A fugi

Atunci cei din Iudeea să fugă la munți și cei din mijlocul lui să iasă din el și cei de prin țarină să nu intre în el. Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise. (Luca 21.21, 22)

 Atunci s-a dat de știre regelui Egiptului că poporul evreu a fugit. și s-a întors inima lui Faraon și a slujitorilor lui asupra poporului acestuia și ei au zis: „Ce am făcut noi? Cum de am lăsat pe fiii lui Israel să se ducă și să nu ne mai robească nouă?” (Ieșirea 14.5)

 Că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credință, și s-au străpuns cu multe dureri. Dar tu, o, omule al lui Dumnezeu, fugi de acestea și urmează dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. (II Timotei 6.10, 11)

 Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. (Psalmi 20.13)

 Când s-a întâlnit Abesalom cu oamenii lui David, era călare pe un catâr. Când catârul a fugit cu el pe sub crăcile unui stejar mare, părul lui Abesalom s-a încurcat în crengile stejarului și el a rămas spânzurat în văzduh, iar catârul de sub el s-a dus înainte. (II Regi 18.8)

 Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veți sfârși cetățile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. (Matei 10.23)

 Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiți. Norocul? De când alergi după el, ți-l făceai singur. (Alexandru Vlahuță)

 Cel ce cearcă toate și reține binele, va fugi pe urmă de tot răul. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu. (Sfântul Teoder Studitul)

 Dacă vrei să faci chiar minuni, scapă-te de păcate și ai reușit totul. Păcatul este demon; dacă scoți din tine păcatul ai săvârșit o minune mai mare decât cei care au pus pe fugă nenumărați demoni. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dar văzând Ioan pe mulți din farisei și saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? (Matei 3.7)

 De conștiință nu putem fugi niciodată. (Fericitul Augustin)

 De dragul plăcerii, iubim patimile și de teama durerii, fugim de virtute. (Sfântul Maxim Mărurisitorul)

 De morți nu te teme, ci de vii fugi și te îndreaptă mai mult spre rugăciune. (Avva Chiru)

 Deci, când veți vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt – cine citește să înțeleagăatunci cei din Iudeea să fugă în munți. (Matei 24.15, 16)

 Fuga de răutate, exercițiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziție internă a sufletului de a face rău, opusă bunătății. … (Teologul Teoclitos)

 Fugi de moarte, dai de înviere. (Poetul Ioan Alexandru)

 Fugi de purtarea cu multe fețe, urmărește adevărul, sinceritatea și simplitatea. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? (I Corinteni 6.18, 19)

 Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ți-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostași. Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza și fuge, decât atunci când un creștin aruncă postul, arma cea tare și puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor. (Matei 8.33, 34)

 În ceasul acela, a zis Iisus mulțimilor: Ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeți în fiecare zi ședeam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toți ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)

 Lașitate înseamnă nu numai să eviți sau să fugi, tot lașitate e și dacă nu-ți pasă. (Octavian Paler)

 Nu cumva vrei să mă omori, cum ai omorât ieri pe egiptean? La acest cuvânt, Moise a fugit și a trăit ca străin în țara Madian, unde a născut doi fii. Și după ce s-au împlinit patruzeci de ani, îngerul Domnului i s-a arătat în pustiul Muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el: „Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov„. Și Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească; iar Domnul i-a zis: „Dezleagă încălțămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este pământ sfânt. Privind, am văzut asuprirea poporului Meu în Egipt și suspinul lor l-am auzit și M-am pogorât ca să-i scot. Și acum vino, să te trimit în Egipt„. (Faptele Apostolilor 7.28-34)

 Nu fii înțelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu și fugi de rău; aceasta va fi sănătate pentru trupul tău și o înviorare pentru oasele tale. (Solomon 3.7, 8)

 Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminița de la capătul tunelului, aleargă și mai cumpără tunel. (John Quinton)

 Poți fugi de orice pe lumea asta, numai de tine însuți nu. (Stefan Zweig)

 Rugați-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, și nici nu va mai fi. (Marcu 13.18,19)

 Sau vi se pare că Scriptura grăiește în deșert? Duhul, care sălășluiește în noi, ne poftește spre zavistie? Nu, ci dă mai mare har. Pentru aceea, zice: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har„. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu. Stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. (Iacob 4.5-7)

 fugim de desfătare, de beția pricinitoare de mult râs și maică a desfrânării. 2.9

 Suflarea Lui înseninează cerurile și mâna Lui străpunge șarpele fugar! (Iov 26.13)

 Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ți faci nici un rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila; și scoțându-i afară (după ce pe ceilalți i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)

 Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor și să mă odihnesc? Iată m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustiu. (Psalmi 54.5-7)

 Timpul curge din noi ca dintr-un ceasornic cu nisip, dar noi nu simțim fuga asta, mai ales în clipe supreme. (Victor Hugo)

 Un bătrân care păzea curmalele: fugiți de aici gândurile mele cele dinăuntru și păsările cele din afară. (Patericul)

 Unde este crucea, de acolo fuge răutăciosul satana, ca un neputincios. (Avva Dorotei)

 Ușor dobândești ceea ce cauți; îți fuge din mâini însă lucrul pe care îl neglijezi. (Sofocle)

 Zis-a Domnul către el: „Ce ai în mână?” Și el a răspuns: „Un toiag!” „Aruncă-l jos!” îi zise Domnul. Și a aruncat Moise toiagul jos și s-a făcut toiagul șarpe și a fugit Moise de el. Și a zis Domnul către Moise: „Întinde mâna și-l apucă de coadă!” Și și-a întins Moise mâna și l-a apucat de coadă și s-a făcut toiag în mâna lui. Apoi a zis Domnul: „Așa să faci înaintea lor, ca să te creadă că ți S-a arătat Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov!” (Ieșirea 4.2-5)