Aproapele

Aproapele meu este viaţa, aproapele meu este moartea. (Sfântul Antonie cel Mare)

Aproapele nostru este oglinda noastră. Dacă suntem buni vedem în el bunătate, dacă suntem răi vedem în el răutate. (Părintele Arsenie Boca)

A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi, să nu faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia fiecărui lucru în relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Ajută pe aproapele tău după puterea ta şi ia aminte să nu cazi. (Ecclesiasticul 29.23)

Aşa cum ne purtăm noi cu aproapele, tot astfel se va purta şi Dumnezeu cu noi.  6.7

Avva Pambo: Este bine să lauzi pe aproapele tău? Avva Pimen: Mai bine este să taci.

Când judeci pe aproapele îţi înăspreşti judecata şi-ţi măreşti vinovăţia. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Când mândria şi îngâmfarea merg înainte, ruşinea şi paguba le urmează de aproape.(Ludovic al XI-lea)

Cel care are ranchiună pe demon, nu poartă ranchiună oamenilor. Cel care face pace cu demonul, acela îl războieşte pe fratele său. (Evagrie Ponticul)

Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; şi cel care dă din punga sa, ţine poruncile. Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui; şi iarăşi înapoiază aproapelui la vremea sa. (Ecclesiasticul 29.1, 2)

Cel care ia aproapelui hrana trebuitoare este ca şi cel care omoară pe aproapele său, şi cel care opreşte simbria slugii, ca acel care varsă sânge. (Ecclesiasticul 34.24)

Cel de lângă noi este un alt eu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Cel nepriceput urgiseşte pe aproapele lui, iar omul cu bună-chibzuială tace. (Solomon 11.12)

Cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său. (I Ioan 4.21)

Cine se socoteşte mai prejos decât aproapele său a câstigat lupta cu mândria.  11.8

Culmea dispreţului constă în a nu te osteni să descoperi nici măcar defectele aproapelui. (Jose Ortega y Gasset)

Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să arate semenilor, drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creştinism în secolul trecut)

Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuţi, unde păcatul este şi mai vădit şi mai mare. Iar dacă nu eşti grijuliu cu tine însuţi, apoi lămurit lucru este că şi pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijeşti de soarta lui, ci pentru că îl urăşti şi vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău trebuie judecat, apoi s-o facă unul care nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă vezi în aproapele neajunsuri şi patimi, roagă-te pentru el.  7.13

Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel care iubeşte pe aproapele a împlinit legea. (Romani 13.7, 8)

Dragostea faţă de Dumnezeu şi de aproapele se face cunoscută mai ales prin ascultare şi prin împărtăşirea cuvântului Domnului Iisus Hristos, dar şi prin slujirea jertfelnică a aproapelui. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Drumul spre Dumnezeu trece prin aproapele nostru. (Sfinţii Părinţi)

Dumnezeu este mai aproape de mine decât sunt eu însumi.  1.1

După cum ne purtăm noi cu aproapele nostru, aşa şi Dumnezeu se poartă cu noi. (Sfântul Vasile cel Mare)

Făţarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. (Luca 4.42)

Fericit este cel ce citeşte şi cei ce ascultă cuvintele proorociei şi păstrează cele scrise în aceasta! Căci vremea este aproape. (Apocalipsa 1.3)

În ziua de azi, iubirea de aproape este tot mai departe. (David Boia)

Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Matei 22.36-39)   

Iubirea aproapelui izvorăşte din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învăţăturile de la “Samarineanul Milostiv”)

Judecarea aproapelui (Vezi Patimile  Judecarea aproapelui)

Lipsa mustrărilor de conştiinţă, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al omului de a se îndreptăţi pe sine însuşi, şi de a-l critica pe aproapele sau  pe Dumnezeu  9.14

Mântuirea noastră trece prin curtea vecinului. (Părintele Mihai Hau)

Muzica este arta cea mai apropiată de lacrimi şi amintiri. (Oscar Wilde)

Ne mântuim prin aproapele nostru. (Sfinţii Părinţi)

Nici eu nu pot să cred că se poate mântui cel care nu munceşte pentru mântuirea aproapelui. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nimic nu ni-L apropie mai mult pe Dumnezeu decât aproapele. (Vladimir Ghika)

