Întregul

  Acceptarea, toleranța și iertarea sunt lecțiile ce ne străbat întreaga viață. (Jessica Lange)

 Adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Am fost înzestrați cu puterea de judecată a minții ca să cunoaștem adevărul, iar adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Biserica ne învață că uneori popoare întregi sunt călăuzite de un fals Hristos, care le aruncă în sminteală. 8.19

 Cât de îmbietoare sunt cuvintele întregimii sufletești! Dar ce judecă judecata care vine de la voi? (Iov 6.25)

 Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile vieții, și ziua aceea să vine peste voi fără de veste, ca o cursă; căci va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. Privegheați dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriți să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului. (Luca 21.33-36)

 Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiți, și dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Și întru aceasta știm că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui. (I Ioan 2.1-3)

 Dacă vrem să ajungem la fericire, întregului neam omenesc îi este de neapărată trebuință învățătura și virtutea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să înfloriți, trebuie să vă gândiți la armonie, să vă puneți în armonie cu universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)

 După ce au răstignit pe Iisus, ostașii au luat hainele Lui și le-au făcut patru părți, fiecărui ostaș câte o parte, și cămașa. Dar cămașa era fără cusătură, de sus țesută în întregime. Deci au zis unii către alții: Să n-o sfâșiem, ci să aruncăm sorții pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: „Împărțitau hainele Mele loruși, și pentru cămașa Mea au aruncat sorții„. Așadar ostașii acestea au făcut. (Ioan 19.23, 24)

 Greșelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați, se împiedică dezvoltarea unei țări întregi și se împiedică, pentru zeci de ani, viitorul ei. (Mihai Eminescu)

 În mâna Lui El ține viața a tot ce trăiește și suflarea întregii omeniri. (Iov 12.10)

 Întreg consumismul, care mișcă mecanismul economic global, speculează chiar aceste slăbiciuni ale omului, pe care părinții bisericii le numesc patimi. 8.20

 Întreg umorul își are rădăcina în durere. (Richard Pryor)

 Îți faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, așa ca să nu se știe ce înseamnă, ci un semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt. Concentrează-te bine, adună-ți toate gândurile și întreaga ta persoană în acest semn. Simți cum te cuprinde în întregime? De ce? Este semnul Universului și este semnul mântuirii. Pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni. El îl sfințește pe om în întregime până la cea din urmă fibră a ființei sale. De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze și să ne adune, să ne cuprindă gândurile și inima și voința în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)

  Libertatea și progresul constituie nu numai țelul artei, dar și al întregii vieți. (Ludwig van Beethoven)

 Meditația este înțelegerea întregii structuri a “eului”, a sinelui, prilej de a vedea dacă este cu putință să fii totalmente liber de eu și să nu cauți vreun supra-eu. Supra-eul este eul. (Krishnamurti, filosof indian)

 Modestia și înțelepciunea sunt complementare. (Bernard Fontenelle)

 Nu vârsta, ci înțelepciunea te face om întreg. (Proverb indian)

 Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naște din pământ și se întoarce în el. Acest fapt îl încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai de relația cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relație cu lumea, ca întreg. (Teologul catolic Thomas Friedrich)

 Pocăința e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăința nu este un accent de remușcări și  autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieți pe Sfânta Treime. Căința nu înseamnă privirea în jos la imperfecțiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să privești nu ceea ce n-ai reușit să fii, ci ceea ce poți încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)

 Postul, împreună locuitor al trezviei și ziditor al întregii înțelepciuni. 2.9

 Puțină prietenie are mai multă valoare pentru mine decât admirația întregii lumi. (Otto von Bismarck)

 Rar, foarte rar mărturisirile oamenilor sunt pe de-a-ntregul adevărate. (Jane Austen)

 Religia și știința naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc și se armonizează împreună. (Max Planck)

 Rugăciunea este susținătoarea întregii lumi. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Sfânta Cruce pecetluiește întregul univers. La sfârșitul veacurilor această pecetluire se va arăta în deplinătatea ei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Sufletul, când se roagă pentru lume, știe mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, știe și care sunt nevoile oamenilor, și îl doare pentru ei. Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări și nici aia adevărat; ele aduc tulburare minții și adevărul tot nu-l vei afla din ele; dar rugăciunea curăță mintea și ea vede mai bine. (Cuviosul Siluan Atonitul)

 Și a rostit Moise în auzul întregii obști a Israeliților cuvintele cântării acesteia până la sfârșit. (Deutoronomul 31.30)

 Și aflându-l, l-a adus la Antiohia. Și au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică și învățând mult popor. Și în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creștini. (Faptele Apostolilor 11.26)

 Și astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: „Din Sion va veni Izbăvitorul și va îndepărta nelegiuirile de la Iacov; și acesta este legământul Meu cu ei, când voi ridica păcatele lor„. (Romani 11.26)

 Un pic de poezie ajunge să înmiresmeze un întreg secol. (Jose Marti)

 Viața fără cuvânt folosește mai mult decât cuvântul fără viață. Prima tace și zidește, al doilea strică și tulbură, dar când și cuvântul și viața merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii. (Sfântul Isidor Pelusiotul)