A fi (d -s)

 Din ce în ce mai mulți oameni sunt preocupați de toleranța religioasă și din ce în ce mai puțini de religie. (Alexander Chase)

 Din momentul în care cunoști că ești păcătos, te-ai schimnat din vrăjmașul lui Dumnezeu, în prietenul lui Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca)

Dintre dracii care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredințați cu poftele lăcomiei pântecelui. Toți ceilalți vin după aceștia să ia în primire pe cei răniți de ei. Căci este cu neputință să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui. (Evagrie Ponticul)

Dintre legile după care ne conducem, cea dintâi este onoarea. (Voltaire)

Dintre toate fiarele sălbatice, cea mai primejdioasă este bârfitorul, iar printre cele domestice e lingușitorul. (Diogene din Sinope)

Dintre toate relele omenești, singur păcatul este adevăratul rău. Cu adevărat, infecția sufletului este păcatul, o stricăciune de nesuferit care duce la moarte veșnică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dintre toate suferințele, cele mai dureroase sunt cele pe care ți le-ai provocat singur. (Sofocle)

Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale, sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. (Pslami 101.26, 27)

Diogene a fost întrebat: Ce-ai să faci dacă ți se sparge butoiul în care trăiești? Nu mă frământă, răspunse filosoful. Locul pe care îl ocup eu nu se poate sparge. (Diogene din Sinope)

Disciplina este izvorul succesului. (Eschil)

Disciplina și controlul ce singur ți-l faci sunt începuturile înțelepciunii practice. (Samuel Smiles)

Disperarea este ultima soluție a proștilor. (Benjamin Disraeli)

Disprețuiește plăcerile; plăcerea cumpărată cu durere e vătămătoare. (Quintus Horatius Flaccus)

Disprețuirea credinței prilejuiește căderea popoarelor; necredința este ceva întâmplător. Numai credința religioasă constituie starea normală a omenirii. (Alexis de Tocqueille, gânditor și istoric francez contemporan cu Napoleon Bonaparte)

Disprețul este forma cea mai subtilă a răzbunării. (Baltasar Gracian)

Disprețul trebuie să fie cel mai tăcut sentiment al nostru. (Antoine de Rivarol)

Divinitatea nu glumește! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care este fără măsură de tainică, sfântă și primitoare. (Anni Dillard)

Doamne, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac să se împlinească după voia Ta cea sfântă. 9.4

Doamne, dacă îți cer uneori o dovadă sensibilă a harulu Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)

 Doar atunci când ești la pământ realizezi ce forțe nebănuite ai. Abia atunci devii conștient de puterile tale. (Pera Novacovici)

Doar două lucruri sunt infinite: universul și prostia omenească. Și nu sunt sigur în legătură cu primul. (Albert Einstein)

Doar iluzia este ușoară. Adevărul este întotdeauna dificil! (Rabindranath Tagore)

Doar iluziile te împiedică să recunoști că ești liber și că ai fost liber întotdeauna. (Antonio de Mello)

Dobândirea înțelepciunii este mai bună decât aurul, iar câștigarea priceperii este mai de preț decât argintul. (Solomon 16.16)

Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. (Psalmi 117.7)

 Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. (Psalmi 117.6)

Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. (Psalmi 27.9)

Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa? (Psalmi 26.2)

 Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împărați. (Psalmi 109.5)

 Domnul este drept în mijlocul ei și nu face nici o strâmbătate; în fiecare dimineață El dă la lumină dreptatea; El nu lipsește niciodată și nici nu cunoaște nedreptatea. (Sofonie 3.5)

Domnul este Duh, și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. (II Corinteni 3.17)

 Domnul este Dumnezeu al dreptății; fericiți sunt cei care nădăjduiesc în El! (Isaia 30.18)

 Domnul este Dumnezeu și nu este altul afară de El! (III Regi 8.60)

 Domnul este în locașul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor. (Psalmi 10.4)

 Domnul este îndelung-răbdător și multmilostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă. În vifor și în furtună Își face loc, norii sunt pulberea de sub picioarele Lui. (Naum 1.3)

 Domnul este întărirea celor ce se tem de El, așezământul Lui îl va arăta lor. (Psalmi 24.15)

 Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. (Psalmi 27.11)

 Domnul este judecător și nu este la El părtinire. (Ecclesiasticul 35.13)

 Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Căpetenia noastră, Domnul este Împăratul nostru, El ne va izbăvi! (Isaia 33.22)

 Domnul este luminarea mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa? (Psalmi 26.1, 2)

 Domnul este mare, El locuiește în înălțime; Sionul este plin de judecată și de dreptate. (Isaia 33.5)

 Domnul este nădejdea ta și va feri piciorul tău de cursă. (Solomon 3.26)

 Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești Cel care îmi așezi mie iarăși moștenirea mea. (Psalmi 15.5)

 Domnul este Preaînalt, înfricoșător, Împărat mare peste tot pământul. (Psalmi 46.2)

 Domnul este răsplătitor și cu șapte părți îți va răsplăti. (Ecclesiasticul 35.11)

 Două categorii de oameni se vor mântui: cei care păcătuiesc și sunt suficient de puternici încât să se căiască și cei care sunt prea slabi să se căiască cu adevărat, dar sunt pregătiți cu răbdare, smerenie și recunoștință să îndure toată povara consecințelor păcatelor lor. În smerenia lor, Dumnezeu îi va primi și pe aceștia. (Părintele Ambrozie de la Optina, unul dintre ultimii stareți ruși de dinainte de venirea comunismului)

Două sunt criteriile care arată dacă ținta pe care o urmărim este un lucru bun și cinstit, și anume: la timp și cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Dovada că are geniu e că puțin îi pasă de asta. (Jules Renard)

Dragă, nu slujba e lungă, ci răbdarea ta e scurtă! (Părintele Teofil Pârâian)

Dragostea este cea mai sănătoasă boală. (Euripide)

Dragostea este triumful imaginației asupra inteligenței. (H. L. Mencken)

Dragostea însemnă a fi aspru cu tine, dar îngăduitor cu ceilalți. (Sfântul Serghie de Radonej)

Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desființa; darul limbilor va înceta; știința se va sfârși; pentru că în parte cunoaștem și în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. (I Corinteni 13.8-10)

 Dragostea nu poate fi manifestată în exterior fără fapte, așa cum focul nu poate întreținut fără combustibil. (Ellen G. White)

 Dragostea și ura nu sunt opuse. Opusul dragostei este indiferența. (A. S. Neill)

Dragostea unei mame este balsamul minune care vindecă toate rănile. (Jean Gastaldi)

 Dreapta judecată este o virtute însemnată, care nu poate fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutați de harul divin. (Sfântul Ioan Casian)

 Dreapta-socoteală este făclie în întuneric și luminarea celor cu vederea slabă. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Dreapta-socoteală este păzitoare a virtuților și în același timp îl ferește pe om de loviturile păcatului. Omul care urmează luării-aminte, niciodată nu se va depărta de faptele virtuoase și nici nu va fi prins de prăpădul păcatului. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Dreapta-socoteală este virtutea virtuților și dreptatea virtuoșilor. (Sfinții Părinți)

 Drept aceea, omorâți mădularele voastre, cele pământești: desfrânarea, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este închinare la idoli. (Coloseni 3.5)

 Dreptatea înalță un popor, în vreme ce păcatul este ocara popoarelor. (Solomon 14.34)

 Drumul spre pierzanie a fost întotdeauna însoțit de lipsa unui ideal. (Proverb englezesc)

Duhul este cel ce dă viață; trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață. (Ioan 6.63)

 Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e așa, dar face lucruri și mai minunate: face sfinți din păcătoși. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei Sale. Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume și cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 2.23, 24)

 Dumnezeu dă daruri și unii chiar le multiplică…. Cred că sunt unul dintre ei! (Niccolò Paganini)

 Dumnezeu e de infinite ori infinit mai presus de energiile tale. (Sfântul Grigorie Palama)

Dumnezeu este aproape neputincios în fața libertății omului. (Părintele Dumitru Stăniloae)

Dumnezeu este ascuns în porunci. 9.19

Dumnezeu este asemenea unui cer ale cărei margini nu sunt nicăieri și al cărui centru este pretutindeni. (Fericitul Augustin)

Dumnezeu este Cel ce mă încinge cu putere și calea cea dreaptă-mi arată; Care dă picioarelor mele sprinteneala cerbului, și la locurile cele înalte mă așează; Care-mi deprinde mâinile mele la război și brațele mele să întindă arcul de aramă. (II Regi 22.33-35)

 Dumnezeu este cel mai aspru pedepsitor al relelor. (Ovidius)

 Dumnezeu este Domnul Savaot, Domnul este numele Lui. (Osea 12.6)

 Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Tocmiți sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului. (Psalmi 117.27)

Dumnezeu este ființa virtuților. 9.19

Dumnezeu este iubire. 9.5

Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui; Dumnezeu așază pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei amărâți, pe cei ce locuiesc în morminte. (Psalmi 67.6, 7)

Dumnezeu este în mijlocul cetății, nu se va clătina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineață. (Psalmi 45.5)

Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine. (Sfântul Marcul Ascetul)

Dumnezeu este îndelung-răbdător și mult-milostiv. 9.21

 Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung-răbdător și nu se mânie în fiecare zi. (Psalmi 7.11)

 Dumnezeu este judecătorul; pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. (Psalmi 74.7)

 Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu brațul Lui cel veșnic El te sprijină și din fața ta gonind vrăjmașii, zice: „Stârpește-i!” (Deutoronomul 33.27)

Dumnezeu este mai aproape de mine decât sunt eu însumi. 1.1

Dumnezeu este nespus de mare prin puterea Lui! Cine poate să învețe ca El? (Iov 36.22)

Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El este răzbunător, pentru daune – despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte – dătător de viață. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)

Dumnezeu este opinia mea publică. (Abraham Lincoln)

Dumnezeu este poetul perfect. (Robert Browning)

Dumnezeu este prea puternic, dar nu leapădă pe nimeni; El este prea puternic prin înălțimea înțelepciunii Sale. (Iov 36.5)

 Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară. (Psalmi 45.1)

 Dumnezeu este singurul care nu uită să iubească nici în mânia Sa. (Vladimir Ghika)

Dumnezeu este stânca mea cea de scăpare, scutul meu și puterea cea mântuitoare, adăpostul meu cel tare și scăparea mea! Mântuitorul meu, din necaz m-ai izbăvit! (II Regi 22.3)

 Dumnezeu este subtil, dar nu rău intenționat. (Albert Einstein)

 Dumnezeu este un adevăr universal. (Albert Einstein)

 Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formația lui de bază: medic.)

Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute acele fapte. (Sfântul Vasile cel Mare)

După părerea mea, o mare parte din viață este determinată de dezordine pură. (Sidney Poitier)

După părerea mea, pesimistul ar fi un venin de moarte. (George Baruțiu)

Durerea este necesară numai acolo unde există scindare și negare. (Paul Ferrini)

Durerea este soarta celor vii. (Alexandr Sergheevici Pușkin)

 E bine să parcurgem propriul drum și să ne mândrim ce el. (Lauren Bacall)

 E câte un soi de laudă mai urâtă decât ocara. (Proverb armenesc)

E cu neputință și nevrednica slavă să o primești, și de cea veșnică să te învrednicești. (Sfântul Nil Sinaitul)

E de datoria noastră să punem capăt dominației politice a unei minorități care schilodește instituțiile economice și sociale ale tării noastre, umilind și sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)

E frumos să fii bun, dar trebuie să fii și bun la ceva. (Tudor Mușatescu)

E mai bine să bei vin cu măsură, decât numai apă, dar cu mândrie. (Sfinții Părinți)

E mai bine să fie ținuți în frâu copiii prin sentimentul rușinii și prin îngăduință decât prin frică. (Terențiu)

E mai bine să fii batjocorit de oameni decât de draci; dar cel plăcut lui Dumnezeu pe amândoi i-a biruit. (Sfântul Marcu Ascetul)

E mai bine să fii liniștit decât fericit. (Proverb bengalez, care se referă la fericirea cea trecătoare din viața aceasta, și ea tot trecătoare)

E mai bine să mori din cauza proștilor decât să fii lăudat de ei. (Anton Pavlovici Cehov)

E mai bine să taci din gură și să-i lași pe ceilalți să creadă că ești prost, decât să vorbești și să înlături orice îndoială. (Mark Twain)

E mai bine să taci și să fii luat de prost decât să vorbești și să confirmi că ești. (Abraham Lincoln)

E mai bine să-ți cunoști dușmanul decât prietenul. (Proverb bolivian)

E mai grav să nu ai ce oferi cu inima și mintea decât să ai mâinile goale. (Vladimir Ghika)

E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minți că e deștept. (Jean d`Ormesson)

E mai ușor să practici virtutea decât să susții ipocrizia. (Jean Antoine Petit Senn)

E mai ușor să te păzești de o femeie sau de un bărbat iute la mânie decât de un om viclean și tăcut. (Euripide)

E mare bogăție să te mulțumești cu puțin. (Ioan Slavici)

E mare lucru să știi să-ți trăiești viața. Majoritatea oamenilor doar există. (Oscar Wilde)

E mediocru ucenicul ce nu-și depășește maestrul. (Leonardo da Vinci)

E mult mai ușor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. (William Somerset Maugham)

E nevoie de literatură pentru a înțelege lumea. (Alberto Manguel)

E o mare mângâiere să-ți plângi părinții la mormânt. (Mitopolitul Bartolomeu Anania)

E trist când lumea te bârfește, dar când nu te bârfește nimeni e groaznic! (Oscar Wilde)

E un mișel acela care-și dorește dușmanii îngenunchiați în nenorocire. (Nicolae Iorga)

E ușor să fii prieten cu cei amabili. Dar a fi prietenul celui ce se crede dușmanul tău este chintesența oricărei religii. (Mahatma Gandhi)

E util să devii înțelept prin durere. (Eschil)

Echilibrul în stat e ca sănătatea în corp. (Mihai Eminescu)

Economia este arta de a obține maximum de la viață. Grija de economie este rădăcina tuturor virtuților. (Geoge Bernard Shaw)

Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării și mama libertății. (Samuel Smiles)

Editorii de ziar sunt oameni care separă grâul de pleavă și apoi tipăresc pleava. (Adlai Stevenson)

Educația este cea mai bună asigurare pentru bătrânețe. (Aristotel)

Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea. (Nelson Mandela)

Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas. (Socrate)

Educația este mișcarea din întuneric spre lumină. (Allan Bloom)

Educația este pâinea sufletului. (Giuseppe Mazzini)

Educația nu este umplerea unei găleți, ci aprinderea unui foc. (William Butler Yeats)

Egoismul este piedica mântuirii. (Sfinții Părinți)

Egoismul ne separă de ceilalți, iar singuri suntem vulnerabili. (Sfinții Părinți)

Ego-ul este doar o umbră, o obsesie și o iluzie. (Swami Ramdas)

El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: „Îndreptați calea Domnului”, precum a zis Isaia proorocul. (Ioan 1.23)

El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta; fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. (Matei 15.26-28)

 Eliberează-te de frica de moarte recunoscând că moartea nu este altceva decât o transformare în ciclul vieții, nu un sfârșit.(Herbert Harris)

 Elocința este lumina ce face să strălucească inteligența. (Cicero)

Epoca prezentă preferă semnul față de lucrul semnificat, copia față de original, imaginația față de realitate, aparența față de esență fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig Feuerbach)

Era frumoasă vremea când casele erau biserici, față de acum, când bisericile sunt case. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Era odată în ținutul Uz un om pe care îl chema Iov și acest om era fără prihană și drept; se temea de Dumnezeu și se ferea de ce este rău. (Iov 1.1)

 Escrocheria și lingușirea sunt relații de sânge. (Abraham Lincoln)

 Esența Creației este una singură, iar această esență se numește Dragoste. (Paulo Coelho)

Esența fericirii este sănătatea, iar a sănătății e mișcarea. (James Thomson)

Esența matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, dar de a face lucrurile complicate mai simple. (S. Gudder)

 Este de ajuns un dicționar pentru a conține toate cuvintele. Dar gândirii îi trebuie infinitul. (Alexandr Sergheevici Pușkin)

 Este de o mie de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli, decât să fii pesimist și să ai dreptate. (Jack Penn)

 Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulțime de probleme mult mai dificile decât cele din algebră și geometrie. (E. W. Howe)

 Este foarte nefericit cel ce nu are niciun dușman. (Proverb englezesc)

Este foarte primejdios să ai de-a face cu oameni deznădăjduiți. (Walter Scott)

Este greu să pierzi, dar mult mai rău estenu fi încercat niciodată să reușești. (Theodore Roosevelt)

Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu și fără Biblie. (George Washington)

Este îngrozitor să nu ai un prieten căruia să-i spui cât ești de fericit sau de trist. (Panait Istrati)

Este mai bine să fii prost și să cunoști acest fapt, decât să fii prost și să te crezi înțelept. (Buddha)

Este mai cinstit să urăști pe față, decât să-ți ascunzi gândul sub un chip înșelător. (Cicero)

Este mai ușor să cunoști zece țări decât un singur om. (Proverb idiș)

Este mai ușor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. (Albert Einstein)

Este mare lucru să fie cineva părinte, căci, chiar când suferă din pricina copiilor, el nu-i urăște. (Sofocle)

