A pune

Acest fel de haină trebuie călugărul să poarte, încât să o pună afară de chilie trei zile și nimeni să nu i-o ia. (Avva Pambo)

Acum deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu și vreți să puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi n-am putut să-l purtăm? (Faptele Apostolilor 15.10)

Am învățat să pun alături de alte virtuți și prietenia, aducându-mi aminte de cel care a spus cu înțelepciune, referindu-se aici la Aristotel, că prietenul e un al doilea eu. (Sfântul Vasile cel Mare)

Atunci Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, din sânul vijeliei, și i-a zis: „Cine este cel ce pune pronia sub obroc, prin cuvinte fără înțelepciune? Încinge-ți deci coapsele ca un viteaz și Eu te voi întreba și tu Îmi vei da lămuriri! Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-Mi, dacă știi să spui. Știi tu cine a hotărât măsurile pământului sau cine a întins deasupra lui lanțul de măsurat? (Iov 38.1-5)

Blânzi sunt aceia care pun capăt luptei de nepotolit din sufletul lor împotriva mâniei, a poftei și a patimilor înrudite cu acestea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Căci Dumnezeu nu este un om ca mine, ca să stau cu El de vorbă și ca să mergem împreună la judecată. Între noi nu se află un al treilea care să-și pună mâna peste noi amândoi și care să depărteze varga Sa de deasupra capului meu, așa încât groaza Lui să nu mă mai tulbure; atunci aș vorbi și nu m-aș mai teme de El.Dar nu este așa și eu sunt singur cu mine însumi. (Ioan 9.32-35)

Ce puneți la cale împotriva Domnului? El îi va stârpi cu totul, fiindcă urgia nu vine de două ori. (Naum 1.9)

Cel ce pune capăt rugăciunii, începe să păcătuiască. (Sfântul Efrem Sirul)

Cel leneș pune pricini și zice: „Afară este un leu, aș putea să fiu sugrumat în mijlocul ulițelor”. (Solomon 22.13)

Credința înseamnă să punem toate poverile noastre în mâinile lui Hristos. (Augustin Păunoiu)

Creștinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de suferință, ci ne pune la îndemână miraculosul mijloc de a o îndura. (Părintele Nicolae Steindardt)

Dacă punem în aplicare acest principiu, <<ochi pentru ochi>>, întreaga lume va orbi. (Mahatma Gandhi)

Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Dacă știi să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ți se petrece. (Vladimir Ghika)

Dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să înfloriți, trebuie să vă gândiți la armonie, să vă puneți în armonie cu universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)

De vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai. (Psalmi 49.19)

Diavolul poate înșela, poate pune piedici celor trândavi, dar nu poate opri, nu poate sili. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. (Matei 11.12)

Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinței umane. El n-a venit în lume nici măcar să explice suferința. Dumnezeu a venit în lume să umple suferința umană de prezența Lui. (Paul Claudel)

E de datoria noastră să punem capăt dominației politice a unei minorități care schilodește instituțiile economice și sociale ale tării noastre, umilind și sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)

E mult mai ușor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. (William Somerset Maugham)

Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist și după ce va crește. (Pablo Picaso)

Furul nu vine decât ca să fure și să junghie și să piardă. Eu am venit ca viață să aibă și din belșug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. (Ioan 10.10, 11)

Geniul este abilitatea de a pune în practică ceea ce ai în minte. (Francis Scott Key Fitzgerald)

Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în mână și chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. (Luca 16.17, 18)

Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)

Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug și se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. (Luca 9.62)

Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari și să-i fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur și, având punga, lua din ce se punea în ea. (Ioan 12.4-6)

Iar țapul asupra căruia a căzut sorțul pentru Azazel să-l pună viu înaintea Domnului, ca să săvârșească asupra lui curățirea și să-i dea drumul în pustie pentru ispășire, ca să ducă acela cu sine nelegiuirile lor în pământ neumblat. (Leviticul 16.10)

Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoiește sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul Meu și El va propovădui popoarelor legea Mea. (Isaia 42.1)

În aceasta am cunoscut iubirea: că El Și-a pus sufletul Său pentru noi, și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. (I Ioan 3.16)

Încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și-i puneau pe paturi și pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Și se aduna și mulțimea din cetățile dimprejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. (Faptele Apostolilor 5.15, 16)

Întărâtarea ta împotriva Mea, trufia ta au ajuns până la urechile Mele. De aceea voi pune belciug în nările tale și frâul Meu buzelor tale și te voi întoarce pe calea pe care ai venit! (Isaia 37.29)

Înțeleptul ia cu luptă cruntă cetatea vitejilor și răstoarnă întăriturile în care ei își puneau nădejdea. (Solomon 21.22)

Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mișcare de urile mărunte. (Honoré de Balzac)

Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. (Psalmi 26.17)

Mai bine să pui răul înainte și să lași ce e mai bun ca o surpriză. (Jules Verne)

Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)

Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greș, dacă nu sunt puse îndată în aplicare. (Oxenstierna)

Memoria pune în mișcare creierul și acesta din urmă sufletul. (Voltaire)

Nădejde neclintită, Tu ne vei păstra pacea noastră, că întru Tine ne punem nădejdea. (Isaia 26.3)

Nici să nu puneți mădularele voastre ca arme ale nedreptății în slujba păcatului, ci, înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu, ca vii, sculați din morți, și mădularele voastre ca arme ale dreptății lui Dumnezeu. (Romani 6.13)

