Dreapta

Atunci au fost răstigniți împreună cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. (Matei 27.38)

 Cea mai mare virtute este dreapta-socoteală, echilibrul în viața noastră, în fiecare zi din viața noastră. (Sfântul Antonie cel Mare)

 Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază. Cădea-vor dinspre latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. (Psalmi 90.4-7)

 Cunoscute mi-ai făcut căile vieții; umplea-mă-vei de veselie cu fața Ta, și la dreapta Ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. (Psalmi 15.11)

 Dar Iisus tăcea. Și arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui nouă de ești Tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. Și vă spun încă: De acum veți vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci arhiereul și-a sfâșiat hainele, zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum ați auzit hula Lui. (Matei 26.63-65)

 De aceea se întâmplau certuri între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Pe atunci locuiau în pământul acela Canaaneii și Ferezeii. Atunci a zis Avram către Lot: „Să nu fie sfadă între mine și tine, între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem frați. Iată, nu e oare tot pământul înaintea ta? Desparte-te dar de mine! Și de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga„. (Facerea 13.7-9)

 Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)

 Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împărați. (Psalmi 109.5)

 Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta ieșirea ta de acum și până în veac. (Psalmi 120.5-8)

 Dreapta judecată este o virtute, ce nu pote fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutați de harul divin. (Sfântul Ioan Casian)

Dreapta-socoteală 10.7

Dreapta-socoteală este făclie în întuneric și luminarea celor cu vederea slabă. (Sfântul Ioan Scărarul)

Dreapta-socoteală este păzitoare a virtuților și în același timp îl ferește pe om de loviturile păcatului. Omul care urmează luării-aminte, niciodată nu se va depărta de faptele virtuoase și nici nu va fi prins de prăpădul păcatului. (Sfântul Vasile cel Mare)

Dreapta-socoteală este virtutea virtuților și dreptatea virtuoșilor. (Sfinții Părinți)

Dreapta-socoteală, cea mai mare dintre virtuți. 10.7

 Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se știe vinovată și mustrată ea de sine însăși; ea își vede mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ți vine de la dreapta judecată. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 17.10, 11)

 Iar de învață cineva altă învățătură și nu se ține de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura cea după dreapta credință, acela e un îngâmfat, care nu știe nimic, suferind de boala discuțiilor și a certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene, gâlcevi necurmate ale oamenilor stricați la minte și lipsiți de adevăr, care socotesc că evlavia este un mijloc de câștig. Depărtează-te de unii ca aceștia. (I Timotei 6.3-5)

 Îngerul Domnului însă a trecut iar și a stat la loc strâmt, unde nu era chip să te abați nici la dreapta, nici la stânga. (Numerii 22.26)

 Lăcomia adesea slăbește simțământul omeniei și strică dreapta judecată. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Nici moartea nu mă va îndepărta de la dreapta credință în Hristos. (Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic, torturată până și-a dat sufletul în mâinile Domnului)

 Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ține piciorul tău departe de rău. (Solomon 4.27)

 Rușinea este cea mai aspră dintre pedepse; ea va rămâne în picioare și la dreapta judecată, pentru că unii vor învia pentru o viață veșnică, alții pentru o rușine și batjocură veșnice. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit Împăratul frumusețea ta, că El este Domnul tău. (Psalmi 44.11-13)

 Și au venit la El Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiți să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta Ta, și altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți! Puteți să beți paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezați cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Și Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veți bea, și cu botezul cu care Eu mă botez vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. (Marcu 10.35-40)

 Și întru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. (Psalmi 62.8)

 Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. (Matei 25.32-34)

 Taina celor șapte stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea, și a celor șapte sfeșnice de aur este: Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte Biserici, iar sfeșnicele cele șapte sunt șapte Biserici. (Apocalipsa 1.20)

 Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. (Matei 6.3, 4)

 Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești. De mă voi coborî în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis: „Poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu”. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. (Psalmi 138.7-12)

 Vedeți, vedeți, dar, că Eu sunt și nu este alt Dumnezeu afară de Mine: Eu omor și înviez, Eu rănesc și tămăduiesc și nimeni nu poate scăpa din mâna Mea! Eu ridic la cer mâna Mea și Mă jur pe dreapta Mea și zic: Viu sunt Eu în veac! (Deutoronomul 32.37, 38)

 „Zis-a Domnul Domnului meu: Șezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale„. (Matei 22.24, Psalmi 109.1)