Este minunat când te vizitează inspirația, însă scriitorul trebuie să știe să acționeze și în restul timpului. (Leonard Bernstein)

Este mult mai bine să dojenești decât, tăcând, să fierbi de mânie, și cel care se mărturisește va fi apărat de pagubă. (Ecclesiasticul 202.1, 2)

 Este nevoie de multă înțelepciune pentru a înțelege diferența dintre bine și rău. (Sfântul Grigorie Sinaitul)

Este o cruce destul de grea pentru părinți să fie modele pentru copii. (Sfinții Părinți)

Este o lecție universală – intoleranța este primul semn al unei educații neadecvate. O persoană rău educată se poartă cu o nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educație dă naștere modestiei. (Aleksandr Soljenițân)

Este o logică a inimii, foarte grea, care n-a fost scrisă. (Nicolae Iorga)

Este temperamentul părții înfierbântate și superstițioase a omenirii, în probleme de religie, să îndrăgească misterele și, din acest motiv, să le placă cel mai mult ceea ce înțeleg cel mai puțin.(Isaac Newton)

Este treaba artistului ca întotdeauna să adâncească misterul. (Francis Bacon)

Este un lucru bun să citești cărți de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie, îți aduc gânduri bune. (Winston Churchill)

 Este un lucru destul de dureros să te uiți la propiile necazuri și să știi că tu ți le-ai creat. (Sofocle)

Este un lux să fii înțeles. (Ralph Waldo Emerson)

Este un semn de noblețe mentală să știi să admiri ceea ce te depășește. (Gabriel Liiceanu)

Eșecul ar trebui să ne fie profesor, nu gropar. (John C. Maxwell)

Eșecul este cheia succesului; fiecare greșeală ne învață ceva. (Morihei Ueshiba)

Eșecul este condimentul care dă savoare succesului. (Truman Capote)

Eșecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe. (Gabriel Liiceanu)

Eșecul este numai o altă față a succesului. (Herbert Harris)

Eșecul este pur și simplu ocazia de a începe din nou, de data aceasta cu mai multă inteligență. (Henry Ford)

Eșecul este un ocol temporar, nu o fundătură. (John C. Maxwell)

Eșecul ne învață umilința, ne confruntă cu propriile noastre limite și ne arată că nu suntem invincibili. (Hal Urban)

Eșecul nu este căderea, ci actul de a nu te ridica. (Mary Pickford)

Eșecul rareori te oprește. Ceea ce te oprește este teama de eșec. (Jack Lemmon)

Eșecurile sunt amprentele care pavează drumul spre succes. (C. S. Lewis)

Eșecurile sunt doar niște lecții în școala succesului. (Vikas Malkani)

Ești tu în stare să azvârli fulgerele și ele să plece și să-ți spună: Iată-ne? (Iov 38.35)

Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat prin intermediul acestei cărți. (Abraham Lincoln)

Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume și adevăratul izvor al inconștientului colectiv și de aceea este suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)

Eu împărat sunt astăzi! Că am împărățit peste patimi. (Avva Iosif cel din Panefo)

Eu mă duc, dar de acolo de unde voi fi am să vă ajut mai mult ca și până acum. (Părintele Arsenie Boca)

Eu nu cred că există Dumnezeu. Eu sunt sigur că există. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Eu spun adevărul. Și știu despre ce vorbesc. De asta sunt o amenințare. (Snoop Dogg)

Eu sunt de părere că a cere iertare înseamnă mai mult decât a avea remușcări. (Sharat Chandra Chatterji)

Eu sunt episcop pentru voi, dar penitent împreună cu voi. (Fericitul Augustin)

Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vietii. (Ioan 8.12)

Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. (Matei 3.11)

 Evanghelia de astăzi (Întoarcerea Fiului risipitor, Luca 15.11-32) este în același timp, Evanghelia iertării păcătosului pocăit și a îndreptării credinciosului neiertător. (Patriarhul Daniel)

Evanghelia Duminicii a 14-a după Rusalii (Matei 22.2-14) ne vorbește despre pilda nunții fiului de împărat și ea ne arată în esență că haina de nuntă cerească este lumina sufletului curat. (Patriarhul Daniel)

Evangheliile sunt calea tămăduirii de orice boală, luptă împotriva amintirilor prin cultivarea virtuților. (Cuviosul Talasie)

Exactitatea nu înseamnă adevăr. (Eugene Delacroix)

Exagerarea cu privire la plăcere e necumpătare. (Aristotel)

Exagerarea este adevărul care și-a pierdut răbdarea. (Khalil Gibran)

Există ceva mai îngrozitor decât calomnia: adevărul. (Talleyrand)

Există doar un lucru bun, știința, și doar unul rău, neștiința. (Socrate)

Există două feluri de a împrăștia lumina: să fii lumânarea sau să fii oglinda care o reflectă. (Edith Wharton)

Există două feluri în care poți fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament normal, sănătos și un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două alternează la intervale regulate. (Franz Schubert)

Există o bunătate care respinge și o răutate care atrage. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

Există o linie subțire între geniu și nebunie. Iar eu am șters această linie. (Oscar Levant)

Există oameni care vorbesc cu o clipă înainte de a fi gândit. (Jean de la Bruyère)

Există poezie fără filosofie, dar nu există filosofie fără poezie. (Tudor Vianu)

Există puțin adevăr în fiecare exagerare și puțină exagerare în fiecare adevăr. (Leonard Barnes)

Există suficient în lume pentru nevoile omului, dar nu și pentru lăcomia lui. (Mahatma Gandhi)

Există trei metode de a dobândi înțelepciunea. Cea dintâi este reflecția, care este cea mai înaltă. A doua este imitația, care este cea mai ușoară. A treia este experiența, care este cea mai amară. (Confucius)

Există un drum al ochiului către inimă care nu trece prin intelect. (G. K. Chesterton)

Există un singur caz de deznădejde pură. Al condamnatului la moarte. (Albert Camus)

Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește cu poezia. (Poetul Ion Barbu)

Există unele conștiințe pentru care cerul nu e niciodată senin. (Alexandre Dumas)

Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veșnic prin ceea ce dăruim. (Douglas Lawson)

Experiența a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ și pentru societate decât cunoștințele științifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

Experiența este cel mai brutal dintre dascăli. Însă înveți; Doamne, cât de mult poți învăța. (Clive Staples Lewis)

Experiența este cel mai dur profesor, pentru că întâi îți dă testul și apoi îți spune care era lecția. (Vernon Sanders Law)

Experiența este hrană pentru creier. (Bill Watterson)

Experiența este un profesor grozav. (John Legend)

Experiența nu e revelație, ci o acumulare de date. (Petre Țuțea)

Extazul este emoție împinsă la maxim. (Scott Shaw)

Extazul este starea derivând din ascultarea muzicii. (Al-Ghazali)

Extazul este un pahar cu ceai și o bucățică de zahăr în gură. (Pușkin)

Extraordinarele progrese realizate în domeniul comunicațiilor reprezintă o serioasă amenințare la adresa vieții private. (Earl Warren)

Factorul esențial al progresului este timpul. (Roger Martin du Gard)

Falsa modestie este ultimul rafinament al vanității. (Jean de La Bruyère)

Familia este icoana Bisericii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Fantezia este mai importantă decât cunoașterea, căci cunoașterea are limite. (Albert Einstein)

Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri. (Vladimir Ghika)

Făptuirea dreptății și a judecății este mai de preț pentru Domnul decât jertfa sângeroasă. (Solomon 21.3)

 Fără deviații de la “normal”, progresul nu ar fi posibil. (Frank Zappa)

 Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)

Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal rațional și vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. (Petre Țuțea)

Fără să te abați de la reguli, progresul nu este posibil. (Frank Vincent Zappa)

Fără smerenie, adevărul e orb. (Ilie Ecditul)

 Fără Hristos am fost ca un pește pe uscat, cu El sunt într-un ocean de dragoste. (Sadhu Sundar Singh)

 Fără îndoială la ziua Judecății nu vom fi întrebați ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie, ci dacă am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)

Fățărnicia este omagiul pe care viciul îl aduce virtuții.( François de La Rochefoucauld)

Felul meu de a glumi este să spun adevărul. Aceasta este cea mai nostimă glumă. (George Bernard Shaw)

Femeia este inima familiei. (Maica Tereza)

Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, și fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva ești Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui? (Ioan 4.11, 12)

Femeile sunt o majoritate tratată ca o minoritate. (Lisa Kraemer)

Fereastra spre lume poate fi acoperită cu un ziar. (Stanislaw Jerzi Lec)

Fericirea e un urcuș continuu, o dinamică ce se adaptează permanent nevoilor noastre. (Părintele Pantelimon de la Mănăstirea Oașa)

Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)

Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru. (Mihail Sadoveanu)

Fericirea este rădăcina longevității. (Valeria Mahok)

Fericirea înseamnă nervi calmi. (W. C. Fields)

Fericirea înseamnă să nu ai dureri în trup și griji în minte. (Thomas Jefferson)

Fericirea la oamenii inteligenți este cel mai rar lucru pe care-l știu. (Ernest Hemingway)

 Fericirea nu depinde de ce ești sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândești. Mulțumirea aduce fericire chiar și săracului, iar nemulțumirea aduce sărăcie chiar și bogatului. Viitorul vine către noi bucățică după bucățică, puțin câte puțin. Nu știm niciodată ce ne așteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi mereu loc pentru o nouă șansă și vom putea fi mulțumiți. (Confucius)

Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre. (Dalai Lama)

Fericirea nu e o răsplată, este o consecință. Suferința nu e o pedeapsă, e un rezultat. (Robert G. Ingersoll)

Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani și dragostea nu poate fi dobândită cu forța. (Emile Zola)

Fericirea nu ține de lumea aceasta. Fericirea e ceva care vine de la Dumnezeu, ca răsplată a încercărilor noastre de a fi alături de El. (Sfinții Părinți)

Fericirea poate fi întâlnită într-un simplu grăunte de nisip din deșert. (Paulo Coelho)

Fericirea reprezintă trecerea spiritului la o stare mai perfectă. Durerea, dimpotrivă, este trecerea la o stare inferioară. (Baruch Spinoza)

Fericirea sau nefericirea este în mare parte opera lor. (John Locke)

Fericirea și datoria morală sunt inseparabile una de cealaltă. (George Washington)

Fericirea tace și se ascunde; numai nefericirea este militantă și zgomotoasă. (Duiliu Zamfirescu)

Fericit este acela care are un suflet curat și un trup nepângărit, pentru a le închina lui Dumnezeu. (Origen)

Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieții. (Iacob 1.12)

 Fericit este cel care a aflat înțelepciunea și cel care o grăiește la urechile celor care o ascultă.  (Ecclesiastul 25.12)

Fericit este cel ce are o așa dragoste față de Dumnezeu, precum are cel îndrăgostit nebunește de iubita sa. (Teologul Olivier Clément)

Fericit este cel ce citește și cei ce ascultă cuvintele proorociei și păstrează cele scrise în aceasta! Căci vremea este aproape. (Apocalipsa 1.3)

 Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere, căci dobândirea ei este mai scumpă decât argintul și prețul ei mai mare decât al celui mai curat aur. (Solomon 3.13, 14)

 Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră! Și să nu disprețuiești certarea Celui Atotputernic. Căci El rănește și El leagă rana, El lovește și mâinile Lui tămăduiesc. De șase ori din nevoi te va scoate, iar a șaptea oară, răul te va ocoli. (Iov 5.17-19)

 Fericit este sufletul care iubește smerenia și lacrimile și care urăște gândurile cele rele. (Cuviosul Siluan Atonitul)

Fericiți sunt cei care nu citesc ziare, analfabeții, neimplicații, căci au bun-simț. Pentru a ne simți deplin mulțumiți, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proștilor. (Lev Tolstoi)

 Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei, și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. (Luca 6.22)

Feriți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. (Luca 12.1)

 Ficțiunea este doar adevărul scriitorului, țipând la pagină. (Monique Lloyd)

 Fiecare clipă de căutare este o clipă de regăsire. (Paulo Coelho)

 Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist și după ce va crește. (Pablo Picaso)

Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm. (Victor Hugo)

 Fiecare corp este singur, sufletul – niciodată. (Hermann Hesse)

Fiecare dintre noi e ca o carte neclintită pentru vecinii de viață. (Ionel Teodoreanu)

Fiecare început este o consecință – fiecare început încheie ceva. (Paul Valery)

Fiecare om este autorul propriei sale sănătăți sau boli. (Buddha)

Fiecare om este unic. Nu te compara cu altcineva ca să nu intervii în planul lui Dumnezeu. (Baal Shem Tov)

Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.(Jonathan Swift)

Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăț câte ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)

Fiecare om poate să fie un mic creion, prin care Dumnezeu să poată scrie lumii o scrisoare de dragoste. (Maica Tereza de Calcuta)

Ficțiunea este obligată să se limiteze la posibilități. Adevărul nu. (Mark Twain)

Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează și devine infinit de mic, el se transformă în punct și atunci zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii glumesc)

Fii curat cu inima și bogat cu duhul. (Din Epistola lui Barnaba)

Fii împăcat cu sufletul tău și atunci cerul și pământul se vor împăca cu tine. (Sfântul Isaac Sirul)

Fii îngăduitor, căci toți avem nevoie de iertare. (Seneca)

Fii unic, fii original! (Samuel Johnson)

Fii sigur că un stat în care nu există pedeapsă pentru neobrăzare și pentru libertatea de a face orice sfârșește prin a se prăbuși. (Sofocle)

Fii stăpân pe pasiunile tale ca ele să nu ajungă stăpâne pe făptura ta. (Epictet)

Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Fii treaz, sfătuiește-te, păzește cele prezente, poartă grijă de cele viitoare. (Sfântul Vasile cel Mare)

Fii tu însuți schimbarea pe care o vrei să o vezi în lume. (Mahatma Gandhi)

Fii vigilent: ferește-ți mintea de gânduri negative. (Buddha)

Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut tot ce-am avut în această lume, cel puțin să ne mântuim sufletul și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. (Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, decapitat împreună cu cei patru fii ai săi și cu sfetnicul Ianache pentru că nu s-au lepădat de credința creștină.)

Fiind mereu activă, intuiția are acces la banca de date a spiritului universal. (Colin Turner)

Filosofia este medicina sufletului. (Cicero)

Filosofia este microscopul gândirii. (Victor Hugo)

Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se știe vinovată și mustrată ea de sine însăși; ea își vede mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ți vine de la dreapta judecată. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 17.10, 11)

Fiți amabili ori de câte ori e posibil. Întotdeauna e posibil. (Dalai Lama)

Fiți îngăduitori cu neputințele oamenilor. (Părintele Arsenie Boca)

Fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. (II Petru 5.8)

Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este. (Matei 5.48)

 Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună și un fagure de miere este dulce gurii tale. Să știi că înțelepciunea este la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândești, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută. (Solomon 24.13, 14)

 Flecăreala este mustrarea deșartă, care se manifestă prin ea, iar somnul lung este lenevirea sufletului. 9.18

Floarea nu-și pierde puritatea, chiar dacă e prăfuită. (Rabindranth Tagore)

Foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins! Și cu botez am a Mă boteza, și câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.49, 50)

 Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor și al înțelepților! (Aceste cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptușeala hainei lui Blaise Pascal, după moartea sa, și sună pentru noi ca un scurt testament)

Fraților, nu fiți copii la minte. Fiți copii când e vorba de răutate. La minte însă, fiți desăvârșiți. (I Corinteni 14.20)

Fraților, prea-săturarea este maica desfrânării, iar postul și înfrânarea este bogăția sufletului. (Patericul)

Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate îndreptățite. Dorite sunt mai mult decât aurul, și decât piatra cea de mare preț; și mai dulci decât mierea și fagurele. (Psalmi 18.10, 11)

 Frica de Dumnezeu duce la viață și ne îndestulăm fără să fim loviți de nenorocire. (Solomon 19.23)

Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii; cei fără minte disprețuiesc înțelepciunea și stăpânirea de sine. (Solomon 1.7)

 Frica de Dumnezeu este învățătură și înțelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi. (Solomon 15.32)

Frica de Dumnezeu este o virtute, pentru că prin aceasta se poate mântui. 11.9

Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria și obrăznicia, calea răutății și gura cea aprigă le urăsc eu. (Solomon 8.13)

 Frica de moarte este provocată de frica de viață. Un om care trăiește din plin este pregătit să moară oricând. (Mark Twain)

 Frica e a trupului: trupul tremură. Curajul e al sufletului: sufletul n-are cum să tremure. (Barbu Ștefănescu Delavrancea)

Frica este consecința minciunii. (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Frica este inamicul speranței. (Dave Ramsey)

Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)

Frumosul este superior sublimului pentru că este permanent și nu satură; în timp ce sublimul este relativ, trecător și violent. (Henri-Frédéric Amiel)

Frumusețea este doar imaginea sensibilă a Infinitului. (George Bancroft)

Frumusețea este strălucirea adevărului și mireasma bunătății. (Vincent McNabb)

Frumusețea fizică este incompletă dacă nu este animată de frumusețe spirituală. (Victor Hugo)

Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? (I Corinteni 6.18, 19)

 Furia e mama trădării. (Proverb galez)

