Adevărul

Adevărata rugăciune  2.13

Adevărul e mai ciudat decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă sens. (Leo Rosten)

Adevărul este aerul fără de care nu se poate respira. (Ivan Turgheniev)

Adevărul este ca maşinile de epocă, le scoatem din garaj numai ocazional. (Jean-François Marmontel)

Adevărul este cel care-l satisface pe om în adâncul sufletului, îi dezvoltă forţele, îi înseninează zilele şi-i procură ani de fericire. (Pedagogul Johann Heinrich Pestalozzi)

Adevărul este în marş şi nimic nu-l poate opri. (Emile Zola)

Adevărul este în principiu cea mai bună soluţie împotriva calomniei. (Abraham Lincoln)

Adevărul este o torţă, dar una uriaşă, de aceea ne strecurăm cu toţii clipind, temându-ne să nu ne pârjolească. (Johann Wolfgang von Goethe)

Adevărul este unul singur, minciuna are mii de abateri. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)

Adevărul nu învinge niciodată, pier doar adversarii lui. (Max Planck)

Adevărul nu poate fi contrazis. (Giordano Bruno)

Adevărul nu-l pătrundem numai cu raţiunea, ci şi cu inima. (Blaise Pascal)

Adevărul poate fi denaturat prin minciună, dar şi prin tăcere. (Cicero)

Adevărul se opreşte la inteligenţă, frumuseţea pătrunde în inimă. (Henri Lacordaire)

Adevărul spus cu intenţia de a răni e mai rău decât orice minciună. (William Blake)

Adevărul spus pe jumătate este mai rău decât minciuna. (Proverb)

Adevărul trebuie să existe undeva: doar nu noi l-am inventat. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)

Adevărul, pur şi simplu, este rareori pur şi nu este niciodată simplu. (Oscar Wilde)

A fi religios înseamnă a găsi adevăratul sens al vieţii. (Albert Einstein)

A spune adevărul, este cel mai mare dar al iubirii. (Patriarhul Fotie)

A ştiut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului, despre Iosif cel Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)

A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. (Ioan 10.7-9)

A-ţi aminti cu adevărat de Dumnezeu, înseamnă a-ţi aminti de viaţă. A-L uita, înseamnă a muri. (Sfântul Teotim al Tomisului)

Aceasta este viaţa cea veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.  12.8

Acolo unde interesul dictează, acolo nu există adevăr. (Mihai Eminescu)

Acţiunea este adevărata măsură a inteligenţei. (Napoleon Hill)

Adevăr pe o parte a Pirineilor, eroare pe cealaltă parte. (Blaise Pascal)

Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică, şi s-a mutat din moarte la viaţă.  5.17

Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.24, 25)

Adevărata ambiţie constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnităţi. (Doamna de Lambert)

Adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului lui Dumnezeu, ca şi cea pe care o aducem lui Dumnezeu, ca părinte, constă mai ales într-o viaţă cinstită. (Origen)

Adevărata cunoaştere poartă în ea pecetea dragostei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Adevărata dreptate este cereasca înţelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptăţiţi să nedreptăţim noi pe alţii, iar la vreme de restrişte să fim gata de suferinţă. În niciun caz să răspândim suferinţa. Nu cel nedreptăţit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptăţeşte va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă. (Eusebiu de Cezareea)

Adevărata fericire e să găseşti idealul pentru care merită să trăieşti sau să mori. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Adevărata ignoranţă nu este absenţa cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)

Adevărata înţelepciune constă în a nu părea înţelept. (Eschil)

Adevărata înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti propria ignoranţă. (Socrate)

Adevărata libertate se regăseşte în Hristos, iar liber este cel care nu s-a supus păcatului. (Sfinţii Părinţi)

Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot a făcut. (Alexandru Vlahuţă)

Adevărata nebunie nu poate fi atinsă fără inteligenţă. (Henrik Tikkanen)

Adevărata nobleţe nu e a titlului, ci a inimii. (Lope de Vega)

