A sta

Adevărata forță a cuvintelor nu stă în cuvinte, ci în folosirea lor. (William Hazlitt)

Asemănarea cu Dumnezeu stă în a fi drept și curat, cu pricepere. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Aurul și argintul fals sunt pagube pe care le poți îndura și un bărbat priceput ușor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său și dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre muritorii făcuți de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

Avem Stăpân blând și iubitor de oameni și nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Nici nu ne cere să ne abținem de la mâcăruri și să postim așa, de dragul postului, nici pentru asta să stăm nemâncați, ci ca să ne desprindem de lucrurile cele lumești și să folosim tot răgazul cu cele duhovnicești. ….(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Căci însăși existența lui Dumnezeu nu este câtuși de puțin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată, deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelație. (Arthur Schopenhauer)

Căci Mielul, Cel ce stă în mijlocul tronului, îi va paște pe ei și-i va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 7.17)

Când mergi, mergi, când stai, stai, dar niciodată nu ezita! (Proverb japonej)

Credința dă stabilitate și sens vieții lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bunmși bogat. Când trece peste el o încercare a vieții, nu se năruie, ci crește. Omul credincios se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutățile prin care trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depășite. (Ernest Bernea)

Cu cât stai mai rău cu gânditul, cu atât o duci mai bine cu băutul. (Scriitorul american Terry Goodkind)

Cuptorul încearcă oțelul călit; tot așa și vinul, inimile trufașilor, care stau gata să se încaiere. (Ecclesiasticul 31.30)

Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)

Dacă eu am văzut mai departe decât alții, asta este că stăteam pe umerii unor giganți. (Isaac Newton)

Dacă nu poți sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine. (Paulo Coelho)

Dar mințile lor s-au învârtoșat, căci până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, rămâne același văl, neridicându-se, căci el se desființează prin Hristos; ci până astăzi, când se citește Moise, stă un văl pe inima lor; iar când se vor întoarce către Domnul, vălul se va ridica. (II Corinteni 3.14-16)

Dărnicia nu stă în a da mult, ci a da la timp. (La Bruyère)

De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda. (I Corinteni 10.12, 13)

După aceea a zis Domnul către Moise: „Iată s-a apropiat clipa în care să mori; cheamă pe Iosua și stați la ușa cortului adunării, că Eu îi voi da povețe!” Și a venit Moise cu Iosua și au stat la ușa cortului adunării. Atunci S-a arătat Domnul în cort, în stâlp de nor, și stâlpul de nor a stat la ușa cortului adunării. (Deutoronomul 31.14, 15)

Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoția efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt)

Fiecare popor și fiecare epocă stă pe umerii vremurilor trecute. (Mihai Eminescu)

Fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, căruia stați împotrivă, tari în credință, știind că aceleași suferințe îndură și frații voștri în lume. (II Petru 5.8, 9)

Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. (Psalmi 133.1)

Iată securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. (Matei 3.10)

Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în fapte. (Sfinții Părinți)

În biserică trebuie să stăm cu toată evlavia, pentru ca nu cumva să ne înmulțim păcatele, în loc să le scădem. (Mitropolitul Filaret)

În firea omului stă să aleagă între bine și rău. (Sfântul Macarie Egipteanul)

În iubire stă misterul vieții. (Părintele Constantin Galeriu)

În orice carieră dușmanii stau la pândă; ei nu pot fi învinși decât prin stăpânire de sine și veselie. (Goethe)

În spatele fiecărei vieți nobile stau principiile care au modelat-o. (George Lorimer)

Înțelepciunea creștinului stă în semnele smereniei din sufletul lui. 9.14

Înțelepciunea înalță capul celui smerit și-l face să șadă între cei mari. (Ecclesiasticul 11.1)

La baza tuturor păcatelor stă iubirea de sine. (Sfântul Maxin Mărturisitorul)

Lucrurile mărețe se obțin încet. Dar nu obții nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)

Mai bine să stai afară, decât să fii dat afară. (Mark Twain)

Nebunul se uită în casă din ușă, iar omul cel învățat stă afară. Semn de om prost este a asculta la ușă; iar cel înțelept se va îndepărta de astfel de necinste. (Ecclesiasticul 21.25, 26)

Nebunul stă cu mâinile în sân și își mănâncă singur timpul zicând: „Mai de preț este un pumn plin de odihnă decât doi pumni plini de trudă și de vânare de vânt”. (Ecclesiastul 4.5, 6)

Nu în timpuri, locuri sau împrejurări – ci în om stă succesul. (James Joyce)

Nu știi tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost așezat pe pământ, desfătarea celor fără de lege ține foarte puțin și bucuria fățarnicului nu stă decât o clipă? (Iov 20.4, 5)

Nu știți voi, oare, n-ați auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-ați înțeles voi ce vă învață întemeierea lumii? El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl ușor și îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.21, 22)

Nu-ți fie rușine a mărturisi păcatele tale și nu sta împotriva curgerii râului. (Ecclesiasticul 4.28)

Omul e un mister, iar la temelia umanității stă mereu admirarea acestui mister. (Thomas Mann)

Ordinea interioară stă sub aparența dezordinii. (George Călinescu)

Pentru aceea sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, și Îi slujesc ziua și noaptea, în templul Lui, și Cel ce șade pe tron îi va adăposti în cortul Său. (Apocalipsa 7.15)

Plăcerea se poate rezema pe iluzie; fericirea însă stă pe adevăr. (Nicolas Chamfort)

Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăși pe sine. (Miguel de Unamuno)

Prostia se zbate mereu să ajungă în primele rânduri pentru a fi observată; inteligența stă în spate pentru a observa. (Regina Elisabeta a României)

Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut și ți se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră și ți se va părea un minut. Asta e relativitatea. (Albert Einstein)

Puterea banilor nu stă în calitate, ci în cantitate. (Mladen Fain)

Sau vi se pare că Scriptura grăiește în deșert? Duhul, care sălășluiește în noi, ne poftește spre zavistie? Nu, ci dă mai mare har. Pentru aceea, zice: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har„. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu. Stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. (Iacob 4.5-7)

Siliți-vă să intrați prin poarta cea strâmtă, că mulți, zic vouă, vor căuta să intre și nu vor putea. După ce se va scula stăpânul casei și va încuia ușa și veți începe să stați afară și să bateți la ușă, zicând: Doamne, deschide-ne! – și el, răspunzând, vă va zice: Nu vă știu de unde sunteți. (Luca 13.24, 25)

Stai în tovărășia celor bătrâni și cu cel înțelept te unește. (Ecclesiasticul 6.35)

Stă la pândă în ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc. (Psalmi 9.28)

Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuților. (Samuel Smiles)

Suiți-vă în munte și aduceți lemne ca să clădiți iarăși templul în care voi binevoi și Mă voi preaslăvi”, zice Domnul. „V-ați așteptat la mult, dar iată că aveți puțin. Ați strâns mult, dar Eu am risipit truda voastră! Pentru ce?, zice Domnul Savaot. Din pricina templului Meu care stă dărâmat, iar voi zoriți cu lucrul, fiecare pentru casa lui! (Agheu 1.8, 9)

Și a zis către ei: Vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale. (Luca 2.15)

Și orice preot stă și slujește în fiecare zi și aceleași jertfe aduce de multe ori, ca unele care niciodată nu pot să înlăture păcatele. (Evrei 10.11)

Taina iubirii lui Dumnezeu stă în taina iubirii pentru fratele tău. 8.4

Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor și nu înaintea oamenilor de rând. (Solomon 22.29)

Virtutea nu este făcută să stea singură. Cel ce o practică va avea vecini. (Confucius)