Sinele

Sinele divin este dincolo de orice limite. (Yoga Swami)

A fi mânios înseamnă să te răzbuni pe tine însuţi pentru greşelile altora. (Alexander Pope)

A nu dori şi aştepta nimic pentru sine şi a avea o profundă înţelegere faţă de ceilalţi reprezintă o autentică sfinţenie. (Ivan Turgheniev)

A te lupta cu tine însuţi este cel mai greu războia te învinge este cea mai frumoasă victorie. (Friedrich von Logau)

A te lupta cu tine însuţi este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuţi este biruinţa cea mai frumoasă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

A-şi impune voinţa altora înseamnă forţă. A şi-o impune sie însuşi înseamnă forţă superioară. (Lao Tse)

Acolo unde ia sfârşit creatura, începe Fiinţa luiDumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu pretinde în mod expres, este să ieşi din tine însuţi, în măsura în care eşti creatură, şi să-L laşi pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în tine. (Meister Eckhart)

Adevăratul ateu nu crede nici în sine. (Jozo Cizmic)

Ambiţia este expresia normală a încrederii în sine. (Iovan Ducici)

Aroganţa e conştiinţa de sine a complexului de inferioritate. (Jean Rostand)

Asemenea unei cetăţi cu o spărtură şi fără zid, aşa este omul căruia îi lipseşte stăpânirea de sine. (Solomon 25.28)

Atingerea de Dumnezeu este o trezire, trezire la sine, trezire la El. Nu există atingere de Dumnezeu în afara acestei treziri. Nu există Dumnezeu-pentru-mine în afara acestei treziri. (Henri Le Saux)

Că ce foloseşte omului dacă va câştiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? (Luca 9.25)

Căci aşa zice Domnul Savaot: „Tăiaţi copaci şi faceţi val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, aşa aruncă şi ea din sine răutate; în ea se aude împilare şi jaf şi pururea se văd înaintea feţei Mele dureri şi răni. (Ieremia 6.6, 7)

Când nu îţi găseşti liniştea în tine însuţi, zadarnic o cauţi altă parte. (François de la Rochefoucauld)

Când plecăm din această lume trebuie să fim împăcaţi cu semenii nostri, cu noi înşine şi cu Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)

Când spunem că Dumnezeu este iubire, spunem că El se comunică pe Sine la infinit. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Că ce foloseşte omului dacă va câştiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? (Luca 9.25)

Călugărul îmbunătăţit se vede pe sine “mai prejos decât toată zidirea”. (Avva Pimen)

Cea mai importantă şi cea mai neglijată dintre toate conversaţiile este convorbirea cu sine însuşi. (Oxenstierna)

Cea mai înverşunată luptă este cu tine însuţi; te afli în ambele tabere. (Voltaire)

Cei mai puternici ochelari din lume sunt ochii unui om care se priveşte pe sine însuşi. (Alexander Pope)

Cel ce e smerit în cugetul său şi împlineşte o lucrare duhovnicească, când citeşte dumnezeieştile Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine şi nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)

Cel ce se plânge pe sine nu cunoaşte trândăvia sufletului. (Sfântul Ioan Scărarul)

Cel mai mare om din lume nu este cuceritorul, ci acela care se stăpâneşte pe sine însuşi. (Arthur Schopenhauer)

Cine se va înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa. (Matei 23.12)

Creştinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poţi să-l imiţi, imperfect, dar una e imitarea şi alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod total. (Petre Ţuţea)

Cunoaşterea de sine  1.1, 5.5

Cunoaşterea de sine este acea frânghie subţire de care ne putem agăţa pentru a nu cădea în prăpastia păcatului.(Sfântul Vasile cel Mare)

Cunoaşterea de sine este pe cât de temută, pe atât de necesară. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Cunoaştera de sine înseamnă putere. (Ivan Turgheniev)

Cunoaşterea de sine, cea mai grea şi cea mai folositoare cunoaştere.  6.6

Cunoaşterea de sine/

A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi, să nu faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia fiecărui lucru în relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Căci de ne-am fi judecat noi înşine, nu am mai fi judecaţi. (I Corinteni 11.31)

Călugărul îmbunătăţit se vede pe sine “mai prejos decât toată zidirea” (Avva Pimen)

Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât şi îndrăzneţ cât sufletul său este slăbit. Omul, când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaşte pe sine şi cade astfel în extreme. (Sfântul Ioan Scărarul)

Ce folos ai să cunoşti ce se află în afară, dacă pe tine însuţi nu te cunoşti? (Sfântul Isaac Sirul)