Adevărata operă de artă este umbra perfecţiunii divine. (Michelangelo)

Adevărata politeţe este sinceră. (Samuel Smiles)

Adevărata putere a omului constă în blândeţea sa. (Augustin Păunoiu)

Adevărata rugăciune  2.13

Adevărata rugăciune implică o pregătire. (Florence Scovel Shinn)

Adevărata smerenie este aceea care se ascunde în omenie, în modestie.  7.1

Adevărata trăsătură după care îl puteţi recunoaşte pe înţeleptul autentic este răbdarea. (Henrik Ibsen)

Adevăratele trăsături ale ignoranţei sunt vanitatea, mândria şi aroganţa. (Samuel Butler)

Adevăratul ateu nu crede nici în sine. (Jozo Cizmic)

Adevăratul curaj este o încredere deplină pe care nimic nu o tulbură. (Condillac)

Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care nu are nevoie. (Lee Corso)

Adevăraţii stâlpi ai societăţii sunt adevărul şi libertatea. (Henrik Ibsen)

Adevărul, atunci când nu este căutat, rareori iese la lumină. (Oliver Wendell Holmes)

Agonisindu-şi lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică. (II Timotei 6.19)

Alături de un prieten adevărat este cu neputinţă să ajungi la deznădejde. (Honoré de Balzac)

Am fost înzestraţi cu puterea de judecată a minţii ca să cunoaştem adevărul, iar adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

Am venit când M-ai chemat cu adevărat.  4.9

Arta – dar adevărata artă – este ţărmuită în graniţele etnice ale unui popor şi este unica graniţă a sufletului unui popor. (Barbu Ştefănescu Delavrancea)

Aşadar noi am rătăcit de la calea adevărului şi lumina dreptăţii n-a strălucit pentru noi şi nouă soarele nu ne-a răsărit. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.6)

Avem un Dumnezeu în cer, nemincinos, adevăratat şi viu. El nu este nesimţitor ca idolii voştri, noi Aceluia ne închinăm. (Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah, care au refuzat să-l urmeze pe împăratul Maximian şi să aducă jertfă zeilor. Sfântul Vah a murit în urma bătăilor, iar Sfântului Serghie i s-a tăiat capul)

Blânda îndurare este adevărata emblemă a nobleţii. (William Shakespeare)

Bunul simţ este un instinct al adevărului. (Max Jacob)

Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă. (Solomon 12.19)

Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului. (I Timotei 3.15)

Ca să-L cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să ieşi din mintea ta. (Neale Donald Walsch)

Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care umblă după  glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică adevărul şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure. (Tertulian)

Căci, mai ales, spunea el, prin aceea se deosebeşte prietenul de linguşitor; unul vorbeşte numai ce ştie că place, pe când celălalt nu ezită să spună şi cuvinte care supără. De aceea Sfântul Vasile cel Mare îl numeşte pe adevăratul prieten bărbat înţelept, şi spune despre el că dacă ar locui într-o ţară îndepărtată, şi chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aş socoti. Aşa spunea şi Euripide. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte” de la postul de radio “Trinitas”. Multe din învăţăturile care nu au trimitere la CD-uri au fost luate din această emisiune, realizată de părintele Narcis Stupcanu, precum şi din alte emisiuni transmise de acelaşi post de radio.)

Când îţi doreşti ceva cu adevărat, tot Universul conspiră pentru împlinirea visului tău. (Paulo Coelho)

Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. (Matei 6.16)

Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Şi Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând, Şi-a dat duhul. Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost. (Luca 23.45-47)

Când spun o prostie, toată lumea mă tolerează, când spun un adevăr, toată lumea mă urăşte. (Johann Wolfgang von Goethe)

Când vă rugaţi, închideţi uşa cămării voastre şi rugaţi-vă în duh şi în adevăr.  2.13

Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. (Matei 10.23)

Când vrei să păcăleşti lumea, spune adevărul! (Otto von Bismarck)

