A conduce

Adu-ţi la lumină inconştientul, altfel îţi va conduce el viaţa, şi tu îi vei spune destin. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Apoi ei au ales o sută de inşi care s-o însoţească pe ea şi pe roaba ei şi să le conducă la cortul lui Olofern. Şi s-a iscat un freamăt în tabără, căci vestea despre sosirea ei pătrunsese în corturi. Și au venit  şi au înconjurat-o, fiindcă ea stătea afară în faţa cortului lui Olofern, până să-i dea de ştire despre ea. Şi ei se minunau de frumuseţea ei uimitoare, şi pentru ea ei se minunau de fiii lui Israel şi ziceau unii către alţii: „Cine poate să dispreţuiască un astfel de popor care are în el asemenea femei? Nu este cu cale să scape nici unul din ei, fiindcă dacă ar scăpa, ar putea să amăgească o lume întreagă!” (Iudita 10.17-19)

Bogăţia e făcută să slujească, nu să conducă. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Cei pe care adevărul şi înţelepciunea îi conduc în viaţă, pot aduna miere şi de buruieni. (William Cowper)

Cel ce cunoaşte adevărul nu se împotriveşte necazurilor, care vin asupra lui. Căci ştie că-l conduc pe om spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)

Conducătorul înţelept îndrumează bine pe poporul său, şi cârmuirea omului priceput este cu bună rânduială. (Ecclesiasticul 10.1)

Curajul te conduce în ceruri; frica – la moarte. (Seneca)

Dacă te conduce mintea, eşti un rege; dacă te conduce corpul, un sclav. (Cato cel Bătrân)

Destinul conduce jumătate din viaţa unui om. Pe cealaltă o conduce caracterul. (Alfred de Vigni)

Dintre legile după care ne conducem, cea dintâi este onoarea. (Voltaire)

El a certat Marea Roşie şi a secat-o şi i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustiu; El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau şi i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmaşului; şi a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, nici unul din ei n-a rămas. (Psalmi 105.9-11)

Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie. (George Washington)

Îl numesc liber pe acela care este condus numai de raţiune. (Baruch Spinoza)

În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrăneşte spre credinţă, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Şi iarăşi amestecul celor două, a băuturii şi a Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat şi frumos. Iar cei care se împărtăşesc cu credinţă îşi sfinţesc şi trupul şi sufletul, pentru că voinţa Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul şi cu Cuvântul acest amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc şi care scriu conduc opina publică; iar opinia publică, după cum ştiţi, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)

Omul nu este creat doar pentru a îngriji şi conduce lumea, ci şi pentru a o transfigura, pentru a o transforma în lumină şi a o aduce ca ofrandă de mulţumire Creatorului. 6.3

Orgoliul poate conduce la autodistrugere. (Esop)

Orice progres e precar, fiecare soluţie la o problemă ne condce la o nouă problemă. (Martin Luther King)

Pune Guvernul să conducă deşertul Sahara şi în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton Friedman)

Rugăciunea mea, frate, este să te odihnesc pe tine şi să te conduc în pace. (Patericul Egiptean)

Simţul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înţelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun sfârşit. (Dwight David Eisenhower)

Trebuie să deschidem uşa larg şi să facem acei paşi care ne pot conduce mai adânc în experienţă. (James Redfield)

Un conducător care judecă cu dreptate pe cei săraci îşi întăreşte scaunul lui pe veci. (Solomon 29.14)

Un conducător prin dreptate face să propăşească ţara, iar cel ce pune dări grele o ruinează. (Solomon 29)

Un lucru făcut de mână de meşter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la cuvânt. (Ecclesiasticul 9.17)

Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington)

Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel„. (Matei 2.2-6)

Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor şi nu înaintea oamenilor de rând. (Solomon 22.29)