 Furia unui rege e ca răcnetul unui leu, iar bunăvoința lui este ca roua pe iarbă. (Solomon 19.12)

 Găsește curajul de a fi tu însuți, chiar dacă încă nu știi cine ești! (Paulo Coelho)

 Gândirea e activitatea inteligenței, visarea e voluptatea ei. (Victor Hugo)

Gândirea este izvorul acțiunii, vieții și manifestării; fă izvorul curat și totul va fi curat. (James Allen)

 Gândirea înseamnă activitate. Gândirea e întotdeauna exprimare, acțiune, poezie. (Eugeni d Ors)

 Gândirea mea este melodia. (Richard Strauss)

 Gândul celui nebun nu este decât păcat; batjocoritorul este urgia oamenilor. (Solomon 24.9)

 Gelozia e fiica iubirii pe care însă de multe ori o ucide cu veninul ei. (Lorenzo Stramusoli)

Generozitatea este virtutea celor tari. (Garabet Ibrăileanu)

Generozitatea nu înseamă să îmi dai ceva de care tu ai mai puțină nevoie decât mine, ci să îmi dai ceva de care tu ai mai multă nevoie decât mine. (Khalil Gibran)

 Genialitatea nu este altceva decât o mare aptitudine pentru răbdare. (Benjamin Franklin)

Geniul este abilitatea de a pune în practică ceea ce ai în minte. (Francis Scott Key Fitzgerald)

Geniul este abilitatea de a-ți păstra viziunea neclintită până când devine realitate. (Benjamin Franklin)

Geniul este capacitatea de a suporta dureri infinite. (Thomas Carlyle)

Geniul este persistența copilăriei în maturitate. (Garabet Ibrăileanu)

Geniul este un procent inspirație și nouăzeci și nouă transpirație. (Thomas Alva Edison)

Geometria este arta de a găsi rezultate corecte pe figuri incorecte. Geometria analitică este arta de a găsi rezultate corecte fără figuri. (Profesorul Marin Dumitrescu)

Geometria este arta de a raționa corect pe figuri incorecte. (Henri Poincaré)

Geometria este cea mai bună și mai simplă dintre toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecății și rațiunii. (Denis Diderot)

Geometria proiectivă este toată geometria. (Arthur Cayley)

Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)

Gloria este trecătoare. Anonimatul este veșnic. (Napoleon Bonaparte)

Gloria este umbra virtuții. (Seneca)

Gloria este un scop la care aspiră orice suflet deosebit, dar la care nu se ajunge cu dorința, ci cu capacitatea. (Lorenzo Stramusoli)

Gluma e o trăsură bună pentru adevăr. (Francis Bacon)

Gluma este o sare ce trebuie întrebuințată cu economie. (Pitagora)

Gluma este un fel de duel în care nu se varsă sânge. (Nicolas Chamfort)

Gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? (Matei 25.36, 37)

 Gradometrul cultural al popoarelor e literatura, căci ea reprezintă averea sufletească a lor. (Geoge Coșbuc)

 Gramatica este logica vorbirii. (Richard C. Trench)

Greșelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați, se împiedică dezvoltarea unei țări întregi și se împiedică, pentru zeci de ani, viitorul ei. (Mihai Eminescu)

Greșelile sunt portalurile descoperirilor. (James Joyce)

Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)

 Gura lumii este gura diavolului. (Sfinții Părinți)

Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă și nevinovată și drept vorbind, acesta-i adevărul. (Ion Creangă)

Haina de nuntă din Evanghelia de astăzi (Matei 22.2-14) este veșmântul credinței și al faptelor bune, care luminează sufletul. (Patriarhul Daniel)

Haina de nuntă este nepătimirea sufletului rațional care s-a lepădat de poftele lumești. (Evagrie Ponticul)

Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. Întotdeauna îmi voi scoate pălăria în fața muzicii lui și voi îngenunchia cu umilință la mormântul său. (Ludwig van Beethoven)

Harul este ca un rai plin de binecuvântări; și milostenia în veac rămâne. (Ecclesiasticul 40.19)

 Harul nu e ceva ca un polen auriu care ar ninge din stele peste noi, ci o putere dinamică ce mistuie răul ca un foc curățitor. (Nichifor Cainic)

Hazardul este măsura ignoranței noastre. (Jules Henri Poincaré)

Hărnicia este mama norocului. (Benjamin Franklin)

Hristos era pomul vieții. L-am pierdut prin neascultare și-L primim prin ascultare și pocăință, prin Sfânta Euharistie. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

 Hristos este prezent în potirul din Sfântul Altar, dar și în fiecare om sărac, umilit, în fiecare om care suferă și așteaptă de la noi un semn al iubirii frățești milostive. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Hristos este unica ieșire din această lume; toate celelalte ieșiri – extazul sexual, utopiile politice, independența economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leșurile nenumăraților oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)

Iadul este adevărul înțeles prea târziu. (H. G. Adams)

Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și, trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. (Matei 2.16)

Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc. (Luca 11.28)

 Iar El a zis: Mergeți în cetate, la cutare și spuneți-i: Învățătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau să fac Paștile cu ucenicii Mei. (Matei 26.18)

 Iar El a zis: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, și vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei. (Luca 21.8)

Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea și frații Mei sunt aceștia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l îndeplinesc. (Luca 8.21)

 Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. (Matei 8.12)

 Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Știu faptele tale; că nu ești nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte! Astfel, fiindcă ești căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea. (Apocalipsa 3.14-16)

 Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt și, dând ucenicilor, a zis: Luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. (Matei 26.26-28)

 Iar Petru și cei ce erau cu el erau îngreuiați de somn; și deșteptându-se, au văzut slava Lui și pe cei doi bărbați stând cu El. Și când s-au despărțit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe: una Ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Și, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și i-a umbrit; și ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Și glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultați! (Luca 9.32-35)

 Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. (Matei 14.28)

 Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege. (Galateni 5.22, 23)

 Iar Saul – care se numește și Pavel – plin fiind de Duh Sfânt, a privit țintă la el, și a zis: O, tu cel plin de toată viclenia și de toată înșelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmașule a toată dreptatea, nu vei înceta de a strâmba căile Domnului cele drepte? Și acum, iată mâna Domnului este asupra ta și vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. Și îndată a căzut peste el pâclă și întuneric și, dibuind împrejur, căuta cine să-l ducă de mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)

 Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)

 Iar ținta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun și din credință nefățarnică, de la care unii rătăcind s-au întors spre deșartă vorbire, (I Timotei 1.5, 6)

Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus, mulțumindu-I. Și acela era samarinean. Și răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Și i-a zis: Scoală-te și du-te; credința ta te-a mântuit. (Luca 17.15-19)

 Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. (Luca 18.13)

 Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este. Prindeți-L și duceți-L cu pază. (Marcu 14.44)

 Iată Eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor; fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii. (Matei 10.16)

 Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. (Psalmi 26.3, 4)

 Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii, și peste toată puterea vrăjmașului, și nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri. (Luca 10.19, 20)

 Idealul perfecțiunii religioase este un ideal al tuturor creștinilor. 1.8

Ideile înseamnă putere. (Paulo Coelho)

Ideile sunt rădăcinile creației. (Ernest Dimnet)

Ideile sunt un vânat rar în pădurea cuvintelor. (Victor Hugo)

Iertarea este mireasma pe care violeta o lasă pe călcâiul care a strivit-o. (Mark Twain)

 Iertarea este răzbunarea omului nobil, ca și uitarea. (Friedrich von Schiller)

 Iertarea este singurul mod de a nu lăsa pe dușmanul tău să te atace și înăuntru. (Gavriil Stiharul)

 Iertarea este veșmântul care acoperă orgoliile și mândriile nemăsurate. Iertarea ne smerește, iertarea ne înalță. Cine iartă, învinge întotdeauna. (Părintele Dumitru Păduraru)

 Iertarea înseamnă a te ridica mai sus decât cel care te-a insultat. (Napoleon Bonaparte)

 Iertarea și uitarea sunt răzbunările omului nobil. (Părintele Dumitru Păduraru)

Ignoranța este fiica lenei. (Arthur Schopenhauer)

Ignoranța este noaptea minții, dar o noapte fără lună și stele. (Confucius)

Ignoranța este originea tuturor relelor. (Socrate)

Ignoranța este un mare dușman al minții. (Sfântul Nicodim Aghioritul)

Ignoranța nu este inocență, ci păcat. (Robert Browning)

Ignoranța nu înseamnă lipsă de inteligență; înseamnă lipsă de cunoștințe. (Dave Ramsey)

Iisus a văzut pe Natanael venind către El și a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleșug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești regele lui Israel. Răspuns-a Iisus și i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Și i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)

 Iisus Hristos este ascuns în poruncile Sale. (Sfântul Marcu Ascetul

Iisus Hristos este numit cu două nume: cu numele Iisus, pentru că mântuiește, și cu numele Hristos, pentru că este mare Preot. (Sfântul Chiril al Alezandriei)

 Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi. (Matei 19.21)

Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. (Ioan 14.6)

Iluzia care ne exaltă ne este mult mai dragă decât zece mii de adevăruri. (Alexandr Sergheevici Pușkin)

Iluzia este prima aparență a adevărului. (Rabindranath Tagore)

Iluzia este un analgezic apărut din diferența dintre dorință și realitate. (Herman Wouk)

Iluzia și visul sunt temelia sufletului nostru. (Mihail Sadoveanu)

Iluziile sunt fluturii primăverii vieții. (Peter Sirius)

Imaginația este primul pas în procesul creativ. (Herbert Harris)

Imaginația este și ea o sursă de informare. (Grigore Moisil)

Imaginația nu este o simplă închipuire. (Maurice Leblanc)

Imaginea evoluției omenirii nu este o linie dreaptă, ci o spirală. (Friedrich Adolf Wilhelm Diesterweg)

Imoralitatea nu poate fi decât o consecință a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)

Important este ceea ce suntem noi în fața lui Dumnezeu, iar nu ceea ce gândesc oamenii despre noi. (Avva Teognost)

Imposibil să fii și liber, și sărac. (Francis Scott Key Fitzgerald)

Imposibilul e o fantomă a timizilor și refugiul lașilor. (Napoleon Bonaparte)

Imposibilul este un cuvânt întâlnit numai în dicționarele proștilor. (Napoleon Bonaparte)

Indiferența este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea și ura nu au nicio șansă împotriva ei. (Juan Vinge)

Indiferența este esența lipsei de comunicare. (Emil Hossu)

Indiferența este forma cea mai ușoară a intoleranței. (Karl Jaspers)

Indiferența este mai abominabilă decât ura sau moartea. (Michelle Rosenberg)

Indiferența este paralizia sufletului, o moarte prematură. (Anton Pavlovici Cehov)

Indiferența este răzbunarea lumii față de mediocritate. (Oscar Wilde)

Indiferența nu-i decât lașitate. (Lev Tolstoi)

Indulgența este o parte a justiției. (Joseph Joubert)

Inel de aur în râtul porcului, așa este femeia frumoasă și fără minte. (Solomon 11.22)

 Infernul este când rugăciunea este de neconceput. (Emil Cioran)

 Infinit mai puternice decât rațiunea și știința sunt ignoranța și nebunia. (Anatole France)

Informația este sufletul tuturor afacerilor publice. (Daniel Defoe)

Ingineria este arta sau știința de a face util. (Samuel C. Florman)

 Inima celui înțelept va cugeta la pildele celor înțelepți, și o ureche ascultătoare este dorința celui înțelept. (Ecclesiasticul 3.28)

 Inspirația există, dar trebuie să te găsescă lucrând. (Pablo Picaso)

Instinctul este nasul minții. (Delphine de Girandin)

Instinctul este un lucru mare. Eu am fost fricos din instinct. (William Shakespeare)

Instruirea minții este la fel de necesară ca hrana pentru corp. (Cicero)

Insulta e declarația înfrângerii. (Nicolae Iorga)

Intelectualul este cineva aflat în căutarea adevărului dincolo de interesele sale. (Jean d’Ormesson)

Inteligența este ca un râu; cu cât este mai adânc, cu atât face zgomot mai puțin. (Proverb englezesc)

Inteligența este ceea ce folosești când nu știi ce să faci. (Jean Piaget)

Inteligența este cel mai greu și cel mai înalt produs al naturii, creațiunea cea mai rară și cea mai prețioasă din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)

Inteligența este pretutindeni utilă, dar nicăieri îndeajuns. (Henri-Frederic Amiel)

Inteligența fără ambiție este ca o pasăre fără aripi. (Salvador Dali)

Inteligența înseamnă a înțelege și a inventa. (Jean Piaget)

Inteligența noastră e o oglindă. (Comenius)

Inteligența nu este vorbire și raționament de logică; este pătrundere și convingere. (Thomas Carlyle)

Inteligența nu înseamnă să nu faci greșeli, ci să vezi repede cum poți să le îndrepți. (Bertolt Brecht)

 Intrarea în iad este pe gratis, dar intrarea în rai se face cu multă osteneală. (autor necunoscut)

Intrarea în templul înțelepciunii este o recunoaștere a propriei noastre ignoranțe. (Proverb hindus)

Intrați prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care o află. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt care o află. (Matei 7.13, 14)

 Intuiția este alfabetul lui Dumnezeu. (Paulo Coelho)

Intuiția este o aptitudine spirituală și nu explică, ci doar indică calea. (Florence Scovel Shinn)

Invenția este 99% transpirație și 1% inspirație. [Thomas Alva Edison, autor sau coautor a peste 1000 de invenții. Edison nu s-a întrebat niciodată dacă un lucru era realizabil, ci cum anume era realizabil. (Enciclopedia Universală Britannica)]

Invenția este o combinație de creiere și materiale. Cu cât folosești mai mult creierul, cu atât ai nevoie de mai puțin material. (Charles F. Kettering)

Invidia este o patimă nenorocită. (Mitropolitul Andrei Andreicuț)

 Invidia este singura patimă care se hrănește din virtuțile altora. (Sfântul Vasile cel Mare)

Invidia este tristețea pentru fericirea aproapelui. (Sfântul Vasile cel Mare)

Invidia este ulcerul sufletului. (Socrate)

Invidia este un grăunte de nisip în ochi. (Proverb chinezesc)

 Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine? (Matei 3.14)

 Ironia e grăuntele de sare, datorită căruia mâncarea capătă gust. (Thomas Mann)

 Ironia e pudoarea umanității. (Jules Renard)

Ironia este felul cel mai rafinat de a expune defectele altora. (John Locke)

Ironia este încărcată de subînțeles: ea spune una, dar dă de înțeles (cui pricepe) altceva. (George Pruteanu)

Ironia este rezolvarea unei perplexități. (Petre Pandrea)

Ironia este veselia gândirii și bucuria înțelepciunii. (Anatole France)

 Ispita e prilej de cercetare. (Părintele Teofil Pârâian)

Ispitele sunt adevăratele examene pentru cei credincioși și pedepse pentru cei necredincioși. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Istoria este tulpina științelor sociale. (C. Wright Mills)

Iubesc muzica cu patimă. Muzica e pentru mine un prilej de inspirație, dar câteodată un motiv de durere. (Gala Galaction)

Iubește-ți sufletul tău și-ți mângâie inima ta și departe de la tine gonește întristarea, că pe mulți i-a omorât întristarea și nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)

Iubirea aproapelui izvorăște din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învățăturile de la “Samarineanul Milostiv”)

Iubirea este adevărata energie a vieții. (Paulo Coelho)

Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce până la El. (Michelangelo)

Iubirea este o cale spre desăvârșire. (Origen)

Iubirea este o forță care transformă și face ca sufletul omului să fie mai bun. (Paulo Coelho)

Iubirea este singura forță capabilă să transforme un inamic într-un prieten. (Martin Luther King)

Iubirea și smerenia sunt sinonime. (Maica Gavrilia Papaianis)

Izvoarele răutăților dintr-o țară sunt cârciumile și luxul. (Nicolae Iorga)

Îl numesc liber pe acela care este condus numai de rațiune. (Baruch Spinoza)

Îmbrăcarea este un mod de viață. (Yves Saint Laurent)

Împrejurarea este foarte importantă în acțiunile omenești, astfel încât ceea ce ar fi cel mai bine de făcut acum, mâine ar fi zadarnic și rău. (Axel Oxenstierna)

În aceasta am cunoscut iubirea: că El Și-a pus sufletul Său pentru noi, și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. (I Ioan 3.16)

 În această lume pustie și sfâșiată nu există iubire, fiindcă plăcerea și dorința joacă rolurile cele mai importante. (Krishnamurti, filosof indian)

 În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. (Isaac Newton)

În Biblie sunt scrise multe, dar nimeni nu le ia în serios. (Harriet Beecher Stowe)

În ceea ce privește iubirea de Dumnezeu, e singura iubire care nu riscă să fie oarbă. (Vladimir Ghika)

În clipa morții îți dai seama cum trebuia trăită viața, însă e prea târziu pentru a mai face ceva. (Sfinții Părinți)

În dicționarul meu, cuvântul imposibil nu există. (Napoleon Bonaparte)

În esență, frica este lipsa credinței în Dumnezeu. (Herbert Harris)

În fața lui Dumnezeu toți suntem la fel de deștepți, dar și la fel de proști. (Albert Einstein)