Ce adevărate sunt cuvintele celor care nu pot minţi! (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Cei ce rabdă neagoniseala, necaz adevărat au cu trupul, dar odihnă cu sufletul. Căci precum hainele cele vârtoase, călcându-se şi cu sila făcându-se se spală, aşa şi sufletul cel tare, prin sărăcia cea de bună voie,  mai mult se întăreşte. (Amma Singlitichia)

Cei ce se căiesc cu adevărat, sunt oameni fericiţi. (Mircea Eliade)

Cei cu adevărat curajoşi vorbesc puţin despre curaj. (Octavian Paler)

Cei pe care adevărul şi înţelepciunea îi conduc în viaţă, pot aduna miere şi de buruieni.(William Cowper)

Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale şi crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

Cel ce cunoaşte adevărul nu se împotriveşte necazurilor, care vin asupra lui. Căci ştie că-l conduc pe om spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)

Cel ce nu ia asupra sa de bună voie ostenelile pentru adevăr, e certat mai aspru de cele fără de voie. (Sfântul Marcu Ascetul)

Cel ce spune adevărul vesteşte dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înşelăciunea. (Solomon 12.17)

Cel mai bun şi cel mai mare câstig este un prieten adevărat; şi cea mai mare pierdere este pierderea timpului. (Pitagora)

Cel mai îngust este drumul adevărului. (Proverb italian)

Cel mai periculos duşman al adevărului este majoritatea compactă. (Henrik Ibsen)

Certitudinea este criteriul adevărului. (Baruch Spinoza)

Cine cunoaşte numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creştin. (Nichifor Crainic)

Cine vrea să spună adevărul să se pregătească de suferinţă. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Convingerile sunt inamicii adevărului, mai periculoase decât minciunile. (Thomas Mann)

Credinţa e incidenţa divină care poate revela adevărul. (Petre Ţuţea)

Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt adevăratele cerinţe pe care trebuie să le adresăm lui Dumnezeu. Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt darurile de care avem nevoie şi nu alte bunuri trecătoare. (Sfântul Macarie Egipteanul)

Cunoaşterea nu se bazează doar pe adevăr, ci şi pe eroare. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

„Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, cercetaţi şi căutaţi prin pieţele lui: nu cumva veţi găsi vreun om, măcar unul, care păzeşte dreptatea şi caută adevărul? Căci Eu aş cruţa Ierusalimul. Chiar când ei zic: „Viu este Domnul”, ei jură mincinos. (Ieremia 5.1, 2)

Dacă ai învăţat ceva din înfrângeri, înseamnă că nu ai fost învins cu adevărat. (Zig Ziglar)

Dacă Dumnezeu ne-ar face nouă după faptele noastre, cu adevărat n-am mai fi. (Sfântul Ignatie Teoforul)

Dacă eşti teolog, roagă-te cu adevărat şi dacă te rogi cu adevărat eşti teolog. (Evagrie Ponticul)

Dacă s-ar baza toţi pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai exista speranţă de progres. (Orville Wright)

Dacă spui adevărul nu trebuie să ţii minte nimic. (Mark Twain)

Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa poate sufletul să ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine şi strămutându-se în Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca,   9.7)

Dacă tu, creştin fiind, nu vezi minunile lui Dumnezeu, înseamnă că nu eşti  creştin cu adevărat. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte. (Ioan 4.23)

De un singur lucru îi e ruşine adevărului, să se ascundă. (Lope de Vega)

Decenţa în comportament este adevărata valoare a Omului. (Betty Marcovici)

Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei; şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă a face liberi. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi? Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi. (Ioan 8.31-37)

Din toate timpurile, diavolul a făcut tot ce i-a stat în putinţă, ca să pună minciuna în locul adevărului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dintre toate relele omeneşti, singur păcatul este adevăratul rău. Cu adevărat, infecţia sufletului este păcatul, o stricăciune de nesuferit care duce la moarte veşnică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Doamne, fă-mă robul Tău, ca să devin cu adevărat liber. (Fericitul Augustin)

