Astăzi

Astăzi sufăr eu pentru mine, dar mâine va suferi Hristos pentru mine. (Sfânta Felicitas, în preziua execuţiei)

Ascultarea de Dumnezeu capătă astăzi forma ascultării de duhovnic.  5.3

Azi este elevul lui ieri. (Thomas Fuller)

Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris şi în Psalmul al doilea: „Fiul Meu eşti Tu; Eu astăzi Te-am născut„. (Faptele Apostolilor 13.33)

Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”; şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu”? (Evrei 1.5)

Cel ce minte astăzi pentru tine, mâine va minţi contra ta. (Richard Wurmbrand)

Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea), ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic: Eu şi Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)

Domnul a zis către Mine: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta marginile pământului. Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!” (Psalmi 2.7-9)

Dumnezeu ţi-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune “Mulţumesc?”.  (William George Ward)

Eu împărat sunt astăzi! Că am împărăţit peste patimi. (Avva Iosif cel din Panefo)

Evanghelia de astăzi (Întoarcerea Fiului risipitor,   Luca 15.11-32) este în acelaşi timp, Evanghelia iertării păcătosului pocăit şi a îndreptării credinciosului neiertător. (Patriarhul Daniel)

Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri. (Vladimir Ghika)

Greşeala lui Adam o fac toti umaniştii de astăzi.  5.14

Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi, cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. (Luca 24.21)

Împărăţia lui Dumnezeu a devenit astăzi o necesitate ştiinţifică. Altfel, fără împărăţia lui Dumnezeu ne scufundăm în nihilism. (Gânditorul francez René Girard)

În ceasul acela au venit la El unii din farisei, zicându-I: Ieşi şi du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă. Şi El le-a zis: Mergând, spuneţi vulpii acesteia: Iată, alung demoni şi fac vindecări, astăzi şi mâine, iar a treia zi voi sfârşi. (Luca 13.31, 32)

În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi  fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respiraţie a sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

În ziua de azi, iubirea de aproape este tot mai departe. (David Boia)

Între coperţile unei singure cărţi, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi – numai să le citim şi să le credem. (Ronald Reagan)

Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. (Goethe)

Nu lăsa pe mâine ceea ce poţi face astăzi. (Proverb)

Orice prisos de virtute am adăuga astăzi, el e o dovadă a negrijii trecute, nu un drept la răsplată. (Sfântul Marcu Ascetul)

Paradoxal, astăzi, când confortul şi siguranţa au devenit valori concrete, Europa este gata să nu recunoască rădăcinile sale creştine, că de o viaţă creştină nici nu mai poate fi vorba.  7.7

Păcatele mele curg în spatele meu, eu nu le văd, dar vin astăzi să judec păcatele altuia.  12.4

Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; (Matei 6.11)

Pentru a-ţi pune nădejdea în Domnul, vreau să-ţi dau învăţătură astăzi. (Solomon 22.19)

Povara zilei de mâine, adăugată celei de azi, poate face să se clatine şi omul cel mai puternic. (Thomas Carlyle)

Religia şi ştiinţa naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc şi se armonizează împreună. (Max Planck)

Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi cunoaşterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor care prin darul lui Hristos am dobândit dreptatea şi urmăm ei?  (Origen)

Să nu te jenezi niciodată să recunoşti că ai greşit. Asta înseamnă că ai evoluat şi azi eşti mai înţelept decât ieri. (Jonathan Swift)

Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Luca 19.9, 10)

Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai uşor în ziua judecăţii decât ţie. (Matei 11.23, 24)

Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri minunate. (Luca 5.26)

Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni în împărăţia Ta. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. (Luca 23.42-44)