontan. (Robert Browning)

 Spiritualitatea este poezia ființei, ritmul vieții care se desfășoară în fiecare persoană, în fiecare relație, în fiecare comunitate. (Paul Ferrini)

 Și a cumpărat Iosif pentru Faraon tot pământul Egiptului, pentru că Egiptenii și-au vândut fiecare pământul său lui Faraon, că-i istovise foametea; și a ajuns tot pământul al lui Faraon. (Facerea 47.19)

 Și binevestind cetății aceleia și făcând ucenici mulți, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și (arătându-le) că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)

 Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viața noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii pe care o facem. Este de neapărată trebuință să învățăm cum să folosim fiecare din întâmplările care vin peste noi, pentru ca printr-o bună viețuire rațională să ajungem la viața veșnică. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Trupul poate să supraviețuiască și fără carne și toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră; acolo se petrec dorințele de a mânca de frupt în zi de post și tot acolo se găsesc și argumentele pentru care am fi îndreptățiți să nu postim. Așa dar, să ne cercetăm fiecare și să vedem ceea ce putem face și ce nu. … (vezi Trupul)

 Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – fericit în pădure unde fiecare copac grăiește prin tine. Doamne ce minunăție! În păduri, pe dealuri e liniște, liniște spre a Te slăvi! (Ludwig van Beethoven)

 Unuia i-a dat Dumnezeu lucrările de război, altuia dansul, altuia chitara și cântecul, dar fiecare are darul său de la Dumnezeu, unul așa, iar altul într-altfel. (Homer)

 Urmează mâniei, zice dracul; dacă pe mânie o vei birui, s-a izgonit dracul acesteia. Asemenea și pentru fiecare patimă. (Avva Pitirion, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare)

 Valoarea timpului, ca posibilitate a ridicării din păcat și restabilirii comuniunii cu Dumnezeu, ni se descoperă mai ales în iconomia mântuirii. Fiecare clipă care trece, și noi n-am luat în ea decizia pentru realizarea sa în bine, este o clipă sau un timp pierdut. Clipa se prezintă astfel ca semn al unei posibile mântuiri, dar și ca semn al unei posibile căderi sau pierderi. … (Patriarhul Daniel, vezi Clipa)

 Viața este o succesiune de momente. A-l trăi pe fiecare înseamnă a reuși. (Corita Kent)

 Viața este un trandafir la care fiecare petală este o iluzie și fiecare spin, o realitate. (Alfred de Musset)

 Viața fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu. (Hans Christian Andersen)