Doamne, în cer este mila Ta şi adevărul Tău până la nori. (Psalmi 35.5)

Doar iluzia este uşoară. Adevărul este întotdeauna dificil! (Rabindranath Tagore)

Două categorii de oameni se vor mântui: cei care păcătuiesc şi sunt suficient de puternici încât să se căiască şi cei care sunt prea slabi să se căiască cu adevărat, dar sunt pregătiţi cu răbdare, smerenie şi recunoştinţă să îndure toată povara consecinţelor păcatelor lor. În smerenia lor, Dumnezeu îi va primi şi pe aceştia. (Părintele Ambrozie de la Optina, unul dintre ultimii stareţi ruşi de dinainte de venirea comunismului)

Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.4-10)

Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi adevăr.  5.7

Dumnezeu este un adevăr universal. (Albert Einstein)

Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate, aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig Feuerbach)

Este cu adevărat credincios omul care nu se roagă?  4.10

Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii neadecvate. O persoană rău educată se poartă cu o  nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere modestiei. (Aleksandr  Soljeniţân)

Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea este suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)

Eu nu pot cinsti pe zeii voştri surzi şi muţi, închipuiţi prin metale, piatră sau marmură şi cinstesc pe Domnul meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul şi Atotputernicul Dumnezeu. (Sfântul Mucenic Donat diaconul, torturat şi decapitat, anul 307)

Eu spun adevărul. Şi ştiu despre ce vorbesc. De asta sunt o ameninţare. (Snoop Dogg)

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. (Ioan 14.6)

Exactitatea nu înseamnă adevăr. (Eugene Delacroix)

Exagerarea este adevărul care şi-a pierdut răbdarea. (Khalil Gibran)

Există două feluri în care poţi fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Există ceva mai îngrozitor decât calomnia: adevărul. (Talleyrand)

Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui

Dumnezeu sunt adunati drepţii pentru că există un singur Dumnezeu şi un singur Domn. De aceea, se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una este moştenitoarea Celui care prin fire este Unic şi pe această  Biserică se silesc ereziile s-o împartă în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte fiinţa ei, si în ceea ce priveşte începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Există puţin adevăr în fiecare exagerare şi puţină exagerare în fiecare adevăr. (Leonard Barnes)

Fără smerenie, adevărul e orb. (Ilie Ecditul)

Felul meu de a glumi este să spun adevărul. Aceasta este cea mai nostimă glumă. (George Bernard Shaw)

Fericirea adevărată şi efectivă nu o găsim deplin pe pământ, ci în ceea ce noi numim veacul ce va să fie. Viaţa din acest veac este copleşită mai mult de nenorociri, iar pentru suflet este prima şi cea mai grea luptă. (Origen)

Ficţiunea este doar adevărul scriitorului, ţipând la pagină. (Monique Lloyd)

Ficţiunea este obligată să se limiteze la posibilităţi. Adevărul nu. (Mark Twain)

Filosofia este lucrul cel mai mare şi mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalţe până la

Dumnezeu şi să ne apropie de El, iar sfinţi cu adevărat sunt numai aceia care-şi deprind mintea cu fiolosofia. (Sfântul Justin Martirul şi Filosoful)

Fraţii mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr şi-l va întoarce cineva, să ştie că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul din moarte şi va acoperi mulţime de păcate. (I Petru 5.19, 20)

Fraţilor, Hristos a înviat!  Adevărat a înviat!  11.18

Frica de iad este semnul înţelegerii adevăratei vieţi.  7.12

Frumuseţea cea adevărată se poate contempla numai de cel care are curăţită mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)

Frumuseţea este strălucirea adevărului şi mireasma bunătăţii. (Vincent McNabb)

Fugi de purtarea cu multe feţe, urmăreşte adevărul, sinceritatea şi simplitatea. (Sfântul Vasile cel Mare)