Nu există mântuire fără efortul dat pentru mântuirea celuilalt. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu fii iubitor de sine, ci iubitor de Dumnezeu. Nu căuta plăcerea în tine, ci o vei găsi în ceilalţi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Nu judeca aproapele! Nu ştii de ce a păcătuit şi nici nu cunoşti întoarcerea lui cu lacrimi.  9.1

Nu judeca aproapele! Ori să-l compătimeşti, ori să-l fericeşti în inima ta.  9.1

Nu primeşte Dumnezeu rugăciunea celui care are părere de rău asupra fratelui.   2.9

Nu putem ajunge la Dumnezeu ocolind pe semenul nostru. (Sfinţii Părinţi)

Nu spune aproapelui tău: „Du-te şi vino, mâine îţi voi da!”, când poţi să-i dai acum. (Solomon 3.28)

Nu-l osândi pe aproapele tău; tu-i cunoşti păcatul, dar pocăinţa lui n-o cunoşti (Avva Dorotei)

Omul nu se gândeşte la celălalt, nu iese din sine şi se învârte mereu împrejurul său. Iar atunci când se învârte împrejurul său se are drept centru pe sine, nu-L are pe Hristos. Este în afară de axul care este Hristos. Ca să ajungă să se gândească la celălalt trebuie mai întâi ca mintea lui să fie la Hristos. Atunci se gândeşte şi la aproapele şi după aceea se gândeşte şi la animale şi la toată făptura. (Părintele Tudor Peiu)

Omul sfătuieşte pe aproapele precum ştie; iar Dumnezeu lucrează în cel ce aude, precum acela a crezut. (Sfântul Marcu Ascetul)

Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai bun e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)

Problema cea mai grea pentru noi este relaţia cu aproapele. (Sfinţii Părinţi)

Prostia este sora cea mai apropiată a răutăţii. (Sofocle)

Răul nu este să urăşti câţiva duşmani, ci să nu-l iubeşti suficient pe aproapele tău. (Anton Pavlovici Cehov)

Să aveţi către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă şi către voi minte de judecător. (Părintele Ilie Cleopa)

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletului tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Luca 10.27)

Sfârsitul lumii va fi atunci când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin. (Sfinţii Păriţi)

Studiaţi îndeaproape corpul omenesc! Sufletul nu-i departe. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)

Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este şi câte un prieten mai apropiat decât un frate. (Solomon 18.24)

Tot dobitocul iubeşte pe cel asemeni sieşi şi tot omul pe aproapele său. Tot trupul se însoţeşte cu cel de felul său şi omul se va însoţi cu cel asemenea lui. Oare se va însoţi lupul cu mielul? Aşa şi cel păcătos cu cel cuvios. (Ecclesiasticul 3.18-20)

Trufia este lepădarea de Dumnezeu, este o născocire drăcească. Începutul trufiei este rădăcina slavei deşarte. Mijlocul e defăimarea aproapelui, trâmbiţarea neruşinată a propriilor osteneli, lauda de sine în inimă şi urârea mustrării. Sfârşitul este lepădarea ajutorului dumnezeiesc şi nădăjduirea în propria strădanie. (Sfântul Ioan Scărarul)

Un ciocan, o sabie şi o săgeată ascuţită este omul care dă mărturie mincinoasă împotriva aproapelui său. (Solomon 25.18)

Un înţelept face din veninul său interior remediu pentru sine; sau precept de tămăduire pentru semeni…Însă cine nu se luptă contra Răului, s-a şi predat inamicului. (Constantin Brâncuşi)

Viaţa şi moartea mea depind de alţii. Dacă l-am câştigat pe aproapele meu, l-am câştigat şi pe Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)

Viclenia este o faptă rea, săvârşită cu gând ascuns, care se oferă semenului sub chipul unor binefaceri. (Sfântul Vasile cel Mare)

Vorbirea de rău este asemenea uciderii aproapelui. (Augustin Păunoiu)

Zis-a Avva Pimen: Mai mare dragoste nu este cu putinţă să afle cineva decât să-şi pună sufletul pentru aproapele său. De va auzi un cuvânt rău de mâhnire, dar nu-l va zice, sau de i se va face nedreptate şi va suferi, dar nu va răsplăti, unul ca acesta îşi pune sufletul pentru aproapele.