Cel ce e smerit în cugetul său şi împlineşte o lucrare duhovnicească, când citeşte dumnezeieştile Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine şi nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)

Cel ce se cunoaşte pe sine e mai mare decât cel ce înviază morţii. (Sfinţii Părinţi)

Conştiinţa şi cunoaşterea de sine.   6.6

Cunoaşte-te pe tine însuţi! (Socrate)

De nu se va ţine cineva pe sine cu sârguinţă în frica Domnului, curând se va nărui casa lui. (Ecclesiasticul 27.3)

Din multe documente ale monahismului din primele veacuri se vede că monahii stăteau la rugăciune, în singurătatea chiliei, cu mâinile ridicate. Astfel se rugau cuvioşii Pahomie cel Mare, Sisoe cel Mare; probabil astfel se rugau foarte mult; aşa ne sfătuieşte să ne rugăm Sfântul Ioan Scărarul. O asemenea poziţie a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus. Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)

Fiecare să dea lupta cu sine dacă vrea să se mântuiască.  4.7

Ia aminte de tine însuţi ca nu cumva un cuvânt ascuns în inima ta să se prefacă în păcat! (Sfântul Vasile cel Mare)

Începutul mântuirii este cunoaşterea de sine. Această cunoaştere se dobândeşte prin examinarea metodică a conştiinţei. (Sfântul Efrem Sirul)

Învăţătura conform căreia cunoaşterea de sine sau după Dumnezeu, sau alt termen, precum osândirea de sine şi plângerea de sine, asociate cu smerenia şi amintirea de Dumnezeu dezleagă deprimarea şi dăruiesc pace şi alinare. (Sfântul Isihie)

Liniştea ţine de o împăcare cu sine şi cu Dumnezeu, iar acest pas, această linişte, este începutul curăţirii. (Sfântul Vasile cel Mare)

Omul smerit e acela care nu găseşte în sine nimic sigur de care să se sprijine, deoarece singura lui certitudine e iubirea pe care celălalt i-a dat-o şi cuvântul pe care celălalt i l-a scris în suflet şi care îl înalţă în mod tainic. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Pe cât se apropie omul de Dumnezeu, pe atât se vede pe sine mai păcătos, căci proorocul Isaia văzând pe Dumnezeu, se făcea ticălos şi necurat pe sine. (Avva Matoi)

Pentru ce vrei slavă de la altul? Cinsteşte-te pe tine însuţi şi nimeni nu va putea să te necinstească, dar dacă te necinsteşti pe tine însuţi nu vei fi cinstit, chiar dacă te-ar cinsti toată lumea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Sileşte-te să te cunoşti pe tine însuţi, că atunci vei cunoaşte multe. Cine-şi vede păcatele va vedea pacea. Mulţi vor să ştie ce se petrece în ţările străine, dar ce se găseşte în sufletul lor nu vor să caute. (Sfântul Macarie Egipteanul,   6.6)

De Cel ce stăpâneşte cu puterea Sa veacul. Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce se răzvrătesc, să nu se înalţe întru sine. (Psalmi 65.6)

Dezordinea nu se potoleşte niciodată de la sine. (Seneca)

Dezordinea se va potoli prin disciplină si frică, niciodată de la sine. (Seneca)

Fiecare să dea lupta cu sine dacă vrea să se mântuiască.  4.7

Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se ştie vinovată şi mustrată ea de sine însăşi; ea îşi vede mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ţi vine de la dreapta judecată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 17.10, 11)

Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine. (Solomon 1.7)

Iertarea de sine/

Cel mai greu e să te ierţi pe tine însuţi.  11.6

Deznădăjduitul nu se iartă nici pe el însuşi. [Un poet american  (nu-i ştim numele)]

Iertarea este de patru feluri: iertarea greşiţilor noştri, iertarea celor cărora noi le-am greşit, iertarea de sine şi iertarea păcatelor şi greşelilor de către Dumnezeu. (Părintele Nicolae Steinhardt,  5.13)

În împăcarea cu sine însuşi se află acel dram de fericire pe care îl speră omul pe pământ. (Ugo Foscolo)

Mulţi oameni de pe această planetă suferă din cauza nemulţumirii faţă de sine şi a vinovăţiei. Acesta este un simplu gând, iar gâdurile pot fi schimbate. (Louise L. Hay)

Prin iertarea de sine şi a celorlalţi ne eliberăm de trecut, de regrete, de răni şi de acuzaţii. (Louise L. Hay)