Geometria va atrage sufletul spre adevăr şi va crea spiritul filosofiei. (Platon)

Gluma e o trăsură bună pentru adevăr. (Francis Bacon)

Glumind, putem spune orice, chiar şi adevărul. (Sigmund Freud)

Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i adevărul. (Ion Creangă)

Iadul este adevărul înţeles prea târziu. (H. G. Adams)

Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. (Ioan 16.13)

Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ţie că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Petru i-a zis: Şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine. Şi toţi ucenicii au zis la fel. (Matei 26.33-35)

Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta! (Matei 27.54)

Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost.  Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-şi pieptul. (Luca 23.47, 48)

Iertarea sinceră şi adevărată este un dar de la Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)

Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu  cunoşti acestea? (Ioan 3.5-10)

Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)

Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. (Ioan 14.6)

Iisus, zicând acestea, S-a tulburat cu duhul şi a mărturisit şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă că unul dintre voi Mă va vinde. (Ioan 13.21-26)

Iluzia care ne exaltă ne este mult mai dragă decât zece mii de adevăruri. (Alexandr Sergheevici Puşkin)

Iluzia este prima aparenţă a adevărului. (Rabindranath Tagore)

Intelectualul este cineva aflat în căutarea adevărului dincolo de interesele sale. (Jean d’Ormesson)

Ispitele sunt adevăratele examene pentru cei credincioşi şi pedepse pentru cei necredincioşi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Iubirea adevărată este iubirea faţă de Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Iubirea adevărată impune, ca şi monahismul, asceză şi sfinţenie. (Paul Evdokimov)

Iubirea este adevărata energie a vieţii. (Paulo Coelho)

Îmi place sublimul, dar nu iubesc decât adevărul. (Jules Renard)

În urma unei adevărate nevoi, monahului îi este îngăduit să bea vinul cu măsură (cumpătat), ca vinul să lucreze în stomac, nu şi în cap. (Avva Xoie)

Întâia temelie pentru ca omul să desluşească şi să deosebească adevărul este smerenia. (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul)

Întâiul şi cel mai mare dar al lui Dumnezeu, puternica păzitoare a virtuţilor, adică smerenia, este rodul adevăratei filosofii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Într-adevăr, intelectualul e cel ce poate ieşi din el însuşi. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)

Înţelept este numai cel ce L-a luat pe Dumnezeu drept călăuză pentru a cunoaşte cuibul adevărului. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

Înţeleptul adevărat are trupul drept sală de meditaţie şi de locuinţă sigură a sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare)

La oameni adevărul să-l spui fără sfială. (Grigore Alexandrescu)

Legiutorule! Să cunoşti tainele aritmeticii şi geometriei, căci nu trebuie să rosteşti decât axiome. (Pitagora)

Lepădând minciuna, grăiţi adevărul. (Efeseni 4.25)

Limba mincinoasă urăşte adevărul şi gura linguşitorilor pricinuieşte prăbuşirea. (Solomon 26.28)

Linguşirea câştigă prieteni, iar adevărul stârneşte ură. (Terenţiu)

Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura îşi are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă virtutea. (Bankim Chandra Chattopadhyay)

Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. (Matei 6.1, 2)

Lucrurile adevărate sunt cele care au permanenţă dincolo de moarte.  1.10

Lucrul cu adevărat valoros este intuiţia. (Albert Einstein)

Lumina este simbolul adevărului. (James Russell Lowell)

Mama reprezintă o adevărată comoară. (Anne Brontë)

Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. (Psalmi 11.1)

Meditaţia este eliberarea de gândire şi o mişcare înspre extazul adevărului. Meditaţia este explozia înteligenţei. (Krishnamurti, filosof indian)

Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)

Minciuna este ca uleiul, pluteşte pe suprafaţa adevărului. (Henryk Sienkiewicz)

Minciuna este o boală pe care o videcă adevărul. (Proverb arab)

Minciuna este un adevăr cu rădăcini strâmbe. (Gerhart Hauptmann)

