Ameninţarea

Bogăţia cuiva slujeşte la răscumpărarea lui; cel sărac nu se teme nici chiar de ameninţare. (Solomon 13.8)

Căci spre aceasta aţi fost chemaţi, că şi Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să păşiţi pe urmele Lui, Care n-a săvârşit nici un păcat, nici s-a aflat vicleşug în gura Lui, şi Care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară; suferind, nu ameninţa, ci Se lăsa în ştirea Celui ce judecă cu dreptate(I Petru 2.21-2)

Dar ca aceasta să nu se răspândească mai mult în popor, să le poruncim cu ameninţare să nu mai vorbească, în numele acesta, nici unui om. Şi chemându-i, le-au poruncit ca nicidecum să nu mai grăiască, nici să mai înveţe în numele lui Iisus. Iar Petru şi Ioan, răspunzând, au zis către ei: Judecaţi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut şi am auzit. Dar ei, ameninţându-i din nou, le-au dat drumul, negăsind nici un chip cum să-i pedepsească, din cauza poporului, fiindcă toţi slăveau pe Dumnezeu, pentru ceea ce se făcuse. (Faptele Apostolilor 4.17-21)

Deci, de te va întreba poporul acesta, sau vreun prooroc, sau vreun preot: „Care este ameninţarea Domnului?” Să le spui: „Ce ameninţare? Am să vă înlătur„, zice Domnul. Iar dacă un prooroc sau preot, sau poporul va zice: „Este ameninţarea Domnului„, voi pedepsi pe omul acela şi casa lui. Aşa să ziceţi unul către altul şi frate către frate: „Ce-a răspuns Domnul?” sau: „Ce-a zis Domnul?” Iar cuvântul acesta: „Ameninţare de la Domnul„, de-acum să nu-l mai întrebuinţaţi, că ameninţare va fi unui astfel de om cuvântul lui, pentru că stricaţi cuvintele Domnului celui viu, cuvintele Domnului Savaot, cuvintele Dumnezeului nostru. (Ieremia 23.33-36)

Destinul omenesc nu cunoaşte ameninţare mai mare decât moartea din motive necunoscute. (Ramon Gomez de la Serna)

Eu spun adevărul. Şi ştiu despre ce vorbesc. De asta sunt o ameninţare. (Snoop Dogg)

Extraordinarele progrese realizate în domeniul comunicaţiilor reprezintă o serioasă ameninţare la adresa vieţii private. (Earl Warren)

Iar Saul, suflând încă ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu, şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbaţi, cât şi femei, că merg pe calea aceasta, să-i aducă legaţi la Ierusalim. Dar pe când călătorea el şi se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? (Faptele Apostolilor 9.1-4)

În ziua aceea, Egiptenii vor fi ca femeile fricoase şi tremurătoare, din pricina ameninţării mâinii Domnului Savaot pe care o va ridica peste ei. (Isaia 19.16)

Laşul ameninţă doar dacă se simte protejat. (Johann Wolfgang von Goethe)

Răul esenţial care ameninţă vitalitatea poporului nostru este demagogia. (Mihai Eminescu)