A împlini

Ascultarea și împlinirea cererilor. 2.14

 Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăință, că s-au întors din căile lor cele rele. Și i-a părut rău Domnului de prezicerile de rău pe care li le făcuse și nu le-a împlinit. (Iona 3.10)

 Atunci când cineva voiește să-și rânduiască viața după voia lui Dumnezeu, se bucură de atâta ajutor de Sus, încât i se împlinește tot ceea ce voiește. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Atunci cei din Iudeea să fugă la munți și cei din mijlocul lui să iasă din el și cei de prin țarină să  nu intre în el. Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise. (Luca 21.21, 22)

 Binele împlinit este pricină de alt bine. (Sfinții Părinți)

 Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: „Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”. (Matei 4.14-16)

 Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: „Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat”. (Matei 8.17)

 Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris și în Psalmul al doilea: „Fiul Meu ești Tu; Eu astăzi Te-am născut”. (Faptele Apostolilor 13.33)

 Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu și împlinitor, el seamănă cu omul care privește în oglindă fața firii sale; s-a privit pe sine și s-a dus și îndată a uitat ce fel era. (Iacob 1.23, 24)

 Căci Dumnezeu a pus în inimile lor să facă voia Lui și să se întâlnească într-un gând și să dea fiarei împărăția lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. (Apocalipsa 17.17)

 Când îți dorești ceva cu adevărat, tot Universul conspiră pentru împlinirea visului tău. (Paulo Coelho)

 Ceea ce n-a împlinit Adam, săvârșește Iisus Hristos pentru toti. 10.4

 Cel care a împlinit o poruncă, să aștepte ispita pentru ea. Căci dragostea față de Hristos se probează prin cele potrivnice. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cel ce e smerit în cugetul său și împlinește o lucrare duhovnicească, când citește dumnezeieștile Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine și nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Conștiința este o carte naturală; cel ce o citește cu fapta, face experiența ajutorului dumnezeiesc. Domnul e ascuns în poruncile Sale și cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cu cât crești și devii mai mare și mai important prin creațiile tale, cu atât îi privești cu mai mult respect și cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenților cărora le vorbea), ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic:  Eu și Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)

 Cu neputință este să împlinim poruncile lui Dumnezeu, fără de răbdare și fără rugăciune. (Sfântul Ioan Damaschin)

 Dacă ai făcut un jurământ lui Dumnezeu, nu pierde din vedere să-l împlinești, că nebunii nu au nici o trecere; tu însă împlinește ce ai făgăduit. (Ecclesiasticul 5.3)

 Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit, și strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor. (Luca 23.23, 24)

 Dați deci tuturor cele ce sunteți datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia față de altul; că cel care iubește pe aproapele a împlinit legea. (Romani 13.7, 8)

 De ce vorbiți deșertăciuni și nu împliniți ceea ce vi s-a poruncit? (înecarea sfântului) Eu văd ceea ce voi nu puteți vedea. Iată, de față stau în slavă cei ce au venit să mă primească. Și așa a fost încununat de îngeri în mucenicia sa Sfântul Sava de la Buzău la anul 372.

 Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale. (Psalmi 36.4)

 Doamne, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac să se împlinească după voia Ta cea sfântă. 9.4

 Dorința împlinită mulțumește sufletul, iar depărtarea de rău este urâciune pentru cei nebuni.  (Solomon 13.19)

 După ce au răstignit pe Iisus, ostașii au luat hainele Lui și le-au făcut patru părți, fiecărui ostaș câte o parte, și cămașa. Dar cămașa era fără cusătură, de sus țesută în întregime. Deci au zis unii către alții: Să n-o sfâșiem, ci să aruncăm sorții pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: „Împărțit-au hainele Mele loruși, și pentru cămașa Mea au aruncat sorții„. Așadar ostașii acestea au făcut. (Ioan 19.23, 24)

 Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea și frații Mei sunt aceștia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l îndeplinesc. (Luca 8.21)

 Împlinirea poruncilor ascunde o taină adâncă, dumnezeiască. 9.19

 În ceasul acela, a zis Iisus mulțimilor: Ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toți ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)

 În credință ne întâlnim cu Dumnezeu și trăim cu El. Răsplata imediată a acestei trăiri este o bucurie sfântă, religioasă. E bucuria unui dor împlinit, bucuria vederii ființei cele dragi, bucuria negrăită a întâlnirii cu Dumnezeu. (Părintele Ilarion Felea)

 Învățați de la smochin pilda: Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că El este aproape, lângă uși. (Marcu 13.28, 29)

 Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește Celui Preaînalt făgăduințele tale. (Psalmi 49.15)

 Lumina care luminează în sfeșnicul cel sfânt, așa este un chip frumos pe un trup bine împlinit.  (Eccelsiasticul 26.19)

 Mai bine să nu făgăduiești decât să nu împlinești ce ai făgăduit. (Ecclesiasticul 5.4)

 Multe puneri la cale frământă inima omului, dar numai sfatul Domnului se împlinește. (Solomon 19.21)

 Odihna sufletelor n-o găsiți în nimic altceva decât în sporul duhovnicesc și în desăvârșirea voastră, ca și în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Oricine împlinește o activitate în folosul comunității creștine săvârșește o liturghie. (Sfântul Teodor Studitul)

 Prin porunci, Domnul face nepătimași pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieștile dogme le dăruiește luminarea cunoștinței. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Raiul este bucuria comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu și cu semenii lor, iar iadul este suferința neîmplinirii sau durerea vidului spiritual din sufletul omului, pentru că nu a răspuns iubirii milostive a lui Dumnezeu cât timp a trăit pe pământ. (Patriarhul Daniel)

 Să ne rânduim viața după voia lui Dumnezeu, pentru că numai așa ni se pot împlini dorințele, mai ales cele care țin de viața veșnică și de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. (Matei 5.17)

 Săvârșirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieții omenești. Este cu adevărat singurul bine, bucurie neîntreruptă pe care ți-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întru nădejde pe făcătorul faptelor bune. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Sfințenia este împlinirea umanului. (Nichifor Crainic)

 Și vor cădea de ascuțișul sabiei și vor fi duși robi la toate neamurile, și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. (Luca 21.24)

 Și zicând: S-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. (Marcu 1.15)

 Tinerii știu destule lucruri pentru a fi prudenți, și totuși încearcă să realizeze imposibilul; și își împlinesc dorința, generație după generație. (Pearl Sydensricker Buck)

 Ultima împlinire, dincolo de moarte. 5.17

 Zis-a Domnul către Moise: „Dar, oare, mâna Domnului e scurtă? Acum vei vedea de se va împlini sau nu cuvântul Meu„. Atunci a ieșit Moise și a spus poporului cuvintele Domnului, a adunat șaptezeci de bărbați dintre bătrânii poporului și i-a pus împrejurul cortului. Și S-a pogorât Domnul în nor și a vorbit cu el; și a luat din duhul care era peste el și a pus peste cei șaptezeci de bărbați căpetenii. Îndată însă cum a odihnit duhul peste ei, au început a prooroci, dar apoi au încetat. Doi dintre bărbați însă au rămas în tabără: pe unul îl chema Eldad și pe celălalt îl chema Medad. Și a odihnit și peste ei duhul, căci erau din cei înscriși, dar nu veniseră la cort, și au proorocit și ei acolo în tabără. Atunci a alergat un tânăr și a spus lui Moise, zicând: „Eldad și Medad proorocesc în tabără„. (Numerii 11.23-27)