Sfatul Sfântului Antonie cel Mare: Nu te căina pentru lucrurile din trecut, nu înseamnă să nu te căieşti pentru păcatele trecutului. El are în vedere o văietare obsesivă, exagerată a acestora. Pasă lumii ajung să stea orientaţi cu faţa spre trecut, nu spre prezent, iar alţii justifică lipsa oricărui progres spiritual, prin acel trecut care a devenit o uriaşă piatră de moară legată de grumazul lor şi care nu le mai permite să mai facă vreo mişcare ascensională. Îndemnul: Nu te căina pentru lucrurile din trecut, poate fi adresat şi unuia care consideră că păcatele lui sunt atât de mari, încât Dumnezeu nu-l mai poate ierta. El s-ar traduce: De vreme ce Dumnezeu te-a iertat, iartă-te şi tu, consideră trecutul un capitol încheiat şi începe o viaţă nouă. Oricum ar fi, creştinul adevărat nu e un plângăcios, ci un luptător, un bun ostaş al lui Hristos (II Timotei 2.3). Amata lui Hristos nu se compune din bocitoare şi văietători, ci din oameni care şi-au asumat cu curaj şi dârzenie crucea. Jalea impresionează atât pe Dumnezeu cât şi pe oameni, văicăreala niciodată pe nimeni. …..  E dureros că majoritatea oamenilor au o mentalitate de plângăcioşi, nu de luptători. …   Iubirea creştină e altoită pe lemnul crucii, e străină de orice văicăreală. Îndemnul Sfântului Antonie cel Mare: Nu te căina pentru lucrurile din trecut, ar trebui citit  în această cheie: Dacă vrei să cunoşti iubirea dumnezeiască, înaltele stări contemplative, nu te mai căina, nu te mai văicări, nu doar pentru lucrurile din trecut, ci nici pentru cele din prezent şi nici pentru cele ce vor urma în celelalte zile ale vieţii tale. (Părintele Dan Popovici, Mânăstirea Sfântul Vasile cel Mare, Someşul Cald)

Iubirea de sine, pentru orice om, este cauza tuturor păcatelor. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Iubirea de sine/

Care este justificarea minciunii? Eu să apar cel mai tare, mai bun, mai des (?) Toate acestea enumerate şi alte multe adăugate, izvorăsc din eul nostru, din egoul nostru: eu să fiu, eu să fac, eu să am, eu sunt ceea ce sunt. El este izvorul tuturor neajunsurilor din om. … El este creat şi dăruit nouă de Dumnezeu, ca cel mai mare şi de preţ dar. Prin el purtăm chipul lui Dumnezeu … Omul trebuie să crească, să cerceteze în, şi prin, Dumnezeu care l-a creat. Acceptând ispita, Adam s-a rupt de Dumnezeu şi a rămas numai la sine, şi în el s-a infiltrat satana, denaturând eul lui prin mândrie şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate celelalte.   8.9

Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie. (II Timotei 3.2)

Defăimarea este fiica amorului propriu şi a trândăviei. (Voltaire)

Egoismul este o armă foarte puternică, încă de la începutul lumii, şi cu ea diavolul îi poate pierde pe mulţi dintre noi. (Sfinţii Părinţi)

Egoismul este piedica mântuirii. (Sfinţii Părinţi)

Egoismul ne separă de ceilalţi, iar singuri suntem vulnerabili. (Sfinţii Părinţi)

La baza tuturor păcatelor stă iubirea de sine. (Sfântul Maxin Mărturisitorul)

Lauda de sine nu miroase a bine. (Proverb)

Lipsa mustrărilor de conştiinţă, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al omului de a se îndreptăţi pe sine însuşi, şi de a-l critica pe aproapele sau  pe Dumnezeu  9.14

Nu fii iubitor de sine, ci iubitor de Dumnezeu. Nu căuta plăcerea în tine, ci o vei găsi în ceilalţi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Omul nu se gândeşte la celălalt, nu iese din sine şi se învârte mereu împrejurul său. Iar atunci când se învârte împrejurul său se are drept centru pe sine, nu-L are pe Hristos. Este în afară de axul care este Hristos. Ca să ajungă să se gândească la celălalt trebuie mai întâi ca mintea lui să fie la Hristos. Atunci se gândeşte şi la aproapele şi după aceea se gândeşte şi la animale şi la toată făptura. (Părintele Tudor Peiu)

Sufletul mândru, care se bizuie pe sine, este sclavul fricii. (Sfinţii Părinţi)

Trufia este lepădarea de Dumnezeu, este o născocire drăcească. Începutul trufiei este rădăcina slavei deşarte. Mijlocul e defăimarea aproapelui, trâmbiţarea neruşinată a propriilor osteneli, lauda de sine în inimă şi urârea mustrării. Sfârşitul este lepădarea ajutorului dumnezeiesc şi nădăjduirea în propria strădanie. (Sfântul Ioan Scărarul)

Unui om bogat i-a rodit din belsug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele.  ….  Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu. (Luca 12.16-21)

Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era şi cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era numărat şi într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad. Drept aceea, nimeni  făcând bine să nu se fălească, fiindcă toţi cei ce au nădăjduit în sineşi au căzut.