În fața lui Dumnezeu, geniul este văr primar cu idiotul. (Petre Țuțea)

În general, inteligența noastră nu este garantul opiniilor pe care le împărtășim. (Leonhard Euler)

În geometrie nu există drumuri speciale pentru regi. (Euclid)

În inconștient nu există nici negare, nici contraziceri și nu există conceptul de timp. (Sigmund Freud)

În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. (I Ioan 4.18)

 În lagărele de concentrare trăiam minut cu minut și trebuia să gândim cât de puțin, pentru că gândirea este cheltuială. (Haim-Vidal Sephiha)

 În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1.10)

 În lume există un singur bine și un singur rău. Unicul bine este mântuirea, iar unicul rău este pierderea ei. (Patericul)

În lumea aceasta vremelnică nu există stare de fericire deplină. (François Rabelais)

În natură apa este forța motrice. (Leonardo da Vinci)

În necazuri e ascunsă mila lui Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)

În noi se află Lumina Naturii, și această Lumină este Dumnezeu. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 3.2)

 În orice carieră dușmanii stau la pândă; ei nu pot fi învinși decât prin stăpânire de sine și veselie. (Goethe)

În orice cetate sau sat veți intra, cercetați cine este în el vrednic și acolo rămâneți până ce veți ieși. (Matei 10.11)

 În Orient, a muri este o etapă a vieții, în Occident, a trăi este o etapă a morții. (Eise Osman)

 În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite. (Maurice Rondel)

În politică este necesar fie să îți trădezi țara, fie electoratul. Prefer să-mi trădez electoratul. (Charles de Gaulle)

În politică, prostia nu e un handicap. (Napoleon Bonaparte)

În practica toleranței, dușmanul îți este cel mai bun învățător. (Dalai Lama)

În război, poți fi ucis o singură dată, dar în politică poți fi ucis de mai multe ori. (Winston Churchill)

În sine, teama nu este ceva rău – este normală și reprezintă baza mecanismului nostru de supraviețuire. (Colin Turner)

În tăcere suntem inundați de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie. (Maica Tereza)

În toate lucrurile, măsura e mai bună. (Homer)

 În toate pătimind necaz, dar nefiind striviți; lipsiți fiind, dar nu deznădăjduiți; prigoniți fiind, dar nu părăsiți; doborâți, dar nu nimiciți; purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. (II Corinteni 4.8-10)

  În sufletul uman este o transformare minunată pe care Dumnezeu Însuși o lucrează. (Harent)

  În viață nu contează câți pași faci pentru a atinge scopul dorit. Important este să nu te oprești din mersul tău. (Confucius)

În viată, cel mai important lucru nu e unde te afli, ci încotro mergi. (Oliver Wendell Holmes)

În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă și un singur grai la toți. (Facerea 11.1)

În ziua bunătăților este uitarea răutăților și în ziua răutăților nu este pomenirea bunătăților. (Ecclesiasticul 11.27)

 În ziua de azi, iubirea de aproape este tot mai departe. (David Boia)

 Înainte de orice, fiți buni; bunătatea îi dezarmează pe cei mai mulți dintre oameni. (Henri Lacordaire)

Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes. (Albert Einstein)

 Începutul mântuirii este cunoașterea de sine. Această cunoaștere se dobândește prin examinarea metodică a conștiinței. (Sfântul Efrem Sirul)

Începutul păcatului este trufia, și cel care stăruiește în ea este ca și când i-ar ploua urâciune.  (Ecclesiasticul 10.12)

 Încercarea de a fi prea prevăzător este cea mai riscantă. (Jawaharlal Nehru)

 Încercarea, și atunci când nu reușește, e o școală. (George Coșbuc)

 Încheierea tristeții este începutul înțelepciunii. (Krishnamurti, filosof indian)

Încrederea nesocotită în dumnezeiasca milostivire este și mai primejdioasă. 9.21

Îndoiala este începutul științei. (Descartes)

Îndrăzneala și râsul sunt asemenea focului care arde paiele. (Patericul)

Înfrânarea nu ne învață să fim cumpătați, ci ne dă chiar cumpătarea pentru că este putere și har dumnezeiesc. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Înfrângerea nu ne face pe noi mai slabi: ne arată doar cât suntem de slabi. (Abraham Lincoln)

Îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise spre slujire. (Sfântul Atanasie cel Mare)

Înjurăturile sunt ca procesiunile cu icoane, care se întorc totdeauna la biserica de unde au pornit. (Arthur Schopenhauer)

Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferența. (Confucius)

Însă cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și Cel Atotputernic are grijă de ei. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 5.15)

Întâi știm că Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine; iar binele este cu neputință să fie crezut și săvârșit altfel decât în Hristos Iisus și Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Întâia temelie pentru ca omul să deslușească și să deosebească adevărul este smerenia. (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul)

 Întâmplare este pseudonimul lui Dumnezeu când nu vrea să semneze. (Anatole France)

 Întoarceți-vă cu mintea și inima voastră spre cer și nu veți fi prinși de diavol. Pasărea, cu cât zboară mai sus, cu atât este mai ferită de primejdii. (Sfântul Tihon din Zadonsk)

Într-adevăr, intelectualul e cel ce poate ieși din el însuși. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)

Între caractere și inteligențe n-ar trebui să existe alegere. Inteligențele se găsesc foarte adesea, caracterele foarte rar. (Mihai Eminescu)

Între coperțile unei singure cărți, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi – numai să le citim și să le credem. (Ronald Reagan)

 Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, și smerenie, despre care nici tu nici eu nu știu nimic, deci nu te pot învăța, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie și smerenie, poartă numele de recunoștință. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)

 Între oamenii buni și Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i unește. Am spus prietenie? E totuși un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii dintre soț și soție. La o așa unire sunt chemați toți oamenii, fiindcă așa cum zice Scriptura, suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu și al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfințenia vieții noastre. (Seneca)

Întreaga viață este experimentare. Cu cât faci mai multe experiențe, cu atât este mai bine. (Ralph Waldo Emerson)

Într-un sens real, maximum de dezordine era echilibrul nostru. (T. E. Lawrence)

Înțelepciunea acestei lumi este mama și rădăcina tuturor relelor. (Erasmus)

Înțelepciunea este armonia Sinelui omenesc cu lumea înconjurătoare. (Valeria Mahok)

Înțelepciunea este fiica experienței. (Leonardo da Vinci)

Înțelepciunea este mai de preț decât armele de luptă; dar o singură greșeală nimicește mult bine. (Ecclesiastul 9.18)

 Înțelepciunea este partea supremă a fericirii. (Sofocle)

Înțelepciunea este viață organizată. (Immanuel Kant)

 Înțelepciunea domolește mânia omului și faima lui este iertarea greșelilor. (Solomon 19.11)

 Înțelepciunea înseamnă să știi când nu poți fi înțelept. (Paul Engle)

 Înțelepciunea înseamnă să știi unde să te oprești, să știi ce este permis și ce e interzis. (Lev Tolstoi)

Înțelepciunea nu este altceva decât știința fericirii. (Denis Diderot)

Înțelepciunea nu este produsul școlarizării, ci al încercării de o viață pentru a o capta. (Albert Einstein)

 Înțelepciunea trebuie să fie în fruntea tuturor faptelor. (Sfântul Vasile cel Mare)

Înțelept este numai Dumnezeu. Ceilalți sunt înțelepți prin darul lui Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

Înțelept nu este acela care știe multe, ci acela ale cărui cunoștințe sunt folositoare. (Eschil)

Înțeleptul prins de furtună pe drum se roagă lui Dumnezeu nu pentru a fi ferit de pericol, ci a fi izbăvit de frică. (Ralph Waldo Emerson)

Înțeleptul totdeauna este bogat, dar rareori bogatul este înțelept. (Thales)

Înțeleptului toate îi sunt apropiate, în afară de cele potrivnice virtuții. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

Învățați de la smochin pilda: Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape.

Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că El este aproape, lângă uși.  (Marcu 13.28, 29)

Învățătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. (Matei 22.36-39)

 Învingerea fricii este începutul înțelepciunii. (Bertrand Russell)

 Jertfa făcută în dragoste și credință, asemenea rugăciunii, este cea bine primită, aduce ajutorul lui Dumnezeu, ține la un loc casele, înmulțește roadele, apără de primejdie și ne apropie, o clipă mai devreme, de raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. De aceea, atunci când vrem ajutorul lui Dumnezeu, se cuvine să ne străduim și noi mult mai mult, și prin efortul nostru, prin mâna noastră întinsă către Dumnezeu, să primim de la El ajutorul cel de Sus. Și cum putem face acest lucru? Uitându-ne cu atenție la cei din jur, făcând binele semenilor noștri și, cu siguranță, răsplata lui Dumnezeu nu se va lăsa așteptată. (Profesorul Alexandru Nemoianu)

Judecata divină ne învață cine suntem; sapă adânc în pământ si ne lasă să vedem din ce anume suntem făcuți. (Charles Haddon Spurgeon)

Jurnalismul este literatură la repezeală. (Matthew Arnold)

 Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mișcare de urile mărunte. (Honoré de Balzac)

Justiția târzie este justiție nulă. (William Gladstone)

Justiția, subordonată politicii, a devenit o ficțiune. (Mihai Eminescu)

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. (Ioan 1.1, 2)

 La mâncare să ai cumpătare și la băutură să fii cu măsură. (Proverb)

La omul cu însușiri mediocre și virtutea e mediocră. (Jean Racine)

 La răscruce de viață nu există indicatoare. (Charlie Chaplin)

La tinerețe domină intuiția, la bătrânețe cugetarea; de aceea, la tinerețe omul este mai mult poet, iar la bătrânețe mai mult filosof. (Arthur Schopenhauer)

La urma urmei, bunătatea nu e decât forma cea mai subtilă și cea mai suplă a dreptății. (Vladimir Ghika)

Lacrimile invizibile sunt cel mai greu de șters. (Terri Guillemets)

Lacrimile sunt în stare să stingă și focul iadului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Lacrimile sunt puse între minte și trup, ca semne în trup, pentru așezarea minții. (Sfântul Isaac Sirul)

Lacrimile sunt vorbele sufletului. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)

Lașitate înseamnă nu numai să eviți sau să fugi, tot lașitate e și dacă nu-ți pasă. (Octavian Paler)

Lașitatea este cel mai cumplit viciu. (Mihail Bulgakov)

Lașitatea este mama cruzimii. (Michel de Montaigne)

Lăcomia este o amăgire a ochilor. 10.14

Lăcomia este o beție mai rea decât beția. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Lăcomia este o slujire la idoli. (Sfântul Ioan Casian)

Lăcomia este pierzătoare de suflet. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Lăsați-L pe Cristos să vă găsească…. Să vă fie frică doar de nepăsare și lașitate. (Papa Ioan Paul-II)

Lăsații pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; și dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. (Matei 15.14)

 Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecțiuni. Dacă apeși butoanele corecte și mai ai și noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism. (Raymond Chandler)

Legea și proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se silește spre ea. (Luca 16.16)

 Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu. (Euclid)

 Lenea e cucoană mare, care n-are de mâncare. (Proverb)

Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneși care caută căi mai ușoare pentru a realiza lucrurile. (Robert Heinlein)

Lenea și mândria sunt cele două izvoare ale tuturor viciilor. (Blaise Pascal)

Lepădarea de sine este cuvânt unic. Până la Hristos nu l-a rostit nimeni. (Sfinții Părinți)

Lepădarea de sine este lepădarea de sinea mea, care vrea să se substituie lui Dumnezeu. (Părintele Constantin Galeriu)

Lepădarea de sine înseamnă răstignirea egoului pătimaș din noi. (Patriarhul Daniel)

Libertatea e înțelegerea necesității. (Baruch Spinoza)

 Libertatea este să facem ce trebuie, nu ce vrem. (Sfântul Vasile cel Mare)

Libertatea nu este absența regulilor, iar ordinea nu este absența libertății. (Antoine de Saint-Exupery)

Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine și rău, adică între datorie și egoism. Educația este însă aceea care vă învață să faceți alegerea. (Giuseppe Mazzini)

Limba dulce este pom al vieții, iar limba vicleană zdrobește inima. (Solomon 15.4)

 Limba este cartea de noblețe a unui neam. (Vasile Alecsandri)

Limba este putere, viață și instrument al culturii, instrument de dominare și eliberare. (Angela Carter)

Limba este un instrument ale cărui resorturi nu trebuie să le faci să scârțâie. (Rivarol)

 Limba omului drept este argint curat, dar inima celor fără de lege este lucru de puțin preț. (Solomon 10.20)

Limita curajului? Nu există limită pentru curaj. (Gabriele d’Annunzio)

Liniștea este esența inimii. (Paul Ferrini)

Liniștea este începutul purificării sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare)

Lipsa de cumpătare este un defect. (Leon Bloy)

Literatura… este redescoperirea copilăriei. (Georges Bataille)

Literatura este o investiție de geniu care plătește dividente în toate vremurile ulterioare. (John Burroughs)

Literatura este un lux; ficțiunea este o necesitate. (G. K. Chesterton)

Literatura înaltă și fină este ca vinul, iar a mea este ca apa; oricui însă îi place apa. (Mark Twain)

Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura își are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă virtutea. (Bankim Chandra Chattopadhyay)

Literatura și fluturii sunt cele mai dulci pasiuni cunoscute de om. (Vladimir Nabokov)

Literatura unui neam nu e decât unul din fenomenele ce se produce în sânul acelui neam, pe lângă multe altele. (Eugen Lovinescu)

Literatura: un cod pe care ești nevoit să-l descifrezi. (Roland Barthes)

Liturghia este Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Binecuvântând împărăția, preotul binecuvântează liturghia care urmează să se desfășoare. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)

Logica este anatomia gândirii. (John Locke)

Logica este arta de a da greș cu încredere. (Joseph Wood Krutch)

 Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni; adevărat grăiesc vouă: și-au luat plata lor. (Matei 6.1, 2)

 Luând în considerare starea actuală a programelor noastre, dezvoltarea software este clar magie neagră și nu poate fi numită știință inginerească. (Bill Clinton)

 Lucru grețos și apăsător este omul care se laudă cu păcatele sale. (Părintele Savatie Baștovoi)

Lucrul cel mai dificil pentru om este să-și organizeze timpul liber. (Goethe)

Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le unește. (Titu Maiorescu)

Lucrul cu adevărat valoros este intuiția. (Albert Einstein)

 Lucrul să fie în mâini și rugăciunea pe buze. 4.2

Lucrurile adevărate sunt cele care au permanență dincolo de moarte. 1.10

Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. (Regele României Mihai I)

Lumea e atât de ocupată cu aparența, încât prea putin îi pasă de realitate. (Contele Axel Oxenstierna)

Lumea e atât de tare ocupată cu aparența, încât prea puțin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înșelat de aparențe, pentru că nu știi niciodată cine este în fața ta. Ferește-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată. (Jean de La Fontaine)

Lumea este o oglindă care oferă fiecărui om reflecția propriei fețe. (William M. Thackeray)

Lumina care luminează în sfeșnicul cel sfânt, așa este un chip frumos pe un trup bine împlinit. (Eccelsiasticul 26.19)

 Lumina este simbolul adevărului. (James Russell Lowell)

Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! (Matei 6.22, 23)

 Lupta este vitalitatea care susține viața. (Morihei Ueshiba)

Luxul este lupul de la ușă și colții săi sunt vanitățile și orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist își dă seama de asta, el știe unde este pericolul. (Tennesse Williams)

Luxul este o vulgaritate. (Adolfo Bioy Casares)

Luxul, moliciunea și trândăvia sunt cauze de decadență pentru un neam. (Al. Fouillée)

 Luptătorul de succes este omul obișnuit care deține concentrare excepțională. (Bruce Lee)

 Mai bine e să nu știi bine decât să știi rău. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Mai bine este să taci și să fii, decât să vorbești și să nu fii. (Sfântul Ignatie Teoforul)

Mai bine să pui răul înainte și să lași ce e mai bun ca o surpriză. (Jules Verne)

Mai bine să stai afară, decât să fii dat afară. (Mark Twain)

Mai bine să taci, decât să fii ecou. (Pitagora)

Mai bun este cel care înțelege puțin cu frică, decât cel care prisosește cu mintea și calcă legea. (Ecclesiasticul 19.21)

 Mai bun este necazul decât râsul, căci întristarea feței este bună pentru inimă. (Ecclesiastul 7.3)

Mai bun este puținul celui drept, decât bogăția multă a păcătoșilor. (Psalmi 36.16)

 Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui; mai de preț este un duh răbdător decât un duh semeț. (Ecclesiastul 7.8)

 Mai bună este o bucată de pâine uscată în pace, decât o casă plină cu carne de jertfe, dar cu vrajbă. (Solomon 17.1)

 Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care și-a pierdut speranța a pierdut totul. Și Iuda și Petru au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-și viața, cel de al doilea a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin speranță, iar căința i-a adus iertarea lui Dumnezeu. (Ioan Carpatinul)

 Mai de preț este un nume bun decât untdelemnul cel binemirositor și ziua morții decât ziua nașterii. (Ecclesiastul 7.1)

Mai întâi este căutarea perfecțiunii, apoi, căutarea tandreții și a luminii. (Matthew Arnold)

Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)