Minciuna este vacanţa adevărului. (Lucian Blaga)

Modestia este aceea  care poartă adevărata coroană. (Proverb olandez)

Neîncrederea în adevăr aduce moarte, după cum încrederea în adevăr aduce viaţă. (Pitagoreanul Filon, autorul cărţii “Despre Moise”)

Neştiinţa dă naştere întunericului, iar din pricina întunericului cădem în păcate pentru că ne este slăbită vederea faţă de adevăr. Cunoştinţa este deci luminare; ea alungă neştiinţa şi ne dă puterea de a vedea bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Niciodată un demagog nu poate fi un adevărat om de stat. (Nicolae Bălcescu)

Niciun om nu leapădă adevărul pentru o minciună (Sfântul Justin Martirul şi Filosoful, când i s-a cerut să se lepede de Hristos. A fost biciuit şi apoi decapitat)

Nimic nu rezistă voinţei omului care ştie adevărul şi vrea binele. (Eliphas Levi)

Noi devenim cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, numai prin unirea cu Hristos, în Biserica Sa. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu este deloc de mirare că adevărul este mai straniu decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă un sens. (Mark Twain)

Nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim fără motive. (Anatole France)

Nu tot ce este logic este şi adevărat şi nu tot ce este adevărat este şi logic. (Sfinţii Părinţi)

Nu vei afla adevărul din ziare. (Cuviosul Siluan Atonitul)

Numai atunci când nu ne mai este frică începem cu adevărat să trăim. (Dorothy Thompson)

Numai cei ce ştiu să aibă răbdare sunt fericiţi cu adevărat. (Pablo Neruda)

Numai cu inima vedem cu adevărat. (Antoine de Saint-Exupéry)

Numesc merit îmbinarea unui talent adevărat cu o inimă bună. (Jose Cadalso)

O eroare este cu atât mai primejdioasă, cu cât conţine mai mult adevăr. (Henri Frederic Amiel)

O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană este şi va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)

O inimă iubitoare este cea mai adevărată înţelepciune. (Charles Dickens)

O naţiune căreia îi este frică să-şi lase oameni să judece adevărul şi falsitatea într-o piaţă deschisă este o naţiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)

O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin schimbarea sa. Una înşeală, alta instruieşte. Una, sub masca unor bunuri mincinoase înlănţuie minţile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoaşterea fericirii fragile, eliberează. Astfel, pe una o vezi alergând de ici colo şi totdeuna uitând de sine, pe alta o vezi sobră, reţinută şi prudentă în exercitarea adversităţii sale. În sfârşit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate şi pe cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită adesea târăşte cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciţi. (Betius, scriitor bisericesc)

Oamenii care sunt lipsiţi de patimi ating adevărul. (Pitagoreanul Filon, autorul cărţii “Despre Moise”)

Omul adevărat, omul bun, nu se răzbună niciodată.  10.16

Omul autonom, oricât ar explora el viaţa şi universul, n-are acces la adevăr fără revelaţie. (Petre Ţuţea)

Omul e clădit astfel încât ficţiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. (Erasmus)

Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară, e acceptat ca fiind de la sine înţeles. (Arthur Schopenhauer)

Paradoxal, moartea este cea care dezvăluie adevăratul sens al vieţii. De aceea şi sfinţii sunt pomeniţi în ziua morţii lor, fiindcă atunci s-au născut întru viaţa veşnică. (Augustin Păunoiu, la emisiunea Comoara înţelepciunii)

Până la moarte luptă-te pentru adevăr, şi Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine. (Ecclesiasticul 4.30)

Pe cât de puternic este adevărul, pe atât de slabă şi de neputincioasă este minciuna. Din omul cel mai neînsemnat, din stratul cel mai de jos al societăţii, adevărul face o personalitate ilustră. Minciuna însă, dimpotrivă, îl înjoseşte pe om şi dintr-un om mare face un om de nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni. (Vladimir Ghika)