În împăcarea cu sine însuşi se află acel dram de fericire pe care îl speră omul pe pământ. (Ugo Foscolo)

În orice carieră duşmanii stau la pândă; ei nu pot fi învinşi decât prin stăpânire de sine şi veselie. (Goethe)

În sine, teama nu este ceva rău – este normală şi reprezintă baza mecanismului nostru de supravieţuire. (Colin Turner)

Înţelepciunea este armonia Sinelui omenesc cu lumea înconjurătoare. (Valeria Mahok)

Lauda de sine nu miroase a bine. (Proverb)

Lepădarea de sine  1.10, 5.3, 8.9, 10.17

Lepădarea de sine din Evanghelia de astăzi (Marcu 8.34-38 şi 9.1) nu înseamnă o desfiinţare a eului propriu, nu înseamnă o negare a identităţii proprii, ci înseamnă o metamorfoză spirituală a modului de a gândi, de a vorbi şi de a făptui. Lepădarea de sine înseamnă schimbarea modului de existenţă egoist într-un mod de existenţă generos, trecerea de la o viaţă centrată pe eul propriu la o viaţă atentă la nevoile celor din jur, este trecerea de la de la starea de egoism la starea de altruism, am spune mai pe înţeles. Dar, mai ales, lepădarea de sine înseamnă a nu mai centra viaţa noastră în noi înşine, ci a descoperi pe Hristos ca fiind centrul vieţii noastre. De ce. Pentru că numai iubirea infinită şi eternă a lui Hristos poate mulţumi dorul de iubire nesfârşită şi viaţă veşnică a omului. Dacă centrăm viaţa noastră pe lucruri trecătoare şi limitate, ne limităm libertatea spirituală. Dacă ne unim însă cu iubirea veşnică şi nelimitată a lui Dumnezeu, ajungem la libertatea de a iubi veşnic, pentru că suntem iubiţi veşnic. Deci, lepădarea de sine înseamnă o trăire în iubirea lui Dumnezeu, care apoi trebuie arătată în iubire milostivă, în iubire smerită, generoasă faţă de familie, faţă de semenii noştri, faţă de oamenii, mai ales, care au nevoie de iubirea şi ajutorul nostru. (Patriarhul Daniel)

Lepădarea de sine este cuvânt unic. Până la Hristos nu l-a rostit nimeni. (Sfinţii Părinţi)

Lepădarea de sine este lepădarea de sinea mea, care vrea să se substituie lui Dumnezeu. (Părintele Constantin Galeriu)

Lepădarea de sine este lupta cu mândria.  2.5

Lepădarea de sine înseamnă răstignirea egoului pătimaş din noi. (Patriarhul Daniel)

Lepădarea de sine înseamnă să te goleşti de tine şi să te umpli de Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)

Lepădarea de sine, asumarea crucii si urmarea lui Hristos.  10.17

Lepădarea de sine, cea mai grea cruce.  9.7

Lepădarea de sine/

A te transforma pe tine însuţi şi a te desface în vitrina tiparului altfel de cum eşti, este culmea artei. (Gala Galaction)

Ca să te laşi iubit de altul, trebuie să renunţi total la tine însuţi. Este o profundă şi statornică asceză. (Teologul Paul Evdochimov)

Când voi renunţa la ceea ce sunt, voi deveni ceea ce aş putea fi. (Lao Tse)

Cine l-a vândut pe Iosif? – Fraţii lui. – Nu, ci smerenia lui l-a vândut. Că putea să spună că frate al lor este şi să răspundă împotrivă; ci tăcând, pentru smerenie, s-a vâdut pe sine şi smerenia l-a făcut ocârmuitor peste Egipt. (Avva Ioan Colov)

Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa poate sufletul să ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine şi strămutându-se în Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca,   9.7)

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie (Luca 9.23)

Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi  înantea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.   (Luca 15.17-19)

Dezrobeşte-te de tine însuţi!   8.12

Doar cel ce şi-a înfrânt egoismul este imun la umilinţă. (George Barbarin)

Lepădaţi eul din voi, în care s-a infiltrat satana.  8.9

Plângerea de sine umple sufletul de o fericită bucurie. (Sfântul Grigorie Palama)

Pocăinţa este o revenire în sine. (Sfinţii Părinţi)

Toţi se gândesc să schimbe lumea, dar nu se gândesc să se schimbe pe sine. (Lev Tolstoi)

Zis-a Avva Arsenie: Cel ce nu se plânge pe sine aici, acolo se va plânge veşnic.

