A întări

Avuția este pentru cel bogat o cetate întărită; nenorocirea celor sărmani este sărăcia lor. (Solomon 10.15)

 Blândețea este stânca de care se sparg toate valurile grele ale vieții. Prin ea se întărește răbdarea, care este ușa înțelepciunii duhovnicești. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Ca nu cumva să zică vrăjmașul meu: „Întăritu-m-am asupra lui”. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. (Psalmi 12.5)

 Că binecuvântarea tatălui întărește casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâmă până în temelie. (Ecclesiasticul 3.9)

 Cei ce rabdă neagoniseala, necaz adevărat au cu trupul, dar odihnă cu sufletul. Căci precum hainele cele vârtoase, călcându-se și cu sila făcându-se se spală, așa și sufletul cel tare, prin sărăcia cea de bună voie, mai mult se întărește. (Amma Singlitichia)

 Cine vrea să dobândească o memorie bună trebuie s-o cultive, s-o întărească prin exercițiu zilnic. (Denis Diderot)

 Credința întărește ceea ce rațiunea clatină. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Credința neclintită este un turn întărit, iar Hristos se face toate celui care crede. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)

 Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău; și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă. (Sfântul Nicolae Velimirovici)

 Disciplina postului, care întărește disciplina umană în general. 7.11

 Dreptatea judecății dumnezeiești dă simțirii omenești față de cei în suferință, o întărire înaltă, încât îl face pe om în oarecare fel judecător al său propriu sau astfel simțirea lui dă prin judecata făcută supușilor o hotărâre asupra lui însuși. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Gândește-te să duci o viață binecredinciosă și așa crezând, te vei împărtăși cu binecuvântarea care alungă nu numai moartea, ci și bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbește legea care stăpânește în mod sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia față de Dumnezeu și omoară patimile, neținând seama de păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe niște bolnavi. Căci întărește pe cel zdrobit, ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Și pune sufletul pentru oile Sale. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Gândul cel rău la început este ca o furnică și, dacă-l lași, crește și se întărește și devine leu. 2.11

 Iar copilul creștea și se întărea cu duhul. Și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. (Luca 1.80)

 Iar ei, au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin. (Marcu 16.20)

 Iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu și voi nădăjdui spre Dânsul, Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. (Psalmi 17.1-3)

 Întăriți inimile copiilor voștri în frica lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu se clatine din pricina smintelilor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Întăriți trupul vostru prin muncă și mintea voastră prin studii. (Socrate)

 Mare întărire spre a nu păcătui este citirea Scripturilor. Mare prăpastie și adâncă groapă este neștiința Scripturilor. (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)

 Nimic nu întărește mai mult autoritatea decât tăcerea. (Leonardo da Vinci)

 Nu zice că se poate câștiga virtute fără necazuri, căci virtutea neprobată în necazuri, nu este întărită. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Prin înțelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înțelegere a întărit cerurile. (Solomon 3.19)

 Prin post slăbești trupește și te întărești sufletește. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Să nu te temi când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui. (Psalmi 48.17, 18)

 Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, Cel ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. (Psalmi 7.9)

 Și binevestind cetății aceleia și făcând ucenici mulți, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și (arătându-le) că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)