 Mai puternic este un înțelept decât un voinic și cel priceput decât unul plin de putere. (Solomon 24.5)

 Mai vârtos să înțelegi ce citești, că a citi și a nu înțelege este a vântura vântul și a fierbe apa. (Miron Costin)

Majoritatea celor care vor călca pe urmele mele vor fi copii, prin urmare muzica să țină ritmul cu pasul celor mici. (Hans Christian Andersen)

Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în fața ochilor, pe care-l urmăresc și pe care-l imită. Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)

 Mama reprezintă o adevărată comoară. (Anne Brontë)

Manifestarea esențială a unei atitudini negative este frica. (Herbert Harris)

Marea calitate a unui șef de școală este de a fi bucuros când e depășit de elevii săi. (Grigore Moisil)

 Marea înțelepciune e să-ți alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri. (Camil Petrescu)

Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mai ușor să cerșească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite prin acțiuni. (Arthur Schopenhauer)

Mari și multe minuni sunt în lume, dar minune mai mare decât omul nu există. (Sofocle)

Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. (Samuel Johnson)

Matematica e un mod de viață. Acela de a trăi în siguranță. (David Boia)

Matematica este ceea ce începe, ca și Nilul, în modestie și se termină în magnific. (Calvin Colton)

Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul. (Galileo Galilei)

Matematica este muzica rațiunii. (James J. Sylvester)

Matematica este o limbă și o știință. (Lucian Blaga)

Matematica este regina științelor, iar aritmetica este regina matematicilor. (Karl Friedrich Gauss)

Matematica este știința operațiilor abile cu concepte și reguli inventate în acest scop. (Eugene Wigner)

Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli simple cu semne fără înțeles pe hârtie. (David Hilbert)

Matematica nu cunoaște rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o țară. (David Hilbert)

Maternitatea este patriotismul femeilor. (Louis Pasteur)

Măi, tăcerea e ca mierea! (Părintele Petroniu Lipă)

Măreția omului este reală, atunci când el își cunoaște limitele. Cel care rezistă tendințelor de mărire, acela este corect situat în existență și stăpân pe însușirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în săvârșirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socotește pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoașterea meritelor, a reușitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se știe!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuți întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deții. (Blaise Pascal)

Măsura iubirii lui Dumnezeu este să-L iubim fără măsură. (Sfântul Bernard Clairvaux)

Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greș, dacă nu sunt puse îndată în aplicare. (Oxenstierna)

Mândria celor tineri este legată de putere și frumusețe, mândria celor bătrâni este legată de discreție. (Democritus)

Mândria este complicată, având multe și felurite fețe. Își atacă adversarul din toate părțile și chiar pe învingătorul său în orice privință. (Sfântul Ioan Casian)

Mândria este mama aroganței. (Toba Beta)

Mândria este supraevaluarea Eului. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)

Mândria este un cancer al sufletului: distruge posibilitatea iubirii, sau a fericirii sau chiar a bunului simț. (Clive Stamples Lewis)

Mândria ne face să ne amăgim întotdeauna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafața conștiinței obișnuite, o voce mică și liniștită ne spune “Ceva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Mândria nu reușește niciodată ca atunci când este acoperită de modestie. (Antoine Gombaud, chevalier de Méré)

Mândriile rănite sunt mai periculoase decât interesele lovite. (Louis Jacques Maurice Cardinal de Bonald)

Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde și nimicește ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)

Mecanismele vieții sunt structurate sub forma unor dispuneri atomice, în relație cu toate mișcările universului. (Louis Pasteur)

Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. (Petre Țuțea)

Mediocritatea e cu atât mai impresionantă cu cât o descoperi într-o structură ce se crede deasupra mediocrității. (Mircea Eliade)

Mediocritatea este plaga civilizației. (John Fowles)

Meditația este eliberarea de gândire și o mișcare înspre extazul adevărului. Meditația este explozia inteligenței. (Krishnamurti, filosof indian)

Meditația este înțelegerea întregii structuri a “eului”, a sinelui, prilej de a vedea dacă este cu putință să fii totalmente liber de eu și să nu cauți vreun supra-eu. Supra-eul este eul. (Krishnamurti, filosof indian)

Memoria este biblioteca minții. (Francis Fauvel-Gouraud)

Memoria este jurnalul personal al sufletului. (Richard Schickel)

Memoria este mama înțelepciunii. (Eschil)

Memoria este receptacolul și teaca științei. (Michel de Montaigne)

Memoria este scribul sufletului. (Aristotel)

Memoria este trezorierul și gardianul tuturor lucrurilor. (Cicero)

Memoria este un jurnal intim pe care îl purtăm mereu cu noi. (Oscar Wilde)

Menirea noastră pe pământ este să-L lăudăm pe Dumnezeu și să căutăm mântuirea. (Părintele Paisie Olaru)

Menirea vieții tale este să te cauți pe tine însuți. (Mihai Eminescu)

“Mens sana in corpore sano” este o maximă prostească. Corpul sănătos este produsul unei minți sănătoase. (George Bernard Shaw)

Merit fără reușită există, dar nu și reușită fără un oarecare merirt. (La Rochefoucauld)

Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relațiile interumane. În lume va exista o generație de idioți. (Albert Einstein)

Mică este între cele zburătoare albina, dar rodul ei întrece orice dulceață. (Ecclesiasticul 11.3)

 Mila este toată Scriptura. (Alexandru Vlahuță)

Milostenia este mama tuturor virtuților. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Milostenia este ușurare de păcat. (Sfântul Clement Romanul)

Minciuna e grăbită. Adevărul întotdeauna așteaptă. (Alexandru Vlahuță)

Minciuna e o potecă de cenușă. (Proverb african)

Minciuna este ca uleiul, plutește pe suprafața adevărului. (Henryk Sienkiewicz)

Minciuna este disprețuirea și oarecum nimicirea propriei tale demnități umane.(Immanuel Kant)

Minciuna este o boală pe care o videcă adevărul. (Proverb arab)

Minciuna este un adevăr cu rădăcini strâmbe. (Gerhart Hauptmann)

Minciuna este vacanța adevărului. (Lucian Blaga)

Misterul este elementul cheie al oricărei opere de artă. (Luis Bunuel)

Misterul este esența creativității. Misterul, și surpriza. (Julia Cameron)

Mintea este ca o moară, macină ce-i dai să macine. 2.11

Mintea este ca o moară, ce bagi pe moară aceea macină (gânduri bune sau gânduri rele). 4.2

Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian)

Mintea este tronul dumnezeirii. (Sfântul Macarie Egipteanul)

Mintea intuitivă este un dar de la Dumnezeu, iar mintea rațională este servitorul fidel al acesteia. Noi am creat o societate care onorează servitorul și a uitat darul. (Albert Einstein)

Mintea lipsită de ocupație este rugina sufletului. (Samuel Smiles)

Mintea omului nu poate fi controlată decât prin propriile forțe, cum ar fi rațiunea. (George Washington Carver)

Mintea omului, fiind creată după chipul lui Dumnezeu, este lumină, deci are în ea lumină. (Sfântul Grigorie Palama 2.7)

Mintea ta proprie este o încăpere sacră în care nu poate intra nimic decât cu permisiunea ta. (David Mamet)

Mintea umană este resursa noastră fundamentală. (John F. Kennedy)

Mințile sunt ca parașutele. Funcționează doar când sunt deschise. (James Dewar)

Mirarea este începutul înțelepciunii. (Socrate)

Mita e-n stare să pătrundă orișiunde în țara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administrației vând sângele și averea unei generații. (Mihai Eminescu)

Mita este mama Corupției. (Mihai Cucereavii)

Moartea este a vieții în aceeași măsură ca și nașterea. (Rabindranath Tagore)

Moartea este capătul, nu însă scopul vieții. (Michel de Montaigne)

Moartea este distanța care ne lipsește pentru a-L atinge pe Dumnezeu. 11.13

Moartea este o apă pe care trebuie s-o trecem. 11.13

Moartea este sfârșitul firesc al vieții și nu o pedeapsă. (Cicero)

Moartea este trecerea de la un mod de viață la alt mod de viață. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)

Moartea este un examen dizgrațios, la care toți candidații sunt admiși. (Paul Claudel)

Moartea este un prieten, care ne șoptește cele despre Dumnezeu. 11.13

Moartea prietenilor este începutul morții tale. (Mihail Sadoveanu)

Modestia este aceea care poartă adevărata coroană. (Proverb olandez)

Modestia este conștiința trupului. (Honoré de Balzac)

Modestia este fundația solidă a tuturor virtuților. (Confucius)

Modestia este pentru merit, ceea ce sunt umbrele pentru figuri într-un tablou; ea dă forță și relief. (Jean de la Bruyère)

Modestia este plasa cu care se prinde gloria. (Proverb arab)

Modestia este singura strălucire pe care ne este îngăduit să o adăugăm gloriei. (Charles Pinot Duclos)

Modestia și înțelepciunea sunt complementare. (Bernard Fontenelle)

Monahii sunt rugătorii națiunii, rugătorii poporului. (Împăratul Justinian al Bizanțului)

Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)

Mozart este Muzica. (Herbert von Karajan)

Mult mai importantă decât banii este următoarea cheltuială: timpul. Timpul este o cheltuială majoră. (Jim Rohn)

Multe lucruri minunate există, dar nimic nu-i mai minunat decât omul. (Sofocle)

Multe lucruri sunt violente dar nimic mai violent ca omul. (Sofocle)

Multe victorii sunt mai amare decât înfrângerea. (George Eliot)

Mulți oameni de pe această planetă suferă din cauza nemulțumirii față de sine și a vinovăției. Acesta este un simplu gând, iar gândurile pot fi schimbate. (Louise L. Hay)

Mulți sunt cei care vin la credință, dar puțini intră în împărăția cerească. (Sfântul Grigorie Dialogul)

Mulți sunt lacomi să știe când va avea loc următoarea eclipsă de lună, sau să afle ce este cu petele din soare, dar de norii păcatului din viața lor nu se neliniștesc deloc. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

Mulți văd ceea ce pari a fi, puțini înțeleg ceea ce ești. (Niccolò Machiavelli)

Munca e balsamul sângelui, munca e izvorul virtuții. (Johan Gottfried von Herder)

Munca este îngerul păzitor al omului. (Concepcion Arenal)

Munca fără rugăciune este servilism; rugăciunea fără muncă este cerșetorie. (Părintele Ilie Cleopa)

Munca trebuie să fie conformă cu voința lui Dumnezeu. 8.16

Munca trebuie să fie sfințită de atmosfera rugăciunii. 8.16

Muzica de film este zgomot… chiar și mai dureroasă decât sciatica mea. (Thomas Beecham)

Muzica e simbolul armoniei în viață, al acordului desăvârșit. (George Enescu)

Muzica este aritmetica sunetelor, așa cum cum optica este geometria luminii. (Claude Debussy)

Muzica este arta cea mai apropiată de lacrimi și amintiri. (Oscar Wilde)

Muzica este arta cu materialul cel mai imaterial. (Platon)

Muzica este descrisă cu exactitate ca fiind limba îngerilor. (Thomas Carlyle)

Muzica este limba pasiunii. (Richard Wagner)

Muzica este o artă autonomă și un mijloc de ordonare a timpului. (Igor Stravinski)

Muzica este o artă sublimă. (Richard Strauss)

Muzica este o putere spirituală în stare să lege toți oamenii între ei. (George Enescu)

Muzica este o revelație mai mare decât toată înțelepciunea și filosofia. (Lugwig van Beethoven)

Muzica este plăcerea pe care mintea umană o simte din numărare fără să fie conștientă că numără. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

Muzica este stenografia emoției. (Lev Tolstoi)

Muzica este vinul care umple cupa tăcerii. (Robert Fripp)

Muzica nu este decât o aritmetică inconștientă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

Muzica nu va înceta a fi cea mai eliberatoare dintre arte. (Richard Wagner)

Muzica trebuie să fie scânteia care aprinde focul în sufletul omenesc. (Ludwig van Beethoven)

Naivitatea este slăbiciunea omului matur dar puterea copilului. (Charles Lamb)

Natura este arta lui Dumnezeu cel Veșnic. (Dante Alighieri)

Natura este o artă încă necunoscută omului. (Alexander Pope)

Natura este o liră uriașă la care cântă poetul. (Victor Hugo)

Natura este o stație de radio nelimitată, prin care Dumnezeu ne vorbește tot timpul, doar să alegem postul. (George Washington Carver)

Nebun este cine trăiește în propria-i lume. (Paulo Coelho)

Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. (Solomon 9.13)

 Nebunia este, deseori, logica unei minți pline de bun simț, oprimate. (Oliver Wendell Holmes)

Nebunia înseamnă să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți să obții alt rezultat. (Albert Einstein)

Nebunul se uită în casă din ușă, iar omul cel învățat stă afară. Semn de om prost este a asculta la ușă; iar cel înțelept se va îndepărta de astfel de necinste. (Ecclesiasticul 21.25, 26)

 Nefericirea este cancerul trupului și nebunia minții. (Valeria Mahok)

 Nefericirea este moașa geniului. (Napoleon Bonaparte)

 Nefericirea este starea poetică prin excelență. (Emil Cioran)

Nenorocirea este cel mai bun dascăl; își are metoda ei proprie, dar greș nu dă. (Mihai Eminescu)

 Neștiința sufletului nu este bună iar cel ce umblă repede dă greș. (Solomon 19.2)

 Nevoia este îndemn către idee, și ideea, îndemn către acțiune. (John Ernst Steinbeck)

 Nevoia este mama invenției. (Platon)

Nici cele cuvenite lui Dumnezeu nu trebuie să le nesocotim pentru cele omenești și nu este necesar să fim nepăsători nici față de cele omenești pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

Nici întâmplarea nu-i în afara providenței dumnezeiești. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Nicio instituție n–a fost pentru oameni o pacoste mai mare ca banii. (Sofocle)

Nicio răzbunare nu e mai mare decât uitarea. (Francis Bacon)

Nicio știință nu este la fel de bine atestată ca religia Bibliei! (Isaac Newton)

Nicio victorie nu e dată fără înfrângere și nicio cădere nu e dată fără speranță. (Andrei Pleșu)

Niciodată nu știi ce e viața până când nu mori. (Charles Dickens)

Niciodată nu știi ce înseamnă viața, până când nu mori. (Robert Browning)

Niciodată un demagog nu poate fi un adevărat om de stat. (Nicolae Bălcescu)

Niciun grad înalt de inteligență sau imaginație, sau ambele laolaltă, nu alcătuiesc un geniu. Iubire, iubire, iubire – acesta este sufletul unui geniu. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Niciun lucru important nu a fost realizat fără pasiune. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Niciun om nu este îndeajuns de înțelept, nici îndeajuns de bun, ca să îi fie încredințată o putere nelimitată. (Charles Caleb Colton)

Nimeni din cei care nu și-au șters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după cum cei din închisori sunt duși cu lanțurile lor la tribunal, tot așa toate sufletele, când pleacă de aici, sunt duse la înfricoșătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanțuri de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nimeni nu este destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost. (Jean de La Fontaine)

Nimeni nu este judecat pe drept cât trăiește. Abia după moarte este pomenit sau dat uitării. (Regina Maria a României)

Nimeni nu își dă seama că unii oameni irosesc multă energie abia ca să fie normali. (Albert Camus)

Nimeni nu poate predica creștinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veți fi astfel, nu veți mai propovădui creștinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)

Nimic nu este atât de ascuns încât să nu poată fi revelat prin fructele sale. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă. (Alexandru Macedon)

Nimic nu este mai amar decât otrava prieteniei false. (Emil Gârleanu)

Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiți-vă mama! Viața nu vă aduce nicio altă dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)

Nimic nu este mai prețios decât liniștea sufletului. (Sfântul Ioan Casian)

Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Oprește războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ți distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei învinge, ori te va învinge. Dacă însă te lupți cu Biserica, îți va fi cu neputință să învingi, întrucât Dumnezeu este mai puternic decât toți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nimic nu este mai costisitor și mai steril decât răzbunarea. (Winston Churchill)

Nimic nu este mai rău decât cel care se pizmuiește pe sine; și aceasta este răsplătirea răutății lui.  (Ecclesiasticul 14.6)

 Nimic nu este mai sărac decât o minte care, fiind în afară de Dumnezeu, filosofează despre Dumnezeu. (Filocalia)

Nimic nu este permanent cu excepția schimbărilor. (Heraclit)

Nimic nu este prea dificil dacă împarți în pași mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)

Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii. (Petre Țuțea)

Nimic nu te ferește mai bine de plictiseală, care este flagelul vieții omenești, decât bogăția spirituală. (Arthur Schopenhauer)

Nimic nu-i mai sincer decât conștiința și mai avantajos decât sfaturile ei. (Oxenstierna)

Noblețea este un monument al virtuții, nemuritoare ca și gloria. (Luc de Clapiers (Vauvenargues))

Noi nu suntem omorâtori de trupuri, ci omorâtori de patimi. (Sfântul Vasile cel Mare, despre post)

Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă. (Ștefan Odobleja)

Norii sunt râuri care cunosc deja marea. (Paulo Coelho)

Norocul de a avea talent nu este îndeajuns; trebuie să posezi și talentul de a profita de noroc. (Hector Berlioz)

Norocul e o fată ușuratică. (Heinrich Heine)