Lipsa mustrărilor de conştiinţă, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al omului de a se îndreptăţi pe sine însuşi, şi de a-l critica pe aproapele sau  pe Dumnezeu  9.14

Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se ştie!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deţii. (Blaise Pascal)

Menirea vieţii tale este să te cauţi pe tine însuţi. (Mihai Eminescu)

Mulţi oameni de pe această planetă suferă din cauza nemulţumirii faţă de sine şi a vinovăţiei. Acesta este un simplu gând, iar gâdurile pot fi schimbate. (Louise L. Hay)

Murit-a tatăl lui şi este ca şi cum n-ar fi murit, pentru că asemenea lui şi-a lăsat după sine. (Ecclesiasticul 30.4)

Nimic nu este mai rău decât cel care se pizmuieşte pe sine; şi aceasta este răsplătirea răutăţii lui. (Ecclesiasticul 14.6)

Nu este biruitor mai mare pe pământ, decât acela care se biruie pe sine însuşi şi domneşte asupra patimilor. (Sfântul Tihon din Zadonsk)

Nu este smerit cel care se ocărăşte singur pe sine, ci acela care rabdă ocările de la alţii. (Sfântul Ioan Scărarul)

Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)

O naţie care a pierdut încrederea în sine, între toate altele este cea mai mizerabilă, pentru că a frânt bastonul pe care se putea răzima. (Gheorghe Asachi)

O viaţă este şansa ta de a exprima Sinele în cel mai palpitant şi creativ mod cu putinţă. (Richard Bach)

Omul este spirit. Ce este însă spiritul?  Spiritul este sinele. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Omul viteaz este foarte sigur de sine. (Sallustius)

Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară, e acceptat ca fiind de la sine înţeles. (Arthur Schopenhauer)

Păcatul este nedreptate; cine păcătuieşte, fie se nedreptăţeşte pe sine, fie nedreptăţeşte pe altul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Pildele lui Solomon, fiul lui David, folositoare pentru cunoaşterea înţelepciunii şi a stăpânirii de sine, (Solomon 1.1, 2)

Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăşi pe sine. (Miguel de Unamuno)

Prin dezordinea pe care o promovează în cele din afara lui, omul produce în sine o dezordine si o suferinţă … (Părintele Dumitru Stăniloae)

Psihicul are două părţi: conştientul şi inconştientul. Sinele este centrul inconştientului; Eul este centrul conştientului. Cu aducerea inconştientului în conştient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului este un lucru bun, deoarece mai puţine dorinţe sunt create şi activate, permiţând seninătatea. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Să fii o lumină pentru tine însuţi. (Krishnamurti, filosof indian)

Scopul vieţii este dezvoltarea sinelui. (Oscar Wilde)

Simplitatea este în sine o complexitate – şi trebuie să te hrăneşti cu esenţa, ca să poţi să îi înţelegi valoarea. (Constantin Brâncuşi)

Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuţilor. (Samuel Smiles)

Şi fariseii şi cărturarii cârteau, zicând: Acesta primeşte la Sine pe păcătoşi şi mănâncă cu ei. (Luca 15.2)

Un înţelept face din veninul său interior remediu pentru sine; sau precept de tămăduire pentru semeni…Însă cine nu se luptă contra Răului, s-a şi predat inamicului. (Constantin Brâncuşi)

Un om liber este numai acela care trăieşte alături de Hristos, alt om liber nu există. Numai el este deasupra oricărei dureri şi oricărei nenorociri. Dacă el însuşi nu se va nedreptăţi pe sine în vreun fel şi nu va greşi faţă de sine cu nimic, nimeni nu are şi nu va avea vreodată, vreo putere de a-i face rău, pentru că nu poate fi atins în niciun fel. Lipsurile  nu-l vor chinui niciodată, pentru că ştie că n-am adus cu noi nimic când am venit în lumea aceasta şi este limpede că nici când o vom părăsi, nu vom putea lua cu noi nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Un om poate înfrunta nespus de multe, câtă vreme se poate înfrunta pe el însuşi. (Axel Munthe)

Zâmbim pentru că suntem fericiţi, dar zâmbetul în sine ne face totodată să ne simţim fericiţi. (Michael Lewis)

Zis-a Avva Pimen: A te justifica pe tine însuţi este lucru material. Asemenea lucruri îl distrug pe cel care le are.