Nu e nimic mai tare decât blândețea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot așa și un cuvânt spus cu blândețe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul și îndoit ne este câștigul. Câștigăm prin aceea că ne-am purtat cu blândețe și prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândețea și bunătatea pentru mânie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu te osteni să ajungi bogat; nu-ți pune iscusința ta în aceasta. (Solomon 23.4)

Nu-ți pune încrederea în bani, dar banii pune-i la loc de încredere! (Proverb american)

Omenirea trebuie să pună capăt războiului, altfel războiul va pune capăt omenirii. (John F. Kennedy)

Omul a pus hotare întunericului și cercetează până în cele mai depărtate adâncuri, sfredelind piatra ascunsă în umbră și în beznă. (Iov 28.3)

Paradox: Demnitari cu demnități corupte pun în genunchi demnitatea nației. (Vasile Ponea)

Pentru că scris este în Scriptură: „Iată, pun în Sion Piatra din capul unghiului, aleasă, de mare preț, și cel ce va crede în ea nu se va rușina”. Pentru voi, deci, care credeți, (Piatra) este cinstea; iar pentru cei ce nu cred, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, și piatră de poticnire și stâncă de sminteală, de care se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, spre care au și fost puși. (I Petru 2.6-8)

Poezia este arta de a pune în mișcare imaginația noastră cu ajutorul cuvintelor. (Arthur Schopenhauer)

Prietenul adevărat se luptă cu dușmanul și pune mâna pe scut în fața potrivnicului. Să nu uiți pe prietenul tău, când este în război și să nu-l uiți întru averile tale. (Ecclesiasticul 37.5, 6)

Pune Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire, împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele; iar cu oamenii cei care fac fărădelege nu mă voi însoți cu aleșii lor. (Psalmi 140.3, 4)

Pune Guvernul să conducă deșertul Sahara și în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton Friedman)

Pune față în față aceste două: postul, care apropie de Dumnezeu, și desfătarea, care îndepărtează de mântuire. (Sfântul Vasile cel Mare)

Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut și ți se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră și ți se va părea un minut. Asta e relativitatea. (Albert Einstein)

Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma și va frânge arma, iar pavezele înfoc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu, înălța-Mă-voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. (Psalmi 45.9-11)

Puneți-vă în mâinile lui Dumnezeu și așteptați. 10.2

punem smerenia ca temelie a faptelor noastre bune. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Socotelile celor drepți sunt dreptatea, iar punerile la cale ale celor nelegiuiți înșelăciunea. (Solomon 12.5)

Și a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, și văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui, și L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste ea, ca să scape și să trăiască. Și a mers cu el. Și mulțime multă îl urma pe Iisus Și Îl îmbulzea. (Marcu 5.22-24)

Și a zis Domnul către el: Mergi, fiindcă acesta Îmi este vas ales, ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel; căci Eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele Meu. Și a mers Anania și a intrat în casă și, punându-și mâinile pe el, a zis: Frate Saul, Domnul Iisus, Cel ce ți S-a arătat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să vezi iarăși și să te umpli de Duh Sfânt. (Faptele Apostolilor 9.15-17)

Și a zis Domnul: Cine este iconomul credincios și înțelept pe care stăpânul îl va pune peste slugile sale, ca să le dea, la vreme, partea lor de grâu? Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul, o va găsi făcând așa. (Luca 12.42, 43)

Și aduceau la El copii, ca să-Și pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit și le-a zis: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. Și, luându-i în brațe, i-a binecuvântat, punându-Și mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)

Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire, și i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun și, când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. (Ioan 2.9, 10)

Și Domnul l-a pus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni, și i-a întors îndoit tot ce avusese mai înainte. (Iov 42.10)

Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de El. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 3.5)

Și nu s-a făcut întru nimic nici o abatere de la poruncile regelui, cele pentru preoți și pentru leviți, și nici de la cele pentru vistierie. Așa s-a săvârșit toată lucrarea lui Solomon din ziua punerii temeliei la templul Domnului până la terminarea lui. (Paralipomena 8.15)

Și oriunde intra în sate sau în cetăți sau în sătulețe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, și-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Și câți se atingeau de El se vindecau. (Marcu 6.56)

Și strângând Pavel grămadă de găteje și punându-le în foc, o viperă a ieșit de căldură și s-a prins de mâna lui. Și când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alții: Desigur că ucigaș este omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deși a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei așteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar așteptând ei mult și văzând că nu i se întâmplă nimic rău, și-au schimbat gândul și ziceau că el este un zeu. (Faptele Apostolilor 28.3-6)

Și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete, și umplându-l de oțet și punându-l într-o trestie, Îi da să bea. (Matei 27.48)

Trebuie să punem și diagnoza gândurilor pătimașe, prin care se săvârșește păcatul. Gândurile în care se cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei deșarte și al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca să nu ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile, sau ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)

Viață a cerut de la Tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui întru mântuirea Ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. (Psalmi 20.4, 5)

Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)

Wagner este puternic, foarte puternic, pune mâna pe artă și o răsucește cum vrea el. (Modest Musorgski)

Zis-a Avva Pimen: Mai mare dragoste nu este cu putință să afle cineva decât să-și pună sufletul pentru aproapele său. De va auzi un cuvânt rău de mâhnire, dar nu-l va zice, sau de i se va face nedreptate și va suferi, dar nu va răsplăti, unul ca acesta își pune sufletul pentru aproapele.

„Zis-a Domnul Domnului meu: Șezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale„. (Matei 22.24)