Norocul este întotdeauna ultimul refugiu al lenei și incompetenței. (James Cash Penney)

Norocul este o altă denumire pentru tenacitatea voinței. (Ralph Waldo Emerson)

Norocul este un divident al sudorii. Cu cât transpiri mai mult, cu atât ești mai norocos. (Kay Kroc)

Norocul îi ajută pe cei care sunt pregătiți. (Louis Pasteur)

Norocul nu este decât o iluzie, crezută de ignoranți și vânată de nebuni. (Timothy Zahn)

Norocul și ghinionul sunt buni vecini. (Proverb german)

Noul Testament este cea mai bună carte care a fost sau va fi cunoscută în lume. (Charles Dickens)

Nu ai de ce să te temi de niciun lucru din viață. Acesta trebuie numai să fie înțeles. (Marie Curie)

Nu am fost dușmanul nimănui, cu excepția mea. (John Clare)

Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulțumești cu o viață în care faci mai puțin decât poți. (Nelson Mandela)

Nu beau. Dar nu din virtute, ci pentru că există o băutură care îmi place mai mult și asta este apa. (Jorge Luis Borges)

Nu disprețui sensibilitatea nimănui; sensibilitatea fiecăruia e propriul lui geniu. (Charles Baudelaire)

Nu dori nimic și vei fi omul cel mai bogat din lume. (Miguel de Cervantes)

Nu e de osândit înjosirea care apără de o primejdie. (Publilius Syrus)

Nu e armă mai puternică decât inima curată. (Ioan Slavici)

Nu e îndeajuns să ai o minte bună, scopul principal e să o folosești bine. (René Descartes)

Nu e mare opera unde e mult material, ci aceea unde este mult suflet. (Nicolae Iorga)

Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îți dai seama de asta abia când ajungi la o anumită vârstă. (Marin Moraru)

Nu este biruitor mai mare pe pământ, decât acela care se biruie pe sine însuși și domnește asupra patimilor. (Sfântul Tihon din Zadonsk)

Nu este deloc de mirare că adevărul este mai straniu decât ficțiunea. Ficțiunea trebuie să aibă un sens. (Mark Twain)

Nu este înțelept acela care va părăsi o certitudine pentru o incertitudine. (Samuel Johnson)

Nu este nici înțelepciune, nici pricepere și nici sfat care să aibă putere înaintea Domnului. (Solomon 21.30)

 Nu este o coincidență că cei mai mari gânditori din toate timpurile au fost suflete profund religioase. (Max Planck)

Nu este o rușine să ai un insucces. Eșecul este una din formele de artă ale lumii. (Charles Edward)

Nu este smerit cel care se ocărăște singur pe sine, ci acela care rabdă ocările de la alții. (Sfântul Ioan Scărarul)

Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. (Matei 10.24)

 Nu este virtute pe care calomnia să nu știe să o atingă. (William Shakespeare)

Nu este vorba de a avea suficient timp, ci despre a-ți face suficient timp. (Rachael Bermingham)

Nu ești chiar atât de singur precum crezi. Cel puțin două persoane se intereseză de tine: Dumnezeu și diavolul. (Gavriil Stiharul)

Nu există armonie fără existența contrariilor. (Heraclit)

Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simți atunci când învingi dificultătile. (Samuel Johnson)

Nu există bucurie mai mare decât cea venită pe neașteptate. (Sofocle)

Nu există ceva mai trist decât un pesimist tânăr. (Mark Twain)

 Nu există durere mai mare decât amintirea zilelor de bucurie în clipele de nenorocire. (Dante Alighieri)

Nu există frumusețe decât atunci când mintea și inima știu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)

Nu există geniu fără un dram de nebunie. (Aristotel)

Nu există înălțimi prea mari, ci numai aripi prea scurte. (Giovanni Papini)

Nu există o mândrie mai mare decât aceea de a fi mândru de ceilalți. (Ana Blandiana)

Nu există moștenire mai prețioasă decât cinstea. (William Shakespeare)

 Nu există nimic sigur în viața unui om cu excepția faptului că trebuie să moară. (Eschil)

Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteți găsi pace în lume. O puteți găsi numai în inima voastră, atunci când ea se deschide. (Paul Ferrni)

 Nu există păcat care să-ntreacă milostivirea lui Dumnezeu. (Fericitul Augustin)

Nu există pentru oameni un câștig mai mare decât prevederea și o minte înțeleaptă. (Sofocle)

Nu există secrete în geometrie. (Voltaire)

Nu există secrete pe care timpul să nu le dezvăluie. (Jean Racine)

Nu există semn mai bun al reușitei decât ura și invidia celorlalți. (Gabriel Liiceanu)

Nu există succes fără muncă grea. (Sofocle)

Nu există trădare mai mare decât trădarea față de tine însuți. (William Shakespeare)

Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)

Nu există vaccin împotriva optimismului. (Mario Benedetti)

Nu fii înțelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu și fugi de rău; aceasta va fi sănătate pentru trupul tău și o înviorare pentru oasele tale. (Solomon 3.7, 8)

Nu începe o dușmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găsește-ți liniștea doar atunci când ai învins pe cel care e dușmanul din tine. (Kabus)

Nu judecați și nu veți fi judecați; nu osândiți și nu veți fi osândiți; iertați și veți fi iertați. (Luca 6.37)

 Nu putem fi toți genii. Geniile sunt persoane de lux ale omenirii. (Bogumil Goltz)

 Nu râde niciodată de prostia altuia. Ea este șansa ta. (Winston Churchill)

 Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Și nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. (Luca 12.6)

Nu suntem condamnați pentru păcatele noastre, ci pentru că nu ne pocăim. 11.6

Nu știi tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost așezat pe pământ, desfătarea celor fără de lege ține foarte puțin și bucuria fățarnicului nu stă decât o clipă? (Iov 20.4, 5)

Nu știu ce e durerea, căci n-am cunoscut plăcerea. (Barbu Ștefănescu Delevrancea)

Nu te deznădăjdui pentru că Dumnezeu este milostiv, dar nici nu fii fără grijă pentru că El este și drept. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu te duce la preot ca să-ți speli conștiința; aceasta e grija ta. (Pitagora)

Nu te lăsa în voia patimilor tale, ca să nu fii târât de ele ca de un taur furios. (Ecclesiasticul 6.2)

Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină prin apropiere. (Garz Sinise)

Nu tot așa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. (Matei 20.26)

 Nu trebuie să fii admirat, ci crezut. (Tudor Vianu)

 Nu trebuie să vă temeți de moarte; ea nu este decât un scurt popas. (Pitagora)

 Nu trupul e frumos, ci alcătuirea și înflorirea cu care sulfletul colorează trupul; iubește dar sufletul care face ca și trupul să fie frumos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu uita! Îți trebuie puține lucruri ca să fii fericit! (Marcus Aurelius)

Nu umbla după știri din viața lumească pentru că din așa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omenești.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre treburile oamenilor păcătoși, acela repede trezește în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoști viața oamenilor drepți, căci aceasta îți va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)

Nu vocea este cea care îți comandă o poveste, ci urechea. (Italo Calvino)

Nu vorbi de fericirea ta, cu omul care este mult mai nefericit decât tine. (Plutarh)

Nu-i forță să reziste în fața iscusinței. (Phaedrus)

Nu-i suficient să fii botezat în Biserică, ci trebuie să devii mădular viu al lui Hristos. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

Nu-mi este frică de nimic decât de uitarea de Dumnezeu. (Părintele Miron Mihăilescu)

Nu-ți dori să pari cel mai bun, ci să fii cel mai bun. (Eschil)

Nu-ți fie frică să faci un pas mare. Nu poți trece o prăpastie din două sărituri mici. (David Lloyd George)

Nu-ți fie rușine a mărturisi păcatele tale și nu sta împotriva curgerii râului. (Ecclesiasticul 4.28)

Nu-ți lega inima ta de casă, în vremea pelerinajului tău pământesc. Niciun om chibzuit nu-și zidește casă trainică în timpul când este călător. (Avva Feren)

Numai atunci când nu ne mai este frică începem cu adevărat să trăim. (Dorothy Thompson)

Numai cei ce știu să aibă răbdare sunt fericiți cu adevărat. (Pablo Neruda)

Numai fumul știe că există vânt. (Jules Renard)

Numai mândria doare, numai mândria chinuiește; smerenia odihnește, e totdeauna odihnitoare. (Părintele Teofil Pârâian)

Numai speranța este reală, iar realitatea este amărăciune și înșelăciune. (William Makepeace Thackeray)

Numai virtuțile fac pe om fericit, fie că sunt singure, fie împreună cu alte bunuri. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Numerele perfecte, ca și oamenii perfecți – sunt foarte rare. (Descartes)

O afacere care aduce numai bani, este o afacere proastă. (Henry Ford)

O altă emoție negativă care îți poate afecta atitudinea este îngrijorarea. (Herbert Harris)

O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deștept știe s-o scoată. (Solomon 20.5)

O asemenea poziție a trupului ajută și sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalțe spre cele de sus. Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare și să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare de fierbințeală și de extaz, de la care este numai un pas până la înșelare de sine și amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în liniște, smerenie și umilință; trebuie să dăm trupului poziția celui atârnat pe cruce, iar nu poziția celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)

O atitudine veselă, sprijinită de relaxare … este doctorie care ne alungă din drum fantomele fricii. (George Matthew Adams)

O bucurie împărtășită este o bucurie dublă, o durere împărtășită este o jumătate de durere. (Jacques Deval)

O cameră fără cărți este ca un corp fără suflet. (Cicero)

O carte de succes de public este mormântul poleit al unui talent mediocru. (Logan Pearsall Smith)

O cădere nu este atât de rea ca o recădere. (Sfântul Bernard Clairvaux)

O clipă poate fi un timp și un suspin poate fi o rugăciune. (Părintele Arsenie Papacioc)

O eroare este cu atât mai primejdioasă, cu cât conține mai mult adevăr. (Henri Frederic Amiel)

O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană este și va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)

O iluzie care nu convinge e o minciună evidentă. (Jack London)

O inimă fără patimă este viața trupului, pe când pornirea pătimașă este ca un cariu în oase. (Solomon 14.30)

 O inimă iubitoare este cea mai adevărată înțelepciune. (Charles Dickens)

O iubire generoasă își are întotdeauna pregătit testamentul. (Nemer Ibn El Barud)

O luptă-i viața, deci te luptă. (George Coșbuc)

O mare avere este o mare robie. (Proverb englezesc)

O mare piedică în calea progresului omenirii este faptul că oamenii nu ascultă pe aceia care vorbesc prudent, ci pe aceia care strigă mai tare. (Arthur Schopenhauer)

O memorie bună este un avantaj imens. (Stendhal)

O minte religioasă este o minte echilibrată, sănătoasă, activă; ea înfruntă fapte, nu idei. (Krishnamurti, filosof indian)

O națiune căreia îi este frică să-și lase oameni să judece adevărul și falsitatea într-o piață deschisă este o națiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)

O națiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame Stael)

O operă de artă este o bucurie veșnică. (John Keats)

O realizare este un angajament. Obligă la o realizare și mai mare. (Albert Camus)

O retragere înțeleaptă este la fel de glorioasă ca și un atac cutezător. (Baltasar Gracian)

O singură ambiție este legitimă: aceea de a fi mai buni. (Vladimir Ghika)

O viață este șansa ta de a exprima Sinele în cel mai palpitant și creativ mod cu putință. (Richard Bach)

O viață frumoasă e un gând al tinereții înfăptuit la maturitate. (Alfred de Vigny)

O viață nu poate căpăta strălucire decât dacă este finisată și muncită. (Masutatsu Oyama)

O virtute care n-a fost testată nu e o virtute, e o ipoteză. (Sigmund Freud)

O, adâncul bogăției și al înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecățile Lui și cât sunt de nepătrunse căile Lui! (Romani 11.33)

 Oamenii care citesc tabloide merită să fie mințiți. (Jerry Seinfeld)

Oamenii care sunt lipsiți de patimi ating adevărul. (Pitagoreanul Filon, autorul cărții “Despre Moise”)

Oamenii de geniu sunt meteori destinați să ardă pentru a-și lumina secolul. (Napoleon Bonaparte)

Oamenii furioși nu sunt întotdeauna înțelepți. (Jane Austen)

Oamenii sunt ca Luna: nu-și arată decât o față. (Arthur Schopenhauer)

Oamenii sunt ridicoli doar atunci când vor să pară ceea ce nu sunt. (Geacomo Leopardi)

Oamenii sunt ca vinul: timpul îi acrește pe cei răi, dar sporește calitatea celor buni. (Cicero)

Oare nu-i biserica mama celor orfani? (Honoré de Balzac)

Obiectele strălucitoare sunt pe placul ochilor lipsiți de profunzime. (Thomas Carlyle)

Ochii sufletelor celor mulți sunt incapabili să suporte viziunea divinului. (Platon)

Ochii sunt organe mult mai vrednice de crezare decât urechile. (Heraclit)

Ochiul Meu nu te va cruța, nici nu te va milui, ci-ți voi răsplăti după căile tale, ticăloșiile tale vor fi peste tine și vei cunoaște că Eu sunt Domnul„. (Iezechiel 7.4)

Ocupă locul ce ți se cuvine, ca să nu fii nevoit să te ridici. (Miguel de Cervantes)

Omul acela e mai tare, care-și cunoaște mai bine slăbiciunile sale. (Barbu Ștefănescu Delavrancea)

Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruți o dată, trebuie să începi din nou. (Solomon 19.19)

 Omul are nevoie de dificultăți; ele sunt necesare pentru sănătate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Omul bogat este înțelept în ochii lui, dar cel sărac și priceput îl dovedește cu mintea. (Solomon 28.11)

 Omul bun este prietenul a tot ce trăiește. (Mahatma Gandhi)

Omul care este cu Dumnezeu, acela face numai bine și cu el este tot binele, în timp ce omul fără Dumnezeu face numai rău și cu el este tot răul. (Sfântul Dimitrie al Rostovului)

Omul cufundat în neștiință este mai nesimțitor decât pietrele. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Omul e clădit astfel încât ficțiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. (Erasmus)

Omul e făcut să trăiască între oameni. Prin urmare, ori îl educi, ori îl suporți. (Marcus Aurelius)

Omul e lup pentru om. (Plaut)

Omul e un mister, iar la temelia umanității stă mereu admirarea acestui mister. (Thomas Mann)

Omul este bun de la natură, dar societatea este aceea care îl corupe. (Jean-Jacques Rousseau)

Omul este încă la fel cum a fost. Este încă brutal, violent, agresiv, avid, competitiv. Și … a construit o societate după aceste trăsături. (Krishnamurti, filosof indian)

Omul este mare, abia atunci când se recunoaște mic, când își recunoaște slăbiciunile, neputințele și nu virtuțile. (Augustin Păunoiu)

Omul este patru în unu: spiritul și sufletul, lumina și corpul. (Eliphas Levi)

Omul este pentru om ceea ce lupul nu e pentru lup. (Stipe Golac)

Omul este prețuit după priceperea lui, iar cel nepriceput este urgisit. (Solomon 12.8)

 Omul este spirit. Ce este însă spiritul? Spiritul este sinele. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Omul este totuși cel mai bun calculator. (John F. Kennedy)

Omul este un dialog interior. (Blaise Pascal)

 Omul este un ucenic, durerea este învățătorul său. (Alfred de Musset)

Omul fără Dumnezeu este un simplu animal. (Sfinții Părinți)

Omul mândru nu atrage pe nimeni. Și dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăție și sfințenie. (Părintele Amfilohie Makris din Patmos)

Omul n-ar trebui să facă aceeași prostie de două ori. Există atâta prostie, că ai de unde alege. (Bertrand Russell)

 Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)

Omul nu este ceea ce știe, nici ceea ce învață sau propovăduiește; el este ceea ce iubește, ceea ce trăiește. (Mitropolitul Nicolae Mladin)

Omul nu există decât dacă există Dumnezeu și nemurirea. (Dostoievski)

Omul nu se gândește la celălalt, nu iese din sine și se învârte mereu împrejurul său. Iar atunci când se învârte împrejurul său se are drept centru pe sine, nu-L are pe Hristos. Este în afară de axul care este Hristos. Ca să ajungă să se gândească la celălalt trebuie mai întâi ca mintea lui să fie la Hristos. Atunci se gândește și la aproapele și după aceea se gândește și la animale și la toată făptura. (Părintele Tudor Peiu)

Omul superior este modest în cuvinte și excelent în fapte. (Confucius)

Omul vanitos este laș în fața judecății oamenilor și arogant în fața judecății lui Dumnezeu. (Sfântul Ioan Scărarul)

Omul viteaz este foarte sigur de sine. (Sallustius)

Onoarea este pur și simplu moralitatea oamenilor superiori. (H. L. Mencken)

Onoarea este răsplata virtuții. (Cicero)

Opera de artă este exagerarea unei idei. (André Gide)

Opinia publică este regina lumii, pentru că prostia este regina proștilor. (Nicolas Chamfort)

Optimismul este fundația curajului. (Nicholas Butler)

Optimismul este personificarea umană a primăverii. (Susan J. Bissonette)

Opusul dragostei nu este ura, ci indiferența. (Elie Wiesel)

