A cruța

Apoi și-a întins Avraam mâna și a luat cuțitul, ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis: „Avraame, Avraame!” Răspuns-a acesta: „Iată-mă!” Iar îngerul a zis: „Să nu-ți ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, căci acum cunosc că te temi de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul fiu al tău„. (Facerea 22.10-12)

Ba, regele Egiptului a poruncit moașelor evreiești, care se numeau: una Șifra și alta Pua, și le-a zis: „Când moșiți la evreice, să luați seama când nasc: de va fi băiat, să-l omorâți, iar de va fi fată, să o cruțați!”Moașele însă s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cum le poruncise regele Egiptului, ci au lăsat și pe băieți să trăiască. Atunci a chemat regele Egiptului pe moașe și le-a zis: „Pentru ce ați făcut așa și ați lăsat să trăiască și copiii de parte bărbătească?” Iar moașele au răspuns lui Faraon: „Femeile evreice nu sunt ca egiptencele, ci ele sunt voinice și nasc până nu vin moașele la ele„. (Ieșirea 1.15-19)

Căci dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziți spre judecată, și n-a cruțat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe, ca al optulea propovăduitor al dreptății, când a adus potopul peste cei fără de credință, și cetățile Sodomei și Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenușă, dându-le ca o pildă nelegiuiților din viitor. (II Petru 2.4-6)

Căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma. Și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați, grăind învățături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. (Faptele Apostolilor 20.29, 30)

Când te afli în mijlocul proștilor, cruță-ți vremea; iar cu cei înțelepți zăbovește fără teamă. (Ecclesiasticul 27.12)

Cine cruță toiagul său își urăște copilul, iar cel care îl iubește îl ceartă la vreme. (Solomon 13.24)

„Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, cercetați și căutați prin piețele lui: nu cumva veți găsi vreun om, măcar unul, care păzește dreptatea și caută adevărul? Căci Eu aș cruța Ierusalimul. Chiar când ei zic: „Viu este Domnul”, ei jură mincinos. (Ieremia 5.1, 2)

Dar un mic număr din ei voi cruța de sabie, de ciumă și de foamete ca să povestească popoarelor, la care vor merge, despre toate ticăloșiile lor, și să știe și ele că Eu sunt Domnul„. (Iezechiel 12.16)

Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu. Bine! Din cauza necredinței au fost tăiate, iar tu stai prin credință. Nu te îngâmfa, ci temete; căci dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești, nici pe tine nu te va cruța. (Romani 11.19-21)

El, Care pe Însuși Fiul Său nu L-a cruțat, ci L-a dat morții, pentru noi toți, cum nu ne va da, oare, toate împreună cu El? (Romani 8.32)

Făcut-a cale mâniei Lui; n-a cruțat de moarte sufletele lor și dobitoacele lor morții le-a dat.(Psalmi 77.55)

Mânia, râvna și tulburarea, zbuciumul și frica morții, pizma și cearta nu cruță pe nimeni; și în vremea odihnei, întru așternut, somnul nopții gândul lui îl împovărează. (Ecclesiasticul 40.6)

Nu cruța pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl lovești cu varga, nu moare. Tu îl bați cu toiagul, dar scapi sufletul lui din împărăția morții. (Solomon 23.13, 14)

Ochiul Meu nu te va cruța, nici nu te va milui, ci-ți voi răsplăti după căile tale, ticăloșiile tale vor fi peste tine și vei cunoaște că Eu sunt Domnul”. (Iezechiel 7.4)

Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruți o dată, trebuie să începi din nou.(Solomon 19.19)

Stăpân al puterii cum ești, judeci cu blândețe și ne cârmuiești cu multă cruțare, că la Tine este puterea, când voiești. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 12.18)

Și a zis Domnul către mine: „Ce vezi tu Amos?” Și am zis: O cumpănă de plumb. Și mi-a răspuns Domnul: „Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel și de aici încolo nu-l voi mai cruța. Înălțimile lui Isaac vor fi distruse, și capiștile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie„. (Amos 7.8, 9)

Și eu chem pe Dumnezeu mărturie asupra sufletului meu, că din cruțare pentru voi n-am venit încă la Corint. (II Corinteni 1.23)

Zis-a Domnul: „De se vor găsi în cetatea Sodomei cincizeci de drepți, voi cruța pentru ei toată cetatea și tot locul acela„. (Facerea 18.26)