Platon este prietenul meu, Aristotel este prietenul meu, dar cel mai bun prieten al meu este adevărul. (Isaac Newton)

Plăcerea se poate rezema pe iluzie; fericirea însă stă pe adevăr. (Nicolas Chamfort)

Poate că adevăratul curaj este curajul de a greşi. (Gavriil Stiharul)

Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăşi pe sine. (Miguel de Unamuno)

Poetul este un mincinos care spune întotdeauna adevărul. (Jean Cocteau)

Poţi fi sigur că tot ce inventează cineva este adevărat. Poezia este la fel de precisă ca şi geometria. (Gustave Flaubert)

Precum grădinarul, dacă nu pliveşte buruienile îneacă legumele, aşa şi mintea, dacă nu curăţeşte gândurile pierde cunoştinţa adevărului. (Sfântul Talasie Libianul)

Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu linguşiri. (Seneca)

Prevederea este adevăratul curaj. (Euripide)

Primul semn al corupţiei moravurilor este izgonirea adevărului. (Michel de Mntagne)

Prin căinţă se ajunge la adevărata rugăciune. (Sfântul Ioan Casian)

Progresul umanităţii nu se poate întemeia pe minciună, ci numai pe sinceritate şi adevăr. (Mihail Sadoveanu)

Rar se întâlneşte un om căruia îi place mâncarea de regim. Şi mai rar se întâlneşte omul care ştie să spună sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)

Rar, foarte rar mărturisirile oamenilor sunt pe de-a-ntregul adevărate. (Jane Austen)

Recunoştinţa i-a adus vindecarea sufletească, adevărata minune. (Vindecarea celor zece leproşi)  7.16

Relaţia omului cu Dumnezeu: Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr. 12.10

Religia este sediul Adevărului transcendent în esenţă. (Petre Ţuţea)

Să ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare să-l asculte. (Jean-Jacques Rousseau)

Să nu te temi prea mult de contradicţii. Te cam încurcă, e adevărat, dar sunt sănătoase. (Roger Martin du Gard)

Scopul educaţiei este înaintarea în cunoaştere şi distingerea adevărului. (John F. Kennedy)

Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul, intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Ţuţea)

Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria ar fi fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând de pe vremea lui Hristos şi până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupeşti şi duhovniceşti? Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi cunoaşterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor care prin darul lui Hristos am dobândit dreptatea şi urmăm ei?  (Origen)

Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului. (II Timotei 2.15)

Smerit este acela care rabdă cu smerenie şi adevărul şi neadevărul spus de alţii despre sine.  7.1

Speranţa este valul naturii care acoperă nuditatea adevărului. (Alfred Nobel)

Spiritul este adevărata fiinţă. (Cicero)

Sufletul este fiinţă înţelegătoare şi raţională având ca putere mintea, ca mişcare – cugetarea, iar ca efect – înţelegerea. De aceea tot ce facem se datorează fiecăruia în parte. Fiecare dintre noi este înzestrat cu aceste puteri prin care poate să decidă asupra hotărârilor pe care le ia. Însă el, omul, poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de simţurile sufletului său, deoarece, potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci        simţuri ale sufletului şi anume inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc harul cel de sus şi sfinţirea duhului sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Sufletul, când se roagă pentru lume, ştie mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, ştie şi care sunt nevoile oamenilor, şi îl doare pentru ei. Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări şi nici aia adevărat; ele aduc tulburare minţii şi adevărul tot nu-l vei afla din ele; dar rugăciunea curăţă mintea şi ea vede mai bine. (Cuviosul Siluan Atonitul)

Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Unii care nu pot spune o minciună şi mulţi alţii care nu pot face diferenţa între adevăr şi minciună. (Plutarh)

Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi. Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă. (Luca 21.3, 4)

Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)

Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da semn acestui neam. (Marcu 8.11, 12)

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 1.14)

Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai. (Luca 23.43)

Şi Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da semn acestui neam. (Marcu 8.12)