Orbul miluit e o bună călăuză spre împărăția cerurilor. (Mitropolitul Filaret)

Ordinea care domnește în lucrurile materiale arată în mod suficient au fost create de o voință plină de inteligență. (Isaac Newton)

Orgoliul este o fiară care trăiește în peșteri și în pustii: vanitatea dimpotrivă, ca un papagal, sare din cracă în cracă și pălăvrăgește în lumina mare a zilei. (Gustave Flaubert)

Oricât ar fi muntele de înalt, tot există o cărăruie până în vârf. (Proverb afgan)

Oricât este viitorul de înalt, se naște de jos. (Publilius Syrus)

Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară, e acceptat ca fiind de la sine înțeles. (Arthur Schopenhauer)

Orice bărbat, orice femeie sunt conectați la energia pe care mulți o numesc iubire, dar care, în realitate, este materia primă din care a fost construit universul. (Paulo Coelho)

 Orice critică este un compliment și un ajutor. (Kurt Tepperwein)

Orice lege naturală este legea lui Dumnezeu. (Isaac Newton)

Orice nedreptate este păcat, dar este și păcat care nu e de moarte. (II Ioan 5.17)

 Orice participare la activitatea politică e absolut inutilă. (Lev Tolstoi)

 Orice păcat este o ocară. (Sfântul Vasile cel Mare)

Orice persoană care e alcătuită din mai multe persoane e o persoană la puterea a doua, sau un geniu. (Novalis)

Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu ceea ce ai de gând să faci. (Sfântul Marcu Ascetul)

Orice progres e precar, fiecare soluție la o problemă ne condce la o nouă problemă. (Martin Luther King)

Orice prost știe. Scopul este să înțelegi. (Albert Einstein)

Orice rău e și spre bine. (Proverb)

Orice război de eliberare este sacru; orice război de asuprire este blestemat. (Henri Lacordaire)

Orice respingere a acestor duhuri rele este o cunună care ne așteaptă. (Părintele Arsenie Papacioc)

Orice soi de demagogie e pentru popor ca starea de dezagregare pentru un corp. (Mihai Eminescu)

Orice succes este rezultatul învățămintelor trase din eșecuri. (Colin Turner)

Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoșaților, ar dovedi de dimineață până seara frumusețea, minunăția, necesitatea cocoșaților. Un ziar nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susțină părerile. (Honoré de Balzac)

Oriunde e geniu, acolo-i mândrie. (Goldsmith)

Oriunde este iubit Hristos, eu mă simt în mijlocul fraților mei. În Hristos, toți sunt una și vorbesc aceeași limbă. (Sunt cuvintele unui vestit hindus convertit la creștinism, în secolul trecut, pe numele său Sadhu Sundar Singh)

Ortodoxia nu este o religie, ci un mod de viață. 5.8

Pace în suflet nu poate avea omul care este veșnic nemulțumit de cele ce i se întâmplă în viață, ci numai acela care cu recunoștință mulțumește lui Dumnezeu pentru toate. (Nicolae Cabasila)

Paradoxal, moartea este cea care dezvăluie adevăratul sens al vieții. De aceea și sfinții sunt pomeniți în ziua morții lor, fiindcă atunci s-au născut întru viața veșnică. (Augustin Păunoiu, la emisiunea Comoara înțelepciunii)

 Pariați că Dumnezeu există. De câștigați, câștigați tot; de pierdeți, nu pierdeți nimic. (Blaise Pascal)

 Pasul dintre timp și veșnicie este scurt, dar teribil. (Scott Adams)

Patima este setea de Dumnezeu pervertită, întoarsă pe dos. (Sfinții Părinți)

Patimile sunt asupririle dracilor. (Sfinții Părinți)

Patimile sunt bolile sufletului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Patria este biserica noastră vremelnică, așa cum biserica este patria noastră eternă. (Henri Lacordaire)

Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor. (Tudor Vladimirescu)

Patriotismul este sentimentul de mândrie că ceva frumos s-a putut petrece în țara ta. (D. I. Suchianu)

Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de țară. (Mihai Eminescu)

Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit. Chiar de s-ar ruga un Sfânt pentru un asemenea păcat al altuia, nu e de auzit.(Sfântul Marcu Ascetul)

Păcatele săvârșite cu trupul sunt împiedicate de multe pricini, dar cel ce păcătuiește cu gândul, păcătuiește tot atât de repede pe cât a și gândit. (Sfântul Vasile cel Mare)

Păcatul este boala sufletului, patima este cancerul vieții spirituale. (Părintele Ioan Teșu)

Păcatul este întotdeauna o iluzie. (Patriarhul Daniel)

Păcatul este nedreptate; cine păcătuiește, fie se nedreptățește pe sine, fie nedreptățește pe altul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Păcatul este o faptă, o vorbă sau o dorință contra legii veșnice. (Fericitul Augustin)

Păcatul este ratarea țintei. (Sfinții Părinți)

Păcatul este sufletul răului și răul sufletului. (Sfinții Părinți)

Păcatul este un bumerang pe care știi când îl arunci, dar nu știi când se întoarce și te lovește în cap. (Robert Frost)

Pământul pe care trăim este poarta cerului. (Sfinții Părinți)

Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi și de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele clipe ale vieții)

 Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ți s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieții)

Părintele duhovnic este un antrenor al sufletelor. (Sfinții Părinți)

Păstrează trupul acesta curat și nepătat, ca duhul care locuiește în el să dea mărturie de el și să fie îndreptățit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios si să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ți întinezi trupul, întinezi și Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi. (Herma, autorul scrierii “Păstorul”)

Pâine cu sare e gata mâncare. (Anton Pan)

Până și o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată și definitivă, înseamnă un pas înainte. (Max Plank)

Pe când mândria este moartea virtuților și viața păcatelor, smerenia este moartea păcatelor și viața virtuților. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Pe plan tehnologic, am progresat, am înaintat foarte repede, dar pe plan psihologic comportamentul nostru, atitudinile, acțiunile noastre, au rămas mai mult sau mai puțin neevoluate. Suntem în continuare agresivi, brutali, cruzi, smintiți. (Krishnamurti, filosof indian)

Pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că sufletul L-a pierdut pe Dumnezeu. (Alfons de Liguori)

Pedeapsa celui mândru este căderea. (Avva Daniil)

Pentru a asigura o stare bună de sănătate mănâncă superficial, respiră adânc, fii moderat și menține un interes în viață. (William Londen)

Pentru a exista mari poeți este nevoie de mari cititori. (Walt Whitman)

Pentru a fi desăvârșite, arta și meșteșugul medicinii trebuie să izvorască din dragoste. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

Pentru a fi fericiți până la un anumit punct, trebuie să fi suferit până la același punct. (Edgar Allan Poe)

Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni. (Vladimir Ghika)

Pentru a întreprinde anumite lucruri, metoda nimerită este o dezordine îngrijită. (Herman Melville)

Pentru a reuși, dorința ta de a avea succes trebuie să fie mai puternică decât teama de a nu reuși. (Bill Cosby)

Pentru a te elibera de trecut e nevoie să înveți să ierți. (Louise L. Hay)

Pentru a trăi o viață care ți-a fost dată ești dator să o meriți atât ca om cât și ca neam în fiecare clipă. (Mihai Viteazul)

Pentru aceea, iubiților, așteptând acestea, sârguiți-vă să fiți aflați de El în pace, fără prihană și fără vină. (II Petru 3.14)

 Pentru batjocoritori sunt gata toiege; loviturile sunt pentru spinarea celor nebuni. (Solomon 19.29)

Pentru ca, după cum este scris: „Cel ce se laudă în Domnul să se laude”. (I Corinteni 1.31)

 Pentru că înțelepciunea este mai sprintenă decât orice mișcare, ea pătrunde și își face loc pretutindeni prin curăția ei. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească. Ea este strălucirea luminii celei veșnice și oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu și chipul bunătății Sale. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 7.24-26)

 Pentru că puterea cailor este în gura lor și în cozile lor; căci cozile lor sunt asemenea șerpilor, având capete, și cu acestea vatămă. (Apocalipsa 9.19)

 Pentru că toți greșim în multe chipuri; dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit, în stare să înfrâneze și tot trupul. (Iacob 3.2)

 Pentru copii nu este nimic mai intens și mai amarnic decât nedreptatea. (Charles Dickens)

Pentru mine, elementul esențial în teatru este surpriza, pentru că fără surpriză nu există viață. (Andrei Șerban)

Pentru mine, pictura este mai mult decât o terapie; este un mod de viață. (Tony Curtis)

Pentru mulți oameni, propriile lor hotărâri sunt pricina nenorocirii lor. (Esop)

Pentru noi, cei credincioși, durerille morții sunt ca durerile nașterii, ale moșirii noastre la o viață nouă. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Pentru optimiști, viața nu este o problemă, ci o soluție. (Marcel Pagnol)

Pentru orice lucru este o clipă prielnică și vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. (Ecclesiastul 3.1)

Pentru orice problemă complicată există o soluție simplă – și aia greșită. (Umberto Eco)

Pentru orice realizare, primul pas este curajul. (Goethe)

Pentru robii stomacului, pântecele este Dumnezeu sensibil. Prin lăcomie, omul aduce jertfă pântecelui și gurii sale, în loc să aducă jertfă curată lui Dumnezeu. (Sfântul Grigorie Palama)

Perfecțiunea vine din lucrurile mici, iar perfecțiunea nu e un mărunțiș. (Michelangelo)

Pericolul primordial în viață este să-ți iei prea multe măsuri de precauție. (Alfred Adler)

Perceperea frumuseții este un test moral. (Henry David Thoreau)

Permanenta emoție a unui om inferior este frica – frica de necunoscut, de complexitate, de inexplicabil. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)

Perseverența este cheia succesului. (John Lubbock)

Perseverența este o trăsătură pe care o au în comun toți oamenii de succes. (Herbert Harris)

Perseverența este obiceiul succesului dobândit prin muncă susținută. (Herbert Harris)

Perseverența este răbdare concentrată. (Thomas Carlyle)

Pesimismul nu este o viziune asupra lumii, ci ocuparea unei poziții strategice în fața imprevizibilului. (Gabriel Liiceanu)

Pesimistul este cel care, atunci când trebuie să aleagă între două rele, le alege pe amândouă. (Oscar Wilde)

Pesimistul este omul care, dacă simte miros de flori, caută din priviri coșciugul. (H. L. Mencken)

Pesimistul este un optimist cu experiență. (François Truffault)

Peștera în care ți-e frică să intri acunde comoara pe care o cauți. (Joseph Campbell)

Piatra este grea și nisipul cu anevoie de ridicat; însă furia nebunului este mai grea decât amândouă. (Solomon 27.3)

 Piciorul omului e o capodoperă inginerească și artistică. (Leonardo da Vinci)

 Pictorul este un filosof, dar filosofia sa este pictura. (Renato Gutusso)

Pictura e o stare de a fi. (Jackson Pollock)

Pictura este doar un alt fel de a ține un jurnal. (Pablo Picasso)

 Pictura este nepoata Naturii. Este înrudită cu Dumnezeu. (Rembrandt)

Pictura este poezie tăcută. (Plutarh)

Pictura este tăcerea minții, muzica ochiului. (Orhan Pamuk)

Plagiatul este atunci când nu te poți baza pe mintea ta și te bazezi pe mintea altuia. (Bety Marcovici)

 Platon este prietenul meu, Aristotel este prietenul meu, dar cel mai bun prieten al meu este adevărul. (Isaac Newton)

Plăcerea certurilor este împăcarea. (Alfred de Musset)

Plăcerea cu care lucrează artistul este însăși inima artei sale. (Constantin Brâncuși)

Plictiseala este expresia supremă a indiferenței. (Ricardo Leon)

Plictiseala este sancțiunea pentru delictul de inutilitate. (Paul Louis Lampert)

Poate că adevăratul curaj este curajul de a greși. (Gavriil Stiharul)

Poate că cea mai mare lecție a istoriei este că nimeni n-a învățat lecțiile istoriei. (Aldous Huxley)

Poate că definiția eroismului și a sfințeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Pocăința e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăința nu este un accent de remușcări și autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieți pe Sfânta Treime. Căința nu înseamnă privirea în jos la imperfecțiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să privești nu ceea ce n-ai reușit să fii, ci ceea ce poți încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)

Pocăința este dată pentru curățirea minții. (Tertulian)

Pocăința este dinamica spre viața veșnică. 9.2

Pocăința este înlănțuirea păcatului. (Avva Pimen)

Pocăința este o revenire în sine. (Sfinții Părinți)

Pocăința este o tocmeală cu Dumnezeu. Noi dăm păcatul și Dumnezeu dă iertarea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Pocăința este părăsirea păcatului. Fără părăsirea păcatului nu există pocăință. (Părintele Teofil Pârâian)

Pocăința este purificarea conștiinței. (Sfântul Ioan Scărarul)

Pocăința este renunțarea la păcate. (Sfântul Vasile cel Mare)

Pocăința este scara care ne duce acolo de unde am căzut. (Sfântul Efrem Sirul)

Pocăința este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinții Părinți spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor și persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite”, cum spunea Maurice Rondel. Deci, pocăința însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate și de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu sunt trecătoare, spre valorile veșnice și astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)

Pocăința este topitoarea păcatului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Pocăința fără post este neputincioasă. 6.9

Podoaba de preț a femeii e să tacă. (Sofocle)

Podoaba minții este mai de preț decât frumusetea trupului. (Esop)

Podoaba vieții este talentul, cununa talentului – caracterul. (Simion Mehedinți)

Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)

 Poetul e un dansator pe funie, un jongler de cuvinte, un inventator de rime rare, plin de ingenuitate și de har. (Nicolae Manolescu)

 Poetul este un mincinos care spune întotdeauna adevărul. (Jean Cocteau)

 Poeții sunt necunoscuții judecători ai lumii. (Percy Byshe Shelley)

Poeții sunt oameni care și-au păstrat ochii de copil. (Alphonse Daudet)

Poezia e sufletul intim al omului, e cugetarea divină, e puntea pe care poți trece în lumea visului. (Vasile Conta)

Poezia este ambasadorul artelor frumoase. (David Boia)

 Poezia este aproape la fel de importantă ca și istoria. (Platon)

Poezia este arta de a pune în mișcare imaginația noastră cu ajutorul cuvintelor. (Arthur Schopenhauer)

 Poezia este cea mai antică artă a spiritului omenesc. (Grigore Alexandrescu)

Poezia este limbajul prin care omul își explorează propria uimire. (Christopher Fry)

Poezia este un fel de muzică, trebuie să o auzi ca să o apreciezi. (Voltaire)

Politica este poate singura meserie pentru care se crede că nu este necesară nicio pregătire. (Robert Louis Stevenson)

Politica nu are principii. Are numai interese. (Octavian Paler)

Politicianul este vulpe flămândă, în opoziție, și urs obez, la putere; suc gastric sau grăsime la creieri. (Petre Pandrea)

Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminița de la capătul tunelului, aleargă și mai cumpără tunel. (John Quinton)

Postul este buna așezare a cetății. 2.9

Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuși și-l învață să-și amintească de toate lipsurile vieții sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

Postul este dreptarul dreptei credințe. (Părintele Dumitru Păduraru)

Postul este frâu călugărului asupra păcatului. Cel ce îl leapădă, cal turbat după parte femeiască se află. (Avva Yperehie)

Postul este nedesăvârșit fără smerenie și milostenie. 10.11

Postul este o purificare înainte de întâlnirea cu Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

Postul este pacea caselor, a familiei. 2.9

Postul este rânduit pentru cei dornici de desăvârșire. (Părintele Dumitru Păduraru)

Postul este și el astfel, nu un prilej de tristețe, ci de bucuria împărtășirii aceleiași vieți în Hristos. 5.8

Postul este, în primul rând, un drum al faptei, al lucrului concret. 10.16

Postul face parte din modelul de a fi creștin. 10.10

Postul trupului este hrana sufletului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Pot dărui creierilor mei altceva mai bun decât alcool. Băutura este pentru creier ceea ce este nisipul pentru rulmenții unei mașinării. (Thomas Alva Edison)

Poți fi sigur că tot ce inventează cineva este adevărat. Poezia este la fel de precisă ca și geometria. (Gustave Flaubert)

Practica este cel mai bun profesor. (Publius Syrus)

Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligență. (Oxenstierna)

Preadesfrânaților! Nu știți, oare, că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)

 Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noștri, dar e o greutate de aripi. (Vladimir Ghika)

 Precum este multă mila Lui, așa este multă și certarea Lui; pe om după faptele lui îl judecă.  (Ecclesiasticul 16.14)

 Precum sufletul e mai important decât trupul, așa și părinții duhovnicești sunt mai importanți decât părinții trupești. (Sfântul Vasile cel Mare)

Prefer să fiu în iad cu Dumnezeu decât în rai fără Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

Preferă să ai un nume bun decât bogăție. Este greu de purtat o faimă rea și este greu să scapi de ea. (Hesiod)

Preoția este știința științelor și arta artelor. (Sfântul Grigorie de Nazians)

Prevederea este adevăratul curaj. (Euripide)

Prezentul este încărcat de viitor. (Gottfried Wilhelm von Leibniz )

Prietenia este una din mângâierile vieții. (Gala Galaction)

