A nimici

Căci scris este: „Pierde-voi înțelepciunea înțelepților și știința celor învățați voi nimici-o„.(I Corinteni 1.19)

Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. (Psalmi 59.13)

Domnul va zdrobi pe cei răzvrătiți, iar cei ce au părăsit pe Domnul vor fi nimiciți. (Isaia 1.28)

Iar acum s-a dat pe față prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel ce a nimicit moartea și a adus la lumină viața și nemurirea, prin Evanghelie. (II Timotei 1.10)

Iar cei fără de lege vor fi nimiciți de pe pământ și cei necredincioși vor fi smulși de pe el. (Solomon 2.22)

Iată ochii Domnului Dumnezeu privesc spre împărăția cea păcătoasă și Eu o voi nimici de pe fața pământului! Dar nu voi distruge casa lui Iacov, zice Domnul! (Mihea 9.8)

Invidia și dușmănia au dărâmat cetăți mari și au nimicit din rădăcină popoare mari. (Sfântul Clement Romanul, ucenicul Sfinților Apostoli Petru si Pavel.)

În inima lui e vicleșug, pururea se gândește la rău și seamănă gâlceavă. Pentru aceasta fără de veste va veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată și fără leac. (Solomon 6.14, 15)

În toate pătimind necaz, dar nefiind striviți; lipsiți fiind, dar nu deznădăjduiți; prigoniți fiind, dar nu părăsiți; doborâți, dar nu nimiciți; purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. (II Corinteni 4.8-10)

Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde și nimicește ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)

Nici să cârtiți, precum au cârtit unii dintre ei și au fost nimiciți de către pierzătorul. (I Corinteni 10.10)

Nu îngădui gurii tale să tragă spre păcat trupul tău și înaintea trimisului lui Dumnezeu nu spune: „A fost o rătăcire!” Pentru ce să Se mânie Dumnezeu de cuvântul tău și să nimicească lucrul mâinilor tale? (Ecclesiastul 5.5)

Omul de nimic, omul necinstit și viclean umblă cu minciuna pe buze. Face cu ochiul, dă din picioa re, face semne cu degetele. În inima lui e vicleșug, pururea se gândește la rău și seamănă gâlceavă. Pentru aceasta fără de veste va veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată și fără leac. (Solomon 6.12-15)

Sârguiți-vă, dar, să vă adunați mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu și spre slava Lui. Când vă adunați des sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinței voastre se risipește prăpădul lui. (Sfântul Ignatie Teoforul)

Și cetățile Sodomei și Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenușă, dându-le ca o pildă nelegiuiților din viitor; iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiți, l-a izbăvit, pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce vedea și auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept, din pricina faptelor lor nelegiuite. (II Petru 2.6-8)

Trimis-a asupra lor urgia mâniei Lui; mânie, urgie și necaz trimis-a prin îngeri nimicitori. (Psalmi 77.54)