Ştiinţa este sediul utilului, arta este sediul plăcerii, iar religia este sediul adevărului. (Petre Ţuţea)

Ştiinţa nu este decât arta de a făuri iluzii adevărate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Ştim că cel mai bun lucru este cercetarea unită cu credinţa care, pe temelia credinţei, zideşte cunoaşterea cea măreaţă a adevărului. (Cuviosul Clement Alezandrinul)

Tace cu adevărat doar cine ştie vorbi. (Jean-Paul Sartre)

Timpul este tatăl adevărului, mama raţiunii umane. (Giordano Bruno)

Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să ştie că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)

Toată munca mea misionară este răspunsul la o poruncă dumnezeiască şi că aversiunea mea faţă de pelaghiari se întemeiază pe adevărul teologic, potrivit căruia harul divin este necesar pentru mântuirea şi desăvârşirea omului. (Sfântul Patriciu, patronul Irlandei)

Toate ştiinţele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licenţă pentru că lucrează cu adevăruri absolute. (Petre Ţuţea)

Tocmai aceasta constituie adevăratul bine: Să priveşti mereu numai spre bine întru Iisus Hristos, Domnul nostru. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Trei feluri de oameni spun adevărul: proştii, copiii şi beţivii. (Proverb german)

Ţelurile prea lesne de atins nu sunt ţeluri adevărate. (Colin Turner)

Ţine minte, fie că trăieşti, fie că mori, este de prea mică importanţă. Ce contează cu adevărat, ce-ar trebui să conteze şi pentru tine şi pentru alţii, este pentru ce raţiune trăieşti şi pentru ce cauză eşti gata să-ţi dai viaţa. (Testamentul tatălui mitropolitului Antonie de Suroj)

Un alt criteriu al  spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea spirituală a crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o artă spirituală. Înseamnă să nu o cauţi, să nu te lauzi cu ea, să nu te pedepseşti prin cruce, să nu faci pe eroul ajutâdu-i cu orice preţ pe ceilalţi să şi-o poarte pe a lor. Din confruntările cu crucea apar atâtea comportamente ce indică o spiritualitate tulbure, de-a dreptul nesănătosă. Se poate crede că omul este obligat, pentru a atinge sfinţenia, să aleagă în viaţă calea cea mai marcată de cruce. Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii conştient că prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi în iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil în cruce. Înţelepciunea crucii e logica răsturnată a lumii. Iubirea dă forţa de a sacrifica propria legătură cu ceea ce posezi, îţi dă puterea de a dărui totul. Tot ceea ce e dăruit rămâne pentru totdeauna. Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Un compliment reuşit este un exerciţiu de echilibristică între adevăr şi exagerare. (Hermann Bahr)

Un duhovnic adevărat nu merge niciodată în faţa ucenicilor săi, ci în spatele lor. (Stareţul Emilian de la mânăstirea athonită Simonospetra)

Un om se consideră cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia. (II Timotei 2.24-26)

Uneori adevărul iese la suprafaţă şi fără să fie căutat. (Menandru)

Vei realiza Adevărul Divin Suprem doar atunci când vei înţelege că niciun atom nu se mişcă fără voia lui Dumnezeu. (Yoga Swami, unul dintre cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai vremurilor noastre)

Vindecarea sufletească, adevărata minune (videcarea celor zece leproşi).  7.16

Zis-a Avva Grigorie: De la creştin aceste trei lucruri le cere Dumnezeu: credinţa de la suflet, adevărul de la limbă şi curăţenia de la trup.

Zis-a un bătrân: Sufletul sporeşte în priveghere, în rugăciune, în post şi în tăcere liniştită; şi mai ales de toate în smerenie, căci aceasta este sporirea cea adevărată a sufletului, ca în tot ceasul să fii smerit, şi tuturor plecat, zicând în sine că tot omul este mai vrednic şi mai bun decât tine. Fără smerenie nu e nicio nădejde în mântuire.