Prietenia înseamnă să fii alături de cineva nu când are dreptate, ci când greșește. (André Malraux)

Prietenul credincios este acoperământ tare; și cel ce l-a aflat pe el aflat-a comoară. (Ecclesiasticul 6.14)

Prietenul credincios este leacul vieții și cei ce se tem de Domnul îl vor afla pe el. (Ecclesiasticul 6.16)

Prietenul iubește în orice vreme, iar în nenorocire el e ca un frate. (Solomon 17.17)

Prima cauză de prăbușire a diavolului a fost trufia, prin care a meritat să fie numit șarpe, iar prăbușirea a doua a urmat din cauza invidiei. Între cele două prăbușiri el încă putea să se ridice și să vorbească cu oamenii în tovărășie cu ei, dar hotărârea dreaptă a Domnului l-a aruncat atât de jos, încât de aici încolo n-a mai putut să privească în sus și nici să meargă cu statura dreaptă, ci să se târască pe pământ umilit și să se hrănească din lucrarea viciilor pământești. La început era vrăjmaș ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe față ca fiind dușman primejdios, să nu mai poată face rău omului prin prietenii înșelătoare. (Sfântul Ioan Casian)

Prima și probabil singura carte care merită să fie studiată de toți este Biblia. Vorbesc în cunoștință de cauză: Studiați Scripturile! (John Quincy Adams)

Primul pas pentru a nu fi nefericit este să nu ai timp să te gândești la nefericre. (George Bernard Shaw)

Primul pas spre bine este acela de a nu face rău. (Benjamin Franklin)

Primul semn al corupției moravurilor este izgonirea adevărului. (Michel de Mntagne)

Primul semn al corupției, într-o societate care este încă în viață, este acela că scopul scuză mijloacele. (Georges Bernanos)

Prin ascultare omul se înalță și capătă ochi ascunși pentru înțelegerea lucrurilor. Ascultătorul vede fără să fie văzut și aude fără să fie auzit. (Părintele Savatie Baștovoi)

Prin bunătatea Lui, Dumnezeu este aproape de toți. Noi înșine, prin păcat, ne depărtăm de El. (Sfântul Vasile cel Mare)

Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. (Evrei 11.24-26)

 Prin egoism și tendința de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute și luminarea harului, omul e Hristos pentru om. (Valeriu Gafencu)

Prin Iisus Hristos tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Problema cea mai grea pentru noi este relația cu aproapele. (Sfinții Părinți)

Problema cu internetul este că îți oferă orice, material de încredere și material aiuritor. Problema este, așadar, cum facem diferența între ele. (Umberto Eco)

Problema pe care o au oamenii nu este că țintesc prea sus și eșuează, ci că țintesc prea jos și reușesc. (Michelangelo)

Profesor îți este orice om de la care poți învăța ceva. (Nicolae Iorga)

Profesorul este ca o lumânare care îi luminează pe alții, consumându-se pe sine. (Giovanni Ruffini)

Profeții sunt solitari, căci destinul lor este să nu fie ascultați. (Eliphas Levi)

Progresul tehnologic este ca un topor în mâinile unui criminal patologic. (Albert Einstein)

Prost să fii, noroc să ai. (Proverb)

Prostia are talentul de a fi insistentă. (Albert Camus)

Prostia este o suferință nedureroasă a inteligenței. (Emil Cioran)

Prostia din născare, leac în lume nu are; ea este o urâcioasă boală, ce nu se vindecă în școale, ba nici în spitale. (Ion Creangă)

Prostia este eternă și invincibilă. (Alexandru Paleologu)

Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligența. Inteligența are limitele ei. Prostia, nu. (Umberto Eco)

Prostia este sora cea mai apropiată a răutății. (Sofocle)

Prostia se zbate mereu să ajungă în primele rânduri pentru a fi observată; inteligența stă în spate pentru a observa. (Regina Elisabeta a României)

Prostia și înfumurarea sunt tovarășe nedespărțite. (Pierre Beaumarchais)

Prostia și îngâmfarea sunt două surori care foarte rar se despart. (Proverb arab)

Prostul are un mare avantaj față de deștept. Este întotdeauna mulțumit de el însuși. (Napoleon Bonaparte)

Proștii mor, dar prostia e nemuritoare. (Ion Luca Caragiale)

Prudența este arta de a controla riscul. (Alexandru Paleologul)

Prudența este dușmana de moarte a realizărilor mărețe. (Michel de Montaigne)

Prudența este fiul cel mai mare al înțelepciunii. (Victor Hugo)

Psihicul are două părți: conștientul și inconștientul. Sinele este centrul inconștientului; Eul este centrul conștientului. Cu aducerea inconștientului în conștient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului este un lucru bun, deoarece mai puține dorințe sunt create și activate, permițând seninătatea. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Punctul de pornire al unei realizări este dorința. (Napoleon Hill)

Punctul de sosire la atingerea unui țel trebuie să fie punctul de pornire pentru altul. (John Dewey)

Pune Guvernul să conducă deșertul Sahara și în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton Friedman)

Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut și ți se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră și ți se va părea un minut. Asta e relativitatea. (Albert Einstein)

Puritatea inimii înseamnă să-ți dorești un singur lucru. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Puterea de concentrare este în legătură cu voința și autodisciplina. (Herbert Harris)

Puțini sunt cei care știu să sufere. A ști să suferi este o artă care, ca orice altă artă, nu cunoaște rețete. (Vladimir Ghika)

Raiul este bucuria comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu și cu semenii lor, iar iadul este suferința neîmplinirii sau durerea vidului spiritual din sufletul omului, pentru că nu a răspuns iubirii milostive a lui Dumnezeu cât timp a trăit pe pământ. (Patriarhul Daniel)

Raiul este plin de canceroși care n-au cârtit. (Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamț)

Raiul este plin de păcătoși pocăiți. (Sfinții Părinți)

Raiul este plin de roadele rodirii. (Părintele Dumitru Păduraru)

Raiul înseamnă să fii una cu Dumnezeu. (Confucius)

Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiți. Se otrăvesc cu propria lor răutate. (Maurice Chevalier)

Rar, foarte rar mărturisirile oamenilor sunt pe de-a-ntregul adevărate. (Jane Austen)

Rari sunt cei care cunosc taina ascultării. (Cuviosul Siluan Atonitul)

Rasismul este o consecință în plus a ignoranței. (Marcio Barrios)

Rațiunea e mai presus de vitejie. (Phaedrus)

Rațiunea este principiul științei. (W. Moede)

Rațiunea este slujitorul instinctului. (Clarence Day)

Răbdarea este o binecuvântare divină. Prin răbdare creștem, ne înălțăm și ne mântuim. (Părintele Dumitru Păduraru)

Răbdarea este pasiune îmblânzită. (Lyman Abbott)

Răbdarea este ușa înțelepciunii duhovnicești. (Sfântul Ioan Scărarul)

Răbdarea în suferință este o virtute. (Sfinții Părinți)

Rădăcina convingerilor este experiența. (Nicolae Iorga)

Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu superior unui politician. (Charlie Chaplin)

Răspunsul e aspru, dar drept; dreptatea pare mai întâi asprime. (Abu Shakur)

Rău este că generozitatea poate fi și o bună afacere. (Ugo Ojetti)

Rău este diavolul, o măturisesc și eu; dar rău luiși, nu nouă, dacă priveghem. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Răul esențial care amenință vitalitatea poporului nostru este demagogia. (Mihai Eminescu)

Răul nu este să urăști câțiva dușmani, ci să nu-l iubești suficient pe aproapele tău. (Anton Pavlovici Cehov)

Răutatea e o stare de iad. (Părintele Teofil Pârâian)

Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci când nu există mândrie. (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun și dânsul e rău. (Bogdan Petriceicu Hașdeu)

Răzbunarea e o pată greu de șters de-a lungul vieții. (Lope de Vega)

Răzbunarea este întotdeauna plăcerea unui suflet mic, slab și fără vlagă. (Juvenal)

Răzbunarea este mereu dulce, gustul de după este amar. (Joshua Caleb)

 Râsul este un calmant fără efecte secundare. (Arnold H. Glasow)

Recunoștința e o stare de smerenie. (Sfinții Părinți)

Recunoștința este memoria inimii. (Honoré de Balzac)

Recunoștința este o virtute a sufletelor nobile. (Esop)

Refuzul sincer e preferabil aprobării ipocrite. (Tudor Mușatescu)

Regula de bază a bucuriei autentice este să o împărtășești cu cei din jur. (George Byron)

Relativitatea se aplică la fizică, nu la etică. (Albert Einstein)

Relația este oglinda în care ne vedem pe noi înșine așa cum suntem. (Krishnamurti, filosof indian)

Religia este baza existenței omenești. (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)

Religia este dialogul etern dintre omenire și Dumnezeu. (Franz Werfel)

Religia este iubire; în niciun caz nu este logică. (Beatrice Webb)

Religia este recunoașterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine. (Immanuel Kant)

Religia este sediul Adevărului transcendent în esență. (Petre Țuțea)

Religia este, ca să spunem așa, adâncul liniștit al mării, care rămâne liniștit oricât de înalte ar fi valurile. (Ludwig Wittgenstein)

Religia nu este o concluzie a rațiunii. (Lyman Abbott)

Remediul nenorocirii este echilibrul sufletesc. (Publilius Syrus)

Revelația este intervenția directă a Divinității. (Petre Țuțea)

Rodul umilinței și a temerii de Dumnezeu sunt: bogăția, mărirea și viața. (Solomon 22.4)

 România a fost auzită, dar nu ascultată. (Otto von Bismarck)

Rugăciunea constituie o înălțare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversație a intelectului cu Domnul. (Evagrie Ponticul)

Rugăciunea corectă nu este deci rugăciunea de cerere, ci rugăciunea de recunoștință. (Neale Donald Walsch)

Rugăciunea de foc este o rugăciune fără cuvinte, care nu poate fi descrisă în cuvinte. (Sfinții Părinți, vezi Entazul)

Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)

 Rugăciunea este brațul cu care omul apucă puterea iubirii divine. (Ellen G. White)

Rugăciunea este capul tuturor virtuților. 4.7

Rugăciunea este cântecul inimii. (Khalil Gibran)

Rugăciunea este cheia dimineții și zăvorul serii. (Mahatma Gandhi)

Rugăciunea este doctorie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Rugăciunea este esența vieții unui creștin. 1.7

Rugăciunea este folosirea cea mai autentică și mai bună a intelectului. (Evagrie Ponticul)

Rugăciunea este limba inimii. (Sfinții Părinți)

Rugăciunea este lucrarea lui Dumnezeu în om. (Sfântul Grigorie Palama)

Rugăciunea este lucrul cel mai simplu și, în același timp, cel mai dificil. (Sfântul Ioan de Kromstadt)

Rugăciunea este lumină pentru suflet. 3.6

Rugăciunea este lumina sufletului. (Sfântul Isaia Pustnicul)

Rugăciunea este marele medicament al lenei. (Sfinții Părinți)

Rugăciunea este o adresare specială către Dumnezeu. 7.2

Rugăciunea este o practică de-a dreptul crucială pentru calea salvării. 7.3

Rugăciunea este pentru suflet, ceea ce este hrana pentru trup. 4.3

Rugăciunea este respirația sufletului. (Ellen G. White)

Rugăciunea este singura ce ne poate înălța la cunoașterea lui Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Rugăciunea este singura în măsură să ne poarte în adâncul nostru. 1.1

Rugăciunea este susținătoarea întregii lumi. (Sfântul Ioan Scărarul)

Rugăciunea este urcușul minții spre Dumnezeu. (Evagrie Ponticul)

Rugăciunea este vorbirea inimii cu Dumnezeu. (Evagrie Ponticul)

Rugăciunea lui Iisus se cere a fi rostită neîncetat, ziua și noaptea, în orice loc și în orice lucrare ne-am afla. (Părintele Sofian Boghiu)

Rugăciunea nu înseamnă altceva decât să fii într-o relație de prietenie cu Dumnezeu. (Sfânta Tereza de Avila)

Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. (Sfântul Antim din Chios)

Rugăciunile sunt nervii sufletului. (Sfinții Părinți)

Rușinea este cea mai aspră dintre pedepse; ea va rămâne în picioare și la dreapta judecată, pentru că unii vor învia pentru o viață veșnică, alții pentru o rușine și batjocură veșnice. (Sfântul Vasile cel Mare)

Savanții serioși sunt profund religioși. (Albert Einstein)

Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat, grozav de simplu – asta – este creativitate. (Charles Mingus)

Să exiști este normal, să trăiești este o artă. (Sri Sri Tanka)

Să fii bun și blând la toate, după cum se poate. (Tudor Arghezi)

Să fii de folos în lume este singura cale spre fericire. (Hans Christian Andersen)

Să fii o lumină pentru tine însuți. (Krishnamurti, filosof indian)

Să fim o mică reflexie a unei mari lumini. (Sfântul Grigorie de Nazians)

Să lucrezi cu pasiune, acesta este secretul fericirii. (Auguste Renoir)

Să mergi din eșec în eșec fără a-ți pierde entuziasmul, acesta este succesul. (Winston Churchill)

Să ne ațintim privirile la cei care slujesc în chip desăvârșit măreței slave a lui Dumnezeu. (Din Epistola către Corinteni a Sfântului Clement Romanul, episcopul Romei. Împăratul Traian a poruncit să fie aruncat în mare cu o ancoră de gât, pentru că a adus la Hristos pe mulți aristocrați romani și a refuzat să aducă jertfă zeilor. A fost contemporan cu Sfinții Apostoli. La vârsta de 24 de ani s-a decis să plece și să-și caute părinții și frații, care dispăruseră într-un naufragiu. Este momentul când îl întâlnește pe Sfântul Barnaba și pe frații săi, deveniți ucenicii Sfântului Petru. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu își va întâlni și părinții. Dintre toate operele puse sub numele Sfântului Clement, numai una este autentică și anume: Scrisoarea întâi către Corinteni. Este o operă care se păstrează în limba greacă, latină, siriacă și coptă.)

Să ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare să-l asculte. (Jean-Jacques Rousseau)

Să nu cumva să mijlociți și să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsați-mă fiu măcinat de dinții fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Sfântul Ignatie Teoforul)

 Să nu eziți să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ți oferi Împărăția,” a spus Iisus. (Wallace D. Wattles)

Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câștig de-am face minuni, după cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viață virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viață virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Să nu pierdem timpul cu deșertăciuni, căci viața este adesea ca o umbră. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Să nu spui că nu ai timp destul. Ai exact același număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson și Albert  Einstein. (H. Jackson Brown Jr.)

 Să nu te faci vrăjmaș în loc de prieten, că numele rău rușine și ocară va moșteni; așa este păcătosul cel cu două limbi. (Ecclesiasticul 6.1)

 Să nu te jenezi niciodată să recunoști că ai greșit. Asta înseamnă că ai evoluat și azi ești mai înțelept decât ieri. (Jonathan Swift)

Să nu te temi prea mult de contradicții. Te cam încurcă, e adevărat, dar sunt sănătoase. (Roger Martin du Gard)

Să renunțăm a fi propria noastră normă. (Mark-Antoine Costa de Beauregard)

Să suferi în tăcere este unica lecție care face să o învățăm în această viață. (Vincent van Gogh)

Să știi! Și a trăi e o artă. (Henrik Ibsen)

Să știți, iubiții mei frați: orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie. (Iacob 1.19)

 Să vă tăiați împrejur și acesta va fi semnul legământului dintre Mine și voi. (Facerea 17.11)

 Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. (Constantin Brâncuși)

Sănătatea e comoara cea mai prețioasă și cea mai ușor de pierdut; totuși cel mai prost păzită. (Emile Augier)

Sănătatea e unitatea care dă valoare tuturor zerourilor vieții. (Bernard Fontenelle)

 Sănătatea este calitatea cea mai meritorie a corpului. (Aristotel)

 Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o păzească, deși aproape toți se nasc cu ea. (Hipocrate)

Sănătatea este o convenție între tine și corpul tău. (Terri Guillements)

Sănătatea nu este doar absența bolii. (Hannah Green)

Sănătatea nu este prețuită până când nu apare boala. (Thomas Fuller)

 Săracii care se iubesc sunt bogați. (Oscar Wilde)

Săracii sunt portarii împărăției cerurilor, judecători aspri pentru cei nemilostivi și avocați, sau apărători puternici, pentru cei milostivi. (Sfântul Grigorie de Nazians)

Săracul este disprețuit chiar și de prietenul lui, pe când prietenii celui bogat sunt fără de număr. (Solomon 14.20)

Sărmana făptură omenească! E capabilă de toate relele, dar în ea se găsește și comoara binelui. (Mihail Sadoveanu)

Sârguiți-vă, dar, să vă adunați mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu și spre slava Lui. Când vă adunați des sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinței voastre se risipește prăpădul lui. (Sfântul Ignatie Teoforul)

Scara care urcă la o funcție prea înaltă e întotdeauna murdară. (Francis Bacon)

Scopul artei nu este să reprezinte aparența exterioară a lucrurilor, ci semnificația lor interioară. (Aristotel)

Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge. (Iacob Negruzzi)

Scopul educației este înaintarea în cunoaștere și distingerea adevărului. (John F. Kennedy)

Scopul vieții este dezvoltarea sinelui